Penk­tos kar­tos Ona – Onu­tė Sun­co­vie­nė: „Gim­tų­jų na­mų il­ge­sys yra tar­tum dva­sios ko­das ar įtemp­ta sty­ga, ku­ri, kur tu be­bū­tum, vi­sa­da vir­pa pa­čia jaut­riau­sia na­ta” (3)

Onutė Suncovienė: „Dabar aš tiesiog nemėgstu būti dėmesio centre. Labiau vertinu vienatvę.“
Onutė Suncovienė: „Dabar aš tiesiog nemėgstu būti dėmesio centre. Labiau vertinu vienatvę.“
Oni­nės ir šie­met aukš­ta ban­ga nu­vil­ni­jo Pu­nios kraš­te, gra­žiai pri­žiū­ri­mo pi­lia­kal­nio erd­vė­je. Šią va­sa­rą jau 21 kar­tą. Ge­ro­kai po vi­dur­nak­čio iš­si­skirs­ty­da­mi šven­tės da­ly­viai kal­bė­jo, kad tiek žmo­nių Pu­nio­je dar nė kar­to ne­bu­vo su­si­rin­kę ir kad šie­met iš­skir­ti­nai sma­gu bu­vo. To­kį šven­tės an­šla­gą Pu­nios se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis bei ben­druo­me­nės „Pu­nios ai­niai“ pir­mi­nin­kė Lai­ma Žū­si­nie­nė pa­aiš­ki­no taip: „Žmo­nes trau­kia tra­di­ci­niai ren­gi­niai, o mes lai­ko­mės svar­biau­sių – tau­tiš­ku­mo, pa­gar­bos kas­die­ni­nei mū­sų duo­nai, jos au­gin­to­jams. Ir su­si­rin­ku­sių­jų už­im­tu­mu pa­si­rū­pi­na­ma, ne tik kon­cer­tu.“ Vi­si at­vy­ku­sie­ji bu­vo pa­si­tik­ti Me­te­lių mu­zi­kan­tų mar­šu. Vi­so­je šven­tės te­ri­to­ri­jo­je su­ma­niai žiū­ro­vams pa­ruoš­tos ir iš­dės­ty­tos ori­gi­na­lios sė­dė­ji­mo vie­tos, įreng­tos pra­mo­gų, šven­ti­nės pre­ky­bos, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do vai­šių sa­le­lės. Vi­sa dė­me­sin­gai pa­ruoš­ta, su­sty­guo­ta ge­ram at­vy­ku­sių­jų lai­kui.

– Lai­kas vi­sur, kur be­gy­ven­tum, ne­su­stab­do­mai ei­na į vie­ną pu­sę. Dar­bin­giau­si me­tai ir Jums jau – pra­ei­tis. Kaip jau­čia­tės įžen­gu­si į nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą? Koks tas šei­mos gim­tų­jų vie­tų il­ge­sys?

– Kai ant­ro­je gy­ve­ni­mo pu­sė­je pa­di­dė­ja pa­grei­tis, tik­rai pa­gal­vo­ji, kad gal že­mė pra­dė­jo grei­čiau suk­tis – ko­dėl vis­kas taip grei­tai pra­bė­go. Kai pa­si­žiū­ri į veid­ro­dį ir pa­ma­tai be­si­kei­čian­tį at­vaiz­dą, rei­kia su­si­pa­žin­ti su sa­vi­mi iš nau­jo ir su­si­tai­ky­ti, nes nė­ra ki­tos iš­ei­ties. Nuo šiol dar dau­giau lai­ko teks pra­leis­ti su sa­vi­mi. To­dėl rei­kia pa­si­steng­ti, kad tas lai­kas bū­tų įdo­mus ir pra­smin­gas.

Aš ši­tam gy­ve­ni­mo eta­pui ruo­šiau­si iš anks­to tiek psi­cho­lo­giš­kai, tiek eko­no­miš­kai. Kai į sa­vi­val­dy­bę nu­ne­šiau grą­žin­ti Vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, ma­nęs su di­de­le at­jau­ta pa­klau­sė, kaip jau­čiuo­si. At­sa­kiau, kad pui­kiai, nes ne į po­li­kli­ni­ką juk at­ėjau, tai ko čia de­juo­ti. Iš­ties, at­ro­do, kad pra­de­du gy­ve­ni­mą iš nau­jo.

Gim­tų­jų na­mų il­ge­sys yra tar­tum dva­sios ko­das ar įtemp­ta sty­ga, ku­ri, kur tu be­bū­tum, vi­sa­da vir­pa pa­čia jaut­riau­sia na­ta.

 

– Il­gai dir­bu­si sos­ti­nė­je, ko­ją įkė­lė­te į tė­vų na­mus. So­di­na­te ir pri­žiū­ri­te gė­ly­nus, jais gė­ri­tės. Dar­žų ir­gi tu­ri­te? Ar iki tol su že­mės ūkiu pa­čiai te­ko su­si­dur­ti? Kaip se­ka­si tvar­ky­tis?

– Tė­vų na­mai. Liūd­na, bet jų jau se­niai ne­bė­ra. Tik pa­ma­tų ak­me­nys ir me­džiai. Lie­pų, tuo­pų ir eg­lių alė­jos, ku­rios pri­me­na čia pra­bė­gu­sią vai­kys­tę. Be­si­ruoš­da­ma vi­so gy­ve­ni­mo atos­to­goms, pa­si­sta­čiau bu­vu­sio­je so­dyb­vie­tė­je ne­di­de­lį so­do na­me­lį.

Paukš­čiai gal­vo­ja, kad tai in­ki­las, bi­tės – kad avi­lys. To­dėl čia nuo­lat knibž­da vi­so­kių gy­ven­to­jų – paukš­čiai su­ka liz­dus va­zo­nuo­se, šir­šės ir­gi su­ge­ba sa­vo būs­tus įkom­po­nuo­ti ne­ti­kė­čiau­sio­se vie­to­se. Su vi­sais su­ta­riu, liz­dų ne­ar­dau. Na­me­lį la­bai my­li kregž­du­tės, ku­rios man ar­ti­mos po­li­tiš­kai. Ša­lia – Aniš­kio gi­ria, tad daž­ni sve­čiai – kiš­kiai, vo­ve­rai­tės, stir­nos. La­pės ir­gi mėgs­ta čia pa­si­su­ki­nė­ti.

Kur­nė­nuo­se bū­nu tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku. Gė­ly­nai – sie­los at­gai­va. Tai sa­vo­tiš­ka kū­ry­ba. Nors šio­je sri­ty­je dar ne itin daug pa­sie­kiau, bet kas­met vis to­bu­lė­ju. Tu­riu mi­nia­tiū­ri­nį eks­pe­ri­men­ti­nį dar­žą. Šie­met pa­so­di­nau ki­bi­rė­lį bul­vių, tai ko­kį mai­šiu­ką tu­rė­čiau pri­kas­ti – bly­nams už­teks.

Na ir vi­si ki­ti kom­pan­jo­nai – svo­gū­nai, sa­lo­tos, ko­pūs­tai, po­mi­do­rai. So­di­nu, kad ne­per­si­dirb­čiau. Tai­gi di­de­lių pa­sie­ki­mų ir dar­ži­nin­kys­tė­je dar nė­ra, bet džiau­giuo­si kiek­vie­nu agur­kė­liu, net jei jis vie­nin­te­lis už­aug­tų.

Vai­kys­tė­je tais dar­žais taip ne­si­ža­vė­jau. Vi­sų to me­to vai­kų ,,par­duo­tos va­sa­ros“ bu­vo cuk­ri­nių lau­kuo­se. Ma­no ma­ma vi­są gy­ve­ni­mą nu­gy­ve­no kai­me, tad že­mės ūkio dar­bai ir man bu­vo ge­rai ži­no­mi, nes te­ko pa­dė­ti ir lau­kuo­se, ir ūky­je. Mo­kė­jau ir kar­vu­tes pa­melž­ti, ir šie­ną grėb­ti. Pri­si­me­nu, kaip pa­dė­jau mo­čiu­tei kirp­ti avis – lai­kiau, kad ne­pa­bėg­tų.

 

– Gi­mė­te Toms­ko sri­ty­je – kaž­ką pa­me­na­te iš sve­tur leis­tos vai­kys­tės? Ap­skri­tai, ką pri­si­me­na­te iš vai­kys­tės lai­ko?

– Ka­dan­gi grį­žau dar la­bai ma­ža, tai nie­ko ir ne­pri­si­me­nu. Tik ma­ma pa­sa­ko­jo, kad, grįž­tant na­mo, bė­gio­jau po va­go­ną ir stai­ga din­gau. Žiū­ri – jau prie ka­rei­vių pri­šo­ku­si bliz­gan­čias sa­gas ap­žiū­ri­nė­ju.

O vai­kys­tės die­nas la­bai ryš­kiai pri­si­me­nu tik Kur­nė­nuo­se, kur au­gau iki 15 me­tų. Gy­ve­no­me siau­bin­go­mis są­ly­go­mis gy­vu­lių tvar­te, nes na­cio­na­li­zuo­tuo­se na­muo­se bu­vo įkur­ta aš­tuon­me­tė mo­kyk­la. Mie­go­jom ne­šil­do­mo­je pa­tal­po­je, kur žie­mą ki­bi­re už­šal­da­vo van­duo ir le­dą rei­kė­jo ka­po­ti kir­viu. Dau­gu­mai grį­žu­sių trem­ti­nių ir Lie­tu­vo­je bu­vo kaip Si­bi­re. Jų ne­ap­ken­tė, ne­re­gist­ra­vo, per­se­kio­jo. Ma­no tė­ve­lis grį­žo be tei­sės grįž­ti ir gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, to­dėl jį vi­jo at­gal, o čia šei­ma, ma­ži vai­kai. Taip ir su­ėdė žmo­gų gy­vą pa­čio­je jau­nys­tė­je.

Nors ma­mai bu­vo la­bai sun­ku, bet ji pa­da­rė vis­ką, kad mes su bro­liu ne­jaus­tu­me ne­pri­tek­lių. Vi­sa­da bu­vo­me gra­žiai ap­reng­ti, ka­ta­li­kiš­kai auk­lė­ja­mi. Pri­si­me­nu, kaip vež­da­vo mus dvi­ra­čiu net į Laz­di­jų ra­jo­ną pas se­ne­lius Jur­ge­lio­nius, tė­ve­lio tė­vus. Aš sė­dė­da­vau ant rė­mo, o bro­lis ant ba­ga­ži­nės.

Su mo­čiu­te Ži­lins­kie­ne kar­tais va­žiuo­da­vom į Kal­va­ri­ją, kur gy­ve­no ma­no te­ta Vla­da. Tai bū­da­vo ne­pa­kar­to­ja­ma ke­lio­nė trau­ki­niu, į ku­rį pa­ti net ne­su­ge­bė­da­vau įlip­ti. Mus pa­ly­dė­da­vo dė­dė Jo­nas, ku­ris pa­neš­da­vo mo­čiu­tės lauk­tu­ves, o ma­ne įkel­da­vo į trau­ki­nį. Nors, kaip mi­nė­jau, gy­ve­no­me sun­kiai, man vai­kys­tės na­mus at­sto­jo Kur­nė­nų ta­ke­liai, Luks­nė­nų eže­ras ir Aniš­kio miš­kas. Aš jau­čiau­si lai­min­ga, my­li­ma, tu­rė­jau daug drau­gių.

O dar lai­min­ges­nė ta­pau, kai pra­dė­jau lan­ky­ti mo­kyk­lą. Mo­ky­tis man la­bai pa­ti­ko. Ir da­bar pri­si­me­nu, kaip su ne­kan­tru­mu lauk­da­vau rug­sė­jo pir­mo­sios. Tas jaus­mas ypa­tin­gas.

 

– Mo­kė­tės Kur­nė­nų mo­kyk­lo­je, tad tur­būt džiu­gu, kad mo­kyk­la at­gai­vin­ta?

– Kur­nė­nų mo­kyk­la – tai dar vie­nas švie­sus ma­no vai­kys­tės spin­du­lė­lis. Oazė, į ku­rią vi­sa­da no­ri­si su­grįž­ti. Dar ir da­bar sau­gau sa­vo pir­mo­sios mo­ky­to­jos Zo­fi­jos Za­gors­ky­tės gra­žia ra­šy­se­na už­ra­šy­tą sa­vo dai­ly­raš­čio są­siu­vi­nį.

La­bai skau­dė­jo šir­dį, kai šis kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas dau­ge­lį me­tų bu­vo ap­leis­tas ir ne­pri­žiū­ri­mas. Ak­ty­viai da­ly­va­vau vi­so­se Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos ak­ci­jo­se dėl šio uni­ka­laus pa­sta­tų kom­plek­so iš­sau­go­ji­mo. Kaip dau­gu­ma ne­abe­jin­gų žmo­nių, ne­ga­lė­jau lik­ti nuo­ša­ly.

Da­bar Kur­nė­nuo­se tik­ras at­gi­mi­mas. Ma­lo­nu at­vyk­ti, su­si­tik­ti su bu­vu­siais mo­ky­to­jais ir ben­dra­moks­liais bei kraš­tie­čiais. Džiu­gi­na ra­jo­no kul­tū­ros vei­kė­jų gra­ži veik­la. Per dau­ge­lį me­tų jie vir­to tik­rais nu­glu­din­tais bran­gak­me­niais. La­bai įdo­mios edu­ka­ci­nės pro­gra­mos. Mo­kyk­la ta­po tik­ru gy­vuo­ju mu­zie­ju­mi.

 

– Sa­ko­ma, kad žmo­gus ne­at­ski­ria­mas nuo kul­tū­ros, kur jis be­ap­sis­to­tų. Kiek­vie­na­me kai­me kul­tū­rą ban­do­ma puo­se­lė­ti. Bet tei­gia­ma, kad ne­rei­kia kai­mo žmo­gui pirš­ti per­ne­lyg in­te­lek­tu­a­li­zuo­to, jam ne­pa­žįs­ta­mo kul­tū­ri­nio pro­duk­to. Ge­riau ra­gin­ti jį su­vok­ti sa­vo šak­nis, jų uni­ka­lu­mą. Ko­kia Jū­sų nuo­mo­nė? Tur­būt sa­vo gi­mi­nės šak­nis Jūs pui­kiai ži­no­te?

– Šiuo­lai­ki­nia­me in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je kul­tū­ros plot­mė­je la­bai ryš­kios ri­bos tarp kai­mo ir mies­to ne­ma­tau. Ir kai­muo­se gy­ve­na daug iš­si­la­vi­nu­sių, švie­sių žmo­nių, ku­riems ne­sve­ti­mas pro­fe­sio­na­lu­sis me­nas. Jie pa­sie­kia ir te­at­rus, ir kon­cer­tų sa­les, ke­liau­ja po pa­sau­lį.

O kal­bant apie šak­nis ir uni­ku­mą, pa­teik­siu gra­žų pa­vyz­dį – prieš ke­le­tą sa­vai­čių bu­vau Mer­ki­nė­je, kur kon­cer­ta­vo trys nuo­sta­būs ope­ros so­lis­tai – Lai­mo­nas Pau­tie­nius, Ra­fai­las Kar­pis ir Ša­rū­nas Ša­pa­las. Jie vi­si ki­lę iš Mer­ki­nės ir čia jų pro­tė­vių šak­nys.

Bu­vo apie 1000 žiū­ro­vų, su­si­rin­ku­sių iš vi­sos Dzū­ki­jos. Ki­tas daug se­nes­nis pa­vyz­dys – prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių te­ko or­ga­ni­zuo­ti M. K. Čiur­lio­nio me­no mo­kyk­los smui­ki­nin­kų an­sam­blio, va­do­vau­ja­mo An­driaus Krev­ne­vi­čiaus, kon­cer­tus Aly­taus ra­jo­no baž­ny­čio­se. Re­per­tu­a­re – vien kla­si­ki­niai kū­ri­niai. Ir da­bar ma­tau tų pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių švy­tin­čius vei­dus. Pri­si­me­nu Kro­kia­lau­kio ir San­tai­kos žiū­ro­vus, ku­rie iš­ly­dė­da­mi pra­šė – dau­giau mums to­kios mu­zi­kos!

Švie­saus at­mi­ni­mo tau­to­dai­li­nin­kas Vla­das Kruš­na kar­tais man pa­skam­bin­da­vo ir kiek­vie­ną po­kal­bį baig­da­vo sa­ky­da­mas, kad ne­ga­li už­mirš­ti tų nuo­sta­bių kon­cer­tų. Tik­ra­sis me­nas la­bai gi­liai pa­lie­čia žmo­gaus jaus­mus ir įspū­dis iš­lie­ka vi­sam gy­ve­ni­mui.

O sa­vo gi­mi­nės šak­nis ži­nau ne­blo­gai. Ypač iš ma­mos pu­sės. Gy­ve­no­me kar­tu su se­ne­liais, tai aš tuos jų pa­sa­ko­ji­mus min­ti­nai pri­si­me­nu ir pui­kiai „pa­žįs­tu“ net sa­vo pro­pro­se­ne­lius.

Vie­na ma­no mo­čiu­tė yra Ona Kruč­kaus­kai­tė, jos ma­ma, ma­no pro­se­ne­lė – Ona Rad­vi­lai­tė. Abi ki­lu­sios iš Mi­ros­la­vo. Yra su­da­ry­tas šios ša­kos ge­ne­a­lo­gi­nis me­dis. Prieš 20 me­tų Mi­ros­la­ve vy­ko gi­mi­nių su­si­ti­ki­mas, da­ly­va­vo apie 100 žmo­nių. Bet tai dar tik pu­sė, nes dau­ge­lio jau nė­ra tarp gy­vų­jų, ki­ti ne­ga­lė­jo at­vyk­ti.

Apie gi­mi­nės šak­nis ne­si­plė­siu, nes su­si­da­rys ne in­ter­viu, o 4 to­mų kny­ga.

 

– Daug kal­ba­ma apie tai, kad kai­me dau­giau tik­ru­mo. Ar ir Jums taip at­ro­do? Dar pa­si­da­lin­siu ne­se­niai pa­tir­tu, jau ir už­mirš­tu se­no kai­mo ak­cen­tu: nu­kul­nia­vu­si į ato­kų vien­kie­mį, ku­ria­me šei­mi­nin­kau­ja pus­am­žis vy­ras, na­mų du­ris ra­dau pa­rem­tas ran­kų dar­bo šluo­ta. Taip na­mus anuo­met „už­ra­kin­da­vo“, kai šei­ma trum­pam kur nors iš­ei­da­vo. Ir iš tie­sų, šu­ne­liui su­lo­jus, iš dar­žų at­ėjo šei­mi­nin­kas. Man bu­vo mie­la tą re­gė­ti.

– Taip, tai tik­rai gra­ži idi­lė, pri­me­nan­ti se­ną­jį kai­mą, kai dar ne­bu­vo tiek va­gių. O da­bar net per už­rak­tus įei­na. To­dėl aš šluo­tai sar­go vaid­mens ne­pa­ti­kiu – yra sig­na­li­za­ci­ja ir ste­bė­ji­mo ka­me­ra. Tas at­sar­gu­mas iš to, kad dau­gy­bę kar­tų bu­vau ap­vog­ta – dar­bo ka­bi­ne­te ir gat­vė­je vi­du­ry bal­tos die­nos.

Tė­viš­kės na­mai bu­vo taip su­nio­ko­ti, kad iš­lu­po net grin­dų len­tas, sto­go skar­dą. Grio­vė mū­sų na­mus, kad pa­si­sta­ty­tų sa­vo. Ne­kal­bant apie se­nus, vi­sai ne­ver­tin­gus daik­tus ar bal­dus, ku­rie mums tu­rė­jo ki­to­kią ver­tę. Gal­vo­ju, kaip gy­ven­ti tarp vog­tų sie­nų ir mie­go­ti ant vog­tos so­fos, už­si­klo­jus vog­ta ant­klo­de. Be abe­jo, kai­me tik­ru­mo ir nuo­šir­du­mo yra žy­miai dau­giau. Čia at­ro­do ir lai­kas ki­taip bė­ga – lė­čiau, ra­miau. Čia ga­li ir su kai­my­nu il­giau pa­si­kal­bė­ti, ku­ris ma­žiau žiū­ri į laik­ro­dį, o dau­giau žvel­gia į sau­lę.

– Tar­mė ir­gi yra uni­ka­li kul­tū­ri­nio iden­ti­te­to da­lis. Ar tar­miš­kai mo­ka­te kal­bė­ti?

– Kai dar gy­ve­no­me Aly­tu­je, kar­tą jau­nes­ny­sis sū­nus, tuo­met dar ant­ro­kas Vla­de­lis, grį­žęs iš mo­kyk­los sa­ko: „Ma­ma, mū­sų kla­sė­je yra nau­jo­kas, jis dzū­kas!“ Sū­nui tai bu­vo ne­pa­pras­tas at­ra­di­mas ir įvy­kis. Sa­kau, tai kuo tas nau­jo­kas ski­ria­si nuo ki­tų vai­kų ir kaip su­pra­tot, kad jis dzū­kas. Man bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad nau­jo­kas sa­ko cik, ra­vas ir kt.

Vai­kas, at­vy­kęs iš Laz­di­jų ra­jo­no, šne­kė­jo tar­miš­kai. Sū­nui pa­aiš­ki­nau, kad mes vi­si dzū­kai – pa­tys tik­riau­si. Nors ir ne­cik­sim, bet vis tiek iš at­vi­rų bal­sių „o“ ir „ė“ vi­si at­ski­ria, kad esam dzū­kai.

Tar­miš­kai šne­kė­ti mo­ku, kaž­ka­da bu­vau sce­nos žmo­gus, tai ga­lė­čiau pa­šne­kė­ti ir su­val­kie­tiš­kai ar net že­mai­tiš­kai. Aukš­tai­čių tar­mė gra­ži, bet aukš­tai­čiuo­ti man ne­pa­vyks­ta. O dzū­kiš­kai tai cik duok!

 

– Bu­vo­te ak­ty­vi po­li­ti­kė, kiek to li­ko šian­dien? Jau­čiu, kad po­li­ti­ka ne­su­su­ko Jums gal­vos?

– Vi­sa­da bu­vau ak­ty­vi, tik gal ne­la­bai ma­to­ma. Vė­liau at­si­dū­riau vi­sai už kad­ro. Ta­pau at­sar­gi­niu žai­dė­ju, ku­ris sten­gia­si ne dėl sa­vęs, o dėl ben­dro tiks­lo ir re­zul­ta­to.

Esu pa­sto­vi ir nuo­sek­li, nie­ka­da ne­si­blaš­kiau ir dėl pos­tų ne­bė­gio­jau po par­ti­jas, ne­kei­čiau pa­žiū­rų. Pro­fe­sio­na­lia po­li­ti­ke ne­ta­pau. No­rė­jau sta­bi­lu­mo, to­dėl li­kau vals­ty­bės tar­ny­bo­je, kur ir už­bai­giau sa­vo dar­bi­nę kar­je­rą.

 

– Ma­to­me, kad mū­sų tau­ta lin­ku­si skųs­tis. Kaip ma­no­te, ko­dėl?

– Kad vi­sa tau­ta bū­tų de­juo­jan­ti, ne­pa­ste­bė­jau. Grei­čiau at­ski­ri in­di­vi­dai, bet tai la­bai ryš­kiai pa­ste­bi­ma. Ko­dėl skun­džia­si? Gal kad kan­try­bės ne­tu­ri ar kad kai­my­nas ge­riau gy­ve­na. O gal bi­jo tos blo­gy­bės, ku­ri dar bus, o ne tos, ku­ri jau yra iš­ti­ku­si. Pa­vyz­džiui, sa­ko – blo­gai, ne­ge­rai. Bet bus dar blo­giau, skai­čiau, gir­dė­jau, man sa­kė.

Ma­nau, kad nuo­mo­nių for­muo­to­jai prie to ir­gi kaž­kiek pri­si­de­da – iš­me­ta de­be­sį bau­gi­ni­mų, sklei­džia pa­ni­ką. Tai žmo­nės ir pa­si­me­ta. Rei­kė­tų dau­giau ana­li­ti­nių nuo­mo­nių ir svars­ty­mų – kaip elg­tis vie­no­je ar ki­to­je si­tu­a­ci­jo­je. Žmo­gus tu­ri jaus­tis sau­gus sa­vo vals­ty­bė­je. Aš vi­sa­da sau ir ki­tiems pa­sa­kau – blo­giau ne­gu bu­vo, bū­ti ne­ga­li.

Ti­kė­ki­me ir ne­pra­ras­ki­me Vil­ties. Vil­tis tik­rai nė­ra kvai­lių mo­ti­na. Vil­tis yra mū­sų stip­ry­bė ir iš­si­va­da­vi­mas iš ne­vil­ties.

 

– Ką va­di­na­te di­džiuo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo mo­ky­to­ju?

– Di­dy­sis ma­no gy­ve­ni­mo mo­ky­to­jas yra pats gy­ve­ni­mas. Di­džio­ji iš­gy­ve­ni­mo mo­ky­to­ja – švie­saus at­mi­ni­mo ma­no Mo­ti­na, ku­ri trem­ty­je pa­dė­jo mo­čiu­tei iš­lai­ky­ti gau­sią sa­vo ne­pil­na­me­čių bro­lių ir se­se­rų šei­mą.

Anks­ti ta­pu­si naš­le sun­kiai dir­bo ir rū­pi­no­si ne tik vai­kais, bet ir pa­si­li­go­ju­siais tė­vais. Juos la­bai ger­bė ir my­lė­jo. Iš Ma­mos aš nuo­lat sė­miau­si stip­ry­bės ir iš­min­ties.

O dva­sios ved­liai jau nuo mo­kyk­los suo­lo bu­vo Mai­ro­nis, Vin­cas My­ko­lai­tis-Pu­ti­nas, Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas, Vin­cas Mic­ke­vi­čius-Krė­vė. Jų kū­ry­ba ma­ne už­bū­rė, ja ža­viuo­si iki šiol.

Vė­liau at­si­ra­do pa­sau­lio li­te­ra­tū­ros is­to­ri­ja, li­te­ra­tū­ri­nės va­gos vis gi­lė­jo, aki­ra­tis plė­tė­si, bet ar­čiau­siai šir­dies man li­ko lie­tu­vių po­ezi­ja – Jo­nas Striel­kū­nas, Jo­nas Me­kas, Hen­ri­kas Ra­daus­kas ir de­šim­tys ki­tų.

Po­ezi­ja yra di­džio­ji ma­no gy­ve­ni­mo mu­zi­ka, be jos ne­bū­tų pu­sės ma­nęs. Ją gir­džiu vi­sur – ūke, žied­la­piuo­se, ty­lo­je.

Kaž­ka­da „Po­ezi­jos pa­va­sa­rio“ me­tu jau­na da­nų po­etė pa­sa­kė to­kią fra­zę: ,,Pa­sau­lis dar ne­ži­no, ar jam rei­ka­lin­ga po­ezi­ja, bet ka­da nors jis tai su­pras.“ Džiau­giuo­si, kad aš tą su­pra­tau la­bai anks­ti.

 

– Ver­ty­bių kri­zę iš­gy­ve­na vi­suo­me­nė, o Jūs?

– Ver­ty­bės ne­mai­no­mos ir ne­par­duo­da­mos. Ver­ty­bės sau­go­mos ir bran­gi­na­mos. To­dėl jos ir ver­ty­bės. Bet gal čia tik man taip at­ro­do, nes nie­ka­da ne­te­ko to­kios kri­zės iš­gy­ven­ti. Nors per­gy­ve­nau vi­so­kias kri­zes – as­me­ni­nes ir fi­nan­si­nes.

Ver­ty­bių kri­zė vi­suo­me­nė­je nė­ra ma­si­nis, bet ryš­kiai pa­ste­bi­mas reiš­ki­nys. Da­bar vi­suo­me­nė yra la­bai var­to­to­jiš­ka, ver­ty­bės yra nu­kai­no­tos ir su­ni­ve­liuo­tos.

Pa­na­šiai kaip bai­gia­ma iš­trin­ti ri­ba tarp bu­de­lio ir au­kos. Ar pa­ste­bė­jo­te, kad ne­re­tai vi­suo­me­nė ban­do pa­tei­sin­ti bu­de­lius ir ap­kal­tin­ti au­kas. Dar ge­rai, kad dau­gu­ma su­ge­ba at­skir­ti pe­lus nuo grū­dų, bet kai iš­girs­ti nuo­mo­nes, kad kas čia to­kio, kad Kos­tas Ku­bi­lins­kas iš­da­vi­nė­jo par­ti­za­nus ir dir­bo Ju­do dar­bą – juk jis ge­ras vai­kų po­etas, jį rei­kia pa­lik­ti ra­my­bė­je ir apie tai ne­dis­ku­tuo­ti.

Tai ko­kios čia ver­ty­bės – vie­ni žūs­ta už Tė­vy­nės lais­vę, o ki­ti par­si­da­vi­nė­ja už si­dab­ri­nius. Ar ga­li­ma iš­da­vi­kų ver­ty­bes pri­ly­gin­ti Lion­gi­no Ba­liu­ke­vi­čiaus-Dzū­ko ver­ty­bėms?

Yra da­ly­kų, ku­rių ne­įma­no­ma už­mirš­ti ir pa­tei­sin­ti. Ver­ty­bių kri­zę iš­gy­ve­na vi­sas pa­sau­lis. Tai la­bai iš­ryš­kė­jo Uk­rai­nos ka­ro aki­vaiz­do­je, kur kaip ant del­no ma­to­mos vals­ty­bių po­zi­ci­jos, blaš­ky­ma­sis ir ma­ni­pu­lia­ci­jos.

Tik di­de­li su­krė­ti­mai pri­ver­čia pa­jus­ti, kad be­dug­nės kraš­tas vi­sai čia pat, kad de­mo­kra­tija yra pa­vo­ju­je. To­dėl pa­ma­ti­nes ver­ty­bes rei­kia sau­go­ti ir puo­se­lė­ti kaip vals­ty­bin­gu­mo ga­ran­tą.

 

– Ar pi­lie­tiš­ku­mas yra svar­bi žmo­gaus sa­vy­bė?

– Man re­gis, vie­na iš svar­biau­sių. Pi­lie­tiš­ku­mą aš ly­gi­nu su pa­trio­tiz­mu. Kas bū­tu­me be sa­vo Tė­vy­nės? Tik ak­li ver­gai, be­na­miai kla­jū­nai. Mū­sų Vals­ty­bę sa­vo pa­si­au­ko­ja­mu dar­bu kū­rė sig­na­ta­rai, lais­vą žo­dį sklei­dė knyg­ne­šiai, nuo at­ėjū­nų gy­nė sa­va­no­riai ir par­ti­za­nai.

Įtvir­tin­ti pa­ma­tai, o sa­vo ša­lies sie­nas tu­ri gin­ti ir sau­go­ti vi­sos at­ei­nan­čios kar­tos. Bet pi­lie­tiš­ku­mas ir pa­trio­tiz­mas ne­iš­sprogs­ta kaip aly­vos ša­ke­lė. Šias sa­vy­bes rei­kia ug­dy­ti dar vai­kys­tė­je. Ma­no ma­my­tė mo­kė­jo daug pa­trio­ti­nių dai­nų, ku­rias bu­vo iš­mo­ku­si dar mo­kyk­los suo­le.

Šie pos­mai pa­sa­ko vis­ką: ,,Aš už­gi­miau lais­voj di­džia­vy­rių ša­ly, ku­ri žy­di lais­vai, Eu­ro­pos vi­du­ry. Čia pra­bo­čių ša­lis, Ge­di­mi­no ka­pai, ir ma­ne čia ly­dės ge­du­lin­gi var­pai.“

 

– Ar vi­suo­met ver­ti­no­te už­dirb­tą pi­ni­gą? O dė­me­sį?

– Ma­nau, kad dau­gu­ma žmo­nių sun­kiai už­dirb­tą pi­ni­gą mo­ka ver­tin­ti. Taip ir aš. Ne­bu­vau šykš­ti ar la­bai tau­pi, bet tie­siog ne­iš­lai­di. Mo­kė­jau su­dė­lio­ti pri­ori­te­tus ir smul­kme­noms pi­ni­gų ne­švais­čiau.

Esu tu­rė­ju­si ne vie­ną būs­to pa­sko­lą. Sėk­min­gai vis­ką iš­mo­kė­jau. Pa­sko­los la­bai įpa­rei­go­ja ir pri­ver­čia su­si­kaup­ti. Bet ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas vi­sa­da tei­gia­mas. Vi­są gy­ve­ni­mą dė­me­sys ma­no as­me­niui bu­vo kiek pa­di­din­tas. Ži­no­ma, tam tu­rė­jo įta­kos dar­bas, pro­fe­si­ja, vi­suo­me­ni­nė veik­la.

Da­bar aš tie­siog ne­mėgs­tu bū­ti dė­me­sio cen­tre. La­biau ver­ti­nu vie­nat­vę. Bet iš­ėju­si į pen­si­ją vėl pa­si­il­gau žmo­nių, to­dėl pra­dė­jau ben­drau­ti so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se – su­si­kū­riau „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­rą (kai dir­bau, tam ne­tu­rė­jau nė mi­nu­tės lai­ko). Tu­riu šim­tus drau­gų. Dau­gu­ma jų – aly­tiš­kiai, bu­vę ben­dra­dar­biai, ben­dra­žy­giai, kur­sio­kai, kla­sio­kai ir ki­ti ge­ros va­lios žmo­nės.

 

– Ar vi­sas di­džiau­sias sva­jo­nes, tu­rė­tas iki iš­ėji­mo į pen­si­ją, įgy­ven­di­no­te? Pa­si­da­lin­ki­te at­ei­ties su­ma­ny­mais.

– Tai kad kaž­ko­kių ypa­tin­gų sva­jo­nių ne­tu­rė­jau, nes vis­ką už­go­žė dar­bas. Vie­nin­te­lis rū­pes­tis bu­vo su­lauk­ti tos pen­si­jos ir gy­ven­ti be įsi­pa­rei­go­ji­mų. Ir štai pa­ga­liau!

,,Aš nie­kur ne­sku­bu ir nie­kur ne­vė­luo­ju, ir vėl ma­tau, kaip lei­džia­si nak­tis, kaip ty­la mu­zi­ka, kaip gęs­ta švie­sos, kaip dy­la si­dab­ri­nė pil­na­tis. Aš nie­kur ne­sku­bu, bet lai­kas ne­su­sto­ja ir vis grei­čiau jis ap­len­kia ma­ne, švy­tuok­lė am­ži­na, o mes tik lai­ki­ni he­ro­jai vie­nin­te­liam pa­sau­lio ek­ra­ne.“

Šį ei­lė­raš­tį pa­ra­šiau pa­čią pir­mą die­ną, kai jau ne­rei­kė­jo ei­ti į dar­bą. O, pa­gal­vo­jau, ma­ne ap­lan­kė įkvė­pi­mas. Gal vėl su­grįš mū­zos? Jei­gu taip at­si­tiks, tai grei­tu lai­ku ke­ti­nu iš­leis­ti po­ezi­jos kny­gą.

Tu­riu ir ki­to­kių kū­ry­bi­nių su­ma­ny­mų, bet vis­ko ne­no­riu at­skleis­ti, kad la­bai ne­pri­si­kal­bė­čiau. Su­ma­ny­mų tu­riu ke­liems gy­ve­ni­mams į prie­kį, bet kad ir šio vie­nin­te­lio jau ne kaž­kiek be­li­ko.

 

– Ypa­tin­gų tra­di­ci­jų šei­mo­je tu­ri­te? Pa­pa­sa­ko­ki­te ir apie sa­vo vai­kus, anū­kus.

– Mū­sų šei­mo­je bu­vo la­bai gra­ži Oni­nių šven­tės tra­di­ci­ja. Po Onos at­lai­dų Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čio­je vi­si su­si­rink­da­vo svei­kin­ti ma­no mo­čiu­tės Onos Ži­lins­kie­nės. Aš esu penk­tos kar­tos Ona, tai ir man kaž­kiek tos gar­bės tek­da­vo. Mo­čiu­tė šven­tei la­bai at­sa­kin­gai ruoš­da­vo­si – ga­min­da­vo di­džiu­lį sal­dų sū­rį, kep­da­vo pa­gal­vės dy­džio py­ra­gus, slėg­da­vo vi­so­kius žlėg­tai­nius.

Da­bar aš sten­giuo­si Kur­nė­nuo­se vėl at­gai­vin­ti Oni­nių tra­di­ci­ją. Sve­čių su­si­ren­ka, py­ra­gų kar­tais iš­si­ke­pu, kar­tais nu­si­per­ku, bet to sal­daus sū­rio nie­kaip ne­pa­si­ga­mi­nu, nors la­bai no­rė­čiau. Šie­met rei­kės pa­ban­dy­ti.

Ma­no sū­nūs jau se­niai su­au­gę. Vy­res­ny­sis ar­che­o­lo­gas, jau­nė­lis – dai­li­nin­kas. Šei­mų kur­ti ne­sku­ba, to­dėl ir anū­kų dar ne­tu­riu. Kai ma­ma bu­vo ma­no me­tų, tai jos anū­kas jau iš ka­riuo­me­nės grį­žo, o aš dar ne mo­čiu­tė. Daž­nai ben­drau­ju su bro­lio anū­kais. De­šimt­me­tė El­vi­ta, iš­gir­du­si, kad kaž­kas ma­ne pa­va­di­no te­ta, sa­ko čia ne te­ta, čia Onu­tė.

O ką jau ten mo­čiu­tė – aš vai­kų drau­gė ir žai­di­mų or­ga­ni­za­to­rė. La­bai mėgs­ta­me vai­din­ti vi­so­kius per­so­na­žus. Va­sa­ros te­at­ro idė­ja tie­siog sklan­do ore...

 

– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te šian­die­nos lie­tu­viui?

– Lin­kiu vie­ny­bės ir san­tar­vės. Bran­gin­ki­me ir ver­tin­ki­me tai, kas pa­siek­ta. Lie­tu­vių tau­ta ver­ta pa­gar­bos vi­sa­me pa­sau­ly­je. Tai ne kar­tą bu­vo įro­dy­ta. Mū­sų žmo­nės yra ta­len­tin­gi, ga­būs ir darbš­tūs.

Lie­tu­vos jau­ni­mas yra tie­siog pui­kus. Kai pa­ben­drau­ju su jau­nuo­me­ne, esu ra­mi – mū­sų at­ei­tis ge­ro­se ran­ko­se. Pa­grin­di­nis pa­lin­kė­ji­mas – sau­go­ki­me Lais­vę ir am­ži­nai bū­ki­me lais­vi.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.