Prie tik­ro­jo strei­ko pri­si­jun­gė 288 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai (24)

Saulė Pinkevičienė
Vakar švietimo įstaigose pasitiko tokie plakatai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vakar švietimo įstaigose pasitiko tokie plakatai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Rug­sė­jo 29 die­ną, 8 va­lan­dą Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) skel­bia­mas tik­ra­sis strei­kas mo­ky­mo įstai­go­se. Jis vyks­ta taip pat ir Aly­taus mies­to vie­no­je Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se.

LŠDPS Alytaus miesto susi­vienijimo duo­me­ni­mis, va­kar Aly­tu­je strei­ka­vo 288 švie­ti­mo dar­buo­to­jai ir mo­ky­to­jai. Strei­ke da­ly­vau­ja Jot­vin­gių (32), Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go (31), Pu­ti­nų (23) gim­na­zi­jos, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis (18), „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la (12), Se­na­mies­čio pra­di­nė mo­kyk­la (12), Vidz­gi­rio (1), Pa­ne­mu­nės (37), Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­ja (32), Dzū­ki­jos mo­kyk­la (26), „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­ja (17), Likiškėlių pro­gimnazija (24), lop­še­lis-dar­že­lis „Šal­ti­nė­lis“ (3) ir vie­na Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­ga – Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja (20).

Apie pra­de­da­mą ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką įstai­gos iš anks­to in­for­ma­vo tė­vus. At­ski­ro­se įstai­go­se, ku­rio­se da­lis mo­ky­to­jų strei­kuo­ja, ug­dy­mo pro­ce­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas skir­tin­gai. Pra­di­nu­kų tė­vai yra iš anks­to in­for­muo­ti apie ga­li­my­bę pri­žiū­rė­ti vai­kus įstai­go­se, net jei pa­mo­kos dėl mo­ky­to­jų strei­ko ne­vyks­ta, ir jei to­kia ga­li­my­bė su­da­ro­ma kon­kre­čio­je įstai­go­je.

„Vi­sų pir­ma no­ri­me Jums pa­dė­ko­ti už tą mo­ra­li­nį pa­lai­ky­mą, ku­rį jau­tė­me vi­są lai­ką, taip pat ir įspė­ja­mo­jo strei­ko me­tu. Ben­druo­me­niš­ku­mas ir vie­ny­bė yra tas stip­ry­bės šal­ti­nis, ku­ris tei­kia mums jė­gų ko­vo­ti su val­džios po­zi­ci­jo­je esan­čiais ir ne­tei­sin­gus spren­di­mus pri­iman­čiais po­li­ti­kais. De­ja, si­tu­a­ci­ja klos­to­si taip, kad ma­ni­pu­lia­vi­mas, mo­ky­to­jų dis­kre­di­ta­vi­mas ir ne­ge­bė­ji­mas ieš­ko­ti kon­struk­ty­vių kom­pro­mi­sų kol kas yra pa­grin­di­nės po­li­ti­kų prie­mo­nės ban­dant iš­spręs­ti kon­flik­ti­nę si­tu­a­ci­ją. Šiuo me­tu kon­flik­tą ste­bi ir la­bai ati­džiai jo vys­ty­mą­si ver­ti­na ir aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­kai, ir val­di­nin­kai, ir ki­ta ne­tei­sy­bę jau­čian­ti vi­suo­me­nės da­lis, ir jau­no­ji kar­ta, ku­ri at­ei­ty­je pe­rims tam tik­rus mū­sų el­ge­sio mo­de­lius. Tu­ri­me iš­lik­ti ryž­tin­gi, drą­sūs ir at­kak­lūs, pa­ro­dan­tys, jog į ša­lies pi­lie­čių nuo­mo­nę rei­kia įsi­klau­sy­ti ir jos pai­sy­ti. Mū­sų de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je ga­ran­tuo­tos tei­sės ir lais­vės ne­tu­ri bū­ti tik de­kla­ra­ty­viai iš­ra­šy­ti žo­džiai. To­dėl rug­sė­jo 29 die­ną pla­nuo­ja­mas ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas“, – ra­šo­ma krei­pi­me­si į tė­vus, ku­rį iš­pla­ti­no LŠDPS vi­sų strei­kuo­ti pa­si­ry­žu­sių mo­ky­to­jų var­du.

