Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais spa­lio 19-osios dar­bo die­nos pa­bai­gos duo­me­ni­mis, iš 300 kla­sių ben­dro­jo ug­dy­mo...
Mokytis užsienio kalbų naudinga kiekvienam, jos gali praversti įvairiose gyvenimo situacijose. Tobulinkite savo įgūdžius ir įgykite naujos patirties mokydamiesi kokios nors užsienio kalbos!
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius kiek­vie­ną die­ną iki dar­bo pa­bai­gos iš švie­ti­mo įstai­gų gau­ną in­for­ma­ci­ją apie ug­dy­ti­nių...
Prieš dve­jus me­tus ne­li­ko Aly­taus ra­jo­no Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus, nes į jį ne­su­si­rin­ko mo­ki­niai. Iki šiol...
Pas­ta­ruo­ju me­tu 9-io­se iš 33 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas. Nu­sta­čius CO­VID-19 in­fek­ci­ją vai­kams ir pe­da­go­gi­niams...
Atsimenu, mokiau vaikus greitakalbių. Na, kad ir „Put Putarleckių Burbiškėse būta. Burbiškėse gimė ir pati Put Putarleckienė“. Tiek ir težinojau, kad tas Burbiškio dvaras esąs prie Anykščių, Antano...
Per Lietuvą nusirito Rugsėjo 1-osios skambučių garso aidas. Mokiniai ir mokytojai jau gerą mėnesį ruošėsi šventei, o šios dienos rytą, pasipuošę ir rankose nešini gėlių, traukė į savo mokyklos suolus...
Jau ry­toj mo­kyk­las už­pil­dys moks­lei­vių šur­mu­lys. Ko­kie bus pri­ar­tė­ję moks­lo me­tai, pri­klau­sys nuo sce­na­ri­jaus, ku­rį kiek­vie­nam ša­lies re­gio­nui brai­žo epi­de­mio­lo­gi­nė...
Tre­čia­die­nį bran­dos ates­ta­tai įteik­ti Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Šven­tė tra­di­ciš­kai vy­ko pa­čio­je mo­kyk­lo­je, o mo­kyk­li­nį val­są abi­tu­rien­tai...
„Kai tuš­čia­me pa­sta­te pra­de­da dirb­ti žmo­nės, ku­rie ir yra svar­biau­si, pir­miau­sia rei­kia pa­si­rū­pin­ti jų dar­bo są­ly­go­mis vi­du­je, o jau po to gal­vo­ti apie iš­orę. Lin­kiu, kad...
Pa­čia­me Aly­taus mies­to cen­tre, A. Ma­tu­čio gat­vė­je, esan­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro spor­ti­nė ba­zė, aly­tiš­kiams ge­riau ži­no­ma kaip Spor­to mo­kyk­la, vėl ta­po svars­ty­mo...
Aly­taus ko­le­gi­ja, svar­biau­siu veik­los pri­ori­te­tu iš­ski­rian­ti stu­di­jų ko­ky­bę bei stu­di­jų pro­gra­mų ati­ti­ki­mą šian­die­nos rei­ka­la­vi­mams, rū­pi­na­si, kad jau­ni žmo­nės,...
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aplinkos tvarkymas, ypač medelių prie senojo gimnazijos pastato (buvusi pradžios mokykla Nr. 1, laikinai čia kurį laiką veikė ir amatų mokykla, o po karo...
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je – vėl emo­ci­jos dėl iš­kirs­tų me­džių. Šį­kart pu­sės šim­to ažuo­liu­kų, au­gu­sių prie Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos. Jie iš­kirs­ti pra­si­dė­jus Eu­ro­pos...
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė pri­ta­rė ko­mi­si­jos siū­ly­mui su­teik­ti Vil­niaus ko­le­gi­jai tei­sę vyk­dy­ti ke­ti­nan­čių­jų stu­di­juo­ti iš­si­la­vi­ni­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jų,...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.