Sklai­do­me mi­tus: iš­rū­šiuo­tos at­lie­kos ne­su­mai­šo­mos ir į są­var­ty­ną ne­ve­ža­mos! (6)

Aly­taus re­gio­ne su­rink­tos ko­mu­na­li­nės at­lie­kos ve­ža­mos į tech­no­lo­gi­jų par­ką, kur tvar­ko­mos, per­dir­ba­mos. Są­var­ty­ne ša­li­na­ma tik apie 10 proc. vi­sų at­lie­kų.
Aly­taus re­gio­ne su­rink­tos ko­mu­na­li­nės at­lie­kos ve­ža­mos į tech­no­lo­gi­jų par­ką, kur tvar­ko­mos, per­dir­ba­mos. Są­var­ty­ne ša­li­na­ma tik apie 10 proc. vi­sų at­lie­kų.
Rū­šiuo­ti at­lie­kas mo­ko­mės jau dau­giau kaip de­šimt me­tų. Per tą lai­ką kei­tė­si ir rei­ka­la­vi­mai, ir ga­li­my­bės, ir dau­ge­lio žmo­nių įpro­čiai, ta­čiau iš­li­ko ga­jūs kai ku­rie mi­tai. Ti­kė­ji­mas jais ma­ži­na no­rą ir mo­ty­va­ci­ją rū­šiuo­ti at­lie­kas, o dėl ne­rū­šiuo­jan­čių at­lie­kų tvar­ky­mo kaš­tai au­ga ir tiems, ku­rie jas rū­šiuo­ja. Tad dar kar­tą – apie mi­tus ir tik­ro­vę.

1 mi­tas. At­lie­kos iš skir­tin­gų kon­tei­ne­rių su­pi­la­mos į vie­ną au­to­mo­bi­lį. Ne­tie­sa!

Šis mi­tas gi­mė dar tais lai­kais, kai at­lie­kos bu­vo su­ren­ka­mos au­to­mo­bi­liais su at­ski­ro­mis sek­ci­jo­mis skir­tin­gų rū­šių at­lie­koms. Tos sek­ci­jos bu­vo ma­to­mos tik iš vir­šaus ir kaž­kas pa­lei­do gan­dą apie kar­tu su­pi­la­mas iš­rū­šiuo­tas at­lie­kas. Gan­dais žmo­nės grei­tai pa­ti­ki ir il­gam įsi­me­na, bet tie­sa yra ta, kad iš­rū­šiuo­tos at­lie­kos su nie­kuo ne­mai­šo­mos.

Šiuo me­tu Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro ap­tar­nau­ja­mo­se sa­vi­val­dy­bė­se jau vi­sos at­lie­kos su­ren­ka­mos at­ski­rais au­to­mo­bi­liais – į vie­ną au­to­mo­bi­lį pi­la­mos tik vie­nos rū­šies: mais­to, miš­rios, pa­kuo­čių ar stik­lo at­lie­kos.

Ga­li pa­si­tai­ky­ti at­ve­jų, kai į tą pa­tį au­to­mo­bi­lį su­pi­la­mos at­lie­kos iš ben­dro­jo nau­do­ji­mo plas­ti­ko ir po­pie­riaus kon­tei­ne­rių. Dėl to nuo­gąs­tau­ti ne­rei­kė­tų: pa­kuo­čių at­lie­kos yra ve­ža­mos per­dir­bė­jams, kur dar kar­tą per­rū­šiuo­ja­mos, o in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jai šias at­lie­kas ir ren­ka į vie­ną, ben­drą kon­tei­ne­rį.

 

2 mi­tas. Vi­sos su­rink­tos at­lie­kos ve­ža­mos į są­var­ty­ną. Ne­tie­sa!

Į są­var­ty­ną pa­ten­ka tik apie 10 proc. vi­sų Aly­taus re­gio­ne su­rink­tų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų - tos, ku­rių ne­ga­li­ma pa­nau­do­ti nie­kur ki­tur. At­lie­kų ša­li­ni­mas są­var­ty­ne yra la­bai bran­gus – už kiek­vie­ną są­var­ty­ne pa­ša­lin­tą at­lie­kų to­ną mo­ka­mas tar­šos mo­kes­tis, ku­ris nuo šių me­tų pa­di­din­tas nuo 10 iki 50 Eur/t ir kas­met in­dek­suo­ja­mas. Šie­met jo dy­dis po in­dek­sa­ci­jos sieks apie 75 eu­rus, o at­ei­ty­je dar augs.

Re­gio­ni­nis ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­nas yra tik vie­nas iš dau­gy­bės ob­jek­tų, esan­čių Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro tech­no­lo­gi­jų par­ke, Tak­niš­kių kai­me Aly­taus ra­jo­ne. Į šį par­ką at­ve­ža­mos vi­sos re­gio­ne su­rink­tos ko­mu­na­li­nės at­lie­kos, bet į są­var­ty­ną jos ne­pa­ten­ka.

