Rug­sė­jo 29 die­ną, 8 va­lan­dą Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) skel­bia­mas tik­ra­sis strei­kas mo­ky­mo įstai­go­se. Jis vyks­ta taip...
Ket­vir­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, į po­sė­dį be­si­ren­kan­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius pa­si­ti­ko švie­ti­mie­čių pi­ke­tas sa­vi­val­dy­bės kai­my­nys­tė­je (nuotr.)....
29-erių aly­tiš­kis Po­vi­las La­bu­kas – ak­ty­vio­je po­li­ti­ko­je nuo aš­tuo­nio­li­kos. 22-ejų ta­po Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus...
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-09-15 SPRENDIMO „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ...
Ilgus metus vietiniams žinomą kaip neliečiamą kultūros paveldo saugomą teritoriją Salos senovės gyvenvietėje šiemet sudrebino ekskavatorių vikšrai ir kertamų medžių garsai. Sunerimę gyventojai...
Rug­pjū­čio pa­bai­go­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė su­si­ta­ri­mui su kai­my­ni­ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­kei­ti­mo. O...
Pra­dė­jus dar­bą nau­jos ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­ga­liau pra­dė­ta skelb­ti, kiek už­dir­ba ta­ry­bos na­riai. Anks­čiau tai...
Rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo kei­čia­mas ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas spren­di­mas dėl kla­sių ir gru­pių skai­čiaus ben­dro­jo...
Rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, kaip rei­ka­lau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, pa­si­skel­bė ta­ry­bos dau­gu­ma, ku­riai pri­klau­so...
Rug­pjū­čio 29-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­sta­ty­ti šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čios vals­ty­bi­nės že­mės, iš­nuo­mo­tos ne...
Alytaus miesto meras džiūgauja, kad šį savaitgalį „miestą kaitins“ dyzeliniai automobiliai, o jo centrinę gatvę svilins padangos. Taip save žaliu tituluojančio miesto vadovas pristato vyksiantį drago...
Dau­ge­lis pri­si­me­na Lie­tu­vo­je ki­lu­sį če­kiu­kų ar­ba kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių gau­na­mų di­de­lių iš­mo­kų skan­da­lą. Sei­mas į tai su­re­a­ga­vo ir pa­kei­tė Vie­tos...
Prieš Aly­taus ra­jo­no va­do­vų dar­bo šim­ta­die­nio mi­nė­ji­mą ga­vo­me laiš­ką iš dau­gia­bu­čio na­mo, esan­čio Pu­nios kai­mo, Pie­vų gat­vė­je. Laiš­ke ra­šo­ma: „2019 me­tų rug­pjū­čio...
Jau šį savaitgalį, rugpjūčio 11–13 dienomis, Pasaulio alytiškių bendruomenė suburs įvairių miestų ambasadorius į vasaros kūrybines dirbtuves Dzūkijoje. Dirbtuvių tikslas – kūrybinis darbas, kurio metu...
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je pa­skel­bė me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­nis už 2022 me­tus. Šie­met gy­ven­to­jai ga­li...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.