Tremtyje veikiantys rusų žiniasklaidos kanalai trečiadienį surengė bendrą paramos šalies politiniams kaliniams maratoną. Tai buvo antra tokia akcija.
Įsteigta Alytaus regiono pramonės ir verslo asociacija (ARPVA). Ši organizacija sieks vienyti regiono verslo ir pramonės atstovus, skatinti ekonominę plėtrą bei stiprinti bendradarbiavimą tiek vietos,...
Iki šiol dar ne­bū­ta – Aly­taus mies­to val­džia su­mąs­tė sta­ty­ti ga­myk­lą ar­ba ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą. Kad tai re­a­liai pla­nuo­ja­ma, liu­di­ja ką tik su­reng­tas to­kio pa­sta­to...
Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų, vy­ku­sių bir­že­lio 9-ąją, re­zul­ta­tus dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), bet ti­kė­ti­na, kad jie ne­si­keis. Ko­mi­si­ja...
Bir­že­lio 6–9 die­no­mis (Lie­tu­vo­je – bir­že­lio 9 d.) maž­daug 373 mi­li­jo­nai bal­so tei­sę tu­rin­čių ES pi­lie­čių rinks nau­ją Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Tai nė­ra ant­ra­ei­lės svar­bos...
Švedijos vyriausybė išgirdo Ukrainos politikų godas ir paskelbė suteiksianti Rusijos užpultai šaliai daugiau 1,1 mlrd. Eur karinės paramos: artilerijos sviedinių, šarvuočių ir vieną SAAB 340 AEW&C...
Nevyriausybiniame Rusijos leidinyje “The Moscow Times” (MT) šią savaitę pasirodė žinia apie tai, kad šios šalies vyriausybė ketina vienašališkai pakeisti jūros sienos, ekonominės zonos Baltijos jūroje...
Aly­taus nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius pas­ta­ruo­ju me­tu – vie­nin­te­lis iš mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vų, iš­drį­su­sių by­li­nė­tis su šia...
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) jau pa­skel­bė ofi­cia­lius kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą są­ra­šus. Pa­tek­ti į šią eu­ro­pi­nę val­džią sie­kia 319 as­me­nų iš 15 są­ra­šų. Jie...
Seime vyko Demokratijos žinių konkurso finalas. Jame dalyvavo ir alytiškiai.
Šį sek­ma­die­nį, gegužės 12-ąją, Lie­tu­vo­je – Res­pub­li­kos pre­zi­den­to rin­ki­mai, kar­tu ir bal­sa­vi­mas re­fe­ren­du­me dėl Kon­sti­tu­ci­jos 12 straips­nio pa­kei­ti­mo (Lie­tu­vos...
Antradienį prasidėjo ir iki gegužės 9 dienos vyks išankstinis balsavimas Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Kartu bus galimybių balsuoti ir referendume dėl Konstitucijos 12 straipsnio...
Gegužės 7-ąją minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Jos išvakarėse Lietuvos žurnalistų sąjungos Alytaus skyrius pakvietė į Šv. Angelų sargų bažnyčioje vykusias mišias, skirtas...
Alytaus jaunimo centro (AJC) bendruomenė išplatino kreipimąsi, adresuotą miesto merui ir savivaldybės tarybos nariams. Jame neigiami tarybos narės, AJC darbuotojos Raimondos Remeikienės išsakyti...
Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje balandžio 30 dieną pranešta apie naują politinių jėgų išsidėstymą.
Subscribe to Politika
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.