Startuok Alytaus profesinio rengimo centre! (0)

Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenė Alytaus miesto šventės eisenoje.
Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenė Alytaus miesto šventės eisenoje.
Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras – vie­na di­džiau­sių pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų Lie­tu­vo­je. Mo­kyk­lo­je mo­ko­mi bū­si­mie­ji ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos, ga­my­bos ir per­dir­bi­mo, in­ži­ne­ri­jos ir in­ži­ne­ri­nių pro­fe­si­jų, in­for­ma­ci­jos ir ry­šio tech­no­lo­gi­jų, pa­slau­gų as­me­nims, trans­por­to pa­slau­gų, so­cia­li­nės ge­ro­vės, me­nų, svei­ka­tos prie­žiū­ros, ver­slo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo, že­mės ūkio, miš­ki­nin­kys­tės sri­čių dar­buo­to­jai.

Mokykis modernioje ir saugioje aplinkoje!


Įgy­ven­di­nant pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas, mo­kyk­lo­je die­gia­mos tech­no­lo­gi­nės nau­jo­vės, ug­do­mi mo­ki­nių prak­ti­niai įgū­džiai, sie­kia­ma, kad ab­sol­ven­tai bū­tų kon­ku­ren­cin­gi dar­bo rin­ko­je. Mo­kyk­la su­da­ro są­ly­gas mo­ki­niams vi­sa­pu­siš­kai ug­dy­tis ir to­bu­lin­tis, ku­ria svei­ką ir sau­gią ug­dy­mo­si ap­lin­ką, tei­kia kva­li­fi­kuo­tą so­cia­li­nę, pe­da­go­gi­nę, psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ti­rian­tiems mo­ki­niams. Pa­grin­di­nės mo­kyk­los veik­los orien­tuo­tos į ug­dy­mo(-si) ap­lin­kos mo­der­ni­za­vi­mą, ug­dy­mo tu­ri­nio ir ver­slo der­mės bei ug­dy­mo ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mą.


Mo­ki­niai mo­ko­si mo­der­niuo­se ka­bi­ne­tuo­se ir prak­ti­nio mo­ky­mo dirb­tu­vė­se. Mo­kyk­lo­je vei­kia net du sek­to­ri­niai prak­ti­nio mo­ky­mo cen­trai: In­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės bei Dar­bų sau­gos ir sta­ty­bos. Jie ap­rū­pin­ti nau­jau­sia ir pa­žan­giau­sia prak­ti­nio mo­ky­mo įran­ga. Cen­truo­se prak­ti­nius ge­bė­ji­mus ug­dosi ir ki­tų Lie­tu­vos pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, ver­slo įmo­nių dar­buo­to­jai. 


Stažuokis užsienyje!


Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras 20 me­tų įgy­ven­di­na tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus. Kar­tu su Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių part­ne­riais su­da­ro ga­li­my­bę mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams to­bu­lin­ti tech­no­lo­gi­nes ži­nias ir prak­ti­nius įgū­džius, so­cia­li­nes ir ben­drą­sias kom­pe­ten­ci­jas, tarp­kul­tū­ri­nį ben­dra­vi­mą, ko­man­di­nio dar­bo bei už­sie­nio kal­bos įgū­džius.


2023 m. sta­žuo­tė­se už­sie­ny­je da­ly­va­vo 147 mo­ki­niai,  šiais me­tais – jau 113 mo­ki­nių. Šiuo me­tu mo­ki­niai prak­ti­nius įgū­džius to­bu­li­na Por­tu­ga­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ita­li­jo­je ir Len­ki­jo­je. 


2021 m. Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui yra su­teik­ta „Eras­mus“ ak­re­di­ta­ci­ja pro­fe­si­nio mo­ky­mo sri­ty­je (2021–2027 me­tams) kar­tu su ko­ky­bės pa­žy­mė­ji­mu už pui­kų mo­bi­lu­mo pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą. 2023 m. Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui su­tei­kė „Eras­mus“ ak­re­di­ta­ci­ją ben­dro­jo ug­dy­mo sri­ty­je.


Išbandyk pameistrystę!


