No­ras sta­ty­ti pen­kia­aukš­čius se­no­jo­je Aly­taus da­ly­je tarp dvie­jų ug­nių: pla­no ren­gė­jai siū­lo pai­sy­ti gy­ven­to­jų nuo­mo­nės, sa­vi­val­dy­bės vadovybė su ja ne­su­tin­ka (83)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Mar­gio gat­vė
Ar ko­re­guo­ja­ma­me mies­to ben­dra­ja­me pla­ne at­si­ras ga­li­ma pen­kia­aukš­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­ba se­no­jo­je mies­to da­ly­je – pavyzdžiui, Mar­gio gat­vė­je, kur dabar stūkso smėlio krūvos? Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mas jau du kar­tus bu­vo vie­šai svars­to­mas su gy­ven­to­jais. An­tro svars­ty­mo me­tu di­džiau­sio gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mo su­lau­kė se­no­jo­je Aly­taus da­ly­je, Mar­gio ir Bi­ru­tės gat­vė­se, nu­ma­to­mas keis­ti čia sta­ty­ti­nų gy­ve­na­mų­jų na­mų aukš­tin­gu­mas nuo dvie­jų, tri­jų aukš­tų iki pen­kių aukš­tų. Pas­ta­ruo­ju me­tu no­ras sta­ty­ti to­kio aukš­čio gy­ve­na­muo­sius na­mus mi­nė­to­je mies­to da­ly­je at­si­dū­rė tarp dvie­jų ug­nių: pla­no ko­rek­ci­jų ren­gė­jai siū­lo at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę ir is­to­ri­nė­je mies­to da­ly­je ne­nu­ma­ty­ti pen­kia­aukš­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos, o sa­vi­val­dy­bė su žmo­nių iš­sa­ky­ta nuo­mo­ne ne­su­tin­ka, siū­lo į ją neat­si­žvelg­ti. Kuo baig­sis ši ko­va ir kas bus jo­se lai­mė­to­jas – mies­to is­to­ri­jai ne­abe­jin­gi aly­tiš­kiai ar sa­vi­val­dy­bė, įtar­ti­nai gi­nan­ti ver­slo in­te­re­sus?

Vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas tvir­ti­no ga­vęs nu­ro­dy­mą

Aly­taus se­no­jo­je da­ly­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, vie­toj kaž­ka­da bu­vu­sio, prieš ku­rį lai­ką nu­griau­to se­no gy­ve­na­mo­jo na­mo jau sto­vi du nau­jo na­mo aukš­tai.

Ne­to­lie­se esan­čios Mar­gio gat­vės vie­to­je taip pat kaž­ka­da bu­vo na­mas, ku­rio ne­be­li­ko, o jo vie­to­je stūk­so smė­lio krū­vos.

Šian­dien jau aiš­ku, kad šio­se vie­to­se no­ri­ma sta­ty­ti ne dvie­jų ar tri­jų aukš­tų gy­ve­na­muo­sius na­mus, kaip nu­ma­ty­ta ben­dra­ja­me mies­to pla­ne, o pen­kia­aukš­čius.

Pra­šy­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai šio­se vie­to­se leis­ti di­din­ti sta­to­mų pa­sta­tų aukš­tin­gu­mą yra pa­tei­kęs in­ves­ti­ci­ne veik­la už­si­i­man­čios Aly­taus ben­dro­vės „M5R“ di­rek­to­rius Mo­tie­jus Re­mei­ka. Jis va­do­vau­ja ir lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čiai, taip pat Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­tai ben­dro­vei „Skaus­mo užuo­vė­ja“.

Ka­dan­gi bu­vo ren­gia­mas mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko ap­si­spręs­ti, ar Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se – se­no­jo­je mies­to da­ly­je leis­ti di­din­ti sta­to­mų gy­ve­na­mų­jų na­mų aukš­tin­gu­mą.