Pra­ne­ša­ma, kad nuo va­kar strei­kuo­ti pra­dė­jo 185 Lie­tu­vos mo­kyk­los ir apie 3 tūkst. pe­da­go­gų. Ne­su­ta­rus dėl spar­tes­nio mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo, LŠDPS rug­pjū­čio pa­bai­go­je pra­ne­šė skel­bian­ti strei­ką. Rug­sė­jo 15 die­ną prof­są­jun­gai pri­klau­san­tys mo­ky­to­jai da­ly­va­vo įspė­ja­ma­ja­me strei­ke, Aly­taus mies­te prie jo pri­si­jun­gė 442 mo­ky­to­jai ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tai.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos (ŠMSM) rug­sė­jį pa­teik­tas pa­siū­ly­mas ki­tais me­tais pe­da­go­gų dar­bo už­mo­kes­tį di­din­ti 21 proc., nuo sau­sio at­ly­gi­ni­mus pa­ke­liant 10 proc., ne­ten­ki­no švie­ti­mo dar­buo­to­jų prof­są­jun­gos. Be at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, LŠDPS taip pat yra iš­sa­kiu­si po­rei­kį ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių kla­sė­se bei mo­ky­to­jų dar­bo krū­vį.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Silpsta Alytaus alinimą užtikrinantys dvaro elementai. Oligarchiniai, per savivaldą partiniai kur jų pagrindas ir pedagogai iki šol dar laikės. Ir juos aptarnaujanti teisėsauga. Dvaras per savivaldą vieni prieš kitus streikais. Teisėsaugos silpsta per policijos pertvarką prie Kauno jungiant.

  Komentaras

  Pedagogai, patys būdami partijų branduoliai tai yra dvaro dalimi, į valdžią prisirinko tokių. Kurie dar šių metų pradžioj prie anos kadencijos pasitvirtino deficitinį metų biudžetą. Ir tai žinodami, nei anoj, nei šioj kadencijoj nekrutino piršto situacijai švelninti. Tempę iki paskutinio, kaip pradėjo trūkt lėšų, puolė tradiciniu Alytuj keliu atiminėt nuo silpniausių net partiečių. Kad merui užtrkt apie 5 tūkstsnčius mokėt atlyginimą, tarybos narisms išmokas apie tūkstantį. Net jei kaip liepos mėnesį ir posėdžių nerengia, nors problemos jau kaupės. Tokia dalis ir kitų, net policijos, kur rimčiau dėl miesto intereso nei piršto nekrutina. Ir ta besaikė neatsakomybė, kaip nėr kam per savivaldą atsakyt už gautas dideles baudas dėl nekompetencijų, net sraigės skulptūrai lėšų atsirado.. - ta neatsakomybė tesias.

  Komentaras

  Uždarykite darželiuose mokyklas, turės vaikai sporto sales, stadionus, muzikos kabinetus, kalbų kabinetus. Nereikės kabinėtis ar įrengti tualetai ir prausyklos. Sumažės vadovų, sumažės ir sekretorių, pavaduotoju ir bus reforma
  Bet kartu atleiskit vadovus kurie pagauti neblaivūs, pedagogus kurie buvo darbo vietoje neblaivūs ir mokytojus kurie buvo teisti.

  Komentaras

  Alytuj vieninteiai laiku nepadarę švietimo pertvarkų. Nors mokinių nuo buvusių 13 tūkstančių sumažėję iki 7 tūkstančių. Reiškia pereikvoja lėšas pertekliniams ir trūksta perteklinei sistemai išlaikyt. Ir vėl valdžiai trukdoma pertvarkas daryt? Mazochizmas - ir taip, ir kitaip blogai?

  Komentaras

  Koki pedagogai, toki mokiniai. Lai nesupyksta normalūs pedagogai. Jei šiuo metu yra teisiami pedagogai už info vaiko duomenų nutekinimą tai ko norėti, yra tokių kurie laukia dovanėlių tik. Yra tokiu kurie dirba iš širdies,bet mažai. Neaukstinkite per daug visų mokytojų, nes tikrai ne visi to verti.

  Komentaras

  Mano laikais į aukštąsias mokyklas procentaliai įstodavo daugiau ne kaip iš Vilniaus ar Kauno< o dabar vieni beraščiai ir narkašiai! Tai ar verta dar ir damokėti tiems ,kurie kuria mums tokią ateitį? Kas mūsų laukia , kai rublis p[o senovei auksčiau visko?