Kar­tu su ver­slo įmo­nė­mis mo­kyk­lo­je sėk­min­gai vyk­do­ma pa­meist­rys­tės mo­ky­mo­si for­ma, kai, su­da­rius tri­ša­lę ir pa­meist­rys­tės dar­bo su­tar­tis, prak­ti­nis mo­ky­mas vyk­do­mas dar­bo vie­to­je, o mo­kyk­lo­je gi­li­na­mos ar­ba įgy­ja­mos spe­ci­fi­nės ži­nios.
Pa­meist­riui su­da­ro­mas in­di­vi­du­a­lus mo­ky­mo pla­nas. Be­si­mo­ky­da­mas pa­meist­rys­tės mo­ky­mo­si for­ma mo­ki­nys dir­ba ir gau­na dar­bo už­mo­kes­tį. Ši mo­ky­mo for­ma pa­trauk­li ir darb­da­viams, nes pa­meist­rys įgy­ja ne tik pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tas prak­ti­nes kom­pe­ten­ci­jas, bet ir ge­riau pa­si­ren­gia kon­kre­čiam dar­bui. 


Įgy­ven­di­nant pa­meist­rys­tę ben­dra­dar­biau­ja­ma su AB „Ast­ra LT“, UAB „Lanks­ti li­ni­ja“, AB „Kau­no grū­dai“, UAB „Tan­kos“, UAB „Stat­ra­ma“, UAB „Fa­si­da“, MB „Au­to­rė­jas“, MB „Va­ner­ta“, UAB „VA sta­ty­ba“, slau­gos na­mais Ad­de­re Ca­re, Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos sto­timis ir kt. 


Daryk tai, kas tau įdomu, ir tapk geriausiu!


Iš­ban­dy­ti sa­ve įvai­rio­se sri­ty­se, ten­kin­ti pa­ži­ni­mo, la­vi­ni­mo­si ir sa­vi­raiš­kos po­rei­kius,  at­skleis­ti kū­ry­bi­nius ge­bė­ji­mus ir nuo­lat to­bu­lė­ti mo­ki­niai ga­li da­ly­vau­da­mi ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo veik­lo­se: spor­to, me­no, tech­ni­nės kryp­ties bū­re­liuo­se. Ben­dro­jo ug­dy­mo, pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo me­tu įgy­tas kom­pe­ten­ci­jas ir pa­tir­tis mo­ki­niai no­riai de­monst­ruo­ja re­gio­ni­nių, res­pub­li­ki­nių ir tarp­tau­ti­nių ren­gi­nių, kon­kur­sų, var­žy­bų, kon­fe­ren­ci­jų me­tu. 


Šių me­tų ba­lan­džio 19 d. Pie­tų Lie­tu­vos ma­sa­žuo­to­jų pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se „Už­si­vesk ma­sa­žui 2024", vy­ku­sia­me Drus­ki­nin­kuo­se, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro mo­ki­nė Gin­ta­rė Alek­sy­nai­tė Meist­rų ka­te­go­ri­jo­je už­ėmė pir­mą vie­tą.


Ba­lan­džio 24–25 d. Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ko Na­cio­na­li­nis sve­tin­gu­mo sek­to­riaus kon­kur­sas AEHT-LT 2024, ku­ria­me pui­kiai pa­si­ro­dė ir ku­li­na­ri­nio me­no, res­to­ra­no ap­tar­na­vi­mo,  ku­li­na­ri­nio de­kat­lo­no rung­ty­se I–III vie­tų lai­mė­to­jais tapo Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro auk­lė­ti­niai Va­ka­ris Kri­vi­da, Gre­ta Mar­ke­vi­čiū­tė, Ed­vi­nas Paukš­tis, Eme­li­ja Verks­ny­tė. 


Ge­gu­žės 8–9 d. Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre, In­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės sek­to­ri­nia­me prak­ti­nio mo­ky­mo cen­tre, vy­ko na­cio­na­li­nis su­vi­rin­to­jų pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­sas „Su­vi­rin­to­jas 2024". Ja­me da­ly­va­vo mo­ki­niai iš 11 pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų. I vie­tos nu­ga­lė­to­ju ta­po Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro III kur­so mo­ki­nys Ug­nius Bu­be­lis, ku­ris be­si­mo­ky­da­mas pa­meist­rys­tės mo­ky­mo­si for­ma, dir­ba AB „Ast­ra LT“.


Džiu­gi­na mo­ki­nių spor­ti­niai pa­sie­ki­mai:  šiais me­tais vai­ki­nų tin­kli­nio ko­man­da iš­ko­vo­jo I, mer­gi­nų tin­kli­nio ko­man­da II, vai­ki­nų krep­ši­nio ko­man­da III vie­tą tarp Lie­tu­vos pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų. 


