„Švie­ti­me nie­ka­da ne­bus taip, kad bū­tų ga­li­ma il­gai gy­ven­ti nie­ko ne­kei­čiant” (6)

Vytuolis Valūnas
Vytuolis Valūnas apie paliktas pareigas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje: „Bu­vo ma­no ir me­ro ap­si­spren­di­mas, kad man lai­kas keis­ti dar­bo­vie­tę. Bū­tų ne­etiš­ka, jei šį žings­nį bū­čiau žen­gęs be me­ro pri­ta­ri­mo.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Taip sa­ko 27-erius me­tus Aly­taus mies­to ir Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų švie­ti­mo pa­da­li­niams va­do­va­vęs Vy­tuo­lis Va­lū­nas, ku­ris nuo rug­sė­jo pra­džios pa­kei­tė dar­bą, vi­siš­kai ne­pri­klau­so­mą nuo vie­ti­nių po­li­ti­nių vė­jų. Ir pri­du­ria: „Švie­ti­me vi­sa­da rei­kės spren­di­mų, kar­tais net ir skaus­min­gų. Kaip ir žmo­gui gy­ve­ni­me, – ne­re­tai rei­kia pri­im­ti lem­tin­gus spren­di­mus.“

– Nuo rug­sė­jo 5-osios dir­ba­te Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros Ko­ky­bės ver­ti­ni­mo de­par­ta­men­to Veik­los ko­ky­bės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu. Tik­riau­siai ne­su­kly­siu, sa­ky­da­ma, kad dau­ge­liui bu­vo ne­ti­kė­tas Jū­sų pa­si­trau­ki­mas iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų ir per­ėji­mas į ki­tą dar­bą.

– Gal­būt. Bet vis­kam at­ei­na sa­vas lai­kas. Ma­nau, kad šiam sky­riui tu­rė­tų at­ei­ti va­do­vau­ti jau­nas, ener­gin­gas žmo­gus, tu­rin­tis ra­cio­na­lių idė­jų švie­ti­mui to­bu­lin­ti.

Jū­sų mi­nė­tos ma­no pa­rei­gos Na­cio­na­li­nė­je švie­ti­mo agen­tū­ro­je bu­vo lais­vos nuo vi­dur­va­sa­rio, kai jas už­ėmęs as­muo iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį.

Be­je, ma­no dar­bo vie­ta kaip ir anks­čiau šio­se pa­rei­go­se dir­bu­sio as­mens yra Aly­tu­je.

– Ar da­bar už­ima­moms Jū­sų pa­rei­goms ne­rei­kė­jo skelb­ti kon­kur­so? Koks yra da­bar­ti­nio Jū­sų dar­bo po­bū­dis?

– Į da­bar­ti­nes pa­rei­gas aš bu­vau per­kel­tas tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Kaip Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros Veik­los ko­ky­bės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­gal pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mą tu­riu pa­dė­ti švie­ti­mo tei­kė­jams vyk­dy­ti vals­ty­bi­nę švie­ti­mo po­li­ti­ką, rink­ti, kaup­ti, api­ben­drin­ti duo­me­nis apie švie­ti­mo būk­lę, in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie šią būk­lę ir švie­ti­mo tei­kė­jų veik­los ko­ky­bę, siū­ly­ti švie­ti­mo val­dy­mo spren­di­mus dėl veik­los to­bu­li­ni­mo, vyk­dy­ti jos ste­bė­se­ną, da­ly­vau­ti švie­ti­mo tei­kė­jų vyk­do­mos veik­los pla­ni­niuo­se ir ne­pla­ni­niuo­se pa­tik­ri­ni­muo­se. Iš vi­so tu­riu vyk­dy­ti 26 funk­ci­jas.

Man da­bar pa­skir­tos ku­ruo­ti še­šios sa­vi­val­dy­bės: pen­kios Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės – Aly­taus mies­to, Aly­taus, Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų, Drus­ki­nin­kų ir Kau­no ap­skri­ties Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė.

Nors vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­gas mi­nė­ta­me Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros sky­riu­je už­imu tik dvi sa­vai­tės, jau te­ko švie­ti­mo įstai­gas kon­sul­tuo­ti dėl pa­si­kei­tu­sių ben­drų­jų ug­dy­mo pro­gra­mų vyk­dy­mo ir uk­rai­nie­čių vai­kų ug­dy­mo.

– Tik­riau­siai var­gu, ar kas ga­li abe­jo­ti Jū­sų tu­ri­ma pa­tir­ti­mi švie­ti­mo sri­ty­je. Juk iš kar­to bai­gęs is­to­ri­jos moks­lo stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te pra­dė­jo­te dirb­ti mo­ky­to­ju Aly­taus ra­jo­ne, va­do­va­vo­te ne vie­nai mo­kyk­lai Aly­taus ra­jo­ne, o pas­ta­ruo­sius 27-erius me­tus dir­bo­te švie­ti­mo pa­da­li­nių ve­dė­ju Aly­taus mies­to ir Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­se. Ta­čiau su­ti­ki­te, kad Jū­sų da­bar­ti­nis iš­ėji­mas iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų, ži­nant Jū­sų iš anks­to pla­nuo­ja­mus dar­bus, bu­vo dau­ge­liui ne­su­pran­ta­mas. Ir Jū­sų kal­ba apie vis­kam at­ei­nan­tį lai­ką kaž­kaip keis­tai at­ro­do.

