Nu­ma­to­mas eta­tų ap­kar­py­mas – be di­de­lių dis­ku­si­jų (14)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus rotuse
Šią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­ma­to­ma pa­keis­ti anks­tes­nį ta­ry­bos spren­di­mą, ku­riuo nu­sta­ty­tas pa­rei­gy­bių skai­čius švie­ti­mo įstai­go­se. Jei ta­ry­ba to­kį spren­di­mą pa­keis­tų, mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio lik­tų tik po 0,25 eta­to rašt­ve­džio bei po to­kį pat eta­to dy­dį mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­to. Iš vi­so bū­tų su­ma­žin­ti 22 eta­tai.

Dis­ku­si­ją or­ga­ni­za­vo Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas

Dau­ge­lis Aly­taus lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių apie rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų eta­tų ap­kar­py­mą kiek­vie­no­je pa­rei­gy­bė­je iki 0,25 su­ži­no­jo iš sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je įdė­to mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­to. Kaip tvir­ti­no ne vie­nas šios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas, su jais jo­kių dis­ku­si­jų ar ta­ri­mo­si ne­bu­vo.

Su­ži­no­ję apie tai, jie sa­vo ini­cia­ty­va pra­dė­jo lan­ky­tis mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, ku­riuo­se bu­vo svars­to­mas eta­tų ma­ži­ni­mo klau­si­mas.

Pa­vyz­džiui, rašt­ve­džių eta­tai lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se at­si­ra­do prieš maž­daug pen­ke­rius me­tus, kai bu­vo cen­tra­li­zuo­ta šių įstai­gų bu­hal­te­ri­ja tam įstei­gus Alytaus miesto pa­slau­gų cen­trą, o bu­hal­te­riai šio­se švie­ti­mo įstai­go­se tvar­kė vi­sus gau­na­mų ir iš­siun­čia­mų do­ku­men­tų rei­ka­lus, vyk­dė mo­ki­nių tė­vų prašymų pri­ėmi­mą. Tiks­liau – rašt­ve­džiams pa­ti­kė­tos at­lik­ti vi­sos įstai­gos kan­ce­lia­ri­nės, administravimo funk­ci­jos.

O lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se bei mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai dir­ba nuo ne­at­me­nų lai­kų ir jų funk­ci­jos vi­siš­kai aiš­kios – mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo, at­ve­ža­mų mais­to pro­duk­tų prie­žiū­ra, val­gia­raš­čių su­da­ry­mas, įver­ti­nus vai­kų po­rei­kius ir jų li­gas.

Spren­di­mo pro­jek­tą dėl eta­tų ap­kar­py­mo paren­gė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, ga­vęs sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bės nu­ro­dy­mą.

Svars­tant klau­si­mą dėl mi­nė­tų eta­tų su­ma­ži­ni­mo ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, vie­nin­te­liam Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tui, va­do­vau­ja­mam so­cial­de­mok­ra­to Hen­ri­ko Ši­vo­ko, ki­lo min­tis su­reng­ti dis­ku­si­ją su švie­ti­mo įstai­gų, ku­rio­se nu­ma­to­ma tai pa­da­ry­ti, at­sto­vais. Net ne Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tui, ku­riam la­biau­siai tu­rė­tų rū­pė­ti rei­ka­lai švie­ti­mo įstai­go­se.

Įvar­di­jo ne kaip šven­tą kar­vę

Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pa­si­ta­ri­mas su švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vais vy­ko nuo­to­li­niu bū­du. Ži­no­ma, nė vie­nas ne­pa­lai­kė sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bės su­ma­ny­mo nuo at­ei­nan­čio sau­sio ap­kar­py­ti rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų eta­tus kiek­vie­no­je pa­rei­gy­bė­je iki 0,25.

Kel­tas klau­si­mas, kaip dvi va­lan­das per sa­vai­tę dir­ban­tys mi­nė­ti spe­cia­lis­tai su­ge­bės at­lik­ti pa­ves­tus dar­bus.

Ti­kė­ti­na, kad da­bar šias pa­rei­gas lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se už­iman­tys as­me­nys iš­eis iš dar­bo, o to­kiu krū­viu dir­ban­čius žmo­nes bus sun­ku su­ras­ti.

Taip pat ti­kė­ti­na, kad rašt­ve­džių dar­bus ims at­lik­ti di­rek­to­riai ar jų pa­va­duo­to­jai, o taip nu­ken­tės ug­dy­mo pro­ce­sas, O su mai­ti­ni­mo, mais­to pro­duk­tų kon­tro­le, val­gia­raš­čių su­da­ry­mu ga­li bū­ti vi­siš­kai ne­val­do­mas pro­ce­sas, pa­dau­gė­ti vai­kų ap­si­nuo­di­ji­mo mais­tu at­ve­jų, pa­gal­bos ne­su­lauk­ti kai ku­riems mais­to pro­duk­tams aler­giš­ki vai­kai ar ser­gan­tys dia­be­tu.

Pla­nuo­ja­ma švie­ti­mo įstai­goms nu­pirk­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­čią pro­gra­mą, ku­ri iš da­lies pa­keis­tų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tus, pa­vyz­džiui, tam tik­ram lai­ko­tar­piui su­da­ry­tų val­gia­raš­čių me­niu. To­kią pro­gra­mą tu­ri kai ku­rios di­džio­sios ša­lies sa­vi­val­dy­bės. Bet tai at­ei­tis.

Nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio su­ma­ži­nus 22 mi­nė­tus eta­tus šio­se švie­ti­mo įstai­go­se, per me­tus vie­ti­nia­me biu­dže­te bū­tų su­tau­po­ma apie 300 tūkst. eu­rų.

Tai tik­rai di­de­li pi­ni­gai mies­to iž­dui. Tik ar nuo tų eta­tų švie­ti­mo įstai­go­se pra­dė­ta tau­py­ti? Ar pa­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ro­dė pa­vyz­dį, ma­žin­da­ma­si eta­tus?

Bai­gian­tis Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­reng­tam pa­si­ta­ri­mui su švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vais dėl nu­ma­to­mo eta­tų ma­ži­ni­mo, jo pir­mi­nin­kas H.Ši­vo­kas pa­reiš­kė, kad spren­di­mo pro­jek­tas – ne šven­ta kar­vė, jį ga­li­ma ir pa­keis­ti.

Jis tvir­ti­no ti­kin­tis, kad ta­ry­bai pa­vyks pri­im­ti lop­še­liams-dar­že­liams ir mo­kyk­loms-dar­že­liams pa­lan­kes­nį spren­di­mą nei da­bar pla­nuo­ja­ma.

„Alytaus naujienų“ duome­nimis, vakar, rugsėjo 25-ąją, vykusiame jungtiniame tarybos komitetų posėdyje nuspręsta nuo ateinančio sausio lopše­liuose-darželiuose ir mokyk­lose-darželiuose palikti po 0,5 raštvedžio etato, o maitinimo organizavimo ir higienos prie­žiū­ros specialisto – po 0,25 etato.

Šiuo klausimu galutinį spren­dimą turi priimti miesto taryba.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Vargas Alytui. Česiulis kolegijoje dirbdamas ūkvedziu ismoko etatus mazinti. Čia tik pradžia. Baisu kai dievai nezino kas yra etatas, kada jis duodamas ir kas yra etato pareigybes. Įdomu kas laukia kokios nors ministerijos ar visos LIetuvos kai česiulis taps jos vadovu......

  Komentaras

  Kaip Alytuj patinka apsigaudinėt, ir vėliau erzintis. Nes dar šių metų pradžioj dar anos kadencijos taryba beveik vienbalsiai tvirtino šių metų deficitinį biudžetą. Kur girdėjos, nepadengti keli mėnesiai. Reiškia jau tuo met švelninimui, turėjo efektyvint pramonės parko ir aerodromo potencialų panaudojimą miesto labui. Bet nieko nedarydami sulaukė tų kelių užprogramuotai nepadengtų mėnesių ir stresuodami nuo tam momente silpniausių rėžia...O partijų branduoliai pedagogai ir medikai.. Kur problemos didėja ir šiose srityse. O meras, kurio atlygonimas apie 5 tūkstančiai eurų per mėnesį, tai atostogauja, tai kitaip blaškosi. Tarybos nariai, kur išmokos už mėnesį apie tūkstantį, iš vis dzin..

  Komentaras

  Mazinkit valdininkų skaičių, viešąsias įstaigas kurios nieko neveikia o tik pinigus siurbia iš biudžeto. Kam Alytuje su rajonų 2 savivaldybės? Blexa Niujorke gyvena 3 Lietuvos o vienas meras ir 51 tarybos narys. Ant tokio dydžio miestelio kaip Alytus ir rajonas kartu užtektų 20 biurokrateliu ir seniūno. Ale čia prieina visokie parazitai kenkėjai, šuda mala ir ponus vaidina.

  Komentaras

  Gal gerbiamiems tarybos nariams trūksta skaitymo ar teksto suvokimo įgūdžių, kad balsuoja už tokius protu nesuvokiamus sprendimus. Juk kai kurie iš jų patys tiesiogiai kenkia savo vaikams, kai kurie anūkams...

  Komentaras

  Jau šių metų pradžioj, dar prie anos kadencijos, tvirtinant šių metų biudžetą buvo replikos. Biudžetas dwficitinis, keliems mėnesiams nepadengtas. Nors pagal įstatymus, negali tvirtint deficitinio biudžeto. Bet, Alytaus dvarams įstatymai negalioja. Visi nereaguodami tylėjo. Kol nepaliečia. Įdomiausia partijų branduoliai pedagogai,medikai. Rwgis turėtų susitvarkyt savo partijose ir atstovaujamose sistemose. Priešingai iš jų signalai dėl mobingų. Normaliam valdyme meras su taryba iš kart turėjo ruošt švelninimo priemones. Stiprint miesto ekonomiką aktyvinant didelių pramonės parko ir aerodromų efektyvesnį panaudojimą miesto labui, stiprint darbą pagal šalies vystymo bd priorotetus per es paramą, švietimo reforma..Vietoj to, laimėję rinkimus, dar labiau subliuško. Pats meras vietoj konkrečių siūlymų tarybai svarstyt, po serijinėm atostogom. Taryba net liepos mėnesį posėdžio nedaro, nes neranda kuo užsiimt. Dabar pasekmes gaudo..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.