Įpras­tai stebė­ti, kaip Dai­lės mo­kyk­los ab­sol­ven­tai gi­na­si di­plo­mi­nius dar­bus, su­si­ren­ka jų drau­gai, ben­dra­moks­liai, tė­vai ar ki­ti ar­ti­mie­ji. Ta­čiau šis ren­gi­nys ver­tas ir...
Jau 28 va­sa­rą Ne­mu­nai­ty­je veiks vai­kų po­il­sio sto­vyk­la. Šiuo me­tu sto­vyk­lo­je per va­sa­rą or­ga­ni­zuo­ja­mos 5 pa­mai­nos, ku­rio­se po­il­siau­ja iki 600 vai­kų iš vi­sos...
Alytaus rajono Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos erd­ves pa­puo­šė ori­gi­na­lūs mo­ki­nių pie­ši­niai. To­kių sie­nų mo­kyk­lo­je dau­gė­ja jau tre­čius me­tus, o vyr. dai­lės mo­ky­to­ja San­dra...
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos antrokai ir ketvirtokai viešėjo Nemunaičio oreivių klube (NOK). Jie apžiūrėjo skrydžiui paruoštą dvivietį lėktuvą „Aeroprakt", o drąsiausieji skrido oro balionu.
„Ne­si­jau­dink dėl Aly­taus ko­le­gi­jos re­or­ga­ni­za­vi­mo, jis ne­tu­ri įta­kos ta­vo pa­si­rin­ki­mui stu­di­juo­ti. Rin­kis po­pu­lia­rias dar­bo rin­ko­je stu­di­jų pro­gra­mas ir drą­siai...
Kino teatras „Dainava“ kviečia moksleivius ir ne tik į jau tradicine tampančią „Edukacinio kino savaitę“ mokslo metų pabaigoje, kuri šiais metais vyks birželio 3 – 7 dienomis.
Alytuje surengta menų šventė jauniesiems talentams „Skambantis spalvų miestas“. Joje vaikai ir jų tėvai galėjo susipažinti su įvairiomis meninėmis veiklomis, kurių mokoma būreliuose, studijose, meno...
Gegužės 25 d., šeštadienį, 11 val. Miesto parke, prie Dailės mokyklos (jeigu šalta ir lyja – Alytaus jaunimo centre, Tvirtovės g. 3) vyks XXI menų šventė vaikams „Skambantis spalvų miestas“....
Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras – vie­na di­džiau­sių pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų Lie­tu­vo­je. Mo­kyk­lo­je mo­ko­mi bū­si­mie­ji ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos, ga­my­bos ir...
Seime vyko Demokratijos žinių konkurso finalas. Jame dalyvavo ir alytiškiai.
Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje įvyko XIV tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas-seminaras ,,Sentimentai valsui 2024“.
Tra­di­ci­nė­se at­vi­rų du­rų die­no­se Aly­taus ko­le­gi­jo­je ap­si­lan­kė bū­rys įvai­raus am­žiaus moks­lei­vių, nuo pra­di­nu­kų iki abi­tu­rien­tų. Pas­ta­rie­siems jau li­ko vi­sai ne­daug...
Atė­nuose (Graikija), tre­čia­ja­me vi­du­ri­nio ug­dy­mo di­rek­to­ra­te, va­do­vau­jamame dr. Di­mit­ra Mac­ri pri­klau­san­čio­se ug­dy­mo įstai­go­se pa­gal „Eras­mus+“ pro­jek­to Nr....
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.