But­ri­mo­nių šo­kių ko­lek­ty­vų „Go­je­lis” ir „Gra­ci­ja” iš­vy­ka į der­liaus šven­tę Len­ki­jo­je (0)

Šokių kolektyvo „Gojelis“
Šokių kolektyvo „Gojelis“ jaunuolių ir merginų grupės šoka derliaus šventėje Biala Piska (Lenkija) miesto parke. Nuotraukoje dešinėje – „Gojelio“ šokėjai festivalio eisenoje.
Rug­sė­jo 3–4 d. šo­kių ko­lek­ty­vo „Go­je­lis“ jau­nuo­lių ir mer­gi­nų gru­pės bei mo­te­rų šo­kių gru­pė „Gra­ci­ja“ (va­do­vė Ži­vi­lė Pa­tins­kai­tė) vy­ko at­sto­vau­ti Aly­taus ra­jo­ną der­liaus šven­tė­je Len­ki­jo­je, Bia­la Pis­ka mies­te. Kar­tu vy­ko Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­tis Pa­tins­kas su žmo­na Jo­li­ta, Pi­va­šiū­nų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Si­gi­tas Kar­lo­nas bei But­ri­mo­nių se­niū­ni­jos se­niū­nas An­drius Kar­lo­nas.

Ke­lio­nės me­tu ap­lan­kė­me Len­ki­jos mies­tą Au­gus­ta­vą, ku­ria­me plau­kė­me lai­vu gar­siuo­ju Au­gus­ta­vo ka­na­lu bei gro­žė­jo­mės nuo­sta­biais gam­tos vaiz­dais. Po pa­si­plau­kio­ji­mo ap­lan­kė­me Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos kop­ly­čią bei Stu­dzie­nič­nos Škap­lie­rių Die­vo Mo­ti­nos baž­ny­čią. Tuo­met ke­lia­vo­me į Bia­la Pis­ka mies­tą, kur bu­vo­me ap­gy­ven­din­ti pui­kia­me XIX am­žiaus pra­džios Ma­zū­ri­jos dva­re su so­dais ,,Dwor Ka­lis­zki“. Kam­ba­riai bu­vo iš tie­sų įspū­din­gi, sti­lin­go di­zai­no, ap­sta­ty­ti an­ti­kva­ri­niais bal­dais, su mo­der­nio­mis de­ta­lė­mis. Va­ka­re vi­sų lau­kė va­ka­rie­nė su Bia­la Pis­ka sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros na­mų di­rek­to­re Ha­nia Za­wa­lych ir vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­te Mar­ta Zysk. Li­ko­me su­ža­vė­ti to­kiu šil­tu jų pri­ėmi­mu ir ben­dra­vi­mu. Po va­ka­rie­nės vy­ko sma­gi šo­kių re­pe­ti­ci­ja dva­ro par­ke po at­vi­ru dan­gu­mi. Pa­si­bai­gus re­pe­ti­ci­jai vi­si su­grį­žo į kam­ba­rius, ku­riuo­se vy­ko jau­kūs bei links­mi pa­šne­ke­siai.

At­si­kė­lus anks­ti ry­te vi­sų lau­kė pus­ry­čiai, po ku­rių vy­ko dar vie­na re­pe­ti­ci­ja dva­ro so­de. Po re­pe­ti­ci­jos, pa­si­puo­šę tau­ti­niais kos­tiu­mais, va­žia­vo­me į Šv.An­dže­jaus baž­ny­čią, ku­rio­je vy­ko šv. mi­šios. Pa­si­bai­gus mi­šioms vi­si ri­kia­vo­si ei­se­nai, ku­rio­je iš­kil­min­gai ėjo­me neš­da­mi Lie­tu­vos, Aly­taus ra­jo­no bei „Go­je­lio“ vė­lia­vas iki Bia­la Pis­ka mies­to par­ko, kur vy­ko pa­grin­di­nė šven­tė. Šven­tės pra­džio­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja pa­svei­ki­no ben­dra­dar­bia­vi­mo part­ne­rius su der­liaus šven­te ir per­da­vė Len­ki­jos Res­pub­li­kos Bia­la Pis­ka sa­vi­val­dy­bės bur­mist­rei Be­atai So­ko­low­skai sim­bo­li­nes do­va­nas: duo­ną, ša­ko­tį ir nuo­šir­džius Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko svei­ki­ni­mus.

Po sve­čių svei­ki­ni­mų pra­si­dė­jo šven­tės me­ni­nė pro­gra­ma, ku­rio­je „Go­je­lis“ ir „Gra­ci­ja“ at­li­ko de­šimt šo­kių. Šo­ka­mi bu­vo lie­tu­vių liau­dies bei šiuo­lai­ki­niai šo­kiai. Taip pat šven­tė­je tu­rė­jo­me ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti len­kų at­lie­ka­mus šo­kius, ku­rie iš tie­sų bu­vo įspū­din­gi. Džiu­gu, kad ga­lė­jo­me pa­sig­ro­žė­ti ki­tos tau­tos at­lie­ka­mais šo­kiais, dai­no­mis, įdė­to­mis pa­stan­go­mis, kad šven­tė bū­tų pui­ki. Šven­tė­je ak­ty­viai da­ly­va­vo ir ben­druo­me­nės, ku­rių kie­me­liuo­se bu­vo ga­li­ma pa­ska­nau­ti jų tau­tos val­gių bei įsi­gy­ti įvai­rių dir­bi­nių. Po Lie­tu­vos ko­lek­ty­vų šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mo Bia­la Pis­ka sa­vi­val­dy­bės bur­mist­rė Be­ata So­ko­low­ska, kar­tu su kul­tū­ros na­mų di­rek­to­re Ha­nia Za­wa­lych, pa­si­džiau­gė, kad at­vy­ko­me ir įtei­kė pa­dė­kos raš­tą bei do­va­ną „Go­je­lis“ ir „Gra­ci­ja“ ko­lek­ty­vams.

Ko­lek­ty­vai džiau­gia­si tu­rė­ję ga­li­my­bę da­ly­vau­ti to­kio­je pui­kio­je šven­tė­je ir nuo­šir­džiai dė­ko­ja Bia­la Pis­ka sa­vi­val­dy­bės bur­mist­rei B.So­ko­low­skai už šį kvie­ti­mą, kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rei H.Za­wa­lych ir vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tei M.Zysk už to­kį šil­tą pri­ėmi­mą.

 

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Butrimonių skyrius

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.