Praėjusią savaitę paskelbus galutinius valstybinių brandos egzaminų rezultatus paaiškėjo, kad šiemet Alytaus abiturientai gavo 46 šimtukus. Išleistuvių nuotaikomis šiuo metu dar gyvenantys...
Apie pus­an­tro šim­to Dzū­ki­jos sos­ti­nės moks­lei­vių tris šios va­sa­ros sa­vai­tes tu­ri­nin­gai pra­leis Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, kur vei­kia vai­kų die­nos sto­vyk­la „Tu­ri­nin­gas...
Aly­taus mies­to ke­tu­rias gim­na­zi­jas šį­met bai­gė 514, Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trą – 217, Aly­taus ra­jo­no še­šias gim­na­zi­jas – 109 abi­tu­rien­tai. Ką tik pa­aiš­kė­jo jų lai­ky­tų...
Ne­vyk­dy­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mų va­sa­rą, nuo lie­pos 1 iki rug­pjū­čio 26 die­nos, mies­to ta­ry­ba lei­do pen­kiems Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Bir­že­lio 30-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė tvar­kos ap­ra­šą, ku­ria­me reg­la­men­tuo­tas mo­kes­tis už vai­kų, ug­do­mų pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir...
Šie­met įpras­tai, kaip iki CO­VID-19 pan­de­mi­jos, bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja pra­si­dės bir­že­lio 1 d. lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nu. Bran­dos eg­za­mi­nus lai­kys 731...
Ba­lan­džio 21-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2022–2026 me­tų ben­drą­jį pla­ną. Jis pa­tvir­tin­tas,...
Šių mokslo metų pradžioje, rugsėjo 1-ąją dieną, politinių partijų vadovai Seime pasirašė nacionalinį švietimo susitarimą, numatantį švietimo politikos tikslus iki 2030 metų. Visgi panašu, kad...
Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja da­ly­vau­ja pro­jek­te „Ko­ky­bės krep­še­lis“, ku­rio veik­lų tiks­las – pa­ge­rin­ti mo­ki­nių ug­dy­mo­si pa­sie­ki­mus, įgy­ven­di­nant po­ky­čius...
Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se kas­dien dau­gė­ja ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kų. Ko­vo 25-osios ry­tą to­kius ug­dy­ti­nius jau tu­rė­jo vi­si lop­še­liai-dar­že­liai, jų ne­bu­vo...
Nors atėjęs pavasaris ir kasdien šiltėjantis oras kviečia mėgautis bundančia gamta, šis laikotarpis ne visiems yra vien apie tai. Kiekvienam abiturientui šiltėjantis oras yra ženklas, kad brandos...
Aly­tiš­kių būs­tuo­se ap­si­gy­ve­nę ka­ro pa­bė­gė­liai iš Uk­rai­nos nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džios ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ir švie­ti­mo įstai­gas su pra­šy­mais pri­im­ti ug­dy­ti...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Ed­mun­das Če­čė­ta lai­mė­jo Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są ei­ti Šven­te­že­rio...
Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mas ša­ly­je tu­ri tik di­džių­jų mies­tų, pa­vyz­džiui, Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių gim­na­zi­jos. Alytaus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja –...
Kiek­vie­nas vai­kas nuo 2024 me­tų rug­sė­jo pir­mo­sios tu­rės tei­sę mo­ky­tis pa­si­rink­to­je mo­kyk­lo­je, ir ne­svar­bu, ar tai su­dė­tin­gą ne­ga­lią, ar ne­di­de­lių spe­cia­lių­jų...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.