Sen­jo­ras Liu­bar­tas nuo šiol skai­tys po­pie­ri­nes „Aly­taus nau­jie­nas“ (1)

„Alytaus naujienų“ informacija
Liu­bar­tas Ra­ge­lis
Aly­tiš­kis Liu­bar­tas Ra­ge­lis (nuotr.) į „Aly­taus nau­jie­nas“ už­su­ko už­si­pre­nu­me­ruo­ti po­pie­ri­nio laik­raš­čio, mat in­ter­ne­ti­nis jam ne­be tas. „No­ri­si at­si­sės­ti su puo­de­liu ka­vos ir skai­ty­ti nau­jie­nas, ver­čiant pus­la­pį po pus­la­pio“, – sa­ko sen­jo­ras, be­si­do­min­tis mies­to, kraš­to is­to­ri­ja, šian­die­nos įvy­kiais.

Pre­nu­me­ra­to­rius, pa­pra­šy­tas šiek tiek pa­pa­sa­ko­ti apie sa­ve, dės­tė: „Esu tas, ku­ris su­rin­ko pir­mą­jį Aly­tu­je pa­ga­min­tą bui­ti­nį šal­dy­tu­vą „Snai­gė1 M“. 

Tuo­met at­ski­ros įmo­nės dar ne­bu­vo, dir­bo­me tuo­me­tės Aly­taus ma­ši­nų ga­myk­los san­dė­liuo­se įreng­to­se pa­tal­po­se, apie 1961–1962 me­tus. 

Vė­liau per­ėjau dirb­ti į Aly­taus liau­dies kon­tro­lės sky­rių. Su žmo­na Rai­sa už­au­gi­no­me 8 vai­kus. Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus su pir­mą­ja po­nia Al­ma Adam­kie­ne už ge­rai iš­auk­lė­tus vai­kus Pre­zi­den­tū­ro­je ma­no žmo­nai įtei­kė ap­do­va­no­ji­mą. Tą aki­mir­ką esa­me iš­sau­go­ję nuo­trau­ko­se. 

Aš, kaip ka­riuo­me­nės kū­rė­jas sa­va­no­ris, taip pat di­džiuo­juo­si gar­bin­gu tuo­me­čio kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro Ge­di­mi­no Kir­ki­lo man įteik­tu pa­dė­kos raš­tu. Ir liūd­na, kad šio gar­baus žmo­gaus jau ne­bė­ra“, – ap­gai­les­ta­vo mū­sų laik­raš­čio pre­nu­me­ra­to­rius Liu­bar­tas, dar pa­si­džiau­gęs, kad vi­si jo vai­kai sa­vo gy­ve­ni­mus ku­ria Lie­tu­vo­je.

Lin­ki­me L.Ra­ge­liui „Aly­taus nau­jie­nų“ pus­la­piuo­se at­ras­ti jį do­mi­nan­čių ži­nių. 

O temą apie  Alytaus pramo­nės istoriją pratęsime arti­miau­siuoje laikraščio numeriuose.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai