Mokyklos duris pirmą kartą praversiantiems Alytaus rajono mokyklinukams – „Pirmoko lagaminas“. Jame – svarbiausi, kruopščiai atrinkti mokykliniai reikmenys.
Ten­den­ci­jos dau­giau ne­gu įdo­mios: Aly­taus abi­tu­rien­tai šie­met ga­vo maž­daug še­šis kar­tus dau­giau an­glų kal­bos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no (VBE) nei gim­to­sios lie­tu­vių kal­bos VBE...
Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) mo­ky­to­ją eks­per­tę Lo­re­tą Ma­zė­ty­tę (nuotr.) mo­ki­niai kas­met džiu­gi­na aukš­čiau­siais...
Visada bus įkvepiančių istorijų apie asmenis, kurie atsisako formalaus išsilavinimo ir pasiekia neįtikėtinos sėkmės. Tačiau pripažinkime faktus – daugeliui iš mūsų reikia visos pagalbos, kurią galime...
Se­no­liai po­ri­na, kad kai­mo il­ge­sio iš čia gi­mu­sio žmo­gaus jo­kia ka­čer­ga ne­iš­mu­ši. Kol jau­ni, jie to­li pa­sklin­da, bet bran­dos su­lau­kę vis daž­niau tė­viš­kės pu­sėn žval­go­si,...
Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos vėl lau­kia po­ky­čiai. Pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Gin­tau­tas Drau­ge­lis pa­ra­šė pra­šy­mą at­leis­ti jį iš mo­kyk­los va­do­vo pa­rei­gų.
Birželio 27-30 d. Marcinkonyse (Varėnos r.) vyko Dzūkijos regiono tradicinio muzikavimo kursai! Tradicinio muzikavimo kursai Lietuvoje yra bene vienintelė galimybė įvairaus amžiaus žmonėms išmokti...
Aly­taus ko­le­gi­ja – šiuo­lai­kiš­ka ir so­cia­li­niai at­sa­kin­ga aukš­to­ji mo­kyk­la Pie­tų Lie­tu­vo­je. Ko­le­gi­jo­je re­a­li­zuo­ja­ma 11 ino­va­ty­vių, grin­džia­mų pro­fe­sio­na­lia...
Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras sėk­min­gai įgy­ven­di­no dar vie­ną Eras­mus+ pro­gra­mos pro­jek­tą „Pro­fe­si­nių kom­pe­ten­ci­jų to­bu­li­ni­mas Eu­ro­po­je“ Nr....
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je jau įpras­ta ma­ty­ti su­au­gu­sį žmo­gų, ne­ši­ną sa­vo mu­zi­kos in­stru­men­tu. Jau ne­be pir­mus me­tus ne­iš­si­pil­džiu­sios vai­kys­tės sva­jo­nės mu­zi­kuo­ti,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2021–2025 me­tų pla­ną, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, jog nuo at­ei­nan­čių moks­lo me­tų pra­džios...
Fenomenu grįstas ugdymas – tai mokymo metodas, kuris siūlo pažvelgti į gyvenimišką scenarijų, šiuolaikinę problemą ar gamtinį reiškinį kaip į mokymosi atskaitos tašką. Mokiniai ir mokytojai skatinami...
Bir­že­liui įpu­sė­jus Lie­tu­vos šau­lių są­jun­go­je (LŠS) pra­si­de­da va­sa­ros sto­vyk­lų jau­nie­siems šau­liams se­zo­nas. Dau­giau nei 5,6 tūkst. jau­nuo­lių nuo 11 iki 18 me­tų pa­birs po...
Ge­gu­žės pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė svar­bų spren­di­mą dviem švie­ti­mo įstai­goms. Nustatant gru­pių ir kla­sių kom­plek­tų skai­čių mies­to švie­ti­mo...
Bu­vęs vie­nas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ir bu­vęs me­ras, ku­ris jau iš­ke­lia­vęs į Am­ži­ny­bę, ta­ry­bai svars­tant ir pri­imant spren­di­mus mėg­da­vo sa­ky­ti, kad virš...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.