Pa­si­kei­tė val­džia – ne­be­rei­kia ir par­ti­jos. Pu­sė Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams pri­klau­siu­sių Aly­taus rajono se­niū­nų pa­li­ko šią po­li­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją (41)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja dėl Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų se­niū­nų par­tiš­ku­mo tik dar kar­tą pa­tvir­ti­na se­ną ir vi­siems ge­rai ži­no­mą tie­są, kad na­rys­tė par­ti­jo­je dau­ge­liui rei­ka­lin­ga ne iš įsi­ti­ki­ni­mų, o sie­kiant iš­sau­go­ti dar­bo vie­tą. Po da­bar­ti­nių sa­vi­val­dos rin­ki­mų pa­si­kei­tus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, tuo pa­čiu ir vi­so ra­jo­no val­dan­čia­jai dau­gu­mai, pu­sė bu­vu­siai jo val­dan­čia­jai par­ti­jai – Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams pri­klau­siu­sių se­niū­nų pa­li­ko šią po­li­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją. Vie­nas na­rys­tės pas kon­ser­va­to­rius at­si­sa­kęs se­niū­nas pa­reiš­kė, kad Aly­taus ra­jo­ne net ne­ga­lė­jo bū­ti ki­taip, – esi se­niū­nas, tu­ri pri­klau­sy­ti ir val­dan­čia­jai par­ti­jai, ant­raip ne­dirb­si.

„Vi­si per prie­var­tą bu­vom įsta­ty­ti“

Aly­taus ra­jo­ne yra vie­nuo­li­ka se­niū­ni­jų. Tad tiek pat ir se­niū­nų, ku­rių vie­na – Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jos da­bar yra vai­ko au­gi­ni­mo atos­to­go­se, o ją pa­va­duo­ja Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Tu­my­nas.

Jau prieš ku­rį lai­ką „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, kad se­niū­nai pa­lie­ka bu­vu­sią val­dan­či­ą­ją par­ti­ją ra­jo­ne – Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mok­ra­tus. Gir­di, pa­si­do­mė­kit ir pa­ra­šy­kit, kaip kai kas kei­čia „po­li­ti­nius kai­lius“.

Ir pa­si­do­mė­jo­me. Bent kol kas nie­kas iš se­niū­nų šių „kai­lių“ ne­pa­kei­tė, nes pa­li­kę kon­ser­va­to­rius į ki­tas par­ti­jas, pa­vyz­džiui, da­bar esan­čias ra­jo­no val­džio­je ne­įsto­jo. Kaip pa­tys sa­kė, net ne­kvie­čia­mi.

Ar Aly­taus ra­jo­no se­niū­nai tik­rai pa­li­ko bu­vu­sius val­dan­čiuo­sius kon­ser­va­to­rius, ku­rių ly­de­ris Al­gir­das Vrub­liaus­kas ra­jo­nui va­do­va­vo 23-ejus me­tus, ap­klau­sė­me pačius se­niū­nus.

Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­nas K.Tu­my­nas sa­kė, kad Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus ra­jo­no sky­rių pa­li­ko prieš ge­rą mė­ne­sį. Pa­si­tei­ra­vus ko­dėl, jis žo­džių ne­vy­nio­da­mas į va­tą pa­reiš­kė: „Vi­si per prie­var­tą bu­vom įsta­ty­ti. Da­bar esu lais­vas kaip paukš­tis, ne­ža­du nie­kur sto­ti. Rei­kia dirb­ti žmo­nėms, o ne par­ti­joms.“

Se­niū­nas tvir­ti­no, kad ne­bu­vo jo­kio spau­di­mo iš­sto­ti iš par­ti­jos ir da­bar jo nie­kas ne­kal­bi­na tap­ti kaž­ko­kios ki­tos par­ti­jos na­riu.

Apie tai, kad prieš mė­ne­sį kon­ser­va­to­rius pa­li­ko, tei­gė ir Alo­vės se­niū­ni­jos se­niū­nas Jo­nas Ba­liu­ko­nis. O iš­sto­ji­mo iš par­ti­jos prie­žas­tis įvar­di­jo kaip as­me­ni­nes.

 

„At­ei­na lai­kas su­pras­ti, kad ro­man­ti­kos nė­ra“

Po pa­va­sa­rį vy­ku­sių sa­vi­val­dos rin­ki­mų, ku­riuos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių ly­de­ris rajone ir bu­vęs il­ga­me­tis ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas pra­lai­mė­jo, šią po­li­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją pa­li­ko ir Dau­gų se­niū­ni­jos se­niū­nė Ir­ma Ka­šė­tie­nė. Ji tvir­ti­no, kad ap­si­spren­di­mui pa­lik­ti par­ti­ją įta­kos tu­rė­jo ša­ly­je ki­lęs va­di­na­ma­sis če­kiu­kų skan­da­las. Jo me­tu pa­aiš­kė­jo, kaip sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai dos­niai sa­vo ki­še­nes pil­dė­si di­de­lė­mis iš­mo­ko­mis, di­de­liais kie­kiais už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus py­lė­si ku­rą į sa­vo au­to­mo­bi­lius.

