Šiuo me­tu „Al­kes­to­je” pla­nuo­ja­mas dar­buo­to­jų di­dė­ji­mas (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Feg­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­bu­lis.
„Feg­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­bu­lis.
Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Feg­da gru­pė“ jau įsi­gi­jo kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą Aly­taus ben­dro­vė­je „Al­kes­ta“, ku­ri už­si­i­ma ke­lių, gat­vių, til­tų sta­ty­ba bei re­konst­ruk­ci­ja. Kaip sa­ko „Feg­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­bu­lis, mi­nė­ta gru­pė ieš­ko­jo ga­li­my­bių plėt­rai Pie­tų Lie­tu­vo­je, o šis san­do­ris yra abi­pu­sė nau­da. Šiuo me­tu „Al­kes­to­je“ pla­nuo­ja­mas dar­buo­to­jų di­dė­ji­mas.

Įvar­di­jo ir nau­dą Lie­tu­vos eko­no­mi­kai

Lie­tu­vos kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ba­lan­džio pa­bai­go­je pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo leis­ta Vil­niu­je re­gist­ruo­tai ben­dro­vei „Feg­da gru­pė“ įsi­gy­ti kon­tro­li­nį – ne ma­žiau kaip 75,10 proc. Aly­taus ben­dro­vės „Al­kes­ta“ ak­ci­jų pa­ke­tą.

„Feg­da gru­pė“ ir su ja su­si­ję sub­jek­tai už­si­i­ma pa­na­šia veik­la kaip „Al­kes­ta“. At­lie­ka til­tų, ke­lių, gat­vių sta­ty­bos dar­bus, pre­kiau­ja kai ku­rio­mis sta­ty­bi­nė­mis me­džia­go­mis. Mi­nė­tą gru­pę su­da­ro taip pat Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Feg­­da“, už­si­i­man­ti ke­lių sta­ty­ba, gru­pė yra įsi­gi­ju­si Vil­niaus til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės „Tils­ta“ ak­ci­jas, taip pat Vil­niaus pro­jek­ta­vi­mo ben­dro­vę „SRP Pro­jek­tas“.

Pas­ta­ruo­ju me­tu „Feg­da gru­pė“ jau įsi­gi­jo ir Aly­taus ben­dro­vės „Al­kes­ta“ kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą. Taip įgi­jo šios Aly­taus ke­lių ir til­tų sta­ty­bos įmo­nės vien­val­dę kon­tro­lę.

„Feg­dos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus G.Gri­bu­lio tvir­ti­ni­mu, „Feg­da gru­pė“ ieš­ko­jo ga­li­my­bių plėt­rai Pie­tų Lie­tu­vo­je, tad, „Al­kes­tai“ su­si­dū­rus su fi­nan­si­niais sun­ku­mais, gru­pė, kaip stra­te­gi­nis in­ves­tuo­to­jas, nu­spren­dė pa­dė­ti šiai Aly­taus įmo­nei: „Šis san­do­ris yra abi­pu­sė nau­da ir, ži­no­ma, nau­da Lie­tu­vos eko­no­mi­kai – lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nių stip­rė­ji­mas, su­ku­riant dar di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę sta­tant in­fra­struk­tū­rą, su­mo­kant dau­giau mo­kes­čių bei įdar­bi­nant dau­giau dar­buo­to­jų.“

Kar­di­na­lių po­ky­čių „Al­kes­to­je“ ne­pla­nuo­ja­ma

Pa­sak G.Gri­bu­lio, „Al­kes­ta“, kaip įmo­nė, jau dau­giau nei me­tai de­da mak­si­ma­lias pa­stan­gas ir da­ro per­tvar­kas, kad bū­tų at­kur­ta sta­bi­li įmo­nės veik­la, to­liau ga­lė­tų įgy­ven­din­ti in­fra­struk­tū­ros dar­bus, ga­min­ti as­fal­to ir be­to­no mi­ši­nius.

„Feg­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pa­ste­bi, jog šiai die­nai įmo­nė yra sta­bi­li, mo­ki ir pil­na­ver­tiš­kai vyk­dan­ti sa­vo veik­lą: „Per pas­ta­ruo­sius me­tus iki įsi­gi­ji­mo „Al­kes­ta“ daug lai­ko sky­rė vi­di­niams pro­ce­sams , tad pri­si­jun­gus prie „Feg­da gru­pės“, jo­kių kar­di­na­lių po­ky­čių ne­bus.“

Nuo šiol yra pra­si­dė­jęs įmo­nių in­teg­ra­ci­jos pro­ce­sas, su­vie­no­di­na­mos įmo­nių ir pro­jek­tų val­dy­mo sis­te­mos, ieš­ko­ma si­ner­gi­jos. G.Gri­bu­lio tei­gi­mu, pra­si­dė­jo nuo­la­ti­niai ir nuo­sek­lūs įmo­nių veik­los to­bu­li­ni­mo žings­niai.

Šiuo me­tu „Al­kes­ta“ dar­buo­ja­si re­konst­ruo­jant ir sta­tant Via Bal­ti­ca ma­gist­ra­lę. Tai pa­grin­di­nis jos pro­jek­tas. Taip pat tu­ri­ma pro­jek­tų ir Aly­taus ra­jo­ne bei Aly­taus mies­te.

Kaip sa­ko „Feg­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, pa­grin­di­nis „Al­kes­tos“ tiks­las – kon­ku­ren­cin­gai dar­buo­tis ir vyk­dy­ti as­fal­to par­da­vi­mą Pie­tų Lie­tu­vo­je.

