Kol rug­sė­jis dar le­pi­na va­sa­rą pri­me­nan­čia ši­lu­ma, va­ka­rų aly­tiš­kiai ne­lei­džia už­si­da­rę na­muo­se. Ne­ma­žai jų su­gu­ža į Jau­ni­mo par­ką, ku­rio erd­vės per pas­ta­ruo­sius...
Aly­tu­je šiais me­tais bu­vo įreng­tos dvi pa­de­lio erd­vės: „Pa­de­lio Zo­na“ ir „Pa­del7“. Šis ra­ke­čių spor­to ver­slas kuo to­liau, tuo la­biau tam­pa po­pu­lia­res­nis vi­so­je Lie­tu­vo­je ir...
Ruduo - laikotarpis, kuomet besikeičiančios oro sąlygos gali tapti tikru iššūkiu daugeliui vairuotojų. Bene didžiausią įtaką automobilio našumui daro ne tik gausūs krituliai, tačiau ir žemesnė oro...
Jau­no žmo­gaus gy­ve­ni­mo su­maiš­tis – vie­nas iš ryš­kiau­sių aly­tiš­kių gru­pės „Frizz“ mu­zi­ko­je įam­ži­na­mų jaus­mų. Vis dėl­to, pa­na­šu, kad pa­tys gru­pės na­riai – No­jus...
Gera emocinė sveikata yra pagrindas derinant asmeninį gyvenimą ir darbą, tuo metu fizinė sveikata – energijos ir geros nuotaikos užtaisas. Tuo įsitikinusios Lietuvos regioninių naujienų platformos...
Ed­vi­nas Čes­nu­lis – bu­vęs Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tas, ak­ty­vus jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų da­ly­vis, šiuo me­tu stu­di­juo­jan­tis Oks­for­do uni­ver­si­te­te ir...
Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos fi­zi­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jos In­gri­dos Rau­lič­kie­nės gy­ve­ni­me iš­šū­kių aps­tu. Tri­jų vai­kų ma­ma ne tik ug­do pro­gra­mos „Jau­ni­mas ga­li“...
Tas kū­ry­bi­nis vir­smas, kai ama­tas tam­pa kū­ry­ba, pri­klau­so nuo kiek­vie­no ku­rian­čio žmo­gaus vi­di­nės bū­se­nos. Tą pa­tvir­ti­na ir Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys...
Psi­cho­lo­gi­jos žo­dy­ne ga­bu­mai api­brė­žia­mi kaip in­di­vi­du­a­lios žmo­gaus sa­vy­bės, le­mian­čios jo veik­los sėk­mę tam tik­ro­je sri­ty­je. Ir nė­ra in­struk­ci­jos, kaip ug­dy­ti...
Praūžė Šiaulių miesto 787-asis gimtadienis. Įmonės, įstaigos, ne pelno siekiančios organizacijos, kultūros ir meno atstovai, aktyvūs šiauliečiai ir miesto svečiai ieškojo originalių idėjų, kaip...
Vi­da Jur­kie­nė, gi­mu­si ir au­gu­si Dzū­ki­jo­je, šie­met iš­lei­do nau­ją po­ezi­jos kny­gą „Gy­ve­ni­mo ža­ve­sio kok­tei­lis“. Jau tu­ri ir ant­rą­jį šios kny­gos lei­di­mą, tai šeš­to­ji jos...
Pa­sau­ly­je ži­no­mas bon­sų au­gin­to­jas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tu­ri ne tik pa­vie­nių mo­ki­nių. „Esa­me bon­sų šei­ma“, – pri­sis­ta­to aš­tuon­me­tis Tau­ras. Jo tė­tis...
Ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­nė­ji­mai Aly­taus pi­lia­kal­nio su gy­ven­vie­te te­ri­to­ri­jo­je vy­ko 2016 me­tais. Po me­tų jų re­zul­ta­tai ir ra­di­niai bu­vo ap­ra­šy­ti. Ras­ta me­ta­li­nių,...
Ar jums atrodo, kad jūsų kasdienybė nuobodi ir monotoniška? Vis trumpėjančios dienos, studijos ar darbas, buitis – normalu, kad laikui bėgant rutina nebeteikia malonumo. Tačiau kiekvienas galite...
Ar teko važiuoti senu traktoriumi? Šokinėti iš viršaus į apačią… Ar patiko? Tai viena iš senųjų traktorių problemų - prastos sėdynės. Šiuolaikiniai traktoriai tokių problemų jau nebeturi. Naudojamos...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.