Švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka Aly­tu­je grį­žo į pra­di­nį taš­ką: daug triukš­mo dėl nie­ko (13)

Saulė Pinkevičienė
Švietimas
Už švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką bal­sa­vo 17 ta­ry­bos na­rių, su­si­lai­kė 8.
Prieš dve­jus me­tus Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Ro­tu­šės aikš­tė­je šur­mu­lia­vo jau­ni­mas, bet vi­sai ne to­dėl, kad bū­tų lau­kę di­džių­jų me­tų šven­čių. Tuo­met į mies­te dar ne­ma­ty­to dy­džio pi­ke­tą (nuotr.) su­si­rin­ko Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė. Pro­tes­tą iš­pro­vo­ka­vo mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­ne at­si­ra­dęs siū­ly­mas nu­griau­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. Pra­ėjo dve­ji me­tai ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba vėl svars­tė Aly­taus švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką bei bal­sa­vo už spren­di­mą, ku­ria­me prie vi­sų mies­te esan­čių švie­ti­mo įstai­gų nu­ma­ty­ta: „be po­ky­čių, vyk­do­ma ste­bė­se­na iki 2025 me­tų rug­pjū­čio 31 die­nos“.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai pri­ta­rė Aly­taus mies­to švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kai. Jai ne­gai­lė­ta vaiz­din­gų epi­te­tų, su­abe­jo­ta, ar tai iš­vis ga­li­ma va­din­ti „per­tvar­ka“, nes jo­kių po­ky­čių do­ku­men­te ne­nu­ma­ty­ta. Kai ku­rie po­li­ti­kai klau­sė, kas pri­si­ims at­sa­ko­my­bę už vi­sas tas ne­igia­mas emo­ci­jas, ku­rias pa­ty­rė mo­kyk­lų ben­druo­me­nės, ir vel­tui švais­ty­tą ener­gi­ją, prie­ši­nan­tis val­džios su­ma­ny­mams?

Švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka bu­vo vos ka­den­ci­ją pra­dė­ju­sios da­bar­ti­nės val­džios pla­nuo­se. Pa­siū­ly­mus ren­gu­siai dar­bo gru­pei va­do­va­vo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, per­tvar­kai bu­vo nu­ma­ty­ti ke­tu­ri es­mi­niai po­ky­čiai, du iš jų įgy­ven­din­ti – Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mas ir Aly­taus pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos per­kė­li­mas į mi­nė­tos lik­vi­duo­tos mo­kyk­los pa­tal­pas.

Dau­giau­sia triukš­mo ki­lo dėl siū­ly­mo griau­ti Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją ir vie­to­je jos sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą, ta­čiau po il­gų dis­ku­si­jų, de­ry­bų ir pi­ke­tų šio pla­no bu­vo at­si­sa­ky­ta 2020 me­tų pra­džio­je. Tų pa­čių me­tų pa­va­sa­rį fias­ko pa­ty­rė ir su­ma­ny­mas „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį per­tvar­ky­ti į lop­še­lį-dar­že­lį, o Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą lik­vi­duo­ti, jos mo­ki­nius per­ke­liant į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją.

Pir­mo­sios švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mams įgy­ven­din­ti pri­trū­ko ir po­li­ti­nės va­lios, bet bu­vo su­da­ry­ta nau­ja dar­bo gru­pė nau­jai per­tvar­kai pa­reng­ti. Jai va­do­va­vo Aly­taus mies­to vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, o jos na­riais ta­po 11 ta­ry­bos na­rių, nes pir­mo­je dar­bo gru­pė­je po­li­ti­kai pa­si­ge­do at­sto­va­vi­mo. Vie­na iš es­mi­nių šios dar­bo gru­pės pa­siū­ly­tų per­tvar­kų bu­vo Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mas, per­tvar­kant ją į lop­še­lį-dar­že­lį. Nu­ma­ty­ta, kad pra­džio­je mo­kyk­la ne­be­kom­plek­tuo­tų nau­jų kla­sių ir pa­laips­niui bū­tų lik­vi­duo­ta, o jos mo­ki­niai per­ei­tų į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją. Ki­tas siū­ly­mas – re­or­ga­ni­zuo­ti Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ją, per­duo­dant ją Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Vie­šo­jo svars­ty­mo me­tu šiems siū­ly­mams bu­vo ne­pri­tar­ta, to­dėl šie pa­siū­ly­mai spren­di­mo pro­jek­te ta­ry­bai tei­kia­mi ne­bu­vo.