– Ga­liu tik dar kar­tą pa­sa­ky­ti, kad vis­kam at­ei­na sa­vas lai­kas. Iš­ei­nant iš už­ima­mų pa­rei­gų mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis man įtei­kė pa­dė­kos raš­tą, ku­ria­me dė­ko­ja­ma už il­ga­me­tę nuo­šir­džią tar­ny­bą vals­ty­bei, nuo­la­ti­nį dė­me­sį mies­to švie­ti­mo pa­slau­gų ko­ky­bei ge­rin­ti ir pa­da­li­nio veik­lai to­bu­lin­ti, at­sa­kin­gą ir kva­li­fi­kuo­tą pro­fe­si­nę veik­lą.

La­bai gra­žiai at­si­svei­ki­no ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių va­do­vai, su­ri­muo­da­mi apie ma­no cha­rak­te­rio sa­vy­bes pos­mą, iš ku­rio ei­lu­čių pir­mų­jų rai­džių ga­li per­skai­ty­ti ma­no var­dą. To­kio da­ly­ko dar ne­su tu­rė­jęs.

Jo­kių ne­su­ta­ri­mų nei su me­ru, nei su švie­ti­mą ku­ruo­jan­čia vi­ce­me­re Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne, nei su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­be ne­tu­rė­jau. At­virkš­čiai, man su jais dirb­ti bu­vo ge­rai.

Dar pra­ėju­sią ka­den­ci­ją Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pir­mą­kart lai­mė­jęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mus, ma­ne pats pa­kvie­tė už­im­ti Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ir aš su­ti­kau grįž­ti iš Laz­di­jų.

– Kai iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, vė­liau re­or­ga­ni­zuo­to į Švie­ti­mo ir spor­to sky­rių ve­dė­jo pa­rei­gų iš­ėjo­te da­bar jau dau­giau nei prieš še­še­rius me­tus, o jam bu­vo­te va­do­va­vęs 21-erius me­tus, at­vi­rai sa­kė­te, ko­dėl taip at­si­ti­ko.

– Dar prieš pir­mus tie­sio­gi­nius sa­vi­val­dy­bių me­rų rin­ki­mus, kuo­met Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je man­da­tų sie­kė tuo­me­ti­nis vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Aly­taus pi­lie­čiai“ su Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi prie­ša­ky­je, kai ku­rie jo at­sto­vai stip­riai kri­ti­ka­vo mies­to švie­ti­mo sis­te­mą ir ma­ne, kaip sky­riaus ve­dė­ją.

To­dėl tuoj po iš­rink­to me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus inau­gu­ra­ci­jos aš pas jį ap­si­lan­kiau ir pa­sa­kiau: jei me­ras ma­tys, kad man lai­kas iš­ei­ti, aš taip ir pa­da­ry­siu.

Su jo va­do­vau­ja­ma ko­man­da aš dir­bau be­veik dve­jus me­tus, o po to su­lau­kiau me­ro pa­kvie­ti­mo ir pa­sa­ky­mo, kad gal jau lai­kas…

Ta­da pa­te­kau į vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­zer­vą ir bu­vau pa­kvies­tas va­do­vau­ti Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui, dir­bau be­veik dve­jus me­tus, kol su­lau­kiau Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­kvie­ti­mo su­grįž­ti.

Taip, aš ta­da pa­sa­kiau, ko­dėl iš­ėjau iš ve­dė­jo pa­rei­gų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir pa­sa­kiau tie­są.

Da­bar bu­vo ma­no ir me­ro ap­si­spren­di­mas, kad man lai­kas keis­ti dar­bo­vie­tę. Bū­tų ne­etiš­ka, jei šį žings­nį bū­čiau žen­gęs be me­ro pri­ta­ri­mo.

– Gal Jū­sų ap­si­spren­di­mui tu­rė­jo įta­kos tai, kad esa­te Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko vie­nas iš pa­va­duo­to­jų, o ši par­ti­ja šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je nė­ra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, pas­ta­ra­jai už­ten­ka vie­nų so­cial­de­mok­ra­tų?

– Ne. Ki­to at­sa­ky­mo ne­ga­liu pa­teik­ti.

– Tuo­met, kai Jūs pra­dė­jo­te va­do­vau­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riui, o tai bu­vo 1995-ųjų gruo­džio pra­džia, mies­to mo­kyk­lo­s turėjo dau­giau kaip 13 tūks­tan­čių, šiuo me­tu jose yra dau­giau kaip 7 tūks­tan­čius mo­ki­nių. Ar ne­aki­vaiz­du, kad rei­ka­lin­ga švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, ku­ri iki šiol prak­tiš­kai ne­vyks­ta?