  Komentaras

  Vilnius perprato Alytaus gudručius pagal buvusios medvilnės pavyzdį. Ir streikavo, kad išlupt lėšų iš Vilniaus, po to vis vien bankrutavo, kad ir kiek milijonų skyrė. Taip ir su švietimo sistema, vieninteliai pertvarkų rimtų nepadarė. Miesto ekonomikos skatinimu atvirai dzin, apart gyvent lengviausiu būdu. Pramonės parkas pustuštis, aerodromo dideli plotai ir. Dar anksčiau atskiri superpatriotai oligarchai firmai priklausantį orlaivį ant aerodromo kaip savo dvare laikė. Į miesto potencialo neišnaudojimą Alytuj nereagavo, nestreikavo. Dar nuo šių metų pradžios priėmę deficitinį biudžetą nei piršto nekrutino situacijai švelnint. Tempė iki paskutinio.. Kol pasijautė lėšų stygius. Ir Vilnius kol kas nešelpia. Tik su meru padarė karines pratybas, imitaciniai kariai pašaudė į Rotušės aikštę nuo teatro scenos laiptų pusės. O pedagogai pagrindiniai partijų branduoliai ir organizuoti rinkėjai. Ir iki šiol gerai organizuoti, kad iki šiol nedaryt reformų, ką kitur padarę. O Alytuj gudresni. Buvo medvilnėj ir kitur..

  Komentaras

  Per savivaldą valdžios turi efektyviai vystyt regionus išnaudamos turimų potencialų galingumus. Valdžios turi orentuotis į vienijūmą ir kūrimą. Alytuj priešingai, besikeičiančios valdžios veikia kaip bankrotų administratoriai. Žiūri savęs naudodami potencialo likučius. Todėl Alytuj net nekelia tikslų, kaip efektyviai išnaudot galingus pramonės parko ir aerodromo žemių plotų potencialus. Net tabu šiom temom. Nėra rimtų vystymo ir švietimo pertvarkų. Nors dar anoj kadencijoj taryboj dėl to buvo sudarę iki tol gausiausias darbo grupes ir tradicinis fiasko. Paeiliui pavieniui sritys nykinėja. Ir erzinas dal mažėjančių biudžeto likučių. Ir kitaip nesistengia.

  Komentaras

  Ar ne laikas uždaryti pustuštes mokyklas, tai Pivašiūnus kur klasėje 10 mokinių mesiekia, Daugu technikumas kur fiktyvus mokiniai. Ir nereikes išlaikyti pastatų, atsiras pinigų.

  Komentaras

  Ir ligoninėj daug vyresnių išėjo. Keičiantys jaunesni, dar tik patirtis bando įgyt. Bet Alytuj nereaguoja net į padidėjusį perteklinį mirtingumą. Nes gudrūs. Kaip ir pedagogai, su aukštais išsilavinimais ir partijų branduoliai, ir nenori suvokt. Kad negerinant bendros miesto ekonomikos, nyks susiję paeiliui pavieniai sektoriai. Niekas nekelia rinktiems merui ir tarybai gerint bendrą miesto ekonomiką, efektyviai naudot dar lijusio gan galingo miesto potencialo likučius. Apie ką jie net analizuot bijo.

  Komentaras

  Žiaurūs valdyme alytiškiai. Nesirūpindami bendru miesto interesu. Kurio labui maksimaliai turėjo būt įveiklinti didžiuliai pramonės parko ir aerodromo žemės potencialai. Kurie vieninteliai pustušti per Lietuvą. O Alytuj apie tai net bijo prabilt. Kad savo laiku oligarchėlis savo firmai priklausiusį orlaivį laikė ir pustuščias aerodromas iki šiol. Laiku nedarant reikalingų švietimo ir kitų reformų, sminga. Nuo Nepriklausomybės pradžioj buvusių apie 80 gyventojų liko apie 50 tūkstančių. Mokinių buvusių 13 tūkstančių liko 7 tūkstančiai. Kaip savo laiku tūkstančiai alytiškių liko be darbų jų negailėjo policija, pedagogai su medikais, pagrindiniais partijų branduoliais. Ir kaip tas nesiskaitymas priėjo prie jų pačių- protestuotojai dėl savęs. Taip ir kitų likusių eilė prieina. Net šių metų pradžioj dar prie anos kadencijos tarybai patvirtinus deficitinį biudžetą rimtai nereagavo. Kad bandyt švelnint tempdami iki paskutinio. Ir tas momentas atėjo.. , įsibėgi.

