Svei­ka­tos ta­ke – de­šimt nau­jų po­il­sio vie­tų. Aly­tiš­kiai pa­si­gen­da tu­a­le­to prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Naujų poilsio aikštelių Sveikatos take įrengimo dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti gal net at­ei­nan­čią sa­vai­tę. Rūtos JASIONIENĖS nuotr.
Naujų poilsio aikštelių Sveikatos take įrengimo dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti gal net at­ei­nan­čią sa­vai­tę. Rūtos JASIONIENĖS nuotr.
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis vie­na­me pir­mų­jų Aly­tu­je dvi­ra­čių ir pės­čių­jų – Svei­ka­tos ta­ke pra­dė­tos įreng­ti nau­jos po­il­sio aikš­te­lės su suo­liu­kais. Jų čia tu­ri at­si­ras­ti de­šimt, iki šiol yra tik še­šios. Vi­siš­kai ne­se­niai ne­to­li Svei­ka­tos tako, pre­ky­bos cen­tro „Jot­vin­gis“ kai­my­nys­tė­je, ati­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pra­plės­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė. Šio­je vie­to­je, kur kas­dien ga­li­ma su­skai­čiuo­ti dau­giau kaip po šim­tą žai­džian­čių vai­kų, aly­tiš­kiai pa­si­gen­da tu­a­le­to ir van­dens fon­ta­nė­lio ne tik at­si­ger­ti, bet ir vai­kams nu­plau­ti aikš­te­lė­je su­si­pur­vin­tas ran­kas.

Suo­liu­kų pa­si­ge­do gy­ven­to­jai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai bu­vo su­lau­kę gy­ven­to­jų pra­šy­mų Svei­ka­tos ta­ke įreng­ti dau­giau suo­liu­kų, nes jų čia yra ne­daug, o vaikš­čio­jan­tiems šiuo ta­ku, ypač vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, no­ri­si ir pri­sės­ti. Tad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, re­a­guo­da­ma į to­kį gy­ven­to­jų po­rei­kį, nu­spren­dė pa­pil­do­mai įreng­ti de­šimt po­il­sio aikš­te­lių su suo­liu­kais.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jos Pal­mi­ros Raš­kaus­kie­nės tei­gi­mu, vie­nur to­kio­se po­il­sio aikš­te­lė­se bus pa­sta­ty­ti tik suo­liu­kai su šiukš­lia­dė­žė­mis, ki­tur dar bus įreng­ti dvi­ra­čių sto­vai ar ne­to­lie­se pa­sta­ty­tos au­gin­ti­nių eks­kre­men­tams skir­tos dė­žės.

Iki šiol Svei­ka­tos ta­ke yra tik še­šios pa­na­šios po­il­sio aikš­te­lės, iš ku­rių trys da­bar bus at­nau­ji­na­mos. O maž­daug 6 ki­lo­met­rų il­gio Svei­ka­tos ta­kas, at­si­ra­dęs vie­toj ge­le­žin­ke­lio bė­gių san­ka­sos, Aly­tu­je įreng­tas maž­daug prieš 25-erius me­tus ir tai bu­vo vie­nas pir­mų­jų ta­kų, skir­tų dvi­ra­ti­nin­kams ir pės­tie­siems.

Nau­jų po­il­sio aikš­te­lių šia­me ta­ke įren­gi­mas ir se­nų at­nau­ji­ni­mas pra­si­dė­jo pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti gal net at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja suo­liu­kus kon­kur­so bū­du nu­pir­ko iš Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro. Jo pa­ga­min­ti suo­liu­kai kon­kur­se bu­vo pa­siū­ly­ti už ma­žiau­sią kai­ną, vie­nas – už 220 eu­rų be PVM. O pa­čias po­il­sio aikš­te­les įren­gi­nė­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­są smul­kiems ob­jek­tams sta­ty­ti ir smul­kiems re­mon­to dar­bams at­lik­ti lai­mė­ju­si Aly­taus ben­dro­vė „Als­ta­pa“.

 

Žai­di­mų aikš­te­lė pil­na vai­kų. Kur at­lik­ti gam­ti­nius rei­ka­lus?

Maž­daug prieš tre­jus me­tus Aly­tu­je vei­kian­čios stik­lo pa­ke­tų ga­my­bos įmo­nės sa­vi­nin­kė – Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Glass LT“ mies­tui pa­do­va­no­jo vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės įren­gi­nius. Jie bu­vo pa­sta­ty­ti prie pat Svei­ka­tos ta­ko, pre­ky­bos cen­tro „Jot­vin­gis“ kai­my­nys­tė­je.

Vi­siš­kai ne­se­niai ši aikš­te­lė bu­vo pra­plės­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va. Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jos P.Raš­kaus­kie­nės tvirtini­mu, kai ku­rie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės įren­gi­niai juos su­tvar­kius ir at­nau­ji­nus per­kel­ti iš Jau­ni­mo par­ko, čia įreng­ti ir suo­liu­kai.

Šil­tuo­ju me­tų lai­ku la­bai daug vai­kų, kai ku­rie su tė­vais, ypač va­ka­rais, rink­da­vo­si į ver­sli­nin­kų pa­do­va­no­tą aikš­te­lę. Ją pra­plė­tus ma­žų­jų lan­ky­to­jų dar pa­dau­gė­jo.

Vie­nas „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jas su­skai­čia­vo, kad da­bar va­ka­rais žai­džian­čių vai­kų ir kai ku­riuos juos at­ly­dė­ju­sių su­au­gu­sių­jų bū­na ge­ro­kai virš šim­to.

„Tik džiaug­tis rei­kia, kad vai­kai tu­ri pra­mo­gų. Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė yra ge­ro­je vie­to­je – ne­to­li mies­to cen­tro, tarp di­džiau­sių gy­ve­na­mų­jų mik­ro­ra­jo­nų, to­dėl nie­ko nuo­sta­baus, kad čia kas va­ka­rą daug vai­kų. Ta­čiau ir vai­kams, ir tė­vams at­si­ran­da pro­ble­ma, kai pri­spau­džia gam­ti­niai rei­ka­lai. Tu­a­le­to čia nie­kur nė­ra. Gal­būt sa­vi­val­dy­bė bent va­sa­ros me­tu kaž­kur ne­to­li vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti lai­ki­no tu­a­le­to įren­gi­mą. La­bai pra­vers­tų ir va­sa­rą čia vei­kian­tis van­dens fon­ta­nė­lis toks, ko­kių jau yra įreng­ta Aly­tu­je. Iš jo bū­tų ga­li­ma ne tik at­si­ger­ti, bet vai­kai ga­lė­tų nu­si­plau­ti ir žai­di­mų aikš­te­lė­se su­si­pur­vin­tas ran­kas“, – min­ti­mis da­li­jo­si „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jas.

Apie tai, kad šio­je vie­to­je la­bai rei­ka­lin­gas tu­a­le­tas ir van­dens fon­ta­nė­lis, te­ko iš­girs­ti ir iš ki­tų aly­tiš­kių, at­ve­dan­čių vai­kus žais­ti į aikš­te­lę.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė sa­kė, kad toks gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mas bus svars­to­mas su ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tais.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.