Dėl iš­ki­lu­sių ne­aiš­ku­mų ir reiš­kia­mų pa­sta­bų šio pla­no ko­rek­ci­ja su aly­tiš­kiais vie­šai bu­vo svars­to­ma du kar­tus. Per ant­rą­jį svars­ty­mą ir pa­teik­tas va­rian­tas, ku­ria­me bū­tų nu­ma­to­ma ga­li­my­bė sta­ty­ti pen­kių aukš­tų pa­sta­tus Mar­gio ir Bi­ru­tės gat­vė­se. Šis pa­siū­ly­mas dėl bū­si­mų pa­sta­tų aukš­tin­gu­mo pa­di­di­ni­mo se­no­jo­je mies­to da­ly­je su­lau­kė dau­giau­sia kri­ti­kos.

Aly­taus is­to­ri­niam at­mi­ni­mui, jo iš­sau­go­ji­mui ne­abe­jin­gi mies­tie­čiai siū­lė ne­pri­tar­ti di­des­nių nei dvie­jų ar tri­jų aukš­tų gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se.

Pas­ta­ruo­ju me­tu vy­ku­sia­me vie­ša­me svars­ty­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, lai­ki­nai vyk­dan­tis sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to funk­ci­jas Arū­nas Gri­gai­tis tvir­ti­no, kad jis, kaip ar­chi­tek­tas, pen­kia­aukš­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se ne­pri­ta­rė ir ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jams ne­da­vė už­duo­ties keis­ti pla­ną, ta­čiau tai pa­da­ry­ti ga­vęs nu­ro­dy­mą iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ra­kai­čio. Tiks­liau – gau­tas nu­ro­dy­mas ten­kin­ti ben­dro­vės „M5R“ pra­šy­mą.

Pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jai – gy­ven­to­jų pu­sė­je

Ar ko­re­guo­ja­ma­me mies­to ben­dra­ja­me pla­ne at­si­ras ga­li­ma pen­kia­aukš­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­ba se­no­jo­je mies­to da­ly­je – Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se?

Aly­taus ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mus ren­gian­čio Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos ins­ti­tu­to ar­chi­tek­tas, moks­lų dak­ta­ras, šio pla­no ko­re­ga­vi­mo pro­jek­to va­do­vas Eval­das Ra­ma­naus­kas ofi­cia­liai pa­reng­ta­me ant­ro­jo vie­šo­jo svars­ty­mo pro­to­ko­le sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Gin­ta­rui Ra­kai­čiui pa­siū­lė at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę. Kon­kre­čiau – mi­nė­to­je mies­to da­ly­je ne­tu­rė­tų bū­ti pen­kia­aukš­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų.

„Mes pa­siū­lė­me at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę, nes, se­no­jo­je mies­to da­ly­je pa­sta­čius pen­kia­aukš­čius gy­ve­na­muo­sius na­mus, nu­ken­tė­tų is­to­ri­nės mies­to da­lies ap­lin­ka, kraš­to­vaiz­dis, čia esan­čių erd­vių struk­tū­ra“, – sa­kė E.Ra­ma­naus­kas.

Per vy­ku­sį an­trą vie­šą­jį ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo svars­ty­mą pa­ste­bė­ta, kad mi­nė­to­je se­no­jo­je mies­to da­ly­je so­viet­me­čiu bu­vo pa­sta­ty­tas va­di­na­ma­sis po­nų pen­kia­aukš­tis, dar va­din­tas ba­jo­rų gūž­ta, bet ta­da par­ti­niams va­dams bu­vo vis­kas leis­ti­na. Ne­gi ir da­bar kai kam grį­žo anie lai­kai?

Di­rek­to­rius pa­siū­lė neat­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę

Pa­si­ro­do, ir aly­tiš­kių, ir pla­no ko­rek­ci­jos ren­gė­jų nuo­mo­nė dėl pa­sta­tų aukš­tin­gu­mo se­no­jo­je Aly­taus mies­to da­ly­je vi­siš­kai ne­svar­bi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui G.Ra­kai­čiui.

