Pri­sti­gus pi­ni­gų „Var­sa” pa­si­trau­kė iš tarp­tau­ti­nio ly­gio ran­ki­nio čem­pio­na­to. Ar bu­vo ga­li­ma to iš­veng­ti? (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Rankinio klubo „Varsa“ vadovas, jo komandos „Varsa–Stronglasas“ vyriausiasis treneris Egidijus Petkevičius (centre): „Ar pra­ra­si­me tei­sę at­ei­ty­je da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nio ly­gio čem­pio­na­te, ži­no­ma, bus svars­ty­mas. Ga­li at­si­tik­ti ir taip, kad mū­sų ko­man­dai ne­bus su­teik­ta to­kia tei­sė.“ Zenono ŠILINSKO nuotr.
Rankinio klubo „Varsa“ vadovas, jo komandos „Varsa–Stronglasas“ vyriausiasis treneris Egidijus Petkevičius (centre): „Ar pra­ra­si­me tei­sę at­ei­ty­je da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nio ly­gio čem­pio­na­te, ži­no­ma, bus svars­ty­mas. Ga­li at­si­tik­ti ir taip, kad mū­sų ko­man­dai ne­bus su­teik­ta to­kia tei­sė.“ Zenono ŠILINSKO nuotr.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bę pa­sie­kė Dzū­ki­jos sos­ti­nės ran­ki­nio klu­bo „Var­sa“, tu­rin­čio ko­man­dą „Var­sa –Stron­gla­sas“, raš­tas, ku­riuo in­for­muo­ja­ma, jog klu­bas pa­si­trau­kia iš tarp­tau­ti­nio ly­gio ran­ki­nio čem­pio­na­to – Bal­ti­jos ša­lių ran­ki­nio ly­gos. Tam pri­sti­go pi­ni­gų, pra­šy­to pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo iš sa­vi­val­dy­bės ne­su­lauk­ta. Raš­te taip pat iš­dės­ty­ti pra­šy­mai to­les­niam mies­to spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mui.

Pas­ta­ra­sis de­šimt­me­tis „Var­sai“ – iš­skir­ti­nai sėk­min­gas

Aly­taus ran­ki­nio klu­bui „Var­sa“ pen­ke­rius me­tus va­do­vau­jan­tis ir tiek pat lai­ko jo ko­man­dos „Var­sa–Stron­gla­sas“ vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu dir­ban­tis, už­sie­nio bei Lie­tu­vos ran­ki­nio ko­man­do­se žai­dęs aly­tiš­kis Egi­di­jus Pet­ke­vi­čius pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį klu­bui iš­ski­ria kaip la­bai sėk­min­gą spor­ti­niais pa­sie­ki­mais.

Per šį lai­ko­tar­pį Lie­tu­vos ran­ki­nio vy­rų čem­pio­na­tuo­se iš­ko­vo­ti trys bron­zos, ke­tu­ri si­dab­ro me­da­liai, o 2016-ai­siais iš čem­pio­na­to par­si­vež­tas auk­sas.

Pa­sak E.Pet­ke­vi­čiaus, tai lė­mė ge­ras ko­man­dos pa­si­ruo­ši­mas, ran­ki­nin­kų, ku­rie be­veik vi­si vie­tos gy­ven­to­jai, en­tu­ziaz­mas, di­de­lis sie­kis lai­mė­ti, taip pat ir Aly­taus ver­slo įmo­nių bei sa­vi­val­dy­bės ski­ria­ma pa­ra­ma: „Aukš­tais spor­ti­niais re­zul­ta­tais esa­me vie­na sta­bi­liau­sių ran­ki­nio ko­man­dų Lie­tu­vo­je. Daž­niau­siai nu­si­lei­džia­me tik Klai­pė­dos „Dra­gū­no“ ko­man­dai. Ma­nau, tik­rai gar­si­na­me sa­vo mies­tą ir ne­si­jau­čia­me nu­vy­lę aly­tiš­kių ran­ki­nio ger­bė­jų.“

Prieš dve­jus me­tus klu­bas ėmė žais­ti at­gai­vin­ta­me tarp­tau­ti­nio ly­gio ran­ki­nio čem­pio­na­te – Bal­ti­jos ša­lių ran­ki­nio ly­go­je. E.Pet­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, da­ly­va­vi­mas to­kia­me čem­pio­na­te ko­man­dai, ypač jau­ni­mui, lei­džia to­bu­lė­ti ir jo­je Aly­taus ran­ki­nin­kams tik­rai ne­blo­gai se­kė­si. Pir­ma­ja­me Bal­ti­jos ša­lių ran­ki­nio ly­gos se­zo­ne, ku­ria­me da­ly­va­vo „Var­sa–Stron­gla­sas“, ši ko­man­da pa­te­ko į stip­riau­sių­jų Bal­ti­jos ša­lių ran­ki­nio ko­man­dų ket­ver­tu­ką, ant­ra­jame se­zo­ne už­ėmė aštuntą­ją vie­tą.