Aly­taus mies­to švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ko­je, ku­rią pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no ta­ry­ba, struk­tū­ri­nių po­ky­čių ne­nu­ma­to­ma. Jo­je pa­tvir­tin­ti tvar­kos ap­ra­šai, kaip bū­tų tiks­lin­gai pa­nau­do­tos ben­dra­jam mo­ki­nių ug­dy­mui skir­tos pa­tal­pos ir pa­reng­ti ūkio lė­šų ap­skai­čia­vi­mo ir skirs­ty­mo tvar­kos ap­ra­šai.

Pa­gal spren­di­mo pro­jek­tą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė iki 2022 me­tų ge­gu­žės 1 die­nos tu­ri pa­reng­ti ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai teik­ti svars­ty­ti lė­šų sky­ri­mo mo­kyk­loms iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą. Jis gali lemti, kad tinklo pertvarkos pla­ną reiks koreguoti. Pa­sak V.Va­lū­no, jei toks pla­nas ne­bū­tų pa­tvir­tin­tas, sa­vi­val­dy­bė iš Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos, kai bus skirs­to­mos in­ves­ti­ci­jos, ga­li ne­su­lauk­ti pa­ra­mos, dėl šios prie­žas­ties švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pla­nas yra bū­ti­nas.

Ta­čiau pa­tys po­li­ti­kai to­kią švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką ver­ti­no ga­na skep­tiš­kai. Pa­sak ta­ry­bos na­rio An­driaus Ju­čo, ta­ry­ba ne­tu­rė­jo jė­gos pri­im­ti ne­po­pu­lia­rių spren­di­mų, bet mo­ki­nių skai­čius nuo 2003-ių­jų iki 2021 me­tų su­ma­žė­jo be­veik per­pus. Jo ma­ny­mu, spren­di­mus pri­im­ti rei­kia.

„Tai, ką šian­dien pri­ėmė­me, ne­ga­li­me va­din­ti švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, o vei­kiau kos­me­ti­niais spren­di­mais ar­ba Šrio­din­ge­rio ka­te. Su ja fi­zi­kos moks­li­nin­kas at­li­ko ban­dy­mus, ka­tę už­da­ry­da­mas į dė­žę ir, kol dė­žės ne­ati­da­rė, tol ka­tė bu­vo lai­ko­ma ir gy­va, ir mi­ru­sia. To­kia ir mū­sų švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka – ir gy­va, ir mi­ru­si“, – sa­kė A.Ju­čas.

Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­na­šūs siū­ly­mai dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos bu­vo teik­ti du­kart, ta­čiau ne­pri­im­ti, vel­tui su­kel­ta aud­ra stik­li­nė­je, su­skal­dy­ta švie­ti­mo ben­druo­me­nė, vy­ko mi­tin­gai, bu­vo daug be­rei­ka­lin­gų emo­ci­jų, ga­li­mo mo­bin­go, psi­cho­lo­gi­nio smur­to ap­raiš­kų. Jis klau­sė, ar me­ras tu­rės drą­sos kaip po­li­ti­kas pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už su­ga­din­tus žmo­nių ner­vus, svei­ka­tą. N.Ce­siu­lis at­sa­kė, kad at­ei­tis pa­ro­dys švie­ti­mo sis­te­mos per­tvar­kos trū­ku­mus ir pri­va­lu­mus.

Ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys siū­lė pa­keis­ti spren­di­mo pro­jek­to pa­va­di­ni­mą į mo­kyk­lų tin­klo tvar­ky­mą, nes per­tvar­kos ne­ma­ty­ti, Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė siū­lė spren­di­mą per­var­dy­ti į pro­to­ko­lą. Ja­me iš­dės­ty­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai at­lik­ti tam tik­rus dar­bus per ket­ve­rius me­tus.