E.Ra­ma­naus­ko tei­gi­mu, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jams pa­siū­lė neat­si­žvelg­ti į aly­tiš­kių nuo­mo­nę, kuria prieštarauta sta­ty­ti pen­kia­aukš­čius gy­ve­na­muo­sius na­mus Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vių te­ri­to­ri­jo­je.

Aki­vaiz­du, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vui svar­biau ne is­to­ri­nės mies­to da­lies iš­sau­go­ji­mas, aly­tiš­kių pa­reikš­ta nuo­mo­nė, o ver­slo in­te­re­sai.

„Šio­je vie­to­je yra ir dau­giau dau­gia­bu­čių. Jei bū­tų jų dar dau­giau, ne­ma­tau nie­ko blo­go“, – tei­gė G.Ra­kai­tis.

„Ne­ga­li­me kom­pro­mi­tuo­ti sa­vo, kaip ar­chi­tek­tų, vardo“

Vi­siš­kai ne­se­niai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­sie­kė ki­ta in­for­ma­ci­ja iš ben­dro­jo pla­no ko­rek­ci­jų ren­gė­jų. At­si­sa­ko­ma neat­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę. Va­di­na­si, se­no­jo­je mies­to da­ly­je – Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se pla­no ren­gė­jai pa­lie­ka ga­li­mą dvie­jų ir tri­jų aukš­tų gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bą.

Pla­no ko­rek­ci­jos ren­gė­jai sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė mo­ty­vus, ko­dėl siū­lo­ma at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę.

„Mes tu­ri­me va­do­vau­tis Ar­chi­tek­tū­ros, Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mais, pri­va­lo­me gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, ne­ga­li­me kom­pro­mi­tuo­ti sa­vo, kaip ar­chi­tek­tų, var­do, blo­gin­ti is­to­riš­kai ver­tin­gos te­ri­to­ri­jos ur­ba­nis­ti­nės ko­ky­bės“, – pa­brė­žė E.Ra­ma­naus­kas.

Pa­sak G.Ra­kai­čio, su KTU Ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos ins­ti­tu­tu bus dis­ku­tuo­ja­ma dėl ga­lu­ti­nio ap­si­spren­di­mo, ar leis­ti mi­ni­mo­je mies­to da­ly­je sta­ty­ti pen­kia­aukš­čius, ar ne.

E.Ra­ma­naus­kas ne­pra­ran­da vil­ties, kad pa­vyks su­si­tar­ti taip, jog į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę vis dėl­to bū­tų at­si­žvelg­ta.

Keis­tai at­ro­do, kad žmo­nėms, šiuo at­ve­ju – mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jams la­biau rū­pi kiek ga­li­ma au­ten­tiš­kes­nės Aly­taus is­to­ri­nės da­lies iš­sau­go­ji­mas nei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Be­je, pla­no ko­re­ga­vi­mą tu­ri tvir­tin­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Ka­dan­gi jo­je ab­so­liu­čią dau­gu­mą tu­ri so­cial­de­mok­ra­tai, o šios par­ti­jos na­rys yra ir G.Ra­kai­tis, la­bai ti­kė­ti­na, jog jo pa­teik­ti ar­gu­men­tai ga­li nu­lem­ti pla­no ko­rek­ci­jų pri­ėmi­mą.

