Tarp tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių – de­vy­ni iš Aly­taus mies­to ir trys iš Aly­taus ra­jo­no (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zitos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zitos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ša­lies, vie­ti­nių po­li­ti­kų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų ir ki­tų įsta­ty­miš­kai pri­va­lan­čių de­kla­ruo­ti tur­tą as­me­nų, jų šei­mos na­rių de­kla­ra­ci­jų duo­me­nų už pra­ėju­sius me­tus iš­ra­šus. Taip pat pa­skelb­ta po 200 as­me­nų, už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vu­sių di­džiau­sią tur­tą vi­so­se ir at­ski­ro­se pa­rei­gy­bių ka­te­go­ri­jo­se. Tarp tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių pa­te­ko de­vy­ni vie­ti­niai po­li­ti­kai iš Aly­taus mies­to ir trys iš Aly­taus ra­jo­no. O tarp 200 tur­tin­gų­jų vi­so­se ka­te­go­ri­jo­se – še­ši as­me­nys iš šių dvie­jų sa­vi­val­dy­bių.

Ly­de­riau­ja Čes­lo­vas Dau­gė­la ir Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius

Tarp 200 di­džiau­sią tur­tą dabar už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vu­sių ar­ba tur­tin­giau­sių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, kaip ir su per­nai de­kla­ruo­tu tur­tu ly­de­riau­ja du Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai – Č.Dau­gė­la ir S.Le­o­na­vi­čius.

18-ąją vie­tą su de­kla­ruo­tu dau­giau 2,3 mln. ver­tės tur­tu už­ima Č.Dau­gė­la. Jo už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tas tur­tas, pa­ly­gin­ti su de­kla­ruo­tu už 2020-uo­sius, pa­di­dė­jo. Tuo­met šis ta­ry­bos na­rys de­kla­ra­vo val­dan­tis maž­daug 1,5 mln. ver­tės tur­tą.

30-oje vie­to­je tarp tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių yra Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys S.Le­o­na­vi­čius su už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tu 1,6 mln. ver­tės tur­tu, ku­ris per me­tus pa­di­dė­jo maž­daug 100 tūkst. eu­rų.

Tur­tin­gų­jų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių po­zi­ci­jos, kaip ir per­nai, ne­už­lei­džia dar še­ši Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai.

55-ąją vie­tą tarp vie­ti­nių ša­lies po­li­ti­kų pa­gal de­kla­ruo­ja­mą tur­tą už­ma To­mas Pa­čė­sas, ku­ris de­kla­ra­vo par­ėju­siais me­tais tu­rė­jęs 960 tūkst. eu­rų ver­tės tur­to, už­per­nai jo de­kla­ruo­tas tur­tas bu­vo šiek tiek per­žen­gęs 1 mln. eu­rų.

65-oje vie­to­je su to­kiu pat kaip per­nai de­kla­ruo­tu – dau­giau kaip 800 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tu at­si­dū­rė Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius.

116-as su be­veik 470 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tu, ku­ris per me­tus be­veik ne­pa­ki­to, – mies­to ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys.

Da­bar 120-oje vie­to­je su 460 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tu, ku­ris per me­tus pa­di­dė­jo maž­daug 30 tūkst. eu­rų, yra mies­to ta­ry­bos na­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė.

154-oje vie­to­je – mies­to ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vęs val­dan­tis 380 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą. Už 2020-uo­sius šis ta­ry­bos na­rys de­kla­ra­vo tu­rin­tis maž­daug 0,5 mln. eu­rų ver­tės tur­tą.

185-oji su de­kla­ruo­tu be­veik 320 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tu yra mies­to ta­ry­bos na­rė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė. Ji to­kios pat ver­tės tur­tą de­kla­ra­vo ir už 2020-uo­sius.

Tarp tur­tin­giau­sių 200 ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių šį­met pa­te­ko ir Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė. Ji už­ima 150-ą vie­tą, o šios ta­ry­bos na­rės už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tas tur­tas sie­kia maž­daug 380 tūkst. eu­rų ver­tę.

 

Tarp tur­tin­gų­jų – Al­gir­das Vrub­liaus­kas, Au­ri­mas Trun­cė ir Al­gis Žė­kas

Tarp 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, kaip ir per­nai, pa­te­ko Aly­taus ra­jo­no me­ras, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys A.Vrub­liaus­kas. Jis yra 69-oje vie­to­je, už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo val­dan­tis 740 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą. Pa­ly­gin­ti su de­kla­ruo­tu už 2020-uo­sius, me­ro tur­tas su­ma­žė­jo apie 60 tūkst. eu­rų.

99-ąją vie­tą su de­kla­ruo­tu 530 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tu už­ima ra­jo­no ta­ry­bos na­rys A.Trun­cė. Už 2020-uo­sius jis de­kla­ra­vo be­veik 450 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą.

Su val­do­mu maž­daug 450 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tu ra­jo­no ta­ry­bos na­rys A.Žė­kas pa­te­ko į 121-ą vie­tą. Jis be­veik to­kios pat ver­tės tur­tą de­kla­ra­vo ir per­nai.

 

Tarp tur­tin­gų­jų vi­so­se ka­te­go­ri­jo­se – še­ši Aly­taus mies­to ir ra­jo­no at­sto­vai

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ir 200 tur­tin­giau­sių as­me­nų vi­so­se įsta­ty­miš­kai pri­va­lan­čiųjų de­kla­ruo­ti tur­tą ka­te­go­ri­jo­se.

Čia 30-ąją vie­tą už­ima Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Č.Dau­gė­la, 47-ąją vie­tą – mies­to ta­ry­bos na­rys S.Le­o­na­vi­čius, 77-oje vie­to­je su de­kla­ruo­tu dau­giau kaip 1 mln. eu­rų ver­tės tur­tu – mies­to ta­ry­bos na­rio T.Pa­čė­so žmo­na Lai­ma Pa­čė­sie­nė, 102-oje vie­to­je – T.Pa­čė­sas, 132-oje vie­to­je – mies­to ta­ry­bos na­rys V.Mi­ce­vi­čius.

Tarp įsta­ty­miš­kai pri­va­lan­čių­jų de­kla­ruo­ti tur­tą į 200 tur­tin­gų­jų vi­so­se ka­te­go­ri­jo­se pa­te­ko vie­nin­te­lis Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, me­ras A.Vrub­liaus­kas. Jis už­ima 164-ąją vie­tą.

 

Aly­taus mies­to me­ro de­kla­ruo­tas tur­tas – per 200 tūkst. eu­rų

Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo val­dan­tis maž­daug 210 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą. Pa­ly­gin­ti su 2020-ai­siais jis pa­di­dė­jo apie 30 tūkst. eu­rų.

Jo pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė da­bar de­kla­ra­vo tur­to tu­rin­ti už 150 tūkst. eu­rų, o jis per me­tus pa­di­dė­jo apie 20 tūkst. eu­rų.

Mies­to me­ro ki­tas pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas per­nai de­kla­ra­vo, kad tur­to vi­siš­kai ne­tu­rin­tis, da­bar­ti­nė­je jo de­kla­ra­ci­jo­je at­si­ra­do 8 tūkst. eu­rų ke­lių trans­por­to prie­mo­nių ver­tė.

Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jos Da­lios Ki­ta­vi­čie­nės už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tas tur­tas su­da­ro 42 tūkst. eu­rų ver­tę, per me­tus jos tur­tas pa­di­dė­jo 3 tūkst. eu­rų.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.