Svar­biau­sia – iš­drįs­ti pa­si­nau­do­ti ES in­ves­ti­ci­jo­mis (4)

nuotr.
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je pra­ošė in­for­ma­ci­nis ren­gi­nys „ES in­ves­ti­ci­jos Jū­sų mies­te“. Ren­gi­nių ini­cia­to­rės Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Arū­nas Ma­li­nov­skis sa­kė, kad pa­grin­di­nė šio idė­ja – pri­min­ti žmo­nėms ap­si­dai­ry­ti ir pa­ma­ty­ti, kaip jų mies­tas iš­gra­žė­jo ir ES in­ves­ti­ci­jų dė­ka.

Orien­tuo­ja­si į re­gio­nus

Šios kam­pa­ni­jos me­tu bus ap­lan­ky­ta dau­giau nei 14 mies­tų ir mies­te­lių, o la­biau­siai orien­tuo­ja­ma­si į ma­žes­niuo­sius.

Pa­sak A.Ma­li­nov­skio, daž­niau­siai ES in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus su­gal­vo­ja, juos tei­kia įmo­nės, įstai­gos: „Bet var­to­to­jai esa­me mes pa­tys. Idė­ja yra žmo­nėms pri­min­ti ap­si­dai­ry­ti ir pa­ma­ty­ti, kaip mies­tas iš­gra­žė­jo. Šie me­tai yra per­ei­na­mie­ji – bai­gia­si vie­nas, 2014-2020 me­tų ES in­ves­ti­ci­jų pe­ri­odas, ir pra­si­de­da ki­tas, to­dėl mes no­ri­me pa­ro­dy­ti ge­ruo­sius pro­jek­tus, ge­rą­sias is­to­ri­jas.“

„Įsi­bė­gė­jus nau­ja­jam pe­ri­odui, skel­bia­ma la­bai daug kvie­ti­mų – tai ir sau­lės ba­te­ri­jų, elek­tro­mo­bi­lių sto­te­lių įsi­ren­gi­mas, van­den­va­la, švie­ti­mas, so­cia­li­nė ap­sau­ga, kvie­ti­mai jau­niems ver­slams, ku­rie ar­ba no­ri pra­dė­ti ver­slą, ar­ba sa­ve au­gin­ti. To­kiems pro­jek­tams at­si­ran­da vis dau­giau ga­li­my­bių ir lė­šų, te­rei­kia pa­pras­to da­ly­ko: pa­sa­ky­ti „rei­kia“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas – „La­bai daug lė­šų ski­ria­ma ir ins­ti­tu­ci­niams pro­jek­tams. ES fi­nan­sa­vi­mą, už ku­rį ga­li įreng­ti, pa­vyz­džiui, ap­žval­gos bokš­tą, pa­žin­ti­nį ta­ką, re­no­vuo­ti mo­kyk­lą ar įkur­ti nau­ją la­bo­ra­to­ri­ją ir t.t.“

Pa­si­nau­do­ti ES lė­šo­mis ga­li ne tik ver­slas, švie­ti­mo sek­to­rius, ta­čiau net ir jaut­riau­sios so­cia­li­nės gru­pės – pa­vyz­džiui, vie­ni gy­ve­nan­tys se­ny­vi žmo­nės.

„Iki šiol kal­bė­da­vo­me, kad jei vie­nam žmo­gui sun­ku, jis tu­ri va­žiuo­ti į glo­bos įstai­gą. Ta­čiau ga­li bū­ti ir ki­taip: jau ke­lin­ti me­tai vyks­ta na­cio­na­li­nis pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas ES in­ves­ti­ci­nių fon­dų, kuo­met se­no­liams yra su­tei­kia­ma pa­gal­ba į na­mus. Žmo­gui nie­kur iš­vyk­ti ne­rei­kia – pa­gal­ba at­va­žiuo­ja pas jį. Te­rei­kia kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją ar­ba į so­cia­li­nį sky­rių ir žmo­gui bus su­teik­ta pa­gal­ba“, – ES in­ves­ti­ci­jų pri­va­lu­mus var­di­jo A.Ma­li­nov­skis.

 

Skirs per pus­an­tro mi­li­jar­do eu­rų

Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­tas – tai biu­dže­tas, su­ren­ka­mas iš mui­tų, tai­ko­mų im­por­tui iš ES ne­pri­klau­san­čių ša­lių, ne­di­de­lės kiek­vie­no­je vals­ty­bė­je na­rė­je su­rink­to pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio da­lies, vals­ty­bių na­rių ben­drų­jų na­cio­na­li­nių pa­ja­mų da­lies, at­si­žvel­giant į ša­lių tur­tin­gu­mą, taip pat ki­tų pa­ja­mų. ES pi­ni­gai yra skir­ti in­ves­ti­ci­joms.

