Pra­kal­bi­no sep­ty­nias gim­na­zi­jos sie­nas (FOTO) (0)

Saulė Pinkevičienė, saulepinkeviciene@alytausnaujienos.lt
nuotr.
Alytaus rajono Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos erd­ves pa­puo­šė ori­gi­na­lūs mo­ki­nių pie­ši­niai. To­kių sie­nų mo­kyk­lo­je dau­gė­ja jau tre­čius me­tus, o vyr. dai­lės mo­ky­to­ja San­dra Kaz­laus­kai­tė džiau­gia­si, kad ir mo­ki­nių, lai­kan­čių dai­lės eg­za­mi­ną, kas­met vis gau­sė­ja.

„Kai pra­dė­jau dirb­ti Dau­gų  Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jo­je, at­si­ra­do la­bai su­do­mi­nu­si ga­li­my­bė pa­puoš­ti dai­lės ka­bi­ne­to sie­ną. Ka­dan­gi idė­ją jau tu­rė­jau anks­čiau, tai nu­pie­šiau es­ki­zą. No­rė­jo­si in­te­rak­ty­vios sie­nos su QR ko­dais, kad mo­ki­niai nu­ska­na­vę juos bū­tų nu­krei­pia­mi į in­for­ma­ci­ją apie gar­siau­sius pa­sau­lio me­ni­nin­kus, jų dar­bus“, – pa­sa­ko­ja dai­lę gim­na­zi­jo­je dės­tan­ti aly­tiš­kė S.Kaz­laus­kai­tė. 


Prieš pra­de­dant pieš­ti ant sie­nos, ji pa­si­kon­sul­ta­vo su dai­li­nin­ku Pi­ju­mi Še­ma­tuls­kiu, ku­ris yra Aly­tu­je su­kū­ręs pie­ši­nių ant dau­ge­lio mies­to pastatų sie­nų, ir mo­ki­niai ga­vo ge­rų pa­ta­ri­mų. Pie­ši­nius ant gim­na­zi­jos Dai­lės ka­bi­ne­to sie­nos jie pie­šė per dai­lės pa­mo­kas. San­dra pa­sa­ko­ja, kad pro­jek­to­riu­mi mo­ki­niai iš­si­di­di­no es­ki­zą, pas­kui ap­ve­džio­jo li­ni­jas ant sie­nos. Vė­liau mai­šė spal­vas ir ta­pė. Pa­na­ši sie­na nu­ta­py­ta ir Vidz­gi­rio mo­kyk­lo­je, dai­lės ka­bi­ne­te. S.Kaz­laus­kai­tė šio­je mo­kyk­lo­je, taip pat Jau­ni­mo cen­tre dir­ba  dai­lės mo­ky­to­ja. 


„Ka­dan­gi pie­ši­nys ant sie­nos pa­vy­ko, o Dau­gų gim­na­zi­jo­je ne vie­nas mo­ki­nys pa­si­rin­ko lai­ky­ti dai­lės eg­za­mi­ną, pa­siū­liau tęs­ti idė­ją ir pieš­ti ant sie­nų prie pa­si­rink­tų ka­bi­ne­tų, taip su­ku­riant dar dau­giau in­te­rak­ty­vių sie­nų su nau­din­giau­sia at­ski­rų moks­lo da­ly­kų in­for­ma­ci­ja. Šiuo me­tu mo­kyk­lo­je jau yra to­kios sep­ty­nios sie­nos: dai­lės ka­bi­ne­te, prie lie­tu­vių ka­bi­ne­to – du pie­ši­niai, prie bio­lo­gi­jos ka­bi­ne­to, is­to­ri­jos, mu­zi­kos bei gam­tos moks­lų. Prie kiek­vie­no pie­ši­nio dir­bo po vie­ną mo­ki­nį“, – pa­sa­ko­ja S.Kaz­laus­kai­tė.


Pa­vyz­džiui, is­to­ri­jos ka­bi­ne­to sie­na pa­si­puo­šė žy­miais ke­liau­to­jais ir at­ra­dė­jais bei pa­sau­lio že­mė­la­piu, mu­zi­kos – kom­po­zi­to­rių bei ... Daugiau apie tai skaitykite laikraščio „Alytaus naujienos“ 14004 numeryje.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija telefonu 060444141

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.