I.Ka­šė­tie­nė sa­kė par­ti­ją pa­li­ku­si sa­vo ap­si­spren­di­mu, ne­jau­tu­si jo­kio spau­di­mo iš da­bar­ti­nės ra­jo­no val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

„Kai sto­jau į par­ti­ją (TS-LKD Aly­taus ra­jo­no sky­rių – A.M.), vis­kas at­ro­dė lyg ir ro­man­tiš­kai. Bet at­ei­na lai­kas su­pras­ti, kad ro­man­ti­kos nė­ra“, – sa­vo iš­sto­ji­mą iš kon­ser­va­to­rių api­bū­di­no Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos se­niū­nas Ri­man­tas Avi­žie­nis. Jis pa­reiš­kė, kad pa­si­trau­ki­mas iš šios par­ti­jos su ra­jo­no val­džios pa­si­kei­ti­mu ne­su­si­jęs: „Nie­kas nie­ko ne­sa­kė, pats ap­si­spren­džiau.“

Apie tai, kad no­ri bū­ti lais­vas nuo po­li­ti­kos, rū­pin­tis tik ūki­niais se­niū­ni­jos rei­ka­lais, kal­bė­jo po sa­vi­val­dos rin­ki­mų iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų iš­sto­jęs Sim­no se­niū­ni­jos se­niū­nas Vla­das Če­po­nis.

Vi­si bu­vu­sią ra­jo­no val­dan­či­ą­ją par­ti­ją pa­li­kę se­niū­nai lyg su­si­ta­rę aiš­ki­no, kad bu­vo jų pa­čių ap­si­spren­di­mas tap­ti ne­par­ti­niais, kad jiems nie­kas ne­siū­lė ženg­ti to­kį žings­nį ir nau­jos ra­jo­no val­dan­čio­sios dau­gu­mos par­ti­jas jie ne­kvie­čia­mi.

Be­lie­ka tuo ti­kė­ti. Ta­čiau tik­riau­siai ne­gin­čy­ti­na, kad bu­vu­siai val­dan­čia­jai par­ti­jai Aly­taus ra­jo­ne se­niū­nai tu­rė­jo pri­klau­sy­ti. Vie­nas se­niū­nas net pa­siū­lė ne­varg­ti ir ne­klaus­ti vi­sų se­niū­nų, ar jai bu­vo TS-LKD Aly­taus ra­jo­no sky­riaus na­riais. Gir­di, jie vi­si šim­tu pro­cen­tu pri­klau­sė šiai par­ti­jai, ki­taip net ne­ga­lė­jo bū­ti.

 

Juo­kau­da­ma pa­reiš­kė, kad yra gi­mu­si kon­ser­va­to­re

Šiuo me­tu pu­sė Aly­taus ra­jo­no se­niū­ni­jų se­niū­nų yra ne­par­ti­niai. Taip ko ge­ro ne­bū­ta ra­jo­no se­niū­ni­jų is­to­ri­jo­je. Kiek il­gai gy­vuos se­niū­nų ne­par­tiš­ku­mas, kiek il­gai jie ga­lės skrai­dy­ti kaip lais­vi ir nie­kam ne­pri­klau­so­mi paukš­čiai, pa­ro­dys at­ei­tis.

Li­ku­si pu­sė se­niū­nų li­ko pas kon­ser­va­to­rius ir bent kol kas ne­ža­da iš­sto­ti iš šios par­ti­jos. Tvir­ti­na, kad nie­kas jų ir ne­ra­gi­na at­si­sa­ky­ti na­rys­tės bu­vu­sio­je val­dan­čio­je par­ti­jo­je ra­jo­ne.

Kad ne­si­ren­gia pa­lik­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų sa­kė, pa­vyz­džiui, Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos se­niū­nas Arū­nas Lau­kai­tis, But­ri­mo­nių se­niū­ni­jos se­niū­nas An­drius Kar­lo­nas, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos se­niū­nė Ok­sa­na Če­po­nie­nė. O Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jos se­niū­nė Ri­ma Čel­ko­nie­nė juo­kau­da­ma pa­reiš­kė, kad yra gi­mu­si kon­ser­va­to­re ir apie šios par­ti­jos pa­li­ki­mą ne­gal­vo­ja.

