Rekomenduojama Alytaus miesto savaitgalio programa (1)

AN informacija
Liudas Ramanauskas
„Re­ko­men­duo­ju tai, kas tik­ra“, – apie ar­tė­jan­čio Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio ren­gi­nius sa­ko sto­ties „FM99“ įkū­rė­jas, Aly­taus ra­di­jo va­do­vas, lai­dų ir ren­gi­nių vedėjas Liu­das Ra­ma­naus­kas (nuotr.), be­si­džiau­gian­tis šven­tės tra­di­ci­jo­mis, o or­ga­ni­za­to­riams bei šven­tės lan­ky­to­jams lin­kin­tis ne­ti­kė­tu­mo fak­to­riaus ir nau­jų erd­vių.

Liudas Ra­ma­naus­kas re­ko­men­duo­ja šiuos mies­to gim­ta­die­nio ren­gi­nius:

Penk­ta­die­nį, bir­že­lio 14-ąją, 16 val. lau­ko ins­ta­lia­ci­jų par­kas „Dzū­kų že­mė per am­žius ža­liuos“ Ne­mu­no pa­kran­tė­je, fo­to­zo­na „Pa­ba­rė­lėm, tarp lau­ko ber­žų“, 18 val. gro­jan­tis kel­tas per Ne­mu­ną „Gal skam­bė­siu dai­nos pos­me­liu...“, 19 val. mies­to gim­ta­die­nio šven­tės „Ma­no mies­te – bran­gus Aly­tau!“ ati­da­ry­mas, Kul­tū­ros pre­mi­jų lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mai, „Auk­si­nės plunks­nos“ įtei­ki­mas Me­tų žmo­gui Dai­nų slė­ny­je, 22.30 val. di­dy­sis švie­sos pa­veiks­lų spek­tak­lis „... Ne­mu­ne – Ne­mu­ne“ (Dai­nų slė­nis, Ne­mu­nas, Bal­to­sios ro­žės til­tas), šo­kan­tys švie­čian­tys fon­ta­nai. Ne­mu­no pa­kran­tė, 24 val. Aly­taus him­nas nau­jai – An­drius Ab­ro­ma­vi­čius su gru­pe.

Šeš­ta­die­nį, bir­že­lio 15-ąją, 11 val. Pa­plū­di­mio tin­kli­nio tur­ny­ras tin­kli­nio aikš­te­lė­je ša­lia Dai­li­dės eže­rė­lio ir Jau­ni­mo par­ke, Lie­tu­vos pa­ra­lim­pi­nio ko­mi­te­to spor­to veik­lų pri­sta­ty­mas. 12 val. tarp­tau­ti­nis fol­klo­ro fes­ti­va­lis „At­eik, sau­lu­te, su py­ra­gais“ Ro­tu­šės aikš­tė­je. 14 val. Dis­ku­si­ja vai­kams ir su vai­kais „Ma­no ge­riau­sias drau­gas“ kar­tu su ak­to­riu­mi Ei­mu­čiu Kvoš­čiaus­ku, 17 val. gru­pės ,,Kū­je­liai“ ir Ju­liaus Vai­ce­na­vi­čiaus kon­cer­tas Dai­nų slė­ny­je. 18 val. Eks­kur­si­ja „Tu at­eik į pa­si­ma­ty­mą“ nuo Ža­lio­sios g., skulp­tū­ros po­etui An­ta­nui Sau­ly­nui, iki Dai­nų slė­nio. 20 val. va­ka­ro kon­cer­tas „Ir te­žy­dės, te­dai­nuos kuo il­giau­sius me­tus...“ („Free fin­ga“, „Bip­lan“, „OG Ver­sion“, Džor­da­na But­ku­tė su gru­pe), 23.50 val. šou ant van­dens „Ne­mu­nė­lis ne­plauks at­ga­lios“, 24 val. Aly­taus him­nas „Su gai­via ban­ge­le“, ug­nies fon­ta­nas-kriok­lys nuo Bal­to­sios ro­žės til­to. 22.30 Di­dy­sis švie­sos pa­veiks­lų spek­tak­lis „...Ne­mu­ne – Ne­mu­ne“, šo­kan­tys švie­čian­tys fon­ta­nai Ne­mu­no pa­kran­tė­je.

Sek­ma­die­nį, bir­že­lio 16-ąją, 10 val. XVII dvi­ra­čių žy­gis su „Ast­ra LT“ nuo Sei­nų, Dau­gų, A.Ba­ra­naus­ko g. san­kir­tos. 11 val. XXXV tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras A.Juo­za­pa­vi­čiui at­min­ti Aly­taus spor­to mo­kyk­los dziu­do sa­lė­je. 14.30 val. šiuo­lai­ki­nio cir­ko spek­tak­lis „Pe­lat“ (Is­pa­ni­ja) Ro­tu­šės a. 18 val. Aly­taus kul­tū­ros cen­tro šo­kių stu­di­jos „Ret­ro rit­mu“ ir ret­ro mu­zi­kos an­sam­blio „Ran­de­vu“ kon­cer­tas Aly­taus mies­to so­de. 19 val. XXII tarp­tau­ti­nio Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo kon­cer­ta su an­sam­bliu „Mu­si­ca hu­ma­na“, ir cho­ru „Bal­tic so­lo choir“ ir so­lis­tais Aly­taus mies­to te­at­re.


PROGRAMA

Kultūriniai ir pan. šventės renginiai: 

https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-sventes-programa

Sportiniai šventės renginiai: 

https://www.alytausnaujienos.lt/sportiniai-aly-taus-mies-sven-tes-ren-gi-niai-programa

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.