Klau­sos nu­sil­pi­mas yra tre­čia daž­niau­sia vy­res­nių žmo­nių lė­ti­nė me­di­ci­ni­nė būk­lė po ar­tri­to ir hi­per­ten­zi­jos. Trys iš de­šim­ties vy­res­nių nei 65 me­tų am­žiaus žmo­nių...
Taip sa­ko aly­tiš­kė Ro­ma Ba­bars­kie­nė, pa­sa­ko­da­ma apie ko­vo 1-ąją iš­ti­ku­sią di­de­lę ne­lai­mę šei­mo­je. Jos 62 me­tų vy­ras Rai­mun­das tą­dien ap­lan­kė sa­vo mo­ti­nos ka­pą Pir­mo­jo...
Jau ka­den­ci­ją bai­gian­čios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vil­ma Kruš­nie­nė dir­ba Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus...
Gra­ži šyp­se­na su­tei­kia ne tik ge­rą sa­vi­jau­tą, bet ir pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, o juk ne­tru­kus pa­va­sa­ris, no­ri­si jį pa­si­tik­ti pa­si­rū­pi­nus svei­ka­ta bei iš­vaiz­da. Šiuo me­tu...
Kai gy­ve­ni dau­gia­bu­ty­je, bū­na, kad ne­ži­nai, ką vei­kia, kuo dir­ba ir apie ką sva­jo­ja kai­my­nai. La­bai sma­gu ir nau­din­ga pa­si­kal­bė­ti su kai­my­nais, su­si­ti­kus juos laip­ti­nė­je...
Pirmieji akių ligų simptomai dažnai būna silpnai išreikšti, o neretai ir nepastovūs. Tad žmonės dažnai juos ignoruoja ir tikisi, kad akių ir regos būklė pagerės savaime. Deja, dažniausiai tai tik...
Nuo va­sa­rio pir­mos die­nos VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je star­ta­vo nau­jas pro­jek­tas „In­te­gralios pa­gal­bos tei­ki­mas ir plėt­ra Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se“. Šei­mos na­riai,...
Žmogaus kūną sudaro daugiau kaip 650 skirtingų raumenų, todėl verta atkreipti dėmesį į tai, kad kiekviena raumenų grupė gali sukelti visiškai skirtingus skausmus. Raumenų ir sąnarių skausmo priežasčių...
Daugelis moterų yra linkusios labiau rūpintis kitais nei savimi. Galbūt kai kam toks elgesys ir atrodo sveikintinas, tačiau po visu tuo dažniausiai slypi nuovargis ar net išsekimas. Naudos moters...
„Svar­biau­sia, kad mies­to ta­ry­bo­je bū­tų ma­žiau po­pu­lis­tų, va­di­na­mų­jų tuš­čių ora­to­rių” Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių...
Asmenis, kurie dėl negalios, senatvės negali pasirūpinti savimi, dažniausiai slaugo artimieji. Tačiau daugeliu atvejų tokiems pacientams gali būti skiriamos ir ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.
Nuo pat vaikystės buvome mokomi, kaip svarbu rūpintis dantimis. Svarbu nepamiršti kartą per pusę metų atlikti burnos higieną odontologo kabinete, be to, būtina bent du kartus per dieną dantis valyti...
Negalios ir senatvės, kurią kartais taip pat lydi įvairios ligos, nepasirinksi. Ir nors šiuo metu savarankiškai savimi pasirūpinti negalintiems žmonėms teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos...
„Kū­no te­ra­pi­jos stu­di­ją“, prieš dve­jus me­tus Aly­tu­je at­vė­ru­sią du­ris Ug­nia­ge­sių gat­vė­je, jau at­ra­do dau­gy­bė aly­tiš­kių. Vie­ni čia už­su­ka iš­ban­dy­ti nau­jo­vę –...
Nors di­džių­jų ša­lies mies­tų mo­kyk­lo­se odon­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tų nė­ra, Aly­taus mies­te jie vei­kia be­veik vi­so­se mo­kyk­lo­se. Tu­rė­ti to­kius ka­bi­ne­tus švie­ti­mo įstai­go­se...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.