„Švietimo tinklo per­tvar­ka greit nesidaro. Tai arba politinis sprendimas, arba ji turi vykti natūraliai. O dabar dar artėja rinki­mai“, – pastebi Valė Gi­bienė.

Dėl ne­sėk­min­gos per­tvar­kos pa­da­ry­tos ža­los ap­gai­les­ta­vo ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius, jam la­biau­siai gai­la, kad ne­pa­vy­ko Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos per­duo­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Aly­taus mies­to vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, va­do­va­vu­si ant­ra­jai dar­bo gru­pei, ren­gu­siai švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pla­ną, pa­brė­žė, kad pri­va­lu vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą ir kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­ri tu­rė­ti to­kį pla­ną, kad bū­tų aiš­ku, koks švie­ti­mo tin­klas iš­liks ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tarybos nariui keliami reikalavimai geriausiai nusakyti sav. Įst. 16 str.. Tik tarybos išimtinė kompetencija tvirtint tarybos strateginius savivaldybės ir jos institucijų planus. Ir atsakomybė už jų pasekmes ir atskaitingumas juos rinkusiems žmonėms. Tad kiekvienas tarybos narys turi sugebėt suvokt vystymo strategijas ir reikalingas pertvarkas. O meras pagal tiesioginę mero kompetenciją sugebėt anakizuot ir teikt pirmas tarybai svarstyt ir tvirtint strategijų ir pertvarkų planus. Ką kitur ir sugeba, o Alytuj kas nors iš tarybos tai bando daryt. O tarybos išimtinė kompetenija reiškia, niekas kiti už juos negali tvirtint. Gali tik jiems siūlyt, o jie? Arba nereaguoja, kiti apsimeta negirdį, kiti šaipos, kiti už neįtinkančius paklausimus kaip dėl aeeodromo.. po teismus būdami politikais gainioja per privačius kaltinimus. Primokėdami advokatei tūkstančius, kad nuslopint keliams neįtiinkančias temas per tūkstantinius ieškinius. Kad kiti matydami vengtų nemaišyt atskirų interesams. Ir tas aišku be dalies teisėsaugos palaikymo negalėtų vyktų. Nes tam reikiaa nepaisyt eilės Konstitucijos straipsnių. Kaip teisėja turi laikytis įstatymų, politiką vertint pagal politikų garbės elgesio Kodekso normas, negalima žemint žmogaus, šaipytis iš atskirų socialinių grupių.. Tad toks ir kaip atviras neteisingumas iš valdžios ką ir apraminti mūbūngai parodė, Alytuj atskiru interesų grupių interesai aukščiau už viso miesto interesus. Nors pagal Konst. 46 str., valdžia turi tarnaut Tautos bendros gerovės lygiui, tai. Alytaus miesto labui seniai turėjo būt atliktos pertvarkos per savivaldą reaguojant į gyventojų skaičiaus mažėjimą, pramonės parkas rurėjo būt perpildytas rimtais užsienio investuotojais, aerodromo 100 ha ..per tarybą turėjo svarstyt kaip geriausia miestui o ne per teismus klampinant praleust brangų laiką, turėjo būt stipriai dirbama per es paramos projektus. -Dabar, viskas idealiai, bet priešingai. Lygiose vietose iš rimtos savivaldos cirkus krečia.

  Komentaras

  Ir šios kadencijos taryba įrodė, kad. Neatsitiktinai į valdymą nepraleidžia net atskirų partijų deleguotų principingesnių ir gabesnių. Jau įrodžiusių, kad sėkmingai gali stot už miesto interesą, dirbt per es paramos projektus ir vykdyt reformas. O vietoj to skiria vidutinybes, kur tarsi geriau ir nesuvoktų, už ką parašus deda. Tad ir matos apgailėtinos parodijos per tarybą imitavimas, per ką nyksta miestas. O jei ir žadėtas klausimas per taeybą dėl auto mokestinimo miesto centre žlugo ir nėr kam prisimint, kas jį į tarybos lygį iškėlė, čia...Bet, kad ir būsimiems rinkimams turi pretenzijų per kuriuos fiaako šioj kadencijoj - kiek tai gali tęstis? Nuo pat Nepriklausomybės pradžios prasidėjus tradicija neprileist principingesnių ir gabesnių, o orentuotis į kur nesugeba sėkmingai stot už miesto interesą, vykdyt pertvarkų ir sėkmingai dirbt per es paramos projekrus, per tai Alytus nyksta. Didėja erzelynė tarp atskirų interesų grupių dėl miesto likučių silpniausių saskaita. Kad patys kaip nors išgyventų.

