Sta­dio­no vieš­bu­čiui bus ieš­ko­ma nuo­mi­nin­kų, cen­tre su­ma­žės pa­rei­gy­bių (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus stadiono vieš­bu­ty­je yra de­šimt dvi­vie­čių kam­ba­rių. Ir iš­nuo­mo­to­se šio viešbučio pa­tal­po­se tu­rės bū­ti vyk­do­ma ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų veik­la.
Alytaus stadiono vieš­bu­ty­je yra de­šimt dvi­vie­čių kam­ba­rių. Ir iš­nuo­mo­to­se šio viešbučio pa­tal­po­se tu­rės bū­ti vyk­do­ma ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų veik­la.
Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Aly­taus sta­dio­ne už eu­ro­pi­nius ir mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gus pa­sta­ty­tas tri­jų aukš­tų pa­sta­tas, ku­ria­me at­si­ra­do uni­ver­sa­li spor­to sa­lė, spor­ti­nin­kams per­si­reng­ti skir­tos pa­tal­pos, dvi­ra­čių spor­to ba­zė, o tre­čia­me aukš­te – spor­ti­nio ti­po ben­dra­bu­tis ar­ba dau­ge­lio va­di­na­mas vieš­bu­tis. Spa­lio 26-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė vieš­bu­tį iš­nuo­mo­ti vie­šo kon­kur­so bū­du. Ta­me pa­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­tar­ta Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre, ku­riam pri­klau­so sta­dio­nas su ja­me esan­čiais sta­ti­niais, su­ma­žin­ti pa­rei­gy­bių skai­čių.

Są­nau­dos be­veik dvi­gu­bai di­des­nės nei pa­ja­mos

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, iš­nuo­mo­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui pri­klau­san­čias sta­dio­no vieš­bu­čio pa­tal­pas nu­spręs­ta su­de­ri­nus su šiuo cen­tru, nes gau­na­mos pa­ja­mos ne­pa­den­gia pa­ti­ria­mų są­nau­dų.

Pa­vyz­džiui, per­nai są­nau­dos bu­vo be­veik dvi­gu­bai di­des­nės nei pajamos. Pa­tir­ta maž­daug 53 tūkst są­nau­dų, ku­rių di­dži­ą­ją da­lį – per 40 tūkst. eu­rų su­da­rė dar­bo už­mo­kes­tis ir įmo­kos Sod­rai už tris vieš­bu­čio dar­buo­to­jus. O pra­ėju­siais me­tais mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras iš sta­dio­no vieš­bu­čio tu­rė­jo tik šiek tiek dau­giau nei 27 tūkst. eu­rų pa­jamų.

Tad spa­lio 26-ąją po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė šio vieš­bu­čio 256 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas iš­nuo­mo­ti vie­šo kon­kur­so bū­du pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui su ga­li­my­be nuo­mos ter­mi­ną pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­kui. Pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 2,61 eu­ro už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį. Tai ap­skai­čiuo­ta pa­gal mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą jos tur­to nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

Vieš­bu­ty­je yra de­šimt dvi­vie­čių kam­ba­rių. Jis mies­tui ypač pa­si­tar­na­vo ko­vi­do pan­de­mi­jos me­tu, kuo­met čia bu­vo ap­gy­ven­di­na­mi ne­tu­rin­tie­ji kur izo­liuo­tis as­me­nys.

Kaip bu­vo pa­ste­bė­ta mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant sta­dio­no vieš­bu­čio nuo­mos klau­si­mą, dėl ja­me nu­sta­ty­tų pa­ly­gin­ti ne­di­de­lių kai­nų pas­ta­ruo­ju me­tu čia ap­si­gy­ve­na dau­giau to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jų nei spor­ti­nin­kų.

Ir iš­nuo­mo­to­se pa­tal­po­se tu­rės bū­ti vyk­do­ma ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų veik­la.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­žy­mė­jo, jei sta­dio­no vieš­bu­čio ne­pa­vyk­tų iš­nuo­mo­ti, bū­tų pi­giau lai­ky­ti ne­nau­do­ja­mą nei da­bar nau­do­ja­mą su to­kio­mis di­de­lė­mis są­nau­do­mis.

 

Nuo­mos pra­džia ir dar­buo­to­jų su­ma­žė­ji­mas – nuo at­ei­nan­čio va­sa­rio pra­džios

Aly­taus sta­dio­ne esan­čio vieš­bu­čio nuo­mos pra­džia nu­ma­to­ma ne anks­čiau kaip nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio 1-osios. Už­truks vie­šo nuo­mos kon­kur­so pro­ce­dū­ros, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras tu­rės at­skir­ti vieš­bu­čiui ir jam šio­je vie­to­je li­ku­sioms val­dy­ti pa­tal­poms rei­ka­lin­gos ener­gi­jos, pa­vyz­džiui, elek­tros ar van­dens ap­skai­tą. Taip pat rei­ka­lin­gas ir tam tik­ras lai­kas at­leis­ti iš dar­bo vieš­bu­čio dar­buo­to­jus.

Tad iki at­ei­nan­čio va­sa­rio pra­džios sta­dio­no vieš­bu­tis dar tu­rė­tų veik­ti.

Ta­me pa­čia­me spa­lio 26-ąją vy­ku­sia­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta nuo at­ei­nan­čio va­sa­rio 1-osios Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre su­ma­žin­ti pa­rei­gy­bių skai­čių nuo 87 iki 77.

Tai su­si­ję ne tik su sta­dio­no vieš­bu­čio pa­tal­pų nu­oma vie­šo kon­kur­so bū­du, bet ir su cen­tro veik­los op­ti­mi­za­vi­mu, ku­rio me­tu bus at­si­sa­ko­ma kai ku­rių pa­rei­gy­bių.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.