Ge­gu­žės 25-osios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo reikš­min­gas švie­ti­mo įstai­goms. Nuo bir­že­lio 1-osios di­dė­ja fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis už...
Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te dai­lės mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją įgi­ju­sio dai­li­nin­ko An­driaus Gri­ga­liū­no pa­grin­di­nė dar­bo­vie­tė – Aly­taus jau­ni­mo cen­tras, ku­ria­me jis...
Žur­na­las „Rei­tin­gai“ jau de­šim­tą kar­tą pri­sta­tė nau­jau­sią Lie­tu­vos švie­ti­mo ana­li­zę – ge­riau­sių švie­ti­mo įstai­gų rei­tin­gą. Ja­me įvar­dy­tos ir ša­lies sa­vi­val­dy­bės,...
Jaukioje bibliotekos salėje įvyko ilgai lauktas susitikimas su žurnalistu, tinklaraštininku, knygos „Mokytojas. Kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti“ autoriumi Karoliu Klimu,...
Aly­tus – ant­ro­ji sto­te­lė, ku­rio­je ap­si­lan­kė švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė Jur­gi­ta Šiugž­di­nie­nė su ko­man­da. Vi­zi­tus po re­gio­nus mi­nist­rė pra­dė­jo Ute­no­je, o...
Di­džio­ji dau­gu­ma Lie­tu­vos mo­kyk­lų pri­ėmė Na­cio­na­li­nį IT iš­šū­kį ir pri­si­de­da prie tiks­lo di­din­ti ša­lies moks­lei­vių skait­me­ni­nį raš­tin­gu­mą bei su­teik­ti jiems ver­tin­gų...
Įta­ri­mas, kad ga­li­mai ne­blai­vi mo­ky­to­ja ve­da pa­mo­ką, ki­lo penk­ta­die­nį vie­no­je mū­sų mies­to pro­gim­na­zi­jų. Ug­dy­mo įstai­gos va­do­vė nu­ša­li­no pe­da­go­gę ir pa­rei­ka­la­vo...
In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) ir skait­me­ni­nių ino­va­ci­jų sri­čių spe­cia­lis­tų po­rei­kis šian­die­nos dar­bo rin­ko­je vis dar iš­gy­ve­na au­gi­mą. To­dėl pas­ta­rai­siais me­tais...
Šiuolaikinei visuomenei vis labiau remiantis informacinėmis technologijomis (IT) bei skaitmeninėmis inovacijomis, IT specialybės darbo rinkoje tapo labiausiai geidžiamos ir atveriančios plačias...
Alytaus švietimo istorijoje buvo toks unikalus reiškinys – privati pradinė Svetlanos Žadeikienės mokykla. Šio bandymo niekas kol kas dar nepakartojo, tačiau Dzūkijos sostinėje jau aštuonerius metus...
Esate pradedantysis, pažengęs ar tik norintis ir planuojantis išmokti anglų kalbą? Rinkoje yra tikrai daug galimybių ir pasirinkimų, todėl gali būti sunku išsirinkti tinkamus kalbų kursus. Pateikiame...
Ry­toj, va­sa­rio 8 die­ną, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja svars­tys pe­ti­ci­ją „Dėl mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų trū­ku­mo Aly­taus mies­to ug­dy­mo įstai­go­se“, po ku­ria...
Tu­ri bū­ti drą­sus, smal­sus – šiuos žo­džius yra gir­dė­jęs kiek­vie­nas mo­ki­nys... Ta­čiau ar vi­si esa­te gir­dė­ję apie Tarp­tau­ti­nio Ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą? Aly­taus šv. Be­ne­dik­to...
Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios, kad ne ma­žiau kaip 100 pa­rei­gy­bių tu­rin­čio­se vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių...
Pus­tre­čio šim­to pa­ra­šų – tiek kol kas su­rink­ta in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je pe­ti­ci­jos.lt po pe­ti­ci­ja „Dėl mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų trū­ku­mo Aly­taus mies­to ug­dy­mo įstai­go­se“....
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.