Šei­mos mei­lė gy­vū­nams per pus­an­trų me­tų su­kū­rė sėk­min­gą ver­slą (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Agnė ir Nat­ha­niel su savo augintinėmis Vakarų Škotijos baltosiomis terjerėmis Džoja ir Mango.
Agnė ir Nat­ha­niel su savo augintinėmis Vakarų Škotijos baltosiomis terjerėmis Džoja ir Mango.
Už bel­go iš­te­kė­ju­si aly­tiš­kė Ag­nė Vi­co su vy­ru šian­dien tu­ri na­mus Aly­tu­je ir Vil­niu­je, o jų abie­jų dar­bas – vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ver­slo va­dy­bos uni­ver­si­te­ti­nes stu­di­jas bai­gu­si Ag­nė dau­giau nei de­šimt­me­tį sky­riaus ve­dė­ja, fi­lia­lo va­do­ve dir­bo vie­na­me di­de­lia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės pre­ky­bos cen­tre. Vy­ras Nat­ha­niel Vi­co, su ku­riuo mo­te­ris su­si­pa­ži­no Klai­pė­do­je, – da­bar jau bu­vęs NA­TO pa­jė­gų ka­riš­kis. Prieš pus­an­trų me­tų šios šei­mos įsteig­ta ir Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ma­žo­ji ben­dri­ja „Fi­dži“, kaip sa­ko Ag­nė, nie­kaip ne­su­si­ju­si su jų pro­fe­si­jo­mis, tik su di­de­le mei­le gy­vū­nams. Net ir ben­dri­ja pa­va­din­ta vy­ro lai­ky­to šuns vo­kie­čių kurt­sha­ro Fi­dži gar­bei.

Tur­bo ir Džo­ja ska­ti­no ieš­ko­ti spe­cia­laus mais­to

„Mes su vy­ru esa­me di­de­li šu­nų my­lė­to­jai. Aš nuo vai­kys­tės lai­kiau po ke­lis šu­nis. Vai­kys­tė­je man jų veis­lė ne­bu­vo svar­bi, da­bar ma­no my­li­miau­si – Va­ka­rų Ško­ti­jos bal­tie­ji ter­je­rai. Nat­ha­niel daug me­tų au­gi­no vo­kie­čių kurt­sha­rą Fi­dži ir su juo te­ko at­si­svei­kin­ti dėl se­nat­vės. Pas­ta­ruo­ju me­tu ma­no au­gin­ti­niai – du Va­ka­rų Ško­ti­jos bal­tie­ji ter­je­rai Tur­bo ir Džo­ja. Tie, ku­rie lai­ko šios veis­lės šu­nis, pui­kiai ži­no, kad jiems ne­re­tai pra­si­de­da aler­gi­jos, at­si­ran­da skran­džio pro­ble­mų. Taip at­si­ti­ko ir su ma­no ter­je­rais. Abu su vy­ru pra­dė­jo­me jiems ieš­ko­ti ko­ky­biš­ko mais­to. Taip su­ra­do­me vie­no is­pa­nų ga­min­to­jo „Dig­no­na­tu­ra“ aukš­čiau­sios ko­ky­bės mais­to li­ni­ją „Na­tu­ra Diet“ – na­tū­ra­lų, be ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų prie­dų ir be dirb­ti­nių kon­ser­van­tų, pa­ga­min­tą iš tik­ros mė­sos, o ne iš jos liekanų mais­tą au­gin­ti­niams. Pa­grin­di­nis iš­skir­ti­nu­mas tai, kad šis mais­tas pa­ga­min­tas „slow co­o­king“ – lė­to ke­pi­mo bū­du, ku­rio me­tu ne­su­yra mė­sos bal­ty­mas ir mais­tas ne­ga­li aler­gi­zuo­ti, ne­su­ke­lia ki­tų svei­ka­tos pro­ble­mų gy­vū­nams. To­kį mais­tą par­si­siun­tė­me ir iš­ban­dė­me. Po pus­me­čio nau­do­ji­mo mū­sų šu­niu­kų svei­ka­ta iš tie­sų pa­ge­rė­jo“, – pa­sa­ko­jo A.Vi­co.

Ka­dan­gi šei­ma tu­ri daug drau­gų, au­gi­nan­čių ne tik ter­je­rus, bet ir ki­tų veis­lių šu­nis, pa­blo­gė­jus jų svei­ka­tai, ėmė pra­šy­ti pa­gal­bos – par­siųs­ti mi­nė­to pa­ša­ro au­gin­ti­niams.

Tuo­met, prieš pus­an­trų me­tų, Ag­nei ir Nat­ha­niel ki­lo min­tis vy­ro lai­ky­to šuns vo­kie­čių kurt­sha­ro Fi­dži gar­bei įkur­ti ma­žą­ją ben­dri­ją „Fi­dži“. Ji re­gist­ruo­ta Aly­tu­je ir taip įkur­ta elek­tro­ni­nė par­duo­tu­vė pre­ky­bai šu­nims ir ka­tėms skir­tu mais­tu „Na­tu­ra Diet“.

