At­si­nau­ji­nan­čio­je „Dzū­ki­jo­je“ ap­si­gy­ve­na ir iš už­sie­nio ar­ti­mų­jų ap­lan­ky­ti grį­žę aly­tiš­kiai (FOTO) (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
nuotr.
Pa­čia­me Aly­taus cen­tre, Pul­ko gat­vė­je, esan­tis vieš­bu­tis „Dzū­ki­ja“ yra se­niau­sias ir di­džiau­sias mies­te. Skai­čiuo­jan­tis dau­giau nei pus­šim­tį me­tų. Kai vie­ni pa­žįs­ta­mi po ap­si­gy­ve­ni­mo šia­me vieš­bu­ty­je ėmė gir­ti da­bar va­di­na­mą kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį, nu­spren­džiau pra­ver­ti „Dzū­ki­jos“ du­ris ir pa­kal­bin­ti jos sa­vi­nin­ką bei di­rek­to­rių Gin­ta­rą Sta­nio­nį (nuotr.).
Prieš ket­ve­rius me­tus įsi­gi­jo nau­ją ver­slą

Kai prieš dau­ge­lį me­tų vieš­bu­ty­je „Dzū­ki­ja“ te­ko ap­gy­ven­din­ti drau­gus po vie­no se­mi­na­ro, tie­są pa­sa­kius, kam­ba­riai pri­mi­nė pras­to ben­dra­bu­čio pras­tus kam­ba­rius. 

Nuo to lai­ko šia­me vieš­bu­ty­je dau­giau ir ne­te­ko lan­ky­tis. Da­bar iš čia ap­si­gy­ve­nu­sių pa­žįs­ta­mų iš­gir­dus ne­ma­žai pa­gy­rų „Dzū­ki­jai“, smal­su bu­vo pa­čiai tuo įsi­ti­kin­ti.

Be sa­vi­nin­ko ar va­do­vo to ne­pa­da­ry­si. Pa­si­ro­do, aly­tiš­kis G.Sta­nio­nis šį vieš­bu­tį iš anks­tes­nių sa­vi­nin­kų įsi­gi­jo prieš ket­ve­rius me­tus. 

„Tu­riu tarp­tau­ti­nių per­ve­ži­mų ver­slą, pa­gal­vo­jau, rei­kia pa­ban­dy­ti dar ki­tą. Jei su vie­nu ne­pa­si­seks, tai gal ki­tas iš­gel­bės. Ži­no­kit, su vieš­bu­čių ver­slu net ne­bu­vau su­si­dū­ręs. Bet ėmiau ir su­ri­zi­ka­vau“, – pri­si­me­na Gin­ta­ras.

Jis net ne­no­ri kal­bė­ti apie tai, ko­kios būk­lės vieš­bu­tį įsi­gi­jo. Pa­sak Gin­ta­ro, ge­riau bū­tų to ne­pri­si­min­ti ir apie tai ne­kal­bė­ti: „Rei­kė­jo di­de­lių in­ves­ti­ci­jų ir da­bar dar rei­kia. Bet jau re­mon­tai be­veik bai­gia­si. Te­ko ir du­ris, ir lan­gus, ir san­tech­ni­ką, ir elek­tros ins­ta­lia­ci­ją keis­ti. Ži­no­ma, ir pa­čius kam­ba­rius re­mon­tuo­ti. Kai vie­ną­kart tu­rė­jo­me ap­gy­ven­din­ti di­de­lę gru­pę spor­ti­nin­kų, o vi­sa­me mies­te ne­bu­vo karš­to van­dens, su­pra­to­me, kad tu­ri­me įsi­reng­ti ir sa­vo van­dens pa­šil­dy­mo sis­te­mą.“

Iš 40 kam­ba­rių „Dzū­ki­jo­je“ tik la­bai ma­ža da­lis yra li­ku­si ne­at­nau­jin­ta. Čia yra vien­vie­čių, dvi­vie­čių, tri­vie­čių kam­ba­rių ir apar­ta­mentų su at­ski­ro­mis vir­tu­vė­mis. 

