Sau­sio 20-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas fik­suo­tas vi­so­se Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ir blo­gė­jan­ti si­tu­a­ci­ja dėl ko­vi­do šio­se įstai­go­se. Aly­taus ra­jo­ne pras­čiau­sia pa­dė­tis...
Daž­nai mėgs­ta­ma pa­brėž­ti, kad šių die­nų vi­suo­me­nės pro­ble­mos – ne­tin­ka­mo auk­lė­ji­mo šei­mo­je ir pras­to ug­dy­mo pa­sek­mės. Kaip tau­ti­nis bruo­žas lie­tu­viams pri­ski­ria­mas...
Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus mo­ki­niai šią sa­vai­tę po atos­to­gų grį­žo jau ne į Pu­nios mo­kyk­lą, o į nau­jai jiems...
Prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė 15 eu­rų mė­ne­sio mo­kes­tį už vie­no vai­ko prie­žiū­rą ir ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą mo­kyk­lų pail­gin­tos...
Gruodžio 17-ąją įvyko Alytaus miesto savivaldybės administracijos skelbtas konkursas Muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms užimti. Į šias pareigas pretendavo vienas asmuo – šios mokyklos...
Prieš dve­jus me­tus Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Ro­tu­šės aikš­tė­je šur­mu­lia­vo jau­ni­mas, bet vi­sai ne to­dėl, kad bū­tų lau­kę di­džių­jų me­tų šven­čių. Tuo­met į mies­te dar ne­ma­ty­to dy­džio...
Vy­res­nio am­žiaus žmo­nių ben­dra­vi­mas bei mo­ky­ma­sis – svei­ka­ta ir orus gy­ve­ni­mas. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) – tai moks­lo įstai­ga, ku­rios pa­grin­di­nė veik­la –...
Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis mū­sų mies­to švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai krei­pia­si į Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to...
Septintus metus gyvuojantis Paauglių ir jaunimo literatūros konkursas visiškai pateisino jo rengėjų tikslus – skatinti lietuvių autorius kurti kokybišką, skaitytojui patrauklią literatūrą, o...
Va­kar, spa­lio 27-ąją, Aly­taus ko­le­gi­jo­je ati­da­ry­tas STE­AM ar­ba in­te­gralaus ug­dy­mo cen­tras, orien­tuo­tas į kom­plek­siš­ką tik­ro­vės reiš­ki­nių pa­ži­ni­mą, jų pri­tai­ky­mą,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais spa­lio 19-osios dar­bo die­nos pa­bai­gos duo­me­ni­mis, iš 300 kla­sių ben­dro­jo ug­dy­mo...
Mokytis užsienio kalbų naudinga kiekvienam, jos gali praversti įvairiose gyvenimo situacijose. Tobulinkite savo įgūdžius ir įgykite naujos patirties mokydamiesi kokios nors užsienio kalbos!
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius kiek­vie­ną die­ną iki dar­bo pa­bai­gos iš švie­ti­mo įstai­gų gau­ną in­for­ma­ci­ją apie ug­dy­ti­nių...
Prieš dve­jus me­tus ne­li­ko Aly­taus ra­jo­no Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus, nes į jį ne­su­si­rin­ko mo­ki­niai. Iki šiol...
Pas­ta­ruo­ju me­tu 9-io­se iš 33 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas. Nu­sta­čius CO­VID-19 in­fek­ci­ją vai­kams ir pe­da­go­gi­niams...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.