„No­rė­jo­si pa­dė­ti ne tik sa­vo drau­gams, ke­tur­ko­jų my­lė­to­jams, bet ir vi­siems, ku­rie no­ri au­gin­ti­nius mai­tin­ti ko­ky­biš­ku mais­tu. To­kiu bū­du mes ta­po­me pir­mie­ji Lie­tu­vo­je, pre­kiau­jan­tys Eu­ro­pos Są­jun­go­je ser­ti­fi­kuo­tu „Na­tu­ra Diet“ sau­su, kon­ser­vuo­tu mais­tu šu­nims bei ka­tėms, taip pat šio pa­va­di­ni­mo jiems skir­tais ska­nės­tais. Šie pro­duk­tai yra ser­ti­fi­kuo­ti tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų PE­TA ir PSC, o jos su­si­ju­sios su gy­vū­nų tei­sių į ko­ky­biš­ką mais­tą gy­ny­ba ir ska­ti­nan­čios gy­vū­nų pra­mo­nės tva­ru­mą. Gy­vū­nų au­gin­to­jai pui­kiai ži­no šias or­ga­ni­za­ci­jas ir jų pa­ti­ki­mu­mą“, – šei­mos ver­slo pra­džią pri­si­mi­nė aly­tiš­kė.

Ag­nė ap­gai­les­ta­vo, kad dėl se­nat­vės te­ko at­si­svei­kin­ti su ter­je­ru Tur­bo, bet jo vie­tą šei­mo­je pa­kei­tė šios veis­lės Man­go. Tad da­bar dvi ter­je­rų ka­ly­tės yra Vi­co šei­mos my­li­miau­si ke­tur­ko­jai.

 

Vy­ras už­si­i­ma tie­ki­mu, žmo­na – ben­drau­ja su klien­tais

Kad ben­dri­jai „Fi­dži“ per pus­an­trų me­tų pa­vyks sėk­min­gai įsuk­ti ver­slą, Ag­nė ir Nat­ha­niel tuo net pa­tys ne­ga­lė­jo ne­pa­ti­kė­ti. Kaip sa­ko mo­te­ris, jiems se­ka­si dėl di­de­lės mei­lės au­gin­ti­niams ir dėl iš­si­kel­to tiks­lo – jie mai­ti­na­si ge­riau, gy­ve­na il­giau.

Šian­dien ben­dri­ja tu­ri per 6 tūkst. klien­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je, dau­giau­sia jų – di­džiau­siuo­se ša­lies mies­tuo­se, Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je, bet jų yra ir ma­žes­niuo­se mies­tuo­se, pa­vyz­džiui, Bir­žuo­se. Tarp tu­ri­mų klien­tų 20 proc. yra aly­tiš­kių.

„Fi­dži“ mais­tą au­gin­ti­niams ten­ka siųs­ti ir į Lat­vi­ją, nes ir iš šios kai­my­ni­nės ša­lies su­lau­kia­ma už­sa­ky­mų.

Pre­ky­ba „Na­tu­ra Diet“ pro­duk­tais vyk­do­ma per elek­tro­ni­nę par­duo­tu­vę fi­dzi.lt. Daž­niau­siai mais­tas au­gin­ti­niams siun­čia­mas per vie­ną Lie­tu­vo­je vei­kian­čią siun­tų kom­pa­ni­ją. Ta­čiau, anot Ag­nės, ne­re­tai mais­tą gy­vū­nams ten­ka ir pa­tiems nu­vež­ti. O jis san­dė­liuo­ja­mas ben­dri­jos tu­ri­mo­se pa­tal­po­se Aly­tu­je ir Vil­niu­je.

Nat­ha­niel ben­dri­jo­je už­si­i­ma tie­ki­mu, Ag­nė – ben­dra­vi­mu su klien­tais per so­cia­li­nius tin­klus, taip pat te­le­fo­nu.

 

Iš­ki­lus ne­aiš­ku­mams kon­sul­tuo­ja­si su vie­na ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­ka Bel­gi­jo­je

Vi­co šei­ma, įstei­gu­si ben­dri­ją „Fi­dži“, ėmė ak­ty­viai da­ly­vau­ti šu­nų ir ka­čių pa­ro­do­se, su­si­pa­ži­no su jų tei­sė­jais, au­gin­ti­nių veis­ly­nų sa­vi­nin­kais. Tad ir tai pri­si­dė­jo prie jų ver­slo, įsteig­to per ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ją, sėk­mės.

Iš­ki­lus ne­aiš­ku­mas dėl pre­ky­bos gy­vū­nų pro­duk­tais, anot Ag­nės, kon­sul­tuo­ja­ma­si su vie­na ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­ka Bel­gi­jo­je – Cen­tre Vétéri­nai­re du Mar­ro­nier, ku­ri itin do­mi­si ko­ky­biš­ka gy­vū­nų mi­ty­bą, o ją val­do vy­ro te­ta, ji ir jos vy­ras yra ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai.

Šian­dien Ag­nė ir Nat­ha­niel jau gal­vo­ja apie fi­zi­nių par­duo­tu­vių pre­ky­bai „Na­tu­ra Diet“ pro­duk­tais įstei­gi­mą Vil­niu­je ir Kau­ne.

A.Vi­co, pa­klaus­ta, ar jų siū­lo­mus pro­duk­tus au­gin­ti­niams pa­gal kai­ną ga­li įsi­gy­ti vi­si pir­kė­jai, mo­te­ris pa­reiš­kė, jog tai vi­du­ti­nės kai­nos gy­vū­nų mais­tas ir tik­rai įper­ka­mas jų my­lė­to­jams.

„Kai stei­gė­me „Fi­dži“, tik­rai ne­bu­vo pa­grin­di­nis tiks­las – ver­slas, mums bu­vo svar­biau­sia, kad dau­giau au­gin­ti­nių gau­tų ge­rą mais­tą, bū­tų svei­ki. Da­bar ma­to­me, kad esa­me rei­ka­lin­gi, kad mū­sų ieš­ko ir mes ga­li­me pa­dė­ti. Mes esa­me gy­vū­nus my­lin­ti ko­man­da. O kai dir­bi su mei­le ir iš šir­dies, ne­ga­li ne­pa­si­sek­ti“, – tvir­ti­no A.Vi­co.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.