Ne­su­ta­ri­mus ke­lian­čio­je mies­to se­no­jo­je da­ly­je, pa­sak ben­dro­vės „M5R“ di­rek­to­riaus M.Re­mei­kos, bus sta­to­mi to­kie pa­sta­tai, ko­kius leis sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tai.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kaip meras su taryba kokybiškai dirbtų, nebūtų per kur apskundinėt jų veiksmų. Dabar nuo kadencijos pradžios meras su taryba turėjo suspėt atlikt visas reikalingas projektų koregavimo procedūras. Kad tik patvirtinus taryboj, po valdininkai vykdo. Reiškia meras su taryba turėjo neatastogaut ir liepą posėdžio net nerengt. O priešingai turėjo rengt posėdį ir reikiamus projektų pakitimus tvirtint. Po ko valdininkai vykdo ir nėra pretekstų apskundinėt. Kaip dabar laisvai randa pretekstų apskundinėt ir įvelt erzelyną. Blogiausia, kad iš pat pradžių taryboj nepatvirtinti siekiami miesto vystymo konkretūs tikslai. Kaip gyvintbendrą ekonomiką efektyvinant strateginių krypčių kaip pramonės parko ir aerodromo galingų potencialų išnaudojimo.. Lygiose vietose nesuspėta su projektų pakitimų ir tvirtinimo procedūrom. Nors reikėjo atkreipt dėmesį iš anos kadencijos fėl Jaunimo parko projektų spragų. Bet. Trūksta aiškiai tikros ūkinės kompetencijos patirčių. Nes jų teoriniai mandrumai - patys nervus per tai gadinasi. Tad juos taro pralaimėję rinkimus lygiose vietose.

  Komentaras

  Iš išorės žiaurus vaizdas Alytaus valdyme. Dėl mažų atlyginimų streikuoja pedagogai, skundžias medikai per ligoninėj problemos ir perteklinis mirtingumas. Ir vietoj rimto ekonomikos skatinimo, kad užtektų lėšų normaliems pedagohų, medikų.. atlyginimams, atviras destruktyvas iš atskirų net per kombinacijas su teisėsauga slopint retas iniciatyvas dėl ekonomikos skatinimo. Per ką pas vienintelius pustuščias pramonės parkas, po paskutinio teismo sprendimo pusstušti dideli aerodromo plotai. Pabandė mokyklėlę savivaldybė retint, skundinėjimai urmu per institucijas. Pabandė apleistu plotus miesto cetre tvarkyt ir įveiklint, tiria prokurorai kad nedrystų bandyt. Dar vergams Alytuj palikta galimybė streikuot vieni prieš kitus dėl centų likučių. Tegu erzinas į apačias, tokius tik lengviau valdyt. Kaip ir savivaldybę kvailint.

  Komentaras

  Reiškia atskirų Alytuj stagnatorių ir teisėsaugos norais palikt miesto erdvėse smėlio krūvas vadinant paveldo išlaikymu, pustuščius pramonės parko ir aerodromų žemės plotus virš 100 ha ant valstybės žemės. Neleist savivaldybei retint perteklinių mokyklų ir tik skūstis, kad trūksta lėšų ir gerai apmokamų darbo vietų... Ir laimingi mazochizme. Po ko klausimas, kas dar likę leidžiama daryt savivaldybei? Kaip ir eiliniams vergams, iki kiek leidžiama kalbėt, reikšt nuomones? Kad net teismo salėse iš jų nesityčiotų žemindami banditinėm leksikom- kas ubagams davė teisę aiškint klaust, klykiant teisėjai nurodinėjant kad tokiems ubagams dėt dideles baudas kad jų šeimos amžiais neišsimokėtų. Ar palietę šias temas ir per komentarus būt šmeižinėjami, įžeidonėjami .. paliekant tyrimuose nustatyta rašinėti žeidinėjantys komentarai po moters darbo ir namų kompiuteriais ir atsisakė duot parodymus atsakomybe. Tai yra paslėpti ir pasislėpę ,,po moters sijonu". O apie žmonišką atsiprašymą įžeidus net kalbos nėra, su vergais nesiskaitoma ir už žmones, kuriems galioja Konstitucija ginanti Žmogaus teises, nelaikomi. Organizuotas darinys grupėj po kitų asmens duomenimis slopint. Kad niekas Alytuj be anų nedrystų nieko daryt. O alytiškių valia per rinkimus eliminuojant tokius iš būsimos tarybos jų urmu nerenkant nieko nereiškia. Nes Alytuj vergams vergų vieta. Šį jungą nusimetę kiti miestai, Alytuj kol kas nepajėgia. Čia ant geraširdžių dzūkelių galvų saujelė cinikų kaip nori kol kas išsidirbinėja. Kaip pripratę nuo Nepriklausomybės pradžios netekta tiek buvusių gerų įmonių, tas negatyvas ir tesiasi. Ir nei vienas viešoj erdvėj politikas nebando to stabdyt. Net analizuot bijo. Nes bijo šio negatyvo. Gerai organizuotų saujelės atskirų.

