Pen­kia­aukš­čiam na­mui pri­lygs­tan­ti Ro­tu­šės eg­lė sprau­džia­ma į jud­rią žie­di­nę san­kry­žą (26)

Da­rius Ba­bi­jo­nas, Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Eglutė prie LIDL sankryžos
Kalėdų nuotaiką vienos iš judriausių miesto gatvių žiede kurs 14-os metrų aukščio eglės konstrukcija. „A.N.“ nuotr.
Ka­lė­dų ži­bu­riai Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­žibs gruo­džio 1-ąją. Skir­tin­gai nei anks­tes­niais me­tais, mies­to ža­lias­ka­rė įsi­žiebs ne tik Ro­tu­šės aikš­tė­je, ta­čiau ir il­giau­sio­je mies­to gat­vė­je. Žie­di­nė­je Nau­jo­sios, Vil­ties ir Jaz­mi­nų gat­vių san­kry­žo­je ant ma­sy­vaus kar­ka­so iš eg­lės ša­kų jau dė­lio­ja­ma pen­kia­aukš­čio na­mo dy­džio eg­lė. Ji už­ima ne­ma­žą da­lį žie­do ir, ti­kė­ti­na, ge­ro­kai su­ma­žins ma­to­mu­mą bei eis­mo sau­gu­mą, to­dėl jau su­lau­kė įvai­riau­sių ver­ti­ni­mų.

Ro­tu­šės eg­lės kon­struk­ci­ja – eis­mo žie­de

Me­ta­li­nis eg­lės kar­ka­sas, ku­ris yra puo­šia­mas mi­nė­ta­me žie­de ša­lia „Lidl“ par­duo­tu­vės, pri­klau­so Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, jis, kaip ir žais­liu­kai bei lem­pu­tės, ke­le­rius pra­ėju­sius me­tus bu­vo nau­do­ja­mas Ro­tu­šės aikš­tės ka­lė­di­nės eg­lės puo­ši­mui.

Kaip re­dak­ci­ją in­for­ma­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, „eg­lės pa­sta­ty­mas Nau­jo­jo­je gat­vė­je (Nau­jo­sios g., Vil­ties g., Jaz­mi­nų gat­vių žie­de) bu­vo ap­svars­ty­tas Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jo­je. Jos na­riai įver­ti­no si­tu­a­ci­ją, spren­di­mui pri­tar­ta.“

Po­li­ci­jos at­sto­vas ne­pri­ta­rė

Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas eg­lės klau­si­mas, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Ma­rius Vil­ke­lis – Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) at­sto­vas Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jo­je, ku­riai va­do­vau­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ra­kai­tis, ne­pri­ta­rė kar­ka­si­nės eg­lės sta­ty­mui žie­di­nės san­kry­žos vi­di­nė­je sa­le­lė­je ir pa­siū­ly­tai eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sche­mai.

Ne­pai­sant VPK Kelių po­li­ci­jos skyriaus vyriausiojo spe­cialisto M.Vilkelio po­zi­ci­jos, il­giau­sio­je – tris Aly­taus mik­ro­ra­jo­nus jun­gian­čio­je Nau­jo­jo­je gat­vė­je (Nau­jo­sios g., Vil­ties ir Jaz­mi­nų g. žie­de) – dirb­ti­nė eg­lu­tė vis tiek sta­to­ma.

Ko­dėl pa­si­rink­tas jud­rus žie­das?

„Šios eg­lės vaiz­du ga­lės džiaug­tis ap­lin­ki­nių mik­ro­ra­jo­nų gy­ven­to­jai, nes ji bus pui­kiai ma­to­ma ir per dau­gia­bu­čių lan­gus“, – ra­šo­ma sa­vi­val­dy­bės at­sa­ky­me „Aly­taus nau­jie­noms“ dėl 14 met­rų aukš­čio ka­lė­di­nės eg­lės at­si­ra­di­mo eis­mo žie­de. Taip pat tei­gia­ma, kad ren­gi­nių ar žmo­nių su­si­bū­ri­mų sa­vi­val­dy­bė prie kar­ka­si­nės eg­lės ne­pla­nuo­ja.

Ko­men­ta­re re­dak­ci­jai taip pat tei­gia­ma (ci­ta­ta): „Kar­ka­si­nės eg­lės kon­struk­ci­ja pa­sta­ty­ta vi­di­nė­je sa­le­lė­je eis­mo da­ly­vių ma­to­mu­mui ne­igia­mo po­vei­kio ne­tu­rės, ta­čiau ga­li pa­si­tai­ky­ti iš­si­blaš­kiu­sių vai­ruo­to­jų, ku­rie ga­li su­kel­ti tech­ni­nius eis­mo įvy­kius.“

Eg­lę pa­ly­gi­no su 3,5 kar­to ma­žes­niu ąžuo­liu­ku

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo Ry­čio Vit­kaus­ko nuo­mo­ne, eis­mo sau­gu­mui įta­kos 14 met­rų aukš­čio eg­lė ne­tu­rės, nes tai – „žie­di­nė san­kry­ža ir vai­ruo­to­jas, įva­žiuo­da­mas į san­kry­žą, tu­ri ste­bė­ti tik iš kai­rės pu­sės at­vyks­tan­čius au­to­mo­bi­lius, o tam eg­lė ne­truk­dys“. Ve­dė­jas pa­tei­kė ir ki­tą pa­vyz­dį – Vil­niaus bei Kau­no gat­vių žie­di­nė­je san­kry­žo­je Aly­tu­je įreng­tą švie­čian­tį ąžuo­liu­ką, ku­ris, tie­sa, už mi­ni­mą ka­lė­di­nę eg­lę yra ma­žes­nis tris su pu­se kar­to.

Į laik­raš­čio klau­si­mus, ko­dėl eg­lei pa­si­rink­ta bū­tent „Lid­lo“ san­kry­ža“ ir kiek kai­nuos kar­ka­so puo­ši­mo dar­bai mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­at­sa­kė.

 

Skai­ty­to­jų nuo­mo­nės:

„…Bam­bek­lių mies­tas. Vie­ni pa­si­fo­tog­ra­fuot ne­ga­lės, ki­tiems vai­ruot truk­do, dar ki­tiems pi­ni­gų švais­ty­mas. Ma­no nuo­mo­ne, fai­na, kad Aly­tus puo­šia­si, ne­svar­bu kur, kad ir sky­di­niuo­se, vis tiek ten žmo­nės ei­na į dar­bus, ma­to gro­ži­si ir ne­bam­ba.“ (Skai­ty­to­jas Gin­ta­ras D.)

„Lau­kiam BMW per Ka­lė­das eg­lu­tė­je per vi­du­ry.“ (Mo­des­tas N.)

„Ša­lia pės­čių­jų ta­ko au­ga nuo­sta­bi eg­lė, rei­kia tik ži­bu­riu­kų ir... štai jums puoš­me­na. Ir kam taip varg­ti su kar­ka­sais? (Li­di­ja)

„Aš ir­gi pa­gal­vo­jau apie ši­tą, tik­rą ir la­bai gra­žią eg­lę, au­gan­čią nuo Spor­to rū­mų, ki­to­je gat­vės pu­sė­je, prie pės­čių­jų ta­ko, ži­no­ma ne pa­čioj ge­riau­sio­je vie­toj ji to­kia gra­ži už­au­go, bet ma­ny­čiau, kad vis tiek ge­riau bū­tų ji, nei ta eg­lu­tė žie­di­nėj san­kry­žo­je.“ (Edi­ta J.)

„Ale kaip ja pa­si­džiaugt pra­va­žiuo­jant? Net pa­žiū­rėt ne­la­bai ga­lė­si... juk į ke­lią reik žiū­rė­ti, dar to­kioj at­sa­kin­goj san­kry­žoj.“ (Vir­gi­ni­ja V.)

„Svar­biau­sia, kad bus eg­lu­tė, nes iš­ėjus iš mies­to cen­tro, už „Iki“  par­duo­tu­vės, vi­suo­met at­ro­dy­da­vo, kad šven­tė bai­gė­si… Tai­gi, ši ini­cia­ty­va puoš­ti an­trą eg­lę – svei­kin­ti­na.“ (Iru­tė M. L.)

„Pi­ni­gus nu­ra­šy­ti kaž­kaip rei­kia gal... Ma­ty­sis iš to­lo ši­ta.“ (Vi­da B.)

„Bus daug ava­ri­jų įta­riu, už­si­žiop­sos į eg­lu­tę ir pa­mirš, kad vai­ruo­ja...“ (Jo­li­ta G.)

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O jei taip,,JURGELI MEISTRELI,MOKYK SAVO VAIKUS..O JUS VAIKAI TAIP DARYKIT ,KAIP JURGELIS DARO.Išvažiuos iš žiedo kiekvienas automobilis tik po 5 rato apie egle,!

  Komentaras

  Pirma, kada nustosime į kūgio formą sukaišiotas eglišakes vadinti egle ir dar "Kalėdine"? Antra, vienos sankryžos užgožimas eglių šakų krūva, kad ir su žėrinčiais papuošalais, - jokiu būdu nėra kalėdinės šventės sukūrimas miestelėnams. Trečia, prie pėsčiųjų tako augančios eglės natūralaus grožio neišnaudojimas šventinei nuotaikai kurti yra ne tik valdžios, bet ir verslo bei miesto bendruomenių(ar jų yra?) vištakumas? Ketvirta, ar tikroji šv.Kalėdų dvasia išvis kam nors dar rūpi?

  Komentaras

  Kokie rinkėjai, koks jų intelektas, mentalitetas, išsilavinimas, tokią ir valdžią jie išsirenka. Pažiūrėkit į kitus Lietuvos miestus, koks proveržis. Pvz. kad ir kažkada apšiurusi Varėna, jau aplenkė Alytų, tapo gražiu, tvarkinku ir tvarkomu miestu. O mes tampam tuščiu, nykiu apšepėlių miestu, nes išsirinkot nevykėlį, kurio pagrindinis darbas - komandiruotės, fotosesijos, juostelių karpymas ir tuščias čepsėjimas. Pasekit Cesiulio darbotvarkę, kuri skelbiama savivaldybės portale ir jus apims svetima gėda

  Komentaras

  Dalis komentarų įrodo, kad valdžioj ir juos palaikantys žemo intelekto. Jiems grožis svarbiau už žmonių saugumą. Nes apvažiavimuose svarbiausia užtikrint žmonių saugumą. Grožis po to. Šiuo atveju nesamonė, nes eglė riboja eismo dalyvių matomumą kitos žiedo pusės, kur įvažiuojantiems į žiedą, tiek einantiems per pėsčiųjų perėjas sukelia pavojingas situacijas. Dėl ko perspėja ir policija, kuri konkrečiai atsakinga už eismo saugumą. Ir jei dėl to įvykt avarijos, atsakinga policija kad neužtikrinta eismo saugumas. Nors realybėj vėl prikeverzoja valdžioj esantys.

  Komentaras

  Viskas gerai! Dažniausiai tą girdžiu su*** tuose serijaluose. Nieko neatsitiks, bet iš komentarų girdžiu, kad kitais metais bus puošiama eglė, ta, kur prie Sporto rūmų ir pėsčiųjų tako. Jei nenukirs. Apsaugok ,Dieve. Gal prasišnekejau.

  Komentaras

  Kad ir dabar būtų rinkimai, jaučias dominuojantys interesai. Kur renka trečdalis, turinčių teisę balsuot. Ir jų balsų pakanka. Tai savivaldybės sistema, bei nuo jų priklausančios interesų grupės. Verslai neturi ką rinkt, nes nesiteisino buvę. O, kur kelia paslaugų kainas, kai jais pasirūpina jiems dzin. Kaip ir kitos problemos. Ir iš čia ta pati tasa dešimtmečiais...

  Komentaras

  Dėl krizės, ji seniai vyksta ir alytiškiams dzin. Kad juos...O Cesiulis dėl savęs, komandos, monopolininkų rūpinasi gerai. Net į oligarchinių interesų sritį nelenda. Diria nuo silpniausių..Kur jaučia, kad atgal negaus.

  Komentaras

  Elementaru, Vatsonai. Mero darbo rezuktatų nėra,gilėja krizė,belieka kabinti makaronus dėl eglės papuošimo ir pan. Ūkio skyriaus vedėjo lygio klausymus Cesiulis "sprendžia". Apmaudu vienok...

Kiti straipsniai