Pa­si­reng­ta pri­im­ti 50–100 dar­buo­to­jų

Ofi­cia­liai skel­bia­ma, kad šiuo me­tu „Al­kes­ta“ tu­ri 388 dar­buo­to­jus, jų vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas iki mo­kes­čių – 1 tūkst. 700 eu­rų.

G.Gri­bu­lio pa­si­tei­ra­vus, ar ne­ke­ti­na­ma ma­žin­ti dar­buo­to­jų šio­je Aly­taus įmo­nė­je, o gal yra pla­nų jų di­din­ti, „Feg­dos“ va­do­vas pa­reiš­kė: „Al­kes­ta“ ma­ži­no dar­buo­to­jų skai­čių pas­ta­ruo­sius me­tus, bet šiuo me­tu pla­nuo­ja­mas tik dar­buo­to­jų di­dė­ji­mas. Įmo­nė tu­ri sta­bi­lų dvie­jų su pu­se me­tų dar­bų port­fe­lį, tad nuo­lat ieš­ko­me mo­ty­vuo­tų bei no­rin­čių dirb­ti žmo­nių. Esa­me pa­si­ren­gę pri­im­ti 50–100 ke­lio dar­bi­nin­kų, be­to­nuo­to­jų, me­cha­ni­za­to­rių, vai­ruo­to­jų ir ki­tų spe­cia­ly­bių žmo­nių nuo­la­ti­niam dar­bui.“

„Feg­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pa­žy­mė­jo, kad „Al­kes­ta“ už efek­ty­vų dar­bą ke­ti­na ir yra pa­si­ruo­šu­si mo­kė­ti vie­nas di­des­nių al­gų Aly­taus re­gio­ne, už­tik­rin­ti sta­bi­lias ir nuo­la­ti­nes pa­ja­mas Aly­taus re­gio­no žmo­nėms.

„Al­kes­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas to­liau už­ima Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius. „Pa­si­kei­ti­mų va­do­vy­bė­je ne­nu­ma­to­me. Ti­ki­me „Al­kes­tos“ va­do­vų ko­man­da ir no­ru pri­si­dė­ti prie sėk­min­go įmo­nės au­gi­mo“, – tvir­ti­no G.Gri­bu­lis.

Ne­abe­jo­ja­ma sėk­min­gai už­bai­gia­ma re­struk­tū­ri­za­ci­ja

Per­nykš­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je įsi­tei­sė­jo Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis, ku­ria „Al­kes­tai“ iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la. Dėl to­kio by­los iš­kė­li­mo, at­si­ra­dus lai­ki­niems fi­nan­si­niams sun­ku­mams, į teis­mą krei­pė­si tuo­me­tis ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ri­man­tas Mor­kū­nas.

Mi­nė­tus sun­ku­mus su­kė­lė pa­bran­gu­sios „Al­kes­tos“ veik­lo­je nau­do­ja­mos me­džia­gos, ku­ras, dėl ka­ro Uk­rai­no­je at­si­ra­dę me­džia­gų tie­ki­mo truk­džiai, taip pat dėl ko­vi­do pan­de­mi­jos pa­tir­ti veik­los ap­ri­bo­ji­mai.

„Feg­da gru­pei“ įsi­gi­jus kon­tro­li­nį „Al­kes­tos“ ak­ci­jų pa­ke­tą, pas­ta­ro­sios re­struk­tū­ri­za­vi­mas vyks sa­vo lin­kme, at­si­sa­kant su pa­grin­di­ne įmo­nės veik­la ne­su­si­ju­sių pa­slau­gų. Tai tu­rė­tų už­truk­ti ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus.

„Al­kes­ta“ tu­ri sėk­min­gai už­baig­ti ket­ve­rių me­tų re­struk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­są. Tuo mes ne­abe­jo­ja­me. Taip pat per ar­ti­miau­sius vie­ne­rius ar dve­jus me­tus įmo­nė tu­ri tap­ti at­sa­kin­gu ir stip­riu darb­da­viu Aly­taus re­gio­ne, už­tik­ri­nan­čiu ge­ras dar­bo są­ly­gas. Taip pat ti­ki­me, kad „Al­kes­ta“ bus stip­riau­sia Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­no in­fra­struk­tū­ros įmo­nė“, – sa­ko „Feg­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius G.Gri­bu­lis.

„Feg­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­bu­lis: „Al­kes­ta“ ma­ži­no dar­buo­to­jų skai­čių pas­ta­ruo­sius me­tus, bet šiuo me­tu pla­nuo­ja­mas tik dar­buo­to­jų di­dė­ji­mas. Įmo­nė tu­ri sta­bi­lų dvie­jų su pu­se me­tų dar­bų port­fe­lį, tad nuo­lat ieš­ko­me mo­ty­vuo­tų bei no­rin­čių dirb­ti žmo­nių. Esa­me pa­si­ren­gę pri­im­ti 50–100 ke­lio dar­bi­nin­kų, be­to­nuo­to­jų, me­cha­ni­za­to­rių, vai­ruo­to­jų ir ki­tų spe­cia­ly­bių žmo­nių nuo­la­ti­niam dar­bui.“ Elvio Žaldario nuotr.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  ------------------------------------------------------------------------

  D E M E S I O !!!
  Alytuje,prie Alytaus PGT 2 komanda pastato esancio adresu Naujoji 146 , salia metalines tvoros pievoje yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI !!!
  B U K I T E A T S A R G U S!!!

  ----------------------------------------------------------------------

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.