Miš­rios at­lie­kos ve­ža­mos į me­cha­ni­nio rū­šia­vi­mo įren­gi­nius, ku­riuo­se at­ski­ria­mas plas­ti­kas, po­pie­rius, bio­lo­giš­kai skai­džios ir kt. at­lie­kos. Įren­gi­niais at­skir­tos ba­te­ri­jos, aku­mu­lia­to­riai, plas­ti­kai, gu­mai, ati­duo­da­mi per­dir­bi­mui, po­pie­rius ir kar­to­nas – kom­pos­ta­vi­mui, bio­lo­gi­nės at­lie­kos pa­nau­do­ja­mos ener­gi­jos ga­my­bai, de­gios at­lie­kos ve­ža­mos de­gin­ti į Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę.

Iš pa­kuo­čių ir ant­ri­nių ža­lia­vų kon­tei­ne­rių su­rink­tos at­lie­kos į Tak­niš­kių pa­da­li­nį at­ve­ža­mos tik kon­tro­li­niam svė­ri­mui. Pa­sver­tos jos ga­be­na­mos į įmo­nę „Eko­ba­zė“, ku­ri to­liau rū­pi­na­si šių at­lie­kų su­tvar­ky­mu ir už jį tu­ri mo­kė­ti ne gy­ven­to­jai, o ga­min­to­jų im­por­tuo­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos.

Mais­to at­lie­kos Tak­niš­kė­se ve­ža­mos į joms skir­tą at­ski­rą zo­ną, ten smul­ki­na­mos, nuo jų at­ski­ria­mos prie­mai­šos, pvz. plas­ti­ko mai­še­liai. Pa­ruoš­tos mais­to at­lie­kos ap­do­ro­ja­mos įren­gi­niuo­se bio­lo­gi­niu ana­e­ro­bi­niu bū­du, iš jų ga­mi­na­mos bio­du­jos ir elek­tros ener­gi­ja. Po mė­ne­sio at­lie­kos per­ke­lia­mos į kom­pos­ta­vi­mo tu­ne­lius, o iš jų – į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę, kur ruo­šia­mas kom­pos­tas.

At­lie­kos iš dra­bu­žių ir ava­ly­nės kon­tei­ne­rių ve­ža­mos į pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo cen­trą „Ti­ko­Tiks“, kur rū­šiuo­ja­mos ran­ki­niu bū­du. Tin­ka­mi nau­do­ti dra­bu­žiai ir ava­ly­nė su­tvar­ko­mi ir ati­duo­da­mi ar už sim­bo­li­nį mo­kes­tį par­duo­da­mi. Pra­stes­nės ko­ky­bės daik­tai per­duo­da­mi teks­ti­lės at­lie­kų tvar­ky­to­jams, o to­les­niam nau­do­ji­mui ne­tin­ka­ma teks­ti­lė ve­ža­ma de­gin­ti.

 

3 mi­tas. Aš mo­ku už at­lie­kų tvar­ky­mą, tai ga­liu jų ne­rū­šiuo­ti. Ne­tie­sa!

Ne­iš­rū­šiuo­tų at­lie­kų tvar­ky­mas yra la­bai bran­gus – daug bran­ges­nis nei iš­rū­šiuo­tų. Ne­rū­šiuo­jant at­lie­kų di­dė­ja jų tvar­ky­mo kaš­tai, ku­rie pa­den­gia­mi rin­klia­vos lė­šo­mis – kuo dau­giau ne­rū­šiuo­tų at­lie­kų, tuo dau­giau pi­ni­gų rei­kia joms su­tvar­ky­ti.

Tin­ka­mai su­tvar­ky­ti at­lie­kas įma­no­ma tik ta­da, kai jos iš­rū­šiuo­ja­mos su­si­da­ry­mo vie­to­je, t.y. na­muo­se ar įmo­nė­je. Jei­gu at­lie­kos su­me­ta­mos į vie­ną kon­tei­ne­rį, to­les­nis jų rū­šia­vi­mas yra su­dė­tin­gas ir ne­efek­ty­vus.

Tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad vi­si at­lie­kų tu­rė­to­jai pri­va­lo rū­šiuo­ti at­lie­kas.

Ko­kia iš to nau­da? Rū­šiuo­da­mi ma­ži­na­me ap­lin­kos ter­ši­mą, į są­var­ty­ną pa­ten­kan­čių at­lie­kų kie­kį, ener­gi­jos iš­tek­lių nau­do­ji­mą, at­lie­kų tvar­ky­mo kaš­tus ir ge­riau jau­čia­mės: pa­ste­bė­ta, kad tur­tin­gi, pro­tin­gi ir po­zi­ty­viai mąs­tan­tys žmo­nės rū­šiuo­ja!

 

Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro informacija

 

Užs. Nr. 103

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O taip . Visos šiūkšlės supilamos į vieną gigantišką, ne miesto aptarnavimo gruzoviką ,nuvežamos į šiūkšlyno pavėsinę, o iš ten vežamos prie transporterių, kur ir iškedenamos ant kalno, kuris jau didesnis už Gedemino Vilniuje! Šitie čepsiuliai Alytų pavertė ,dėl savo algų, visos pietų Lietuvos šiūkšlių dėže, o alytiškiai nuodijami smarve ir iš požeminių toksiškų teršalų upių subėgančių į geriamo vandens gręžinius Strielčiuose iš kur pumpuojamas jau nuodingas gyventojams atgal į miestą!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.