Kaip tvir­ti­na G.Sta­nio­nis, šian­dien įreng­tais pa­to­gu­mais ir bui­ti­ne tech­ni­ka kam­ba­riuo­se nie­ko ne­nu­ste­bin­si, svar­biau­sia – kai­nos: „Manau, kad pas mus Alytuje kainos ir kokybės santykis klientams priimtiniausias.“

 

„Ne­no­riu gir­tis, bet ne vi­sa­da yra lai­vų vie­tų“

Gin­ta­ras „Dzū­ki­ją“ nu­si­pir­ko dar siau­čiant ko­vi­do pan­de­mi­jai. Per pa­tį sun­kme­tį vieš­bu­čiams. Ne tik jiems, bet prak­tiš­kai vi­sam ver­slui.

„Tik­rai bu­vo ne vie­nas mo­men­tas, kai gai­lė­jau­si tai pa­da­ręs. Bet tą sun­kme­tį iš­nau­do­jau re­mon­tams ir at­si­nau­ji­ni­mui. Ir pra­ėjus dve­jiems me­tams po vieš­bu­čio įsi­gi­ji­mo, jo už­im­tu­mas bu­vo 50 pro­cen­tų, per­nai – jau 80 pro­cen­tų. Ne­no­riu gir­tis, bet pas mus ne vi­sa­da yra lais­vų vie­tų“, – pa­sa­ko­ja ben­dro­vės „Dzū­ki­jos vieš­bu­tis“ di­rek­to­rius G.Sta­nio­nis.

 

Kas yra pa­grin­di­nis šio vieš­bu­čio klien­tas? 

Gin­ta­ras pri­si­pa­žįs­ta: kai drau­gams pa­sa­ko apie vieš­bu­čio už­im­tu­mą, ne vie­nas ste­bi­si, kas Aly­tu­je ga­li ap­si­gy­ven­ti vieš­bu­čiuo­se, kai kam at­ro­do, kad Aly­tu­je nie­ko ne­vyks­ta, nie­kam net ne­rei­kia to­kių pa­slau­gų.

Šiek tiek ver­tė­tų ap­si­ra­min­ti taip gal­vo­jan­tiems. La­bai di­de­lę da­lį ap­si­gy­ve­nan­čių­jų „Dzū­ki­jo­je“ su­da­ro įvai­rių įmo­nių dar­buo­to­jai, ypač sta­tan­tie­ji ke­lias nau­jas ga­myk­las Aly­tu­je.

Čia ap­si­gy­ve­na spor­ti­nin­kų, pi­lig­ri­mų, įvai­rių an­sam­blių gru­pės. Pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai daž­ni sve­čiai – če­kų, slo­va­kų,es­tų, len­kų mo­to­cik­li­nin­kai. 

„Gal ne­pa­ti­kė­sit, bet pas mus ap­si­gy­ve­na ir iš už­sie­nio ar­ti­mų­jų ap­lan­ky­ti grį­žę aly­tiš­kiai. Vai­kai ne­no­ri gy­ven­ti pas tė­vus ar ki­tus gi­mi­nai­čius, no­ri jaus­ti lais­vai“, – tei­gia „Dzū­ki­jos“ sa­vi­nin­kas ir jį val­dan­čios ben­dro­vės di­rek­to­rius.

 

Įreng­ta ka­vi­nė – vieš­bu­čio gy­ven­to­jams

Įsi­ti­ki­nus, kad vieš­bu­čio pa­slau­gos Aly­tu­je pa­klau­sios, „Dzū­ki­jos vieš­bu­tis“ šių me­tų pra­džio­je iš mies­to sa­vi­val­dy­bės iš­si­nuo­mo­jo sta­dio­no vieš­bu­čio pa­tal­pas, kur yra 10 dvi­vie­čių kam­ba­rių. Ir jie, pa­sak G.Sta­nio­nio, daž­nai bū­na už­im­ti.

Ka­dan­gi pa­čios „Dzū­ki­jos“ gy­ven­to­jai šio vieš­bu­čio pa­tal­po­se ėmė pa­si­ges­ti ka­vi­nės, ji bu­vo ne­tru­kus įreng­ta. Čia tei­kia­mi pus­ry­čiai, o ap­gy­ven­din­toms gru­pėms – dar pie­tūs ir... 

Daugiau apie tai skaitykite laikraščio „Alytaus naujienos“ 14012 numeryje.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška perpublikavimo sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija telefonu 031551449

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.