Nr. 1 „Kalnapilio“ nealkoholinio alaus parduota jau 10 mln. vienetų (0)

„Kalnapilio-Tauro grupės“ aludarė Asta Briedienė teigia, kad, norint sukurti šalyje ne vienus metus pirmaujančio nealkoholinio alaus skonį, visų pirma reikia pradėti nuo kokybės – tai padeda užtikrinti itin griežti tiek naudojamų žaliavų, tiek gamybos proceso standartai.
„Kalnapilio-Tauro grupės“ aludarė Asta Briedienė teigia, kad, norint sukurti šalyje ne vienus metus pirmaujančio nealkoholinio alaus skonį, visų pirma reikia pradėti nuo kokybės – tai padeda užtikrinti itin griežti tiek naudojamų žaliavų, tiek gamybos proceso standartai.
Ne­al­ko­ho­li­nis alus pel­no vis dau­giau var­to­to­jų sim­pa­ti­jų – nuo 2018-ųjų iki šių me­tų ge­gu­žės „Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­nio švie­sio­jo alaus par­da­vi­mai pa­sie­kė 10 mln. pro­duk­ci­jos vie­ne­tų. Ke­le­rius me­tus iš ei­lės rin­kos ly­de­riu lai­ko­mas ne­al­ko­ho­li­nis alus ir to­liau ne­pra­ran­da po­zi­ci­jos. Re­mian­tis „AC Niel­sen Bal­tics“ Lie­tu­vos maž­me­ni­nio pre­ky­bos in­dek­so duo­me­ni­mis, per­nai „Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­nis alus ša­lies gy­ven­to­jų bu­vo per­ka­miau­sias švie­sio­jo ne­al­ko­ho­li­nio alaus ka­te­go­ri­jo­je.

Tva­rus ga­mi­ni­mo bū­das

Pa­sak „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pės“ alu­da­rės As­tos Brie­die­nės, ne­al­ko­ho­li­nio alaus ga­mi­ni­mo pro­ce­sas pri­lygs­ta tra­di­ci­nio alaus ga­mi­ni­mui.

„Ne­al­ko­ho­li­nio alaus ga­my­bai nau­do­ja­me 100 proc. lie­tu­viš­ką, aukš­tos ko­ky­bės sa­lyk­lą. Jį iš­va­lo­me, su­ma­la­me ir, su­mai­šę su van­de­niu, gau­na­me men­ta­lą. Šis yra mai­šo­mas spe­cia­lia­me ka­ti­le prie nu­sta­ty­tos tem­pe­ra­tū­ros. Iš­fil­tra­vus men­ta­lą, gau­na­me sal­dų skys­tį, va­di­na­mą mi­sa – jį tra­di­ciš­kai ver­da­me apie va­lan­dą ir pa­gar­di­na­me apy­niais“, – alaus ga­my­bos sub­ti­ly­bes pa­sa­ko­ja il­ga­me­tė alu­da­rė.

„Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­niam švie­sia­jam alui nau­do­ja­mi tiek kar­tie­ji, tiek aro­ma­ti­niai apy­niai – toks de­ri­nys lei­džia pa­siek­ti no­ri­mą alaus sko­nį. Į at­vė­sin­ta mi­są de­da­mos alaus fer­men­ta­ci­jai rei­ka­lin­gos mie­lės – bū­tent ne­al­ko­ho­li­niam alui yra nau­do­ja­mos ne įpras­tos, o tik jo ga­mi­ni­mui tin­ka­mos mie­lės.

„Mie­lės ne­al­ko­ho­li­niam alui at­ke­liau­ja iš Vo­kie­ti­jos. Jos pa­si­žy­mi tuo, kad alaus fer­men­ta­ci­jos me­tu ne­iš­ski­ria al­ko­ho­lio, ta­čiau lei­džia už­tik­rin­ti ma­lo­nų alaus aro­ma­tą. No­rint, kad spe­cia­lios mie­lės leis­tų pa­siek­ti no­ri­mą efek­tą, rei­kia ne tik kruopš­čiai pa­ruoš­ti mi­są, bet ir tei­sin­gai at­lik­ti vi­są fer­men­ta­ci­jos pro­ce­są“, – pa­brė­žia A. Brie­die­nė.

Po fer­men­ta­ci­jos alus yra fil­truo­ja­mas ir iš­pils­to­mas į įvai­rią ta­rą – stik­li­nius bu­te­lius ir skar­di­nes.

Toks ne­al­ko­ho­li­nio alaus ga­mi­ni­mo bū­das, kai nau­do­ja­mos spe­cia­lios, fer­men­ta­ci­jos me­tu al­ko­ho­lio ne­iš­ski­rian­čios mie­lės, lai­ko­mas vie­nu tva­riau­sių – no­rint pa­ša­lin­ti al­ko­ho­lį iš jau pa­ga­min­to alaus rei­kė­tų ne tik pa­pil­do­mos įran­gos, bet ir bū­tų su­nau­do­ja­ma dau­giau elek­tros ener­gi­jos bei ki­tų re­sur­sų.

 

Var­to­to­jai im­lūs nau­jiems sko­niams

Nuo 2018 m. pa­gal nau­ją re­cep­tą ga­mi­na­mas „Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­nis alus iš­kart bu­vo tei­gia­mai įver­tin­tas ir Lie­tu­vos var­to­to­jų – 2019 m. per rin­kos ty­ri­mų ben­dro­vės „Rin­kos ty­ri­mų cen­tras“ vyk­dy­tas ak­lą­sias de­gus­ta­ci­jas ska­niau­siu ne­al­ko­ho­li­niu alu­mi iš­rink­tas „Kal­na­pi­lio“ švie­su­sis ne­al­ko­ho­li­nis.