  Komentaras

  Apie merą tevai nekalba. Kalba apie tai, kad senos mokytojos vaikus vadina debilais ir visokiais kitokiais,. Pvz., Vidzgiris kai ateina jaunos veržlios jos kitaip veda vaikus, nei nukvake pensininkes. O direktorės tik apie mobingus kalba. Taupot, brangiosios, tėvų sąskaita. Neša tevai pinigėlius ir tualetiniui ir muilui, atrodo, kad renkasi į mokyklas tik kakoti ir praustis. Vidzgirį pirmoje klasėje nešėme po 50,antroje 30, ir vis nešėm, ne pratyboms ne kažkam,o rankšluostukam. O ponas Cesiulis sakė neturi būti rinkliavų, tai kur šuo paslėptas, A?

  Komentaras

  Kas nelkenčiat vyresnių mokytojų,tai turbūt labai patenkinti jaunu meru,tik kažkaip tų gerų permainų ir žmonių pasitenkinimo negirdėt.Jaunus mokytojus pagrindinės išmoko ir tie pabėga į gimnazijas ar išvis kitur.Nesvaikit,kad jauni labai jau atsidavę darbui.Dažniausiao jauni dar net išsilavinomo neturi,juos vaduoja kažkas ,kai sesijos.Daug vyresnių išėjo nepakėlę mobingo,o jų vietoj ot iš bėdos ,bet savi.

  Komentaras

  Kad tiek mažai streikuojančių mieste.Verkia visi,o šikės pajudint negali,direktorės užuot užtarinėję sekretores ragintų mokytojus,jei rūpi ne tik kėdė,bet ir ateitis.Inteligentai visada buvo pirmi už tiesą.Norim ir apie Slušnių stumianą programą girdėt poziciją,o gal jos irgi nežino,kiek yra lyčių.Žuvis pūna nuo galbos,tai reiškia,kad ir šukevičienės,mskštutienės atsakingos už švietimą gakėtų ne su partijom pozuot ,o su mokytojais.
  .

  Komentaras

  Galite išvaikyti iš mokyklų pensininkus, kitus mokytojus, tik kur tas jaunas mokytojas rasite? Gal patys eisite mokyti savo vaikų ar anūkų? Direktoriai neranda mokytojų, tai vos priprašo pensininkus dar padirbėti. Kol nebus pakelti atlyginimai, tol jauni mokytojai į mokyklas neis dirbti. Krūviai dideli, laiko sąnaudos didelės, pastovi nervinė įtampa, atsakomybė didelė, bet atlyginimuose tas neatsispindi. O egzaminų neišlaiko tiek, kurie durnių volioja ištisus metus. Ir su tokiais vaikučiais tėveliai patys nesusitvarko, turėdami jų vidutiniškai 2, o norite, kad mokytojai juos perauklėtų, turėdami jų per metus nuo 150 iki 250!

  Komentaras

  Yra Kaune paminklas "Daraktorė" ,kur močiutė moko anūką iš elementoriaus ir, kaip ne keista šiems laikams" nemokamai! O dabar: brandos egzaminų kas antras -trečias neišlaiko minimumo, pedagogai streikuoja : dėl algų! O gimnazistai tuo metu terioja visus įrenginius Jaunimo parke ir peckelioja namų sienas! Gražus vaizdialis...

  Komentaras

  Per įspėjimąjį streiką Vidzgirio progimnazijoje Narmontiene kalbejo kokie ne vieningi mokytojai, pakarksejo ir nuėjo gult. Per rimtą streiką patys į krūmus dengė. Parsidavelių mokykla. Ne veltui mokiniai joje sprogdina unitazus ir tevai su vaikais per pamokas sėdi. Vyt visas senes mokytojas iš jos lauk. Dirba pagal senus metodus, vaikam pirštus liniuotėmis daužo. Vykite pensininkes, gal tvarka bus. Dar pastebėjimas kodėl Vidzgirio progimnazijos mokytojai vaikus veda į Sakalėlį, vadinasi nieko gero.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.