Jei esi būsimas devintokas, suklusk!


Kvie­čia­mi mo­ki­niai mo­ky­tis I ir II gim­na­zi­jos kla­sė­se (sto­jant mo­ky­tis, ben­dras me­ti­nių pa­žy­mių vi­dur­kis ne­ver­ti­na­mas). 
8 kla­ses bai­gę mo­ki­niai, ku­rių me­ti­nių pa­žy­mių vi­dur­kis 6 ir aukš­tes­nis, per 4 me­tus ga­li įgy­ti pa­grin­di­nį, vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir pa­da­vė­jo bar­me­no, sta­liaus ar­ba Ja­va Script pro­gra­muo­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją. Mo­ka­ma sti­pen­di­ja.


Įgyk profesinių įgūdžių besimokydamas gimnazijoje!


I–IV kla­sių mo­ki­niai, be­si­mo­kan­tys gim­na­zi­jo­se, ga­li pa­si­rink­ti Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre mo­ky­tis įvai­rių pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mų mo­du­lių. 


Kuo pa­trauk­lus šis mo­ky­mas?  
Su­si­pa­žįstama su pa­si­rink­ta pro­fe­si­ja mo­der­nio­je mo­ky­mo­si ap­lin­ko­je, įgy­ja­mos kom­pe­ten­ci­jos, ku­rias ga­li­ma pa­nau­do­ti at­lie­kant eks­pe­ri­men­tus, ty­ri­mus, ban­dy­mus, ren­giant pro­jek­ti­nius, kū­ry­bi­nius ir ti­ria­muo­sius dar­bus. Bai­gu­sie­ji mo­du­lį ga­li sto­ti į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą ir įgy­tos kom­pe­ten­ci­jos jiems bus įskai­ty­tos. Ga­li bū­ti ski­ria­ma sti­pen­di­ja, bai­gu­s iš­duo­da­mas pa­žy­mė­ji­mas, pa­tvir­ti­nan­tis įgy­tas kom­pe­ten­ci­jas. Įgy­tas ži­nias ir ge­bė­ji­mus ga­lima pri­tai­ky­ti kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me ar dir­bant va­sa­ros atos­to­gų me­tu.


2024–2025 moks­lo me­tais siū­lo­mi pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mų mo­du­liai: Pi­cų ga­mi­ni­mas, Mo­bi­lių­jų ro­bo­tų mon­ta­vi­mas ir pro­gra­ma­vi­mas, TR1 ka­te­go­ri­jos trak­to­rių vai­ra­vi­mas, Spe­cia­lių­jų už­sa­ky­mų vyk­dy­mas, Trans­por­to prie­mo­nių elek­tro­ni­nių val­dy­mo sis­te­mų diag­nos­ti­ka, nau­do­jant diag­nos­ti­kos sis­te­mas, Gips­kar­to­nio plokš­čių mon­ta­vi­mas.
Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras su gim­na­zi­jo­mis pa­si­ra­šys ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis, de­rins mo­ki­niams pa­lan­kius pa­mo­kų tvar­ka­raš­čius.


Įgyk aukštą pridėtinę vertę kuriančias kompetencijas!


Sto­jan­tie­ji ga­li rink­tis iš dau­gy­bės as­me­niš­kai pa­trauk­lių ir re­gio­no dar­bo rin­ko­je rei­ka­lin­gų pro­fe­si­jų. Ska­ti­na­ma ug­dy­tis skait­me­ni­nes, tva­ru­mo ir ki­tas aukš­tą pri­dė­ti­nę ver­tę ku­rian­čias kom­pe­ten­ci­jas, mo­kan­tis pa­gal au­to­ma­ti­nių sis­te­mų me­chat­ro­ni­ko, me­ta­lo ap­dir­bi­mo stak­lių ope­ra­to­riaus, Ja­va Sc­ript pro­gra­muo­to­jo, at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos įran­gos mon­tuo­to­jo ir ki­tas pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas.

 

Priėmimas jau greitai. Nepavėluok!

Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras 2024 me­tais  pla­nuo­ja pri­im­ti apie 950 as­me­nų mo­ky­tis pa­gal pa­grin­di­nio ir vi­du­ri­nio ug­dy­mo, pir­mi­nio ir tęs­ti­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo įvai­rių sri­čių pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas. 
Pra­šy­mai mo­ky­tis tei­kia­mi nuo bir­že­lio 3 d. iki rug­pjū­čio 5 d.


 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai