Pro memoria RI­MA RA­KAUS­KIE­NĖ (1)

Rima Rakauskienė
(1958-09-21–2024-06-25)
Ri­ma Ra­kaus­kie­nė (Na­nar­to­ny­tė) gi­mė 1958 m. rug­sė­jo 21 d. Uch­to­je, Ko­mių res­pub­li­ko­je (Ru­si­ja), po­li­ti­nio ka­li­nio ir trem­ti­nės šei­mo­je. Grį­žu­si į Lie­tu­vą, 1965–1976 m. mo­kė­si Aly­taus 1-ojo­je vi­du­ri­nė­je, da­bar­ti­nė­je Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je. 1977–1982 m. Vil­niaus uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vo pran­cū­zų ir is­pa­nų kal­bas ir įgi­jo pran­cū­zų kal­bos dės­ty­to­jos kva­li­fi­ka­ci­ją. 2000–2002 m. stu­di­ja­vo per­so­na­lo va­dy­bą Kau­no Tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tū­ro­je ir įgi­jo va­dy­bos ma­gist­ro laips­nį.

1983–1991 m. dir­bo dės­ty­to­ja Aly­taus pro­fe­si­nė­je tech­ni­kos mo­kyk­lo­je, vė­liau – AB „Lie­tu­vos spau­da“ fi­lia­lo Aly­tu­je va­do­ve. Nuo 2002 m. iki 2004 m. ėjo „Lie­tu­vos spau­dos“ Aly­taus agen­tū­ros di­rek­to­rės pa­rei­gas. Jos tvir­tą ir pras­min­gą gy­ve­ni­mo ke­lią ly­dė­jo ak­ty­vi po­li­ti­nė bei vi­suo­me­ni­nė veik­la.  


Nuo 1989 m. Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio, o nuo 1994 m. – Tė­vy­nės są­jun­gos (TS) na­rė. Nuo 1998 m. – TS Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja. 2008–2010 me­tais – TS-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (LKD) par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė. 


2000–2002 m. bu­vo Aly­taus m. ta­ry­bos na­rė, TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nė, 2003–2007 m. Aly­taus m. ta­ry­bos švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, Aly­taus m. ta­ry­bos ko­le­gi­jos na­rė, 2007–2011 m. Aly­taus m. ta­ry­bos na­rė, 2007–2010 m. – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja. 2001–2003 m. va­do­va­vo tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Zon­ta“ Aly­taus mies­to klu­bui, bu­vo jo pre­zi­den­tė. Pas­ta­rai­siais me­tais R.Ra­kaus­kie­nė dir­bo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.


Nuo­šir­di užuo­jau­ta Ri­mos ar­ti­mie­siems ir ją pa­ži­noju­siems.


Su ve­lio­ne at­si­svei­kin­ti ga­li­ma nuo bir­že­lio 28 d. 15 val. „Skaus­mo užuo­vė­jo­je“ (Rū­tų/Pul­ko g.), šv. Mi­šios bus 18 val. au­ko­ja­mos Šv. An­ge­lų sar­gų baž­ny­čio­je (Sa­va­no­rių g.). Lai­do­tu­vės – bir­že­lio 29 d. 14 val. ka­pi­nė­se Dau­gų g.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai