Pi­lia­kal­nis? Ne. Tie­siog Ola­kal­nis (0)

Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė, mu­zie­ji­nin­kė
Ola­kal­nis iki 1958 me­tų. Nuo­trau­ka iš A.Ma­tu­tis, V.Sta­nio­nis „Dai­na­va“, 1958.
Ola­kal­nis iki 1958 me­tų. Nuo­trau­ka iš A.Ma­tu­tis, V.Sta­nio­nis „Dai­na­va“, 1958.
Aly­taus ra­jo­ne, ne­to­li Mi­ros­la­vo, Ben­drių kai­me, yra kal­nas, ant ku­rio sto­vi kop­ly­čia. Tą kal­ną va­di­na Ola­kal­niu. Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re jis įra­šy­tas kaip Ben­drių kal­nas, va­di­na­mas Ola­kal­niu, Šau­lia­kal­niu.

Šio kal­no ra­šy­ti­nė is­to­ri­ja sie­kia 1859 me­tus, kai žy­mus Len­ki­jos miš­ki­nin­kas ir kraš­to­ty­ri­nin­kas Alek­san­dras Po­lu­jans­kis Var­šu­vo­je iš­lei­do kny­gą „Ke­lio­nės po Au­gus­ta­vo gu­ber­ni­ją moks­li­niais tiks­lais“.

Pa­sa­ko­da­mas apie Mi­ros­la­vo apy­lin­kes ra­šė: „ša­lia mies­te­lio yra kal­nas, pi­lia­kal­niu va­di­na­mas, ant ku­rio sto­vi ne­di­de­lė mū­ro kop­ly­tė­lė, o į šį ra­mų gam­tos prie­globs­tį at­ei­na nu­si­ra­mi­ni­mo ieš­ko­ti gy­ve­ni­mo var­gų pri­spaus­ti žmo­nės. Pa­sa­ko­ja­ma, kad pa­go­ny­bės lai­kais čia bu­vo au­ko­ja­mos įvai­riau­sios au­kos die­vams.“

Vie­tos gy­ven­to­jai Ola­kal­nį va­di­na Mi­ros­la­vo pi­lia­kal­niu. Nors moks­li­nin­kai su tuo ne­su­tin­ka ir sa­ko, jog kal­nas ne­tu­ri pi­lia­kal­niui bū­din­gų bruo­žų, ta­čiau dar tar­pu­ka­riu apy­lin­kė­se kal­bė­ta, jog „ką tie moks­lo žmo­nės apie gy­ve­ni­mą su­pran­ta...“

Kad ir kas ką sa­ky­tų, ta­čiau vie­ta pa­slap­tin­ga, ap­gaub­ta dau­gy­bės le­gen­dų. Šian­dien ga­li­me tik spė­ti, kas tie­sa, o kas tik gra­žūs pa­sa­ko­ji­mai ir pra­ma­nai.

Ant kal­no sto­vė­ju­si mū­ro kop­ly­tė­lė bu­vo už­deng­ta sto­gu, vi­du­je sto­vė­jo į že­mę įkas­tas me­di­nis kry­žius. Pa­sa­ko­ja­ma, jog ap­link ją bu­vo ran­da­ma daug žmo­nių kau­lų. Pa­svars­čius ga­li­ma ma­ny­ti, kad čia se­niai se­niai bu­vo ka­pi­nės. Vie­ti­niai kau­lų ra­di­mus aiš­ki­no sa­vaip: ka­dai­se ša­lia Ola­kal­nio bu­vo dar vie­nas kal­nas, ir­gi pi­lia­kal­nis. Dva­ro po­nas tu­rė­jo la­bai gra­žią duk­rą, jos ran­kos pra­šė du apy­lin­kių dvar­po­niai. Mer­gi­nos tė­vas iš­siun­tė abu me­džio­ti. Šio­se apy­lin­kė­se bu­vo daug stir­nų, ku­ris pir­mas nu­šaus stir­ną, tas ir ves mer­gi­ną. Ne­si­se­kė jiems tą die­ną me­džiok­lė – nė vie­nas ne­nu­šo­vė stir­nos.

Grįž­da­mi į dva­rą su­si­ti­ko ant šių dvie­jų kal­nų. Vy­res­ny­sis nuo Ola­kal­nio šo­vė į jau­nes­nį­jį, ku­ris sto­vė­jo ant ant­ro­jo pi­lia­kal­nio. Nu­šo­vė. Pa­si­ro­do, gra­žio­ji mer­ge­lė my­lė­jo žu­vu­sį­jį. Ant kal­no jo gai­lė­da­ma ir verg­da­ma mi­rė. Abu pa­lai­do­jo ant pi­lia­kal­nio. Apie tai pa­skli­do gan­das vi­so­je apy­lin­kė­je. Dva­ro po­nai po šio įvy­kio dvi­ko­vo­se ant šių pi­lia­kal­nių vie­nas į ki­tą šau­dy­da­vo.