  Komentaras

  Marijampolėj stato gamyklą už 35 milijonus. Alytuj pabando tvarkyt miesto erdves statydami kelių aukštų namą- tiria prokurorai. Pagal paskutinį teismo sprendimą ir toliau stovi pustuščias aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės vertės apie 40 milijonų. O savivaldybė dėl lėšų stygiaus kelia mokesčius nuo vaikų darželiuose. Kėlęs klausimus dėl pustuščio pramonės parko ir aerodromo alytiškis įžeidinėtas per komentarus, kur nutrauktam Alytaus prokuratūros tyrime Nr.03-2-00215-17 nustatę teisėsauga. Įžeidinėta po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsisakė duot parodymus. Atvirai paslėpta ,,po moters sijono" atsakomybe tyčiojantis iš alytiškių. Nors požymiai kaip organizuotos gaujos
  po kitų asmens duomenimis prieš vieną, kad kiti bijotų. Iki šiandien nekonkretinant alytiškiams duodamas ženklas, neliest šių temų. Nes bus įžeidinėjami ir iš jų tyčiojamasi net teismo salėse. Ką demonstravo viešas asmuo oligarchas Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 po privačiu ieškiniu net teismo salėj. Ir dar teismas išsityčiojęs iš alytiškio uždėjo kelis tūkstančius ieškinio už oligarcho asmens įžeidimą. Kad kaip anam būnant politiku dryso jo paklaust dėl orlaivio priklausomybės, paliest pustuščių pramonės parko ir aerodromo temas. Žinokit Alytuj vergai savo vietą. Nes dvaro teisėsauga sutvarkys.

  Komentaras

  Šiuo metu į Akmenės lez trečią gamyklą atidarinėja. Serijom eina po kelis šimtus milijonų investicijų sukuriant papildomai po 200 gerai apmokamų darbo vietų. Kur iki 2025 metų turi pritraukt 0,5 milijardo su tūkstančiu gerai apmokamų darbo vietų. Akmenės valdžia vos spėja atvykstantiems 100 dirbt su šeimom ruošt palankią žmonėms gyvent infrastruktūrą. Alytuj per atskirus rinkimus nelaimėjusių liguistas ambicijas net per teisėsaugą iki nužmogėjimų slopint retas iniciatyvas dėl pramonės parko ir aerodromo galingų plotų aktyvinimo, merdi miestas. Net tvarkyt miesto centre apleistos infrastruktūros negali, nes organizuoti pasipriešinimai ir per žiniasklaidą. Dėl švietimo pabandė mokyklėlę retint, skundinėjimai per visas institucijas. Net per atskirus komentarus įžeidinėjimai, šmeižinėjimai kas neįtinka. Bijo jų intrigų meras su taryba. Pustuščias aerodromas tesiamas ir po paskutinių teismo sprendimų. Nedarys patys, bet neleis kas ir sugeba. Reikia skirt pelus nuo grūdų. Anekdotas, pabandė centre plotelį sutvarkyt kelių aikštų daugiabutį statant nes kitaip neapsimoka, po mistiniu senamiesčio darkymu kaltindami stabdo.

