Lap­kri­čio 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos at­sto­vė Va­lė Gi­bie­nė (nuotr.) per­ei­na dirb­ti į ki­tą...
Dar rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir ta­ry­bos na­riai ga­vo sep­ty­nių mai­ti­ni­mo įmo­nių, ku­rios šias pa­slau­gas tei­kia be­veik vi­so­se mies­to ben­dro­jo...
„Džiaugčiausi, jei Alytus taptų patrauklus ne tik mūsų miestiečiams, bet į čia norėtų atvykti ir turistai. Ir, žinoma, reikia kuo daugiau veiklių ir atsakingų jaunimo organizacijų, kurios motyvuotų ir...
Spa­lio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui per­duo­ti už vie­ti­nio biu­dže­to...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios biu­dže­ti­nės įstai­gos Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius (nuotr.) nu­spren­dė by­li­nė­tis su Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­ru...
Ne vie­na­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je kai ku­rie ta­ry­bos na­riai aiš­ki­no ne­su­pran­tan­tys, ko­kiu bū­du yra su­for­muo­ta Spor­to ta­ry­ba, net šmaikš­ta­vo –...
Rug­sė­jo 29-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je dirbs ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius. Tad ši frak­ci­ja...
Rug­sė­jo 7-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas tvar­kos ap­ra­šas, ku­riuo va­do­vau­jan­tis iš da­lies bus kom­pen­suo­ja­mos ke­lio­nės...
Rug­pjū­čio 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas klau­si­mas dėl pri­ta­ri­mo Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės nau­jų įsta­tų,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kiek­vie­nais me­tais prieš rug­sė­jo 1-ąją ko­re­guo­ja vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tus. Da­bar­ti­nė nau­jo­vė –...
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­ne­šė, kad 24 tūkst. pa­ra­mos ga­vė­jų ša­ly­je su­lauks 23 mln. eu­rų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) pa­ra­mos. Tai di­džiau­sia su­ma, ku­rią per...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius (nuotr.) pra­dė­jo dirb­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus pa­ta­rė­ju.
Pasklidusią  informaciją apie Mindaugines Dauguose Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas priima šypsodamasis, sako, jog situacija – kaip anekdote, kur klausia: ar tiesa, kad Jonas
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tra­di­ciš­kai Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­ną or­ga­ni­zuo­ja Dau­guo­se. Šį­met ji mies­to cen­tre vy­ko lie­pos 5-ąją,...
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ša­lies, vie­ti­nių po­li­ti­kų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų ir ki­tų įsta­ty­miš­kai pri­va­lan­čių...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.