No­rint su­kur­ti ša­ly­je ne vie­nus me­tus pir­mau­jan­čio ne­al­ko­ho­li­nio alaus sko­nį, vi­sų pir­ma rei­kia pra­dė­ti nuo ko­ky­bės, tei­gia A. Brie­die­nė – tai pa­de­da už­tik­rin­ti itin griež­ti stan­dar­tai tiek nau­do­ja­moms ža­lia­voms, tiek ga­my­bos pro­ce­sui.

„Pa­vyz­džiui, tu­ri­me pa­tvir­tin­tus griež­tus stan­dar­tus sa­lyk­lui, ko­kius ko­ky­bės ro­dik­lius ir pa­ra­met­rus jis tu­ri ati­tik­ti, kad ga­lė­tu­me iš jo ga­min­ti alų. Tai yra ne­men­kas iš­šū­kis iš lie­tu­viš­ko der­liaus sa­lyk­lą ruo­šian­tiems ga­min­to­jams, nes ne­da­ro­me jo­kių iš­im­čių“, – tei­gia ji.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, nors į bu­te­lius ir skar­di­nes pils­to­mas tos pa­čios rū­šies „Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­nis švie­su­sis alus, vis dar ga­jus mi­tas, kad alaus sko­nis ski­ria­si: „Tam įta­kos ga­li tu­rė­ti sau­lės ar­ba dirb­ti­nė švie­sa – di­džiau­sias prie­šas alui. Bū­tent dėl gau­na­mos švie­sos alus bu­te­ly­je ga­li tru­pu­tį pa­keis­ti sko­nį, ko ne­nu­tin­ka su į skar­di­nes iš­pils­ty­tu alu­mi.“

Tuo tar­pu alaus ga­min­to­jams ten­ka pri­si­tai­ky­ti prie be­si­kei­čian­čių var­to­to­jų įpro­čių bei lū­kes­čių ir vis pa­siū­ly­ti nau­jus sko­nius – šiuo me­tu „Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­nio alaus krep­še­ly­je ne vien tra­di­ci­nis švie­sus alus, bet ir ne­al­ko­ho­li­nio alaus kok­tei­liai su cit­ri­nų, greipf­ru­tų, ar­bū­zų, vyš­nių ir eg­zo­ti­nių vai­sių sul­ti­mis.

Nau­ji sko­niai bu­vo sėk­min­gai įver­tin­ti ir ne­pri­klau­so­mų ver­tin­to­jų – „Kal­na­pi­lio Li­te“ ne­al­ko­ho­li­nis ar­bū­zų sko­nio alus šie­met pel­nė II vie­tą gė­ri­mų ka­te­go­ri­jo­je „Niel­sen“ or­ga­ni­zuo­tuo­se „Best New Launch 2021“ ap­do­va­no­ji­muo­se, nu­rung­da­mas ki­tus al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus.

Pa­sak ga­min­to­jos at­sto­vės, „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pės“ pla­nuo­se nu­ma­to­ma ir to­liau plės­ti ne­al­ko­ho­li­nio alaus krep­še­lį, ša­lies var­to­to­jams pa­siū­lant vis dau­giau nau­jie­nų.

„Lie­tu­vos gy­ven­to­jai dau­giau ke­liau­ja ir ra­gau­ja, to­dėl no­ri tos įvai­ro­vės ir vie­ti­nė­je alaus rin­ko­je – au­ga po­rei­kis ne tik įvai­riems, bet ir ypa­tin­giems ne­al­ko­ho­li­nio alaus sko­niams, spar­čiai po­pu­lia­rė­ja įvai­rūs ne­al­ko­ho­li­niai alaus kok­tei­liai“, – ko­men­tuo­ja alu­da­rė A.Brie­die­nė.

 

Pa­tei­si­na var­to­to­jų lū­kes­čius

Šiuo me­tu nau­jo­je ne­al­ko­ho­li­nio „Kal­na­pi­lio“ alaus re­kla­mo­je pa­si­ro­dan­tis ša­lies krep­ši­nio le­gen­da Ar­vy­das Sa­bo­nis pa­si­rink­tas ne vel­tui. Re­kla­mi­nia­me kli­pe jis per­duo­da drau­gams ne­al­ko­ho­li­nį alų it krep­ši­nio ka­muo­lį aikš­te­lė­je, ga­liau­siai iš­ta­ria žo­džius: „bū­ti po­pu­lia­riau­siu – tai vi­sa­da bū­ti dė­me­sio cen­tre“. Tai ga­lio­ja tiek jam, tiek ir „Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­niam alui.

„Il­gą lai­ką ga­min­da­mi ša­lies var­to­to­jų pa­mėg­tą ne­al­ko­ho­li­nį alų jau­čia­me di­de­lę at­sa­ko­my­bę pa­tei­sin­ti jų lū­kes­čius – ne tik iš­lai­ky­ti pui­kų alaus sko­nį, bet ir jo ko­ky­bę, kad kas kar­tą at­si­da­rius bu­te­lį ar skar­di­nę var­to­to­jas gau­tų tai, ko ir ti­ki­si“, – sa­ko A.Brie­die­nė.

Užs. Nr. 082

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.