Su­pran­ta­ma, kiek­vie­no žmo­gaus ap­si­spren­di­mas – pri­klau­sy­ti vie­nai ar ki­tai par­ti­jai ir įsta­ty­miš­kai už tai ne­ga­li­ma bū­ti per­se­kio­ja­ma ar kaž­kuo įta­ri­nė­ja­ma. Ta­čiau se­niū­nai yra vie­ši as­me­nys, tad ir jų par­ti­nė pri­klau­so­my­bė – vie­ša.

 

Par­ti­jos ly­de­ris ra­jo­ne bu­vo ne­pa­sie­kia­mas

Kaip se­niū­nų pa­si­trau­ki­mą iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ver­ti­na šios par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas, da­bar­ti­nė­je ra­jo­no ta­ry­bo­je esan­tis ei­li­niu na­riu ir kon­ser­va­to­rių su­for­muo­tos opo­zi­ci­jos ly­de­ris A.Vrub­liaus­kas, su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko. Jis bu­vo te­le­fo­nu ne­pa­sie­kia­mas.

Pas­ta­ruo­ju me­tu, „Aly­taus nau­jie­nų“ duo­me­ni­mis, jis tu­ri rei­ka­lų su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT). Pats A.Vrub­liaus­kas ne­pa­nei­gė, kad pas jį lan­kė­si šios tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, at­li­ko ti­ria­muo­sius veiks­mus.

O STT nei pa­tvir­ti­no, nei pa­nei­gė, kad pas bu­vu­sius Aly­taus ra­jo­no va­do­vus, da­bar­ti­nius ra­jo­no ta­ry­bos na­rius, iš­rink­tus pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą, – me­rą A.Vrub­liaus­ką, vi­ce­me­rę Da­lią Ki­ta­vi­čie­nę ir Gin­ta­rę Jo­ciuns­kai­tę bu­vo at­lik­tos kra­tos. Tik raš­tu pra­ne­šė, kad jos at­lik­tos vyk­dant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai pa­da­ry­tų ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų.

 

Vi­ce­me­ras ir me­rė to­liau va­do­vau­ja „Var­dan Lie­tu­vos“ sky­riui

Da­bar­ti­nė­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą su­da­ro De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Dar­bo par­ti­jos ir so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vai.

De­mok­ra­tų są­jun­gai „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vau­jan­ti ra­jo­no me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė ir tos pa­čios par­ti­jos at­sto­vas vi­ce­me­ras Au­ri­mas Trun­cė pas­ta­ruo­ju me­tu per­rink­ti šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riaus va­do­vais. A.Trun­cė to­liau li­ko va­do­vau­ti De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ ra­jo­no sky­riui, R.Vit­kaus­kie­nė ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Mul­ma – jo pa­va­duo­to­jais.

A.Trun­cė sa­kė, kad jam yra ži­no­ma, jog kai ku­rie se­niū­nai iš­sto­jo iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų: „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad man tai bu­vo nau­jie­na. Kai ku­rie pa­tys man apie tai yra už­si­mi­nę. Tik­rai nie­kas iš mū­sų jiems ne­siū­lė pa­lik­ti par­ti­jos, tai bu­vo jų ap­si­spren­di­mas. Mū­sų par­ti­jos ra­jo­no sky­rius po sa­vi­val­dos rin­ki­mų bent kol kas ne­pa­di­dė­jo. Kaip bu­vo, taip ir yra apie 60 na­rių.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Jiems nieko ir neliko ,tik išstoti ,be svyla ir jų padai.Galvoja prisitraukti arčiau dabartinės merės .Bet nemanau kad išverstaskūrius kurie buvo senojo mero dešiniosios rankelės jie bus palikti seniūnais ,laikui bėgant baiksis ir jų vadovų šiltos kėdutės....

  Komentaras

  Puikiai išsprendėte politinio išverstaskūriškumo aritmetinį uždavinį. Kai taip viešai demonstruojamas savanaudiškumas, diskredituojama partinė sistema ir savivalda, griaunamas pasitikėjimas valdžia ir, deja, valstybe.

  Komentaras

  Kas prieš 30 metų būtų pasakę, kad Alytaus rajono konservatorių ilgaamžį lyderį ir buvusį meru .. kratys stt? Juk tokie šventi buvo..? Beje politikai, seniūnai vieši asmenys. Išlaikomi iš mokesčių mokėtojų lėšų ir jų veiklos turi būt skaidrios. Aiškint net nepatogius klausimus, kaip jų klausia. O jei nenori visuomenės dėmesio ir reiklumo, nėra ko eit į viešo sektoriaus postus.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.