Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­ne­šė, kad 24 tūkst. pa­ra­mos ga­vė­jų ša­ly­je su­lauks 23 mln. eu­rų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) pa­ra­mos. Tai di­džiau­sia su­ma, ku­rią per...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius (nuotr.) pra­dė­jo dirb­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus pa­ta­rė­ju.
Pasklidusią  informaciją apie Mindaugines Dauguose Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas priima šypsodamasis, sako, jog situacija – kaip anekdote, kur klausia: ar tiesa, kad Jonas
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tra­di­ciš­kai Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­ną or­ga­ni­zuo­ja Dau­guo­se. Šį­met ji mies­to cen­tre vy­ko lie­pos 5-ąją,...
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ša­lies, vie­ti­nių po­li­ti­kų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų ir ki­tų įsta­ty­miš­kai pri­va­lan­čių...
Bir­že­lio 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad iš frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pa­si­trau­kia Va­lius Mi­ce­vi­čius. Jo­je...
Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je su­ra­šy­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­ria­me dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo...
Ką tik įvy­ku­sia­me De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus ra­jo­no sky­riaus stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me šio sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas ra­jo­no ta­ry­bos na­rys...
Ge­gu­žės 26-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti Ri­mui An­ta­nui Če­so­niui, Lie­tu­vos gar­bės...
Ba­lan­džio 22-ąją vy­ko De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus mies­to sky­riaus stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas. Sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Balandžio 21-ąją vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pranešta apie įsikūrusią naują Demokratų frakciją „Vardan Lietuvos“, kuri dirbs opozicijoje. Joje – šeši tarybos nariai, kurie...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vei­kian­čios frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pa­grin­du ne­se­niai to­kiu pat pa­va­di­ni­mu už­re­gist­ruo­ta aso­cia­ci­ja, ku­riai kaip...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­tu­je įsi­kū­rė ir ofi­cia­liai už­re­gist­ruo­ta nau­ja aso­cia­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, ku­riai va­do­vau­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys...
Va­sa­rio vi­du­ry­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę, esan­čią ant Dau­gų eže­ro kran­to. Šio...
Ko­vo 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pra­neš­ta apie nau­ją So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos su­dė­tį. Ją pa­pil­dė ta­ry­bos na­rė...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.