Ran­kos, pa­si­ti­ku­sios ir pa­ly­dė­ju­sios į gy­ve­ni­mą ką tik pa­sau­lį iš­vy­du­sį žmo­gų (2)

Ni­jo­lė su nau­ja­gi­miais. Per pa­mai­ną jų gim­da­vo apie 14, o iš vi­so tuo­me­ti­nėms me­di­ci­nos se­su­tėms tek­da­vo pa­si­rū­pin­ti ma­žiau­sia pus­šim­čiu nau­ja­gi­mių.
Ni­jo­lė su nau­ja­gi­miais. Per pa­mai­ną jų gim­da­vo apie 14, o iš vi­so tuo­me­ti­nėms me­di­ci­nos se­su­tėms tek­da­vo pa­si­rū­pin­ti ma­žiau­sia pus­šim­čiu nau­ja­gi­mių.
Pa­svei­kin­ti su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi bu­vu­sios il­ga­me­tės Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės dar­buo­to­jos Ni­jo­lės Alek­ne­vi­čie­nės su­si­rin­ko pa­tys ar­ti­miau­si žmo­nės – gi­mi­nai­čiai, drau­gai, kai­my­nai. To­kie su­si­bū­ri­mai – tai pro­ga pri­si­min­ti gra­žiau­sius ju­bi­lia­tės gy­ve­ni­mo epi­zo­dus, įsi­ti­kin­ti, ko­kie svar­būs se­ni ge­ri drau­gai, pa­si­žiū­rė­ti, ko­kius po­ky­čius su­si­rin­ku­sių­jų vei­duo­se pa­li­ko lai­kas, pa­si­džiaug­ti, ko­kiu gra­žiu jau­nuo­liu ta­po au­gan­tis anū­kas…

Ni­jo­lė, bai­gu­si Sei­ri­jų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, me­di­ci­nos se­sers spe­cia­ly­bę įgi­jo čia pat, Aly­taus li­go­ni­nė­je, ku­rio­je bai­gė ta­da Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus ir Rau­do­no­jo Pus­mė­nu­lio or­ga­ni­zuo­tus dve­jų me­tų kur­sus. Pa­skir­ta į li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos sky­rių ten ir pa­si­li­ko.

Šia­me sky­riu­je pra­bė­go ir jau­nys­tė, ir pa­tys gra­žiau­si 38 dar­bo me­tai. Kei­tė­si sky­riaus gy­dy­to­jai ir ko­le­gės se­se­lės, o Ni­jo­lė sa­vo gra­žią nau­ja­gi­mių prie­žiū­ros mi­si­ją at­li­ko iki iš­ėji­mo į už­tar­nau­tą po­il­sį.

Sa­vo as­me­ni­nia­me ar­chy­ve su­kau­pu­si dau­gy­bę nuo­trau­kų su ką tik gi­mu­siais Aly­taus mies­to pi­lie­čiais, gra­žiau­siais lais­va­lai­kio su ben­dra­dar­biais epi­zo­dais.

Ni­jo­lė va­lan­dų va­lan­das ga­lė­tų da­lin­tis pri­si­mi­ni­mais apie mei­lę ir di­de­lę at­sa­ko­my­bę už gy­ven­ti at­ke­lia­vu­sį žmo­gų. Per il­gus dar­bo me­tus jai te­ko su­si­tik­ti su net dvie­jų kar­tų mo­te­ri­mis – ma­mo­mis ir vė­liau jų duk­ro­mis, to­dėl mies­te ne­re­tai pra­kal­bi­na dau­gy­bė ją pa­žįs­tan­čių ir jau­čian­čių pa­gar­bą spė­ju­sių už­aug­ti žmo­nių.

Su­kaup­ta me­džia­ga ir pri­si­mi­ni­mai yra svar­bi Aly­taus li­go­ni­nės, prieš ke­le­tą me­tų at­šven­tu­sios 100 me­tų ju­bi­lie­jų, is­to­ri­jos da­lis.

To­dėl ne­keis­ta, kad ju­bi­lie­jaus pro­ga Ni­jo­lės bu­tas pra­žy­do gra­žiau­sio­mis gė­lė­mis ir svei­ki­ni­mų pos­mais. Ją pri­si­mi­nė ir kla­sės, ir gy­ve­ni­me su­tik­tos drau­gės, at­ke­lia­vo gra­žiau­si žo­džiai net iš Uk­rai­nos, kur gy­ve­na bu­vu­si ben­dra­dar­bė.

Bet di­džiau­sia staig­me­na bu­vo kur­je­rio pri­sta­ty­ta praš­mat­ni or­chi­dė­jų puokš­tė su svei­ki­ni­mais ma­mos Ste­fa­ni­jos Va­la­vi­čie­nės ir jos duk­ros Edi­tos Va­la­vi­čiū­tės, ku­ri, gi­mu­si 1972 me­tais, pa­si­ro­do, bu­vo 35-tūks­tan­to­ji mies­to gy­ven­to­ja.

Aly­taus gy­ven­to­jų skai­čius la­bai di­na­miš­kas –1989 me­tais jis pa­sie­kė dau­giau kaip 73 tūks­tan­čius, vė­liau žen­kliai ma­žė­jo, da­bar, kaip skel­bia sta­tis­ti­ka, mies­te gy­ve­na per 49 tūkst., bet yra žen­klų, kad vėl šiek tiek di­dė­ja.

N.Alek­ne­vi­čie­nė bu­vo spar­taus gy­ven­to­jų skai­čiaus au­gi­mo liu­di­nin­kė, nes tą au­gi­mą la­bai at­spin­dė­jo pa­la­tos su pil­no­mis lo­ve­lė­mis nau­ja­gi­mių.

„To­kios aki­mir­kos, kai po dau­ge­lio me­tų ta­ve at­si­me­na bu­vę pa­cien­tai, ir yra di­džiau­sias at­pil­das už dar­bą, už įver­ti­ni­mą, už pri­si­mi­ni­mą, kad ta­vo ran­kos pa­si­ti­ko, glo­bo­jo ir pa­ly­dė­jo į gy­ve­ni­mą ką tik pa­sau­lį iš­vy­du­sį žmo­gų“, – sa­ko ju­bi­lia­tė.

Li­na Svi­ders­kie­nė

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.