Žu­vu­siuo­sius čia ir lai­do­da­vo, to­dėl ir kau­lus ras­da­vo, ir vai­de­no­si. Ben­drių dva­ro po­nai daž­nai kvies­da­vo ku­ni­gus, ku­rie per pro­ce­si­jas su vi­so­mis baž­ny­ti­nė­mis iš­kil­mė­mis kal­nus šven­tin­da­vo, kad vai­duok­liai po­nams ra­my­bės ne­drums­tų.

Pet­ras Bir­žys (Pu­pų Dė­dė) 1931 me­tais kny­go­je „Lie­tu­vos mies­tai ir mies­te­liai. Aly­taus ap­skri­tis. Dzū­kų kraš­tas“ ir­gi ap­ra­šė Ola­kal­nį: „Tarp Mi­ros­la­vo ir Ben­drių dva­ro yra pi­lia­kal­nis Ola­kal­niu va­di­na­mas. Bu­vęs ta­me dva­re la­bai žiau­rus po­nas var­du Sla­bo­da. Nuo jo ir pra­si­dė­jo vie­to­var­dis. Jis tu­rė­jo sū­nų var­du Mi­ros­lav, ku­rį jis la­bai my­lė­jęs ir jo gar­bei sa­vo baž­nyt­kai­mį pa­va­di­nęs Mi­ros­la­vu. Sla­bo­da bu­vęs la­bai ne­do­ras ir pik­tas po­nas. Kar­tais ant ko su­pyk­da­vęs, šauk­da­vęs ant pi­lia­kal­nio, liep­da­vęs nu­kirs­ti chlo­pui gal­vą, o jam sa­ko ataug­sian­ti an­tra. Ant pi­lia­kal­nio ir da­bar te­bes­to­vi se­na, ka­ži kie­no ir kam sta­ty­ta kop­ly­tė­lė.“

Sklan­dė kal­bos, jog kal­ne Na­po­le­o­no ar­mi­ja bu­vo pa­slė­pu­si lo­bį ir XIX am­žiaus vi­du­ry­je Ben­drių dva­ro sker­džius 10 die­nų kiek­vie­ną ry­tą ras­da­vo po vie­ną si­dab­ri­nę mo­ne­tą. Gir­dint to­kius pa­sa­ko­ji­mus ne­ju­čia su­si­mąs­tai – be­veik vi­so­je Lie­tu­vo­je Na­po­le­o­no ka­riai slaps­tė lo­bius... Kur tik ši ar­mi­ja žy­gia­vo, jei ti­kė­si kal­bo­mis, be­veik po kiek­vie­nu ak­me­niu, me­džiu ar ko­kiam kal­ne po lo­bį už­kas­da­vo. La­bai jau dos­nūs tie pran­cū­zai bu­vo mū­sų kraš­tui...

Tar­pu­ka­riu Mi­ros­la­vo šau­liai Ola­kal­nį pa­si­rin­ko sa­vo su­si­bū­ri­mams, ne­pai­sy­da­mi pa­sa­ko­ji­mų apie vie­ti­nius vai­duok­lius. 1934 me­tais jie kal­ną pa­va­di­no Šau­lia­kal­niu.

1958 me­tais bu­vo iš­leis­tas al­bu­mas „Dai­na­va“ (au­to­riai po­etas An­zel­mas Ma­tu­tis ir fo­to­gra­fas Vy­tau­tas Sta­nio­nis), ku­ria­me yra nuo­trau­ka, pa­va­din­ta „Tu­ris­tai Ola­kal­ny­je“. Po ja su­ei­liuo­ta:

Smil­te­lėm gin­ta­ri­nėm

Ta­ku­čiai nu­bars­ty­ti,

Pu­šis lin­guo­ja, ošia,

Pa­lin­kus pa­ke­ly...

 

Iš­ei­nam su kup­ri­nėm

Anks­ty­vą, gied­rą ry­tą,

Ke­liais ša­lies gim­to­sios

Ke­liau­ja­me to­li.

 

2004 me­tais va­sa­rio 4 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas dek­re­tu Nr. 363 pa­tvir­ti­no Mi­ros­la­vo her­bą. Ja­me pa­vaiz­duo­ta Ola­kal­nio kop­ly­čia.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.