Iki šiol vis dar didžiausios COVID-19 gydymo įstaigos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. Albinas Naudžiūnas, sveikindamas įstaigos darbuotojus su šį...
Svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų įmo­nių gru­pės „Af­fi­dea Lie­tu­va“, ku­riai pri­klau­so ir „En­de­mik“ me­di­ci­nos cen­trų tin­klas, in­ves­ta­vo 0,5 mln. eu­rų į vie­ną iš sa­vo kli­ni­kų...
Ba­lan­džio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 927 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį...
Ki­ne­zi­te­ra­peu­tė-ma­sa­žuo­to­ja Ne­da Mi­liaus­kai­tė be­veik prieš me­tus pa­pil­dė Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro dar­buo­to­jų ben­druo­me­nę. Šian­dien jos...
Šiuolaikinė medicina geba išties nuversti kalnus. Dėka jos pagalbos galima atlikti įvairiausias transplantacijas, gydyti sunkiausias ligas ir padaryti neatpažįstamų pokyčių. Plastinė chirurgija yra...
Ko­vo 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 932 aly­tiš­kiai ir 303 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Nuo va­sa­rio mė­ne­sio ser­ga­mu­mas šiuo vi­ru­su nu­kri­tęs,...
Sveikas gyvenimas apima labai daug taisyklių, o jos dažniausiai varžo dienas. Natūralu, kad daugeliui žmonių norisi gyventi taip, kaip trokšta ir tuo pačiu būti sveiku. Tai tikrai yra įmanoma, tačiau...
Net 20% deguonies mūsų organizme pasisavina smegenys. Tad kuo daugiau šviežio oro gauna mūsų smegenys, tuo jos skaidriau dirba, ko pasėkoje mums sekasi geriau mąstyti bei susikoncentruoti. Grynas oras...
Nuo pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te šiems as­me­nims pra­dė­tos teik­ti pir­mo­sios...
Pa­pil­do­mų nau­dų pa­ke­tas sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jams – iš­ties įspū­din­gas, o vi­so­mis pa­pil­do­mo­mis nau­do­mis dar­buo­to­jai ga­li pra­dė­ti nau­do­tis iš­kart pa­si­bai­gus...
Ru­si­jai tik pra­dė­jus ka­rą Uk­rai­no­je, o taip at­si­ti­ko jau dau­giau nei prieš sa­vai­tę, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­kvie­tė me­di­kus vyk­ti į mi­si­ją Uk­rai­no­je ir pa­dė­ti...
Pil­nu­mo jaus­mas pil­ve, skaus­min­gas rai­žy­mas, dieg­liai ir lie­mens ap­im­ties pa­di­dė­ji­mas – taip pa­cien­tai daž­niau­siai api­bū­di­na var­gi­nan­tį pil­vo pū­ti­mą, pa­si­reiš­kian­tį...
Sekso problemos kyla dėl labai daug skirtingų priežasčių. Dėl psichologinio diskomforto, dėl prasto gyvenimo tempo, dėl per labai dažnos masturbacijos bei daugelio kitų priežasčių, kurios ilgainiui...
Toliau vykdomi įvairūs klinikiniai tyrimai, ir jau šiandien galime matyti įspūdingus rezultatus žmonių gyvenimuose. Kiekvienas turi teisę į informaciją, todėl gali nuspręsti ką su šia informacija...
Ne­už­tik­rin­tu­mas dėl at­ei­ties, su­ma­žė­ju­sios pa­ja­mos, ri­zi­ka svei­ka­tai, su­trū­ki­nė­ję so­cia­li­niai ry­šiai – tik ma­ža da­lis veiks­nių, pa­ken­ku­sių žmo­nių psi­chi­kos...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.