  Komentaras

  Paskutiniai tarybos posėdžiai kaip be prasmės. Kažkokios kaip bejėgės imitacijos gal tarybos nariams parodyt, kad gal už ką lepinas tarybos narių išmokom. Nors vertinant tarybos veiklos efektyvumą, nesugebama pakilt į rimto miesto rangą. Kažkur bereikšmiai pasierzina ir nėr rimto rezultato.

  Komentaras

  Kitos savivaldybės didelė dėmesį skiriant darbui su es paramos projektaia. Alytuj net kaip ir ignoruoja šias kompetencijas. Dar gi per praėjusias kadencijas paretinti iš savivaldybės keli tai reti sugebėję. O irtis iš miesto potencialo likučių, reiškia dar labiau alintis. Šioj kadencijoj iš esančių valdžioj per silpni ir vis tiek turi pretenzijų būsimiems rinkimams.

  Komentaras

  Mero ir savivaldybės administracijos direktorės postuose su didžiausiom politinėm patirtim. Direktorė užėmus atsakingus postus. Bet štai realiai valdyme silpni, aiškiai trūksta reikiamų ūkinių kompetencijų. Vienok realiai stiprių nei pas socdemus ir konservatorius, turinčių siekių ir būsimiems rinkimams, nesimato. Dar gi tai, kad net valdančios koalicijos partneeius valstiečius aukoja, per tarybą nepraleisdami į dir. pavaduotojo postą deleguoto gan principingo ir kompetentingo valstiečių atstovo rodo. Vengs ir per būsimus rinkimus prasileist stipresnių. Čia ir švietimo reformos imitavimas požymiai, valdantieji bando išlaikyt rinkimams sau palankų elektoratą, nežiūrint kokia kaina.

  Komentaras

  Savivaldos ir valdžios institucijų yra 3 kontrolės rūšys. Institucinė, parlamentinė ir visuomeninė. Institucinė ir parlamentinė kontrolės silpnos. Visuomenės kaip kur Lietuvoj apsigina. Alytuj ir apraminti mobūngai rodo, net kaip ir slopinami iš visuomenės prasiskverbiantys protestukai. Nors Alytuj visuomenė neturi kur trauktis, nes krauna per kur tik gali..Paslaugų kainų didinimai, net 17 milijonų eurų ieškiniai per šilumos tinklus, apie savivaldybės paskolas tabu, vietoj švietimo pertvarkų atviros stebėsenos..Dar ir reikia sugebėt tokias formuluotes sugalvot ir per tarybą kaip rimtą klausimą svarstyt. Tad po paskutinio tarybos posėdžio aną savaitę tik šį straipsniuką išdryso spausdint. Kiti ir riek nespausdina. Tylu, tarsi nieko nevyksta.

  Komentaras

  Nesuprantamas tarybos lygis. Nes prieš klausimus išnešant svarstyt į tarybos lygį, prieš jie apsvarstomi tarybos komiteruose. Kur komitetai bendrina siūlymus tarybai, svarstyt, ar net neverta. Dėl absurdiškumo. Reiškia rimtoj taryboj komitetai būt vieningai siūlę, svarstyt už šios imitacijos siūlymą atleist iš švietimo skyriaus vedėjo pareigų. Nes sumaišė vaikų darželio lygį su taryba. Tegu atleistas lepinasi savo stebėsenom kiek nori. O ne dešimtmečiais per nedarant švietimo reformos galimai kraut n milijonų nuostolius kartoms. Maža per šilumos tinjlus gaudo teisminius ieškinius 17 milijpnų eurų, tai dar ir per nereformuojamą švietimo sistemą rungtyniauja, kas daugiau Alytui pakraus?

