So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je ta­po gau­siau­sia (9)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
S.Ul­čic­kai­tė
Ko­vo 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pra­neš­ta apie nau­ją So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos su­dė­tį. Ją pa­pil­dė ta­ry­bos na­rė Skais­tė Ul­čic­kai­tė (nuotr.). Tad da­bar ši frak­ci­ja ta­po gau­siau­sia mies­to ta­ry­bo­je.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, ku­rio­je yra 27 na­riai, vei­kia pen­kios frak­ci­jos, vie­na Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė ir iki ko­vo 31-ąją vy­ku­sio po­sė­džio ke­tu­ri ta­ry­bos na­riai dir­bo kaip ne­pri­klau­san­tys nė vie­nai frak­ci­jai ar gru­pei.

Tą­dien ta­ry­bos po­sė­dy­je So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vas Hen­ri­kas Ši­vo­kas in­for­ma­vo apie nau­ją šios frak­ci­jos su­dė­tį. Da­bar šio­je frak­ci­jo­je dirbs me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, jo pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, Ed­mun­das Če­čė­ta, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, H.Ši­vo­kas ir nė frak­ci­jai ar gru­pei ne­pri­klau­siu­si S.Ul­čic­kai­tė.

Nuo šiol So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja su še­šiais na­riais ta­po gau­siau­sia mies­to ta­ry­bo­je.

S.Ul­čic­kai­tė yra pir­mą­kart iš­rink­ta į mies­to ta­ry­bą. Ji į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą pre­ten­da­vo pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą. Beveik nuo ka­den­ci­jos pradžios iki per­nykš­čio ru­dens va­do­va­vo šios są­jun­gos frak­ci­jai.

Per­nykš­tį ru­de­nį bu­vo pa­ša­lin­ta iš frak­ci­jos dėl ki­lu­sių ne­su­ta­ri­mų. Kaip sa­kė S.Ul­čic­kai­tė, ne­su­ta­po jos ir frak­ci­jos na­rių nuo­mo­nės dėl dar­bo ta­ry­bos dau­gu­mo­je.

Nelikus įstatymiškai numa­ty­tam minimaliam trijų narių skaičiui frakcijoje, miesto tary­boje nustojo gyvuoti Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija.

Ne­tru­kus S. Ulčickaitė pa­li­ko ir šią są­jun­gą.

Kas lė­mė ap­si­spren­di­mą dirb­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jo­je? „Jų dar­bai ir pla­nai mies­tui man pa­si­ro­dė ar­ti­miau­si. Su­ta­po nuo­mo­nės dau­ge­liu klau­si­mų“, – tvir­ti­no S.Ul­čic­kai­tė.

Ta­čiau ji pa­brė­žė ne­tu­rin­ti pla­nų tap­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­re.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.