  Komentaras

  Kalbėjau su tais " nuskriaustais po rinkimų ir nepatekusiais į tarybą", todėl perduodu jų poziciją, kad žinotumėte - jiems dabar vienodai jūsų bėdos, jūsų merijaus siautėjimas, jūsų problemos, nes rinkėjai su savo pasirinkimu nuo jų nuėmė atsakomybę. Dauguma tų žmonių turi verslus, puikiai šiandien gyvena ir nesuka galvos dėl šito degraduojančio miestelio. Jūs pasirinkote ką norėjote, nes jums nereikėjo jų patirties, jų kompetencijų, jų atsakingumo pries rinkėjus. Tik keista, kad niekaip tų "nuskriaustų" nepamirštate :) Dabar džiaukitės 10 pensininkų žiovaujančių taryboje, džiaukitės bemoksliais, kuriuos išsirinkote ir laimingai gyvenkite

  Komentaras

  Atėjo 5 nupezę bobutės į susirinkimą pašūkavo su transperantais ir nieko doro nepasakė. Atėjo ir Dirsė kuris nesuprasi ko atėjo matomai darbo trūksta tai pasirodyti norėjo kad vis dar toks yra. Esminis klausimas: kaip Alytuj atsikratyti kaimo sindromo ? Tik pritraukiant dideles investicijas irstatant prestižinius būstus išsilavinusioms pasiturinčioms šeimoms. Kiti atveju Alytus liks žemiau nei Prienai lygio.
  Komentatoriai kaip suprantu čia tik kokie 5 asmenys iš jų turbūt daug nuskriaustų po rinkimų ir nepatekusių i tarybą... Gal jau nusiraminkit miestieičiai jums parodė jūsų vietą ;)

  Komentaras

  Štai iš Prezidentūros gautam atsakyme dėl viešo asmens S.L. su elgesio įpatumais susijuose atvejuose suteikiama galimybė ir vietos pareigūnams susitvarkyt. Pagal LR BPK 217 str., 1 d.- prokuroras gali savo iniciatyva atnaujinti Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 pagrindžiant iki galutinio konkretinimo ir vertinimo. Kartu vertint viešo asmens elgesį Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 teismo salėj. Bei savivaldybės Etikos komisijos tyrimo metu pagal spr. Nr.KPPn-16. Taip pagal Teismų įst. 84 str., 4 d. iškelt drausmės bylą teisėjai, kad Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 neišlaikyti Konstitucijos įstatymų laikymosi ir ko dėka prieita iki viešo asmens alpinėjimų nuo savo išsidirbinėjimų, gali teismo pirmininkas, ar kitas asmuo apie tai sužinojęs. Pasiūlyta ir alytiškiui kreiptis į teisėjų veiklos vertinimo komisiją, bet alytiškis .. konkretina vertint viešo asmens elgesį darant įtakas naudojantis padėtim. Nes metodų ,,po moterų sijonais" netoleruoja ir negerbia. Dar gali savivaldybės Etikos komisija per atnaujinamo tyrimo Nr.KPPn-16 pagrindu sudirbt, kaip ir priklauso rimtiems politikams.

  Komentaras

  Įdomiausia, Alytuj nereaguojama į dviveidystes. Štai Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 viešas asmuo Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidentas ir tuo met politikas S.Leonavičius, po privačiu ieškiniu teismo salėj reklamuojas. Jo misija sustabdyt alytiškį, kaip politikas kovoja už žmones dėl atliekų. Tik alytiškis užklausė, jei kovoja, tai kur kaip tarybos nario teikti raštu siūlymai tarybai dėl atliekų. Vietoj politiko aiškinimo, vėrės banditine leksika.- Kas ubagui davė teisę klaust aiškint, klykdamas nurodinėjo teisėjai ubagui dėt dideles baudas kad šeima amžiais neišsimokėtų.. Taip nužmogėjęs ardės iki alpimo nuo savo nesamonių. Prieš iš neapykantos alytiškiui reikalavo leidimo ginklui ir psichinės pažymos. - Nors į viešumą dedas dideliu kovotoju už atliekas, žmonių interesus. Po tuo slepiant kitus tikslus. Dėl teisėsaugos, jei vietoj tyrimų konkretinimo drysta parašyt lygį, įžeidinėta komentaruose po moters darbo ir namų kompiuteriais ir atsisakė duot parodymus, tas pats kas pakišta ,,po moters sijono" atsakomybei..- ar gi žmoniška, vyriška, garbinga..? Iki šiol dengt ir sudaryt landas be atsakomybės įžeidinėt, slopint, gasdint neįtinkančius? Per tai didintis savo netiesioges įtakas miesto valdyme? Dabar yra oficiali valdžia kur bijo prabilt rimtom temom, ir į valdžią nerinkti per kombinacijas su teisėsaugą darantys netiesioges įtakas. Bet, kaip nerinkti, neatsakingi ir neatskaitingi žmonėms.

