Se­no­liai ti­kė­jo, kad gam­to­je yra vais­tai nuo be­veik vi­sų li­gų – ar mo­ka­te juos ras­ti? (6)

nuotr.
Lei­dyk­la „Obuo­lys“ pri­sta­to nau­jie­ną – mil­ži­niš­ką be­veik 1000 pus­la­pių ir be­veik 5 ki­log­ra­mų svo­rio me­ga kny­gą, ku­rią ruo­šė dau­giau nei dve­jus me­tus, pa­si­tel­kiant ge­riau­sius šios sri­ties spe­cia­lis­tus. Iš­sa­miau­sio­je ka­da nors iš­leis­to­je Lie­tu­vo­je au­gan­čių vais­ta­žo­lių prak­ti­nė­je en­cik­lo­pe­di­jo­je DI­DŽIO­JI VAIS­TI­NIŲ AU­GA­LŲ KNY­GA – ver­tin­giau­sia nau­jau­siais moks­li­niais ty­ri­mais pa­tvir­tin­ta gy­do­mo­ji in­for­ma­ci­ja apie vi­sus svar­biau­sius 170 gy­do­mų­jų au­ga­lų, leng­vai ran­da­mų ar už­au­gi­na­mų Lie­tu­vo­je, ku­rie ga­li tap­ti na­tū­ra­liais vais­tais nuo dau­gu­mos žmo­nes ka­muo­jan­čių li­gų.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do Vais­ti­nių ir prie­sko­ni­nių au­ga­lų ko­lek­ci­jų sek­to­riaus ve­dė­jos prof. ha­bil. dr. Onos Ra­ga­žins­kie­nės ir gam­ti­nin­ko Val­do Sas­naus­ko pa­reng­to­je kny­go­je su­rink­ta in­for­ma­ci­ja nau­din­ga kiek­vie­nam žmo­gui, ku­ris rū­pi­na­si sa­vo svei­ka­ta ir ver­ti­na na­tū­ra­lias gy­dy­mo­si prie­mo­nes.

Įspū­din­gos ap­im­ties ir dy­džio kny­go­je ra­si­te pa­ta­ri­mų, ka­da vais­ti­nius au­ga­lus rink­ti, au­gin­ti, džio­vin­ti, kaip ir kur ge­riau­sia lai­ky­ti ir kaip tin­ka­mai pa­nau­do­ti me­di­ci­no­je bei ku­li­na­ri­jo­je. DI­DŽIO­JO­JE VAIS­TI­NIŲ AU­GA­LŲ KNY­GO­JE vi­sų vais­ta­žo­lių ap­ra­šy­muo­se nu­ro­do­ma:

 • vais­ti­nė ža­lia­va
 • jos ruo­ši­mo lai­kas, bū­dai ir lai­ky­mo truk­mė
 • ap­ra­šy­tos veik­lio­sios me­džia­gos
 • au­ga­li­nių vais­tų in­di­ka­ci­jos
 • kon­train­di­ka­ci­jos bei ša­lu­ti­nis po­vei­kis
 • au­ga­lų pa­nau­do­ji­mas liau­dies me­di­ci­no­je ir ki­to­se sri­ty­se
 • kiek­vie­nas ap­ra­šas iliust­ruo­ja­mas spal­vo­tais au­ga­lo ir jo ža­lia­vos pie­ši­niais bei gau­sio­mis nuo­trau­ko­mis.

DI­DŽIO­JI VAIS­TI­NIŲ AU­GA­LŲ KNY­GA – svei­ka­tos šal­ti­nis vi­sai šei­mai. At­pa­žin­ki­te, rin­ki­te ir džio­vin­ki­te tai, ką ge­riau­sio do­va­no­ja mo­ti­na gam­ta. Lie­tu­vo­je ne­sun­kiai ran­da­mi gy­do­mie­ji au­ga­lai ga­li tap­ti na­tū­ra­liais vais­tais nuo ko­ne vi­sų žmo­nes ka­muo­jan­čių li­gų!

Dėl vais­ta­žo­lių nau­do­ji­mo gy­do­mai­siais tiks­lais bū­ti­na pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar­ba vais­ti­nin­ku.

Ne­pra­leis­ki­te ga­li­my­bės šios įspū­din­go dy­džio ir nau­dos kny­gos re­zer­vuo­ti te­le­fo­nu 8 661 36 333 (I–VI, 9.00–19.00) ar­ba lei­dyk­los pus­la­py­je in­ter­ne­tu www.obuo­lys.lt iš anks­to PI­GIAU ir gau­si­te ANKS­ČIAU, nei pa­si­ro­dys ki­tur – tik da­bar ga­lio­ja AK­CI­JA: €149.00 €89.00 + NE­MO­KA­MAS AT­VE­ŽI­MAS Lie­tu­vo­je (vė­liau brangs!).

Užs. Nr. 071

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.