Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) tei­gi­mu, klau­sos ne­te­ki­mas šiuo me­tu yra vie­na iš di­džiau­sių glo­ba­lių svei­ka­tos pro­ble­mų ir vie­nas daž­niau­siai pa­sau­ly­je...
Lie­pos 18-ąją apie 17 va­lan­dą Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, esan­čio nuo­sa­vo gy­ve­na­mo­jo na­mo kie­me at­si­ti­ko skau­di ne­lai­mė. Ko­vi­nės veis­lės šuo miš­rū­nas...
Lie­pos 11 die­ną į Aly­taus mies­to te­at­rą at­vy­kęs Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras (NKC) kvie­tė mies­to gy­ven­to­jus ir sve­čius tap­ti krau­jo do­no­rais. Or­ga­ni­za­to­riai džiau­gė­si...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės da­li­nin­kų – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų vi­suo­ti­nia­me...
Prie Virvytės upės Žemaitijoje gyvenanti ir ekologinį vaistažolių ūkį įkūrusi žinoma vaistininkė, žolininkė Jadvyga Balvočiūtė mato, kaip keičiantis žmonių gyvenimo būdui sparčiai nyksta mūsų gamtos...
Norėdami atsikratyti nereikalingų kilogramų žmonės ryžtasi reikšmingai pakeisti savo mitybos įpročius. Viena iš populiariausių mitybos dietų yra keto dieta. Tačiau kaip šis mitybos planas atsiliepia...
Atrodo, kad pastaruosius keletą metų gąsdinančios naujienos niekada nesibaigs. Iš pradžių pasaulį sukrėtęs ir milijonus gyvybių nusinešęs koronavirusas, šių metų pradžioje Rusijos pradėtas karas...
Jei turite gydytojo siuntimą, suprasti kuo užsiima kiekvienas gydymo įstaigos specialistas nėra tikslo. Bet kartais specialistą pasirinkti reikia pačiam. O tai gali būti keblu, ypatingai kai reikia...
Vasarą aktyvi saulės šviesa kenkia ne tik odai, bet ir plaukams. Tiesioginis saulės poveikis jaučiamas visur, ne tik deginantis paplūdimyje.
Nė tris­de­šim­ties ne­tu­rin­ti aly­tiš­kė Ais­tė Ka­mins­kai­tė – mor­go dar­buo­to­ja. Kaip pa­ti Ais­tė įvar­di­ja, ji pri­klau­so psi­cho­lo­giš­kai su­dė­tin­gos at­mo­sfe­ros pro­fe­si­jos...
Lei­dyk­la „Obuo­lys“ pri­sta­to nau­jie­ną – mil­ži­niš­ką be­veik 1000 pus­la­pių ir be­veik 5 ki­log­ra­mų svo­rio me­ga kny­gą, ku­rią ruo­šė dau­giau nei dve­jus me­tus, pa­si­tel­kiant...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, su­de­ri­nus su jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, nuo ge­gu­žės 13-osios ne­be­lie­ka CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riaus...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je – įkur­tu­vės po re­no­va­ci­jos. Be­veik 40 me­tų re­no­va­ci­jos ne­ma­čiu­sios sky­riaus pa­tal­pos pa­ga­liau...
Dar šios sa­vai­tės pra­džio­je, prieš ba­lan­džio 28-ąją vy­ku­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, pa­aiš­kė­jo, kad me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis yra ga­vęs Svei­ka­tos ap­sau­gos...
Nuo ge­gu­žės 1-osios už­da­ro­mas pas­ta­ruo­ju me­tu prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro vei­kęs mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas. Ba­lan­džio 29-ąją Aly­taus...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.