To­ly­giam ša­lies vys­ty­mui­si bus in­ves­tuo­ja­ma į de­šimt Lie­tu­vos re­gio­nų cen­trų, re­a­li­zuo­jant jų eko­no­mi­nį po­ten­cia­lą. Taip in­ves­ti­ci­jų nau­dą pa­jus­tų vi­so re­gio­no gy­ven­to­jai. Re­gio­nams bus ski­ria­ma 1,62 mlrd. eu­rų ES lė­šų: re­gio­nai pa­tys pla­nuos in­ves­ti­ci­jas, ben­druo­me­nės su­si­tars dėl bū­ti­nų pro­jek­tų.

Per dvi de­šim­tis me­tų ES in­ves­ti­ci­jos pri­si­dė­jo prie Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vės ir pa­kei­tė mū­sų ša­lies vei­dą. In­for­ma­ci­ją apie vi­sus pro­jek­tus ir kvie­ti­mus ga­li­ma ras­ti www.esin­ves­ti­ci­jos.lt.

 

Ren­gi­niai iš da­lies fi­nan­suo­ja­mi Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do lė­šo­mis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Gal pirmą kartą iki šiol teikiant savivaldybėm ,,auksines krivules" už novatariškumus, Alytaus savivaldybės liko be šių skulptūrėlių. Reiškia nėra progreso, gilėjanti stagnacija..

  Komentaras

  Per kelis paskutinius mėnesius vyko 2 Prezidento vizitai į Alytų. Kur susitiko su meru. Bet dar prieš pirmą vizitą buvo paprašyta Prezidento ir mero, pagal savo kompetencijas, tiekt alytiškiams trumpas analizes dėl miesto vystymo problemų. Tai dėl pustuščių pramonės parko ir aerodromo plotų, silpno darbo per es paramą, deficitinio biudžeto, švietimo pertvarkų, mobingo atvejų per teisėsaugą slopinant retas iniciatyvas viešinant temas ypač dėl pramonės parko ir aerodromo- orlaivių sasajų. Per pirmą vizitą Prezidentas link pramonės parko truputį replikavo, meras iš vis- abu tik bonsus reklamavo Prezidentas susitikime su visuomene iš visuomenės klausimų šiom temom negirdėjo. Per antrą vizitą Prezidentas su meru vėl tik onsus reklamavo, o rimtų Alytaus problemų nelietė. Kaip ir meras, tarsi Alytuj problemų nėra? - Kame reikalas, kad abu vengia apie miesto problemas prabilt? Kaip ir seimo nariai, tarybos nariai? Nors tai jų, kaip politikų, kompetencijų klausimai. Jie pirmi apie tai turi aiškint alytiškiams ir teiktų jų sprendimus, o čia net parodant neišdrysta šiom temom prabilt? Kaip kitos savivaldybės tokio lygio klausimus sprendžias be kompleksų.

  Komentaras

  Svarbiausia Alytaus miesto valdyme, nėra kam iš politikų kompetencijų teikt alytiškiams rimtas analizes dėl pustuščių pramonės parko ir aerodromo didelių žemės plotų, dėl negebėjimo stratefuot pagal šalies bd prioritetus dirbt per es paramą, dėl neatliktų švietimo reformų ir mobingų per teisėsaugą alopint rerus kur kelia šiuos klausimus. Ypač kodėl Alytaus pramonės parkas, kaip kitur per tą laiką galingai aktyvuoja lez. Kad per jų mokesčius regionai uždirbtų. Kodėl sugeba Akmenės sav., kur gyventojų tik 20 tūkstančių ir iki tol merdėjo, dabar serijom iki 2025 metų pritraukinėja 0,5 miliardų investicijų. Jau 3 stambios gamyklos pradėjo veikt ir atvyksta su šeimom dirbt 100 n darbuotojų už gerus atlyginimus. Akmenės savivaldybės problema gerint ir plėst infrastruktūrą šeimom atvykstantiems. Panevėžio m. lez įkūrė 3 gamyklas ir plotai išnaudoti. Planuoja papildomą 100 ha lez plėst į Panevėžio rajono teritoriją. Marijampolės lez gamykla už 35 milijonus įkurta. Net kaimiška Varėnos rajono sav. galvoja apie pramoninės zonos įrengimą. O Alytuj net bijo paklaust ir paviešint, kodė per rinkimus mero reklamuotos Kauno grūdai 32 milijonų investicijos neatėjo? Kodėl kiti sugeba gyvint pramonines zonas, Alytuj net prabilt apie tai bijo politikai, teisėsauga, žiniasklaida,visuomenė? Kas per fenomenas Alytuj? Ne jau nerūpi miesto ekonominis skatinimas? Kokia nauda laikyt pustuščius pramonės parką ir aerodromą? Kur anksčiau dar origalchėlis firmai priklausantį orlaivį laikydavo, dabar ir to nėra? Bet vis tiek aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės vertės apie 40 milijonų, pustuščias? Nors į apačias lėšų nėra, deficitinis biudžetas ir vis tiek kaip mazochistai negyvina miesto rimtai? Tokie per Lietuvą vieninteliai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.