Rugsėjo pa­bai­go­je pra­si­de­dan­čia­me šia­me tarp­tau­ti­nio ly­gio čem­pio­na­te „Var­sa“ jau ne­be­da­ly­vaus, nors ga­ran­ti­nį 1 tūkst. eu­rų mo­kes­tį klu­bas ir yra su­mo­kė­jęs. Apie tai jis raš­tu pra­ne­šė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bei ir iš­dės­tė prie­žas­tis.

 

Ar ga­lės su­grįž­ti į Bal­ti­jos ša­lių ran­ki­nio ly­gą?

„Var­sos“ klu­bo ko­man­da „Var­sa–Stron­gla­sas“ to­liau lie­ka žais­ti aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­go­je. O iš tarp­tau­ti­nio ly­gio čem­pio­na­to trau­kia­ma­si, pri­sti­gus pi­ni­gų ran­ki­nin­kų ap­gy­ven­di­ni­mui, mai­ti­ni­mo, trans­por­to iš­lai­doms ir ki­toms pa­slau­goms.

Klu­bo va­do­vo ir ko­man­dos vy­riau­sio­jo tre­ne­rio E.Pet­ke­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, tam pri­sti­go ma­žiau­siai 20 tūkst. eu­rų, vien star­ti­nis da­ly­va­vi­mo Bal­ti­jos ša­lių ran­ki­nio ly­go­je mo­kes­tis yra 7 tūkst. eu­rų: „Šian­dien jau aiš­ku, kad pra­ra­do­me su­mo­kė­tą ga­ran­ti­nį mo­kes­tį. Ar pra­ra­si­me tei­sę at­ei­ty­je da­ly­vau­ti šia­me tarp­tau­ti­nio ly­gio čem­pio­na­te, ži­no­ma, bus svars­ty­mas. Ga­li at­si­tik­ti ir taip, kad mū­sų ko­man­dai ne­bus su­teik­ta to­kia tei­sė.“

Pas­ta­ruo­ju me­tu, pa­sak E.Pet­ke­vi­čiaus, Bal­ti­jos ša­lių ran­ki­nio ly­go­je da­ly­va­vo pen­ki klu­bai iš Lie­tu­vos, o pa­si­trau­kus „Var­sai“ li­ko ke­tu­ri.

Kaip tei­gia­ma „Var­sos“ raš­te mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bei, vie­ti­nės val­džios šį­met klu­bui skir­tas fi­nan­sa­vi­mas yra vie­nas ma­žiau­sių per pas­ta­ruo­sius me­tus. Nors klu­bas sa­vi­val­dy­bei ir už tai dė­kin­gas, ta­čiau tuo pa­čiu pa­žy­mi­ma, kad skir­tas fi­nan­sa­vi­mas ne­adek­va­tus tiek pa­siek­tiems spor­ti­niams re­zul­ta­tams, tiek da­bar­ti­nei eko­no­mi­nei si­tu­a­ci­jai.

E.Pet­ke­vi­čius sa­kė, jog per pra­ėju­sius dve­jus me­tus iki šių me­tų sa­vi­val­dy­bė „Var­sai“ sky­rė po 75 tūkst. eu­rų, da­bar – 65 tūkst. eu­rų. Vi­sas klu­bo me­ti­nis biu­dže­tas – 120 tūkst. eu­rų. Da­li­nė ti­tu­li­nio rė­mė­jo – Aly­taus ben­dro­vės „Stron­gla­sas“, už­si­i­man­čios stik­lo ap­dir­bi­mu ir grū­di­ni­mu, – me­ti­nė pa­ra­ma su­da­ro apie 20 tūkst. eu­rų. Li­ku­sia su­ma klu­bą re­mia ki­tos Aly­taus ver­slo įmo­nės.

„Var­sos“ va­do­vas pri­si­mi­nė va­sa­ros pa­bai­go­je vy­ku­sį su­si­ti­ki­mą su mies­to me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu, ku­rio me­tu pra­šy­ta pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo klu­bui, sie­kiant da­ly­vau­ti ir Bal­ti­jos ša­lių ran­ki­nio ly­go­je: „Pa­ža­dė­ta pri­dė­ti, bet pa­ža­das ir li­ko ne­iš­te­sė­tas.“

 

Pra­šo sek­ti ki­tų sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiais

Raš­te mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bei „Var­sa“ pra­šo, for­muo­jant at­ei­nan­čių me­tų vie­ti­nį iž­dą ir nu­ma­tant fi­nan­sa­vi­mą Aly­tų gar­si­nan­tiems spor­to klu­bams, sek­ti ki­tų ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiais – pla­nuo­ti ski­ria­mą sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mą ke­le­riems me­tams.