  Komentaras

  Klausimas merui su taryba, kur pagal įstarymus tik jie žmonių rinkti į valdžią. Todėl atsakingi ir atskaitingi. -Ar su tokiais lygiais šaipos iš alytiškių, ar kaip už vaikų darželį laiko? Kieno interesams naudinga tokios imitacijos alinant miesto interesus? Ar saujelei tų, kur gal ir būsimus rinkimus šturmuos geeindami draugeliams išgyvent salygas Alytuj, kitų silpninant? Rimtos savivaldos nesimato, kokių ekonominio efektyvumo tikslų siekia. Jei pagal Konst. 46 str.- valdžia dirba Tautos bendros gerovės lygiui, Alytuj draugeliams? Ar stiprint sau palankių elektoratą per rinkimus? Todėl sistema neprileidžia prie valdymo principingesnių ir gabesnių, kur gali sėkmingai miesto labui sudirbt. Vyrauja taip vadinamas vykdytojų lygis, kur kurt nesugeba. Per tai Alytus ir aminga per savivaldą.

  Komentaras

  Lietuvoj švietimo reformas visi pasidarę ir pamiršę. Tik Alytuj todėl, kad rinkdami ir skirdami į postus nepaiso jiems keliamų kompetencijų reikalavimų. Kaip kitur paiso. Kur meras su sav. admūnistr. direktorium turi patys sugebėt tarybai teikt vystymo strageijų ir švietimo ir struktūros pertvarkų planus. O skyriaus vedėjas yra tik vykdytojas, ką taryba su meru nusprendžia. O Alytuj iki šiol patinka save apgaudinėt, erzintis, atsakomybę permest ant iešmininkų. Tad taip ir turi -MONOLITINĖ STAGNACIJA.

  Komentaras

  Kiek galima imituot švietimo pertvarką? Ne jau už imitacijas mokami neblogi atlyginimai? Kas daros su savivalda Alytuj? Tampa atvirai kaip uždaru dvaru tik sau kaip nors išsilaikyt? Kaip drystama iš valdžios apie didelę bedarbystę kalbėt? Kaip jai švelninti akivaizdžiai neišnaudotas likusis miesto potencialas? Jei miesto labui turi būt pramonės parkas perkrautas rimtais užsienio investuotojais ką kitur pasiekę, Alytuj pustuščias. Aerodromo 100 ha jei greičiau per tarybą sprest miesto labui, įvelta per teismus viliknant ir praleidžiant brangų laiką efektyviai sudirbt. Jei reaguot į gyventojų skaičiaus mažėjimą savivaldybė operatyviai efektyvintų veiklą per švietimo ir struktūros pertvarkas, vilkina laiką imituojant ir didina neefektyvumą. Vietoj kokybės stiprinimo per es paramos projektus atsakingiausiuose postuose kaip mokyklinukai..Toli iki Alytaus vystymo rimtų problemų suvokimo. Jei stengtis, kad alytiškių kišenės pilnėtų, priešingai kaip ištraukt paskutinius per monopolinių paslaugų kainų didinimus, ar papildomus mokesčius. Vietoj to, kad valdyme vyrautų viešas interesas, po atskirom draugelių grupėm kaip patiems išgyvent miesto interesų saskaita. Nepastebėta padangų gausro pradmenys, teismūnis ieškinys 17 milijonų per šilumos tinklus. Bet taryba sugebėjo netvirtint į direktorės pavaduotojo postą valstiečių deleguoto principingo ir kompetentingo. Kurio ir iniciatyvom prieš n metų per teismus sugebėta miesto labui atkovot šilumos tinklų katilinė, ką šie atgal atmetė. O būt prasileidę į šį postą, gal būt radęs argumentų, kad tokių ieškinių nedrystų tvirtint. Trumpiau - ORGANIZUOTI. Preliudija būsimų rinkimų, dar blogiau...tesis šių agonijos dėl paskutinių likučių.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.