  Komentaras

  Kaip davusiam priesaiką laikytis įstatymų merui pagal kompetenciją siūlymas situacijai gerinti. Pareikalaut iš sav. Etikos komisijos atsiradus naujoms aplinkybėms atnaujinti sav. Etikos komisijos tirtą tyrimą Nr.KPPn-16 ir konkretinti, apie tai viešai informuojant visuomenę. Komisijai kreiptis į teisėsaugą, kad konkretintų Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 konkretinant ir vertinant. Gal komisijai teisėsauga nedrys tyčiotis, kaip iš alytiškio, paliekant ,,po moters sijono" pakišant atsakomybei. Kartu vertint viešo asmens Vilniaus pramonės ir am. rūmų prezidento, bei tuo met politiko S.Leonavičiaus elgesio atitikimus Konst. 22,25,29,33,109,110,118 straipsniams Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 ir sav. Etikos komisijos tyrimo spr. Nr.KPPn-16 metu. Prie naujų aplinkybių pridedant ir dalį šiuose komentaruose prirašytų atvirų įžeidinėjimų prieš merą ir alytiškį. -Kur visa tai atlikus, baigsis intrigos. Arba neatlikus, toliau nužmogėjus degradacija valdyme. Kai net politikai bijo prabilt apie rimtas miesto problemas.

  Komentaras

  Terminui- po moters sijonu- pagrindą davė Alytaus prokuratūros nutrauktas ikiteisminis tyrimas Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant. Kur tuo met virš metų laiko alytiškiui per komentarus tik prabilus apie pramonės parko, aerodromo - orlaivio sasajas.., per komentarus prasidėdavo įžeidinėjimai, kur viešas asmuo ir tuo met politikas teismo salėj pats nuo jų alpo. Tuo met alytiškis paprašė teisėsaugos konkretint, kas įžeidinėja ir įvertint. Tyrus teisėsauga nustatę, įžeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsisakė duot parodymus. - Kas tas pats, kas ,,po moters sijonu pasislėpę ir paslepti- atsakomybei pakišant moterį. Nors tai požymiai organizuotos gaujos po kitų asmens duomenimis slopint įžeidinėjant, šmeižinėjant neįtinkančius. Tesias iki šiol. Ko bijo meras, politikai. Kur per rinkimus dalis jų net nuo komentarų užsidarė bijodami šių intrigų. Todėl viešoj erdvėj tabu apie strategines problemas kaip pramonės parką, aerodromą, mobingai per teisėsaugą..Merą iš vis kur tik prisiliečia, kaip pabandė mokyklėlę optimizuot, tradiciniai apskundinėjimai urmu per institucijas. Ir žemiau daly komentarų liejasi atviri šmeižtai, kur kaip vieši asmenys turi aiškint savo elgesio motyvus, pradeda nesivaldydami liguistai šmeižinėt.Atvirai net teismo salėse išsidirbinėdami iki alpimų. Rodo, jiems įprasta. Normalu tokios schemos. Apie kurias kiti nedrysta viešint, susidūrę su jų nužmogėjimais. Kas normaliam žmogui ir sunku patikėt, kad taip vyksta.

Kiti straipsniai