Anot E.Pet­ke­vi­čiaus, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je šiuos mies­tus rep­re­zen­tuo­jan­tiems ran­ki­nio klu­bams, at­si­žvel­giant į spor­ti­nius pa­sie­ki­mus, nu­ma­to­mas fi­nan­sa­vi­mas ar­ti­miau­sių tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui: „Ta­da klu­bai ga­li lais­viau pla­nuo­ti ke­lių se­zo­nų veik­las ir sa­vus biu­dže­tus. Da­bar pas mus klu­bai yra ne­ži­no­my­bė­je. Ne­ži­no­me, net kiek gau­si­me me­tams, ar iš vi­so gau­si­me ir ka­da gau­si­me. Ir skir­tą me­ti­nę fi­nan­si­nę pa­ra­mą gau­na­me ne anks­čiau kaip ko­vo pa­bai­go­je, ka­da jau bai­gia­si rung­ty­nių se­zo­nas. Vie­ną kar­tą ga­vo­me net ge­gu­žės mė­ne­sį.“

Taip pat „Var­sa“ sa­vi­val­dy­bės pra­šo su­kur­ti aiš­kias spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mo tvar­kas, skaid­rias, tik ob­jek­ty­viais ir vie­no­dais kri­te­ri­jais grįs­tas spor­ti­nių re­zul­ta­tų skai­čia­vi­mo me­to­di­kas.

Jei bū­tų iš­girs­ti šio ran­ki­nio klu­bo pra­šy­mai, kaip pa­brė­žia­ma „Var­sos“ raš­te sa­vi­val­dy­bei, jis ga­lė­tų pla­nuo­ti ne tik su­grį­ži­mą į Bal­ti­jos ša­lių ly­gą, bet ir žai­di­mą Eu­ro­pos ran­ki­nio klu­bų ly­go­je, o tai mies­to ran­ki­nį, šios spor­to ša­kos sir­ga­lius pa­kel­tų į dar aukš­tes­nį ly­gį, ran­ki­nin­kų pa­vyz­dys už­deg­tų ki­tus Aly­taus klu­bus bei ko­man­das.

 

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė – apie skir­tą, bet ne­pa­da­ly­tą pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, va­do­vau­jan­ti spor­to pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai, sa­kė, kad šių me­tų pra­džio­je iš vie­ti­nio biu­dže­to spor­to klu­bams skir­ta 370 tūkst. eu­rų: „Ta­čiau, at­si­žvel­giant į klu­bų pra­šy­mus, nes dėl eko­no­mi­nės si­tu­a­ci­jos vi­soms jiems rei­kia­moms pa­slau­goms pa­di­dė­jo kai­nos, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sky­rė pa­pil­do­mą 43 tūks­tan­čių eu­rų fi­nan­sa­vi­mą. Keis­ta, bet pa­pil­do­mi pi­ni­gai spor­to klu­bams ne­pa­da­ly­ti nuo bir­že­lio iki šiol.“

N.Makš­tu­tie­nė ne­at­me­tė min­ties, kad, jei „Var­sa“ bū­tų ga­vu­si pa­pil­do­mą sa­vi­val­dy­bė pa­ra­mą, tik­riau­siai bū­tų ne­at­si­sa­kiu­si da­ly­vau­ti Bal­ti­jos ša­lių ran­ki­nio ly­go­je.

Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė pri­ta­ria „Var­sos“ siū­ly­mui nu­ma­ty­ti spor­to klu­bų veik­los fi­nan­sa­vi­mą, at­si­žvel­giant į pa­siek­tus re­zul­ta­tus, il­ges­niam nei vie­ne­rių me­tų, siū­lo­mam tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui: „Aš tik­rai už tai, kad bū­tų įves­ta aiš­ki klu­bų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka ir jie ne­bū­tų tar­si tam­po­mi už vir­vu­čių.“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė tei­gė, kad skir­ti pa­pil­do­mi pi­ni­gai spor­to klu­bų pro­jek­tams, įver­ti­nus pa­di­dė­ju­sias ener­ge­ti­nių re­sur­sų kai­nas, bus pa­skirs­ty­ti prieš ar­tė­jan­tį rung­ty­nių se­zo­ną. Ko­dėl tai ne­pa­da­ry­ta anks­čiau, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai tik sky­rus pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą? Di­rek­to­rė pa­reiš­kė, jog po ener­gi­jos kai­nų šuo­lio spor­to klu­bams bus aiš­kes­nis pa­pil­do­mos fi­nan­si­nės pa­ra­mos po­rei­kis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kiek krepšiniui skyrė savivaldybė ir kas gavos? Praleido progą rankinio treneris papult į tarybą ir gal galėjo kaip ir krepšinio atveju? Reikia konsultuotis su krepšino treneriu taryboj. Kaip įmanoma lėšų gaut..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.