Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pre­mi­jos naujasis lau­re­a­tas – Al­gir­das Rei­pas (1)

Reipas ir Adamkus
Tarp­tau­ti­nę ap­lin­kos ap­sau­gos die­ną, bir­že­lio 5-ąją, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Bo­ta­ni­kos so­de ša­lies pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pre­mi­ja iš­kil­min­gai ap­do­va­no­tas bu­vęs il­ga­me­tis Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (ARATC) di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas.

Gam­to­sau­gi­nė pre­mi­ja aly­tiš­kiui skir­ta už nuo­pel­nus ir in­dė­lį ku­riant bei mo­der­ni­zuo­jant at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą Lie­tu­vo­je, už su­kur­tą pa­vyz­di­nę ir mo­der­nią at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą Aly­taus re­gio­ne. Ce­re­mo­ni­jos me­tu A.Rei­pui įteik­ta 5 tūkst. eu­rų ir skulp­to­riaus Kęs­tu­čio Do­vy­dai­čio skulp­tū­ra.

Jis bu­vo pir­mo­jo Lie­tu­vo­je įkur­to re­gio­ni­nio at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro va­do­vas ir vie­nas iš vi­sos ša­lies re­gio­ni­nės at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos pra­di­nin­kų.

Pre­mi­jos nu­ga­lė­to­ją iš­rin­ko ko­mi­te­tas, ku­rį su­da­rė skir­tin­goms sfe­roms at­sto­vau­jan­tys sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai.

Šie­met su­lauk­ta 13 pa­siū­ly­mų teik­ti mi­nė­tą no­mi­na­ci­ją Pre­mi­ja pa­skir­ta ket­vir­tą kar­tą.

2021 m. pir­muo­ju at­kur­tos gam­to­sau­gi­nės pre­zi­den­to V.Adam­kaus pre­mi­jos lau­re­a­tu ta­po do­ku­men­ti­nio fil­mo „Sen­gi­rė“ re­ži­sie­rius Min­dau­gas Sur­vi­la. 2022 m. ant­ruo­ju lau­re­a­tu bu­vo iš­rink­tas Gied­rius Bu­čas – so­cia­li­nės in­cia­ty­vos „Kū­ry­bos kam­pas 360°“ įkū­rė­jas, po­ky­čių ly­de­ris, vi­suo­me­ni­nin­kas, so­cia­li­nis ver­sli­nin­kas, Dar­nos žy­gio pės­čio­mis 2020 me­tais ap­link mū­sų ša­lį „Už šva­rią Lie­tu­vą!“ ini­cia­to­rius.

Per­nai pre­mi­jos lau­re­a­te ta­po moks­li­nin­kė prof. Tat­ja­na Pau­laus­kie­nė. Ji įver­tin­ta už ino­va­ty­vių ir ap­lin­kai drau­giš­kų tech­no­lo­gi­jų, skir­tų naf­tos ter­ša­lų va­ly­mui iš van­dens, kū­ri­mą, eko­lo­gi­nį vi­suo­me­nės švie­ti­mą bei už pa­sie­ki­mus ir ly­de­rys­tę eko­lo­gi­jos ir ap­lin­ko­ty­ros moks­lų sri­ty­je.

A.Rei­pas šiuo me­tu dir­ba vie­nu iš Kau­no ra­jo­no me­ro Va­le­ri­jaus Ma­kū­no pa­ta­rė­jų. Jis merui pataria ap­lin­ko­sau­gos ir ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų klau­si­mais.


VDU ir „Aly­taus nau­jie­nų“ in­for­ma­ci­ja

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai