Pa­si­ro­dė nau­jas dzū­kų kul­tū­ros žur­na­lo „Dai­na­va“ nu­me­ris (0)

dainava
Ti­ki­me, kad il­gus ru­dens va­ka­rus jums, mie­li skai­ty­to­jai, pra­skaid­rins nau­jas dzū­kų kul­tū­ros žur­na­lo „Dai­na­va“ nu­me­ris. 100 pus­la­pių ap­im­ties lei­di­ny­je at­vers­ti nau­ji Dzū­ki­jos kraš­to is­to­ri­jos pus­la­piai. Pro­zi­nin­kas Al­bi­nas Čap­li­kas pa­tei­kia iki šiol ne­ži­no­mų fak­tų apie par­ti­za­ni­nės ko­vos ge­ni­jų Vac­lo­vą Vo­ve­rį-Žai­bą, ku­ris kė­lė siau­bą Dau­gų, Kan­čė­nų, Alo­vės, Val­ki­nin­kų, Onuš­kio ir ki­tų Dzū­ki­jos mies­te­lių bei kai­mų stri­bams ir oku­pan­tų če­kis­tams, NKVD, MVD ka­riams.

La­bai įdo­mūs len­kų moks­li­nin­ko Ma­ria­no Mly­nars­ki pri­si­mi­ni­mai apie prieš­ka­rio Drus­ki­nin­kų par­duo­tu­ves. Ne ma­žiau įdo­mus Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus dar­buo­to­jos Deimantės Eidukaitės teks­tas apie vie­ną iš­ki­liau­sių prieš­ka­rio Lie­tu­vos kal­bi­nin­kų Sta­sį Da­bu­šį, ki­lu­sį iš Dzū­ki­jos, – jis 1898 m. bir­že­lio 5 d. gi­mė Vil­ka­nast­rų kai­me, Lei­pa­lin­gio pa­ra­pi­jo­je. Žur­na­lis­tas Vi­lius Re­ke­vi­čius ra­šo apie pir­mą­jį ofi­cia­lų gy­dy­to­ją Drus­ki­nin­kuo­se Ani­ce­tą Ren­jė. Fo­to­me­ni­nin­kas Al­gi­man­tas Čer­niaus­kas – apie Mer­ki­nės kraš­to is­to­ri­jos ži­no­vę Al­do­ną Bi­lins­kie­nę.

Kiek­vie­na­me žur­na­lo nu­me­ry­je daug vie­tos ski­ria­me dzū­kiš­ka tar­me pa­ra­šy­tiems teks­tams. Šį­kart – net ke­tu­ri nuo­tai­kin­gi Ire­nos Ba­ry­sai­tės-Ver­sec­kie­nės, Ie­vos Jan­kaus­kie­nės, Onos Bal­tru­ke­vi­čie­nės ir Ri­mu­tės Griš­ke­vi­čie­nės vaiz­de­liai apie Dzū­ki­ją, jos žmo­nes. Me­lo­din­gai skam­ba sa­ki­niai – tar­tum skai­ty­tum po­ezi­ją... Ta­čiau dzū­kų tar­mei iš­lik­ti ky­la ne vie­nas pa­vo­jus. Štai ką ra­šo kal­bi­nin­kė Da­nu­tė Va­len­tu­ke­vi­čie­nė: „O kas da­bar dzū­kiš­kai kal­ba kai­muo­se? Aš­tuo­nias­de­šimt­me­tės. O jei li­kis kur ko­kis jau­nes­nis, tai jis, nu­va­žia­vis kur Vyl­niun ar mies­tan, ir­gi tuoj dzū­kų kal­bu ne­pa­si­girs, ir ji ne­rei­ka­lin­ga“, – ci­tuo­ja­ma Mar­cin­ko­ny­se gy­ve­nan­ti vy­res­nio­jo am­žiaus mo­te­ris.

Ži­no­ma, dzū­kų kraš­tas tur­tin­gas ir gar­sus ne tik sa­vo is­to­ri­ja, kul­tū­ros pa­vel­du, bet ir nū­nai puo­se­lė­ja­mo­mis pa­trauk­lio­mis se­ne­lių, tė­vų tra­di­ci­jo­mis. Žur­na­lis­tės Lai­ma Re­ke­vi­čie­nė ir Rū­ta Aver­kie­nė ra­šo apie drus­ki­nin­kie­čius Ak­vi­lę ir Mo­des­tą Vit­kaus­kus, ke­pan­čius dzū­kiš­kas ban­de­les, tra­di­ci­nę duo­ną, Mar­cin­ko­nis – ma­žą­ją Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nę 2023 m.

Šiais me­tais Dzū­ki­ja mi­ni net tri­jų gar­sių po­etų – Si­gi­to Ge­dos, An­ta­no Jo­ny­no ir An­zel­mo Ma­tu­le­vi­čiaus-Ma­tu­čio gi­mi­mo su­kak­tis. Gar­sus Vei­sie­jų kraš­to­ty­ri­nin­kas, pe­da­go­gas Al­bi­nas Jar­ma­la, iš­lei­dęs net 13 kny­gų, o šiais me­tais ap­do­va­no­tas pir­mo­jo Laz­di­jų ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­ko Al­bi­no An­dru­lio­nio pre­mi­ja, žur­na­le pub­li­kuo­ja at­si­mi­ni­mus apie S.Ge­dą. Tik­riau­siai ir­gi bus įdo­mu skai­ty­ti pir­muo­sius dzū­kų po­eto pa­ra­šy­tus ei­lė­raš­čius – jų ne­ma­žai spaus­di­na­ma nau­ja­me žur­na­lo „Dai­na­va“ nu­me­ry­je. Be­je, nu­me­ry­je – net še­šių ra­šy­to­jų kū­ri­niai – Juo­zo Šikš­ne­lio pro­za, Dai­niaus Gin­ta­lo po­ezi­ja, Vy­tau­to Ka­zie­los esė apie po­etą An­ta­ną Ka­la­na­vi­čių, Ju­liaus Ke­le­ro min­tys apie S.Ge­dą, Hen­ri­kas Gu­da­vi­čius ap­žvel­gia An­ta­no Šve­do kny­gą „Vil­ties tes­ta­mentas“, o Čes­lo­vas Skar­žins­kas po­etiš­kai, nos­tal­giš­kai ra­šo apie dzū­kų kai­mus. Taip pat pub­li­kuo­ja­mi Al­gi­man­to Čer­niaus­ko ir Vy­tau­to Čer­niaus­ko li­te­ra­tū­ri­niai teks­tai.

Žur­na­le spaus­di­na­ma daug uni­ka­lių, anks­čiau ne­pub­li­kuo­tų nuo­trau­kų. Ori­gi­na­liai lei­di­nio vir­še­lį iliust­ra­vo fo­to­me­ni­nin­kas Al­gi­man­tas Čer­niaus­kas.

Dė­kin­gi pro­jek­to „Žur­na­las „Dai­na­va“ – dzū­kų et­ni­nio sa­vi­tu­mo sklai­dos ga­ran­tas“ rė­mė­jams – Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bai, Drus­ki­nin­kų ir Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms!

 

Čes­lo­vas Skar­žins­kas

Dzū­kų kul­tū­ros žur­na­lo „Dai­na­va“ re­dak­to­rius

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.