– Jū­sų pa­mi­nė­ti mo­ki­nių skai­čiai yra tei­sin­gi. Per tą lai­ką Aly­tu­je at­si­ra­do gim­na­zi­jos, pro­gim­na­zi­jos, ta­čiau pa­čių mo­kyk­lų tin­klas iš­li­ko prak­tiš­kai tas pats, iš­sky­rus tai, kad lik­vi­duo­ta Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­la.

Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­soms da­bar vei­kian­čioms mo­kyk­loms iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų mo­ky­mo lė­šų už­ten­ka. Kai ku­rio­se yra lais­vų plo­tų ir jie ga­lė­tų bū­ti skir­ti ki­toms mies­to įstai­goms ar­ba mies­to ben­druo­me­nės reik­mėms, kaip pa­da­ry­ta, pa­vyz­džiui, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, kur įkel­tas bib­lio­te­kos fi­lia­las ir tu­ri pa­tal­pas vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ar Vidz­gi­rio mo­kyk­lo­je, kur įkur­din­tas Pa­slau­gų cen­tras, tei­kian­tis cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms.

To­kiu ke­liu, iš­nau­do­jant mo­kyk­lų lais­vus plo­tus, reik­tų ei­ti ir to­liau. Gal­būt bū­tų ga­li­ma įkel­ti dar kai ku­rias sa­vi­val­dy­bei pa­val­džias įstai­gas ar jų pa­da­li­nius, o jų šiuo me­tu už­ima­mas pa­tal­pas pri­va­ti­zuo­ti.

Be­je, mū­sų sky­rius prieš ke­le­rius me­tus siū­lė re­or­ga­ni­zuo­ti „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą, ją pri­jun­giant prie da­bar­ti­nės Vidz­gi­rio mo­kyk­los, o „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį re­or­ga­ni­zuo­ti į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­kyk­lą. Iš pra­džių vie­ti­niai po­li­ti­kai tam pri­ta­rė, pri­ėmė rei­ka­lin­gus spren­di­mus, o vė­liau juos at­šau­kė.

Vi­si tu­ri su­pras­ti, kad vie­ti­nių po­li­ti­kų spren­di­mai nu­le­mia švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką, Švie­ti­mo sky­rius ga­li teik­ti tik siū­ly­mus.

– Koks bū­tų Jū­sų pa­lin­kė­ji­mas bū­si­mam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jui?

– Iš sa­vo pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai la­bai sun­kus ir at­sa­kin­gas dar­bas. Rei­kia dirb­ti ne tik su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais, bet ir su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, po­li­ti­kais, mo­kė­ti ar­gu­men­tuo­ti, pa­grįs­ti teikiamus siū­ly­mus, su­ge­bė­ti kan­triai iš­klau­sy­ti vi­sų nuo­mo­nes. Ir ži­no­ti, kad sky­riaus ve­dė­jas yra at­sa­kin­gas už vis­ką, kas at­si­tin­ka švie­ti­mo įstai­go­se.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lin­kiu su­ras­ti kom­pe­ten­tin­gą Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ją, o jam – kuo di­džiau­sių pa­si­se­ki­mų.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių ve­dė­jai at­si­svei­ki­ni­mo su pa­rei­go­mis sa­vi­val­dy­bė­je pos­me mane api­bū­di­no kaip už­si­spy­ru­sį, mo­kan­tį ap­si­gin­ti ir ap­gin­ti ki­tus. Tik­rai tu­riu to­kią sa­vy­bę ir ne­ma­nau, kad ji blo­ga. Tad nau­jam sky­riaus ve­dė­jui dar pa­lin­kė­čiau tu­rė­ti tvir­tą stu­bu­rą, nie­ka­da ne­pra­ras­ti sa­vo­jo aš ir bė­do­se ne­pa­lik­ti ko­le­gų, steng­tis juos su­pras­ti.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pedagogai - miestą stekenančių partijų branduoliai. Sulakstė per rinkimus ir dabar patys nereikalingi. Labai aršūs atvejuose, kaip ima savivaldybėj atsakingus postus, kur reikalinga ūkinė kompetencija, o jos neturi. Atskiri aršūs, kaip per komentarus rašoma apie rimtas ūkines problemas, o jie nesuvokdami pradeda šaipytis ne ten kablelis ir panašiai.

  Komentaras

  Pats pripažinsta, kad sumažėjus mokinių skaičiui nuo 13 tūkstančių iki 7 tūkstančių, reiškia laiku nepadarius švietimo pertvarkų kad gyventų pagal realias finansines galimybes, kiek lėšų išnaudota išlaikyt pertekliniams pastatams, pedagogams? Ir niekas neneša atsakomybės. Reiškia ir švietimas, kaip eilinė pačių nustekenta miesto įmonė, klupdoma per neefektyvų lėšų naudojimą.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.