Alytaus miesto bei rajono gimnazijose abiturientams surengtos atestatų įteikimo šventės. Tiesa, galbūt ta aplinkybė, kad nuo praeitų metų gegužės 1 d. atestatai išduodami tik elektroniniu formatu,...
Per paskutinius penkerius metus socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius padidėjo daugiau nei 3 tūkst., tačiau šių darbuotojų vis dar trūksta ir jų poreikis nuolat auga, skelbia Socialinės...
Še­še­rių me­tų Le­o­nar­do ma­ma Leonilė Tre­tiak (nuotr.) ne­sle­pia: jos drą­sa gin­ti sa­vo ir ki­tų tė­vų tei­sę rink­tis švie­ti­mo įstai­gą bu­vo ne­ti­kė­ta pa­čiai, o vie­šu­mo kai­na –...
Šiais me­tais 50-me­tį mi­nė­sian­ti Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­ja (bu­vu­si 6-oji vi­du­ri­nė mo­kyk­la) du­ris at­vė­rė 1974 me­tų rug­sė­jį. Jos, pir­mo­sios ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los...
Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras (APRC) sėk­min­gai įgy­ven­di­no dar du 2023 me­tų „Eras­mus+“ pro­gra­mos pro­jek­tus. Vie­nas jų skir­tas pro­fe­si­nio mo­ky­mo mo­ki­niams ir...
Stip­ri­nant aukš­to­jo moks­lo stu­di­jas Lie­tu­vo­je, nuo lie­pos 1 d., re­or­ga­ni­za­vus Aly­taus ko­le­gi­ją, pra­dė­jo veik­ti Kau­no ko­le­gi­jos Aly­taus fa­kul­te­tas. Šie po­ky­čiai leis...
Aly­taus tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) rek­to­rė Ja­ni­na In­ge­le­vi­čie­nė (nuotr.) šven­čia gar­bin­gą 80-me­čio ju­bi­lie­jų. Ak­ty­vi aly­tiš­kė su ben­dra­min­čiais prieš 16 me­tų...
Ką veik­ti va­sa­rą? Toks klau­si­mas ne­ki­lo jau­nuo­liams, da­ly­va­vu­siems Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­to­je tarp­tau­ti­nė­je sto­vyk­lo­je. Dvi de­šim­tys...
Aly­taus ko­le­gi­ja aukš­to­jo moks­lo di­plo­mus įtei­kė 22-ajai ab­sol­ven­tų ir 9-ajai tarp­tau­ti­nių stu­den­tų lai­dai. Jos ta­po pas­ku­ti­nė­mis Dzū­ki­jos sos­ti­nės Al­ma ma­ter lai­do­mis,...
Pro­fe­si­jų meist­rys­tės cen­tras (PMC) Aly­tu­je ati­da­rė mo­ky­mo pa­da­li­nį, ku­ria­me pra­de­da reng­ti kva­li­fi­kuo­tus slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jus ir in­di­vi­du­a­lios prie­žiū­ros...
Liepos 1 d. pradėjo veikti trys atsinaujinusios aukštosios mokyklos. Viena jų – Alytaus kolegija, ji prisijungė prie Kauno kolegijos. „Sustiprintos valstybinės kolegijos. Kolegijų sektorius Lietuvoje...
„Aitvaras ir jo draugai“ – tokį projektą, skirtą vaikams, įgyvendino Pivašiūnų gimnazija. Mikalavo bendruomenėje „Šilaičiai“ surengta edukacija „Kvapniosios erdvės“, kurios metu vaikai tyrinėjo...
Dzūkijos mokykla užbaigia mokslo metus nenuobodžiai. Vienos eilinės ilgosios pertraukos metu vaikus nustebino dirbtinio intelekto pagalba į bendruomenę kreipęsis 1944 metų mokyklos direktorius, Jonas...
Alytaus rajono pedagogai už pasiekimus bus apdovanojami premijomis. Taip bus siekiama mokytojus skatinti aktyviai praktinei, metodinei, kūrybinei veiklai, dalykinių, metodinių naujovių taikymui,...
Pirmuose mokytojams-elektronikos entuziastams skirtuose apdovanojimuose už kūrybiškumą ir ypatingus pasiekimus pagerbti 10 geriausių šalies mokytojų. Tarp jų nuskambėjo ir dviejų alytiškių vardai:...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.