Sklei­sdami lais­vą žo­dį lei­sime ir žur­na­lą (9)

AN informacija
nuotr.
„Sėk­mės sklei­džiant lais­vą žo­dį Aly­tu­je“, – to­kį lin­kė­ji­mą „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čiui pa­li­ko Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je vie­šų­jų pro­gra­mų ko­or­di­na­to­rė spau­dai ir me­di­joms Jur­gi­ta Ja­cov­skie­nė bei už kul­tū­rą at­sa­kin­ga Ri­ta Ma­sio­nė.

Vieš­nias su­pa­žin­di­no­me su anks­tes­niais re­dak­ci­jos sve­čiais iš už At­lan­to. Au­to­gra­fą su prie­ra­šu „nuo dū­šios“ mū­sų laik­raš­ty­je yra su­rai­tęs gar­bės kon­su­las Niu­jor­ko vals­ti­jo­je Ri­mas An­ta­nas Če­so­nis, mu­zi­kos gru­pė „Det­roit 442” ir kt. Po­kal­bio me­tu taip pat pri­si­mi­nė­me bu­vu­sį „Dai­nos te­at­ro“, „Fo­je“, „Ron­do“ ir ki­tų gru­pių mu­zi­kan­tą, JAV am­ba­sa­dos in­for­ma­ci­nio Ame­ri­kos cen­tro Lie­tu­vo­je at­sto­vu spau­dai dir­bu­sį aly­tiš­kį Ro­ber­tą Griš­ke­vi­čių (1960–2000 m.) bei ki­tus žmo­nes iš Dzū­ki­jos, sa­vo veik­la sta­čiu­sius ben­dra­dar­bia­vi­mo til­tus tarp Lie­tu­vos ir Ame­ri­kos.


Ap­si­lan­ky­mo re­dak­ci­jo­je me­tu ap­ta­rė­me spau­dos ir ki­tų me­di­jų si­tu­a­ci­ją re­gio­nuo­se, kon­kre­čiai – Alytu­je ir pa­si­da­li­no­me ar­ti­miau­siais pla­nais. Vie­nas jų, ku­riuo jau ga­li­me da­lin­tis ir su ju­mis, mieli skai­ty­to­jai, tai – „Aly­taus žur­na­las“. Te­mas „nuo A iki Ž“ ap­rėp­ti ir įdo­miai jas pa­teik­ti siek­sian­tis žur­na­las kaip ne­mo­ka­mas prie­das šią va­sa­rą aplankys laik­raš­čio pre­nu­me­ra­to­rius. Ki­ti skai­ty­to­jai žur­na­lą ga­lės įsi­gy­ti.


„Aly­taus nau­jie­nos“ – ne vie­nin­te­lė vie­ta, ku­rią ap­lan­kė JAV am­ba­sa­dos at­sto­vės spau­dai ir me­di­joms bei kul­tū­rai. Jos vie­šė­jo ir ra­di­jo sto­ty­je FM99, o Aly­taus kul­tū­ros cen­tre su­si­ti­ko su mies­to kul­tū­ri­nin­kais ir vi­ce­me­re Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne. Pa­sak Aly­tu­je vie­šė­ju­sių am­ba­sa­dos at­sto­vių, jų vi­zi­to tiks­las bu­vo pa­žin­ti­nis. Nau­jo­ji JAV am­ba­sa­do­rė Ka­ra C. McDo­nald, už­au­gu­si ne sos­ti­nė­je, o Mi­či­ga­no vals­ti­jo­je, tad, bū­da­ma Lie­tu­vo­je, ben­dra­dar­bia­vi­mą no­rė­tų ak­ty­vin­ti su dau­giau ša­lies vie­to­vių, ne vien sosti­nėje ir did­mies­čiuose.
 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Štai buvęs a.a. vyr. redaktorius per vėlai suvokė. Ką reiškia Alytuj daryt orinius herojus, vietoj rimtos žurnalistikos lygio išlaikymo. Ir sumokėjo brangiausia kaina po suvokimo. Po jo tesia nesuprasdami, kur tikras žodis, o kur jais manipuliuoja.

  Komentaras

  Pirmą suraskit Alytuj, kas skleidžia laisvą žodį, kai. Kai save pasivadinusių žurnalistų vardu Alytaus 2003 Metų žmogum išrenka ekskomisarą. Atseit dėl teisingumo principų ir atsakomybės Alytuj užtvirtinimo. Kaip prie jo meraujant per 2017 metų kadenciją į tarybą atvestas tų pačių žurnalistų apdovanotos 2006 Metų žmogum teismo salėj atvirai neįtinkančiui alytiškiui draudžia kalbėt tam tikrom temom ir nurodinėdamas teisėjai alpinėja prieš alytiškį? O tuo met savivaldybės Etikos komisija, vadovaujama 2007 Metais paskebtu Alytaus žmogum, nesugeba rimtai pradėto jos vadovaujamos Etikos komisijos tyrimo 2020.02.06. spr. Nr. KPPn-16 ir iki šiol paviešint visuomenei? Toks taip primetamas laisvu žodžiu Alytuj? Vaizdass, kaip kurie pasiklydę įstatymų ir elemenaraus žmoniškumo vertybėse? O gal kaip kas be to neišgyventų Alytuj?

Kiti straipsniai