„Net šir­dį su­spau­džia, kai pa­ma­tau nu­drož­tus po­mi­do­rų la­pus, o pa­tį au­ga­lą pa­na­šų į pal­mę” (21)

Sandra Šimkevičė
Kolekcinių pomidorų augintoja Sandra Šimkevičė savo šiltnamyje sodų bendrijoje „Volungėlė“. Ji pomidorų lapų neskuba skinti, tad vaisiai pasiekia norimą dydį ir išlaiko veislės skonines savybes.
Sa­ko­ma, kad be mei­lės ir prie­žiū­ros ge­ro der­liaus ne­už­au­gin­si. Aly­tiš­kės San­dros Šimke­vi­čės ran­kų rū­pes­čio gau­na ke­lių de­šim­čių veis­lių po­mi­do­rai. Jau ge­rą de­šimt­me­tį sa­vo so­de ji au­gi­na ne bet ko­kius, o ko­lek­ci­nius po­mi­do­rus. At­sa­kin­gai veis­les be­si­ren­kan­ti mo­te­ris pir­miau­sia įver­ti­na sko­nio sa­vy­bes. Dar­bas so­de San­drai yra di­džiu­lė at­gai­va, čia dirb­da­ma jau­čia­si gam­tos da­li­mi. Apie mei­lę dar­ži­nin­kys­tei su S.Šim­ke­vi­če kal­ba­si Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Kiek me­tų au­gi­na­te po­mi­do­rus ir ko­dėl bū­tent ši, o ne ku­ri ki­ta, dar­žo­vė pel­nė Jū­sų dė­me­sį? Ar sa­vo so­de vi­siš­kai at­si­da­vė­te po­mi­do­rams, ar vie­tos lie­ka ir ki­tiems au­ga­lams?

– Au­gi­nu po­mi­do­rus jau de­šimt me­tų, bet veis­lių įvai­ro­vę at­ra­dau prieš ko­kius 7–8 me­tus. Veis­li­niai po­mi­do­rai pa­ke­rė­jo ne tik sko­niu, bet ir gro­žiu. Be šio gro­žio dar­že pui­kuo­ja­si ir agur­kai, bet ir tie ne­pa­pras­ti – bal­ti, ap­va­lūs, gel­to­ni...

Dar at­si­ran­da vie­tos ir ki­to­kios iš­vaiz­dos bul­vėms, lie­ka ir ar­bū­zams.

– Tai kiek po­mi­do­rų veis­lių ir dai­gų puo­se­lė­ja­te? Tur­būt kas­met vis dau­giau? Ar tu­ri­te to­kių veis­lių, ku­rių ne­at­si­sa­ko­te jau daug me­tų?

– Kas­met vis ža­du ma­žin­ti veis­lių skai­čių, bet nie­kaip ne­pa­vyks­ta. Vi­suo­met jų au­gi­nu per aš­tuo­nias­de­šimt. Be­veik vi­sa­da po vie­ną ar du tos pa­čios veis­lės dai­gus. Ir kas­met apie 70 nau­jų veis­lių po­mi­do­rų. Die­vi­nu svy­ran­čius ‘Cher­ry cas­ca­de’, jų au­gi­nu kas­met. Va­zo­nuo­se šis po­mi­do­ras gra­žiau nei gė­lės at­ro­do.

– O ko­kio po­mi­do­ro – di­de­lio ar ma­žo, rau­do­no ar ki­tos spal­vos – Jū­sų ran­ka pir­miau­sia sie­kia? Pa­ti mėgs­ta­te val­gy­ti po­mi­do­rus?

– Die­vi­nu „če­riu­kus“, be šios smul­kmės ne­į­si­vaiz­duo­ju se­zo­no, juos ga­liu vie­to­je sal­dai­nių val­gy­ti. Ir vi­sai ne­svar­bu – bal­tas, ža­lias ar rau­do­nas, kad tik sal­dus bū­tų. Nors ir mėgs­tu „če­riu­kus“, tu­riu sva­jo­nę už­au­gin­ti po­mi­do­rą ga­liū­ną, kad jo svo­ris per­kop­tų ki­log­ra­mą. Bet vis pri­trūks­ta ke­lias­de­šim­ties gra­mų...

– Tur­būt ne tik dėl gau­saus der­liaus au­gi­na­te po­mi­do­rus?

– Tik­rai ne, pir­miau­sia man tu­ri bū­ti ge­ras sko­nis, o jei po­mi­do­ras ska­nus, tai ant ke­kės nors ir vie­nas ga­li aug­ti.

– Ar ir Jums at­ro­do, kad par­duo­tu­vė­je nu­si­pirk­ti ska­nių po­mi­do­rų, ko­kio sko­nio pa­ti už­au­gi­na­te, – mi­si­ja ne­įma­no­ma?

– Tik­rai be­veik ne­įma­no­ma, par­duo­tu­vė­se po­mi­do­rai daž­nai net kva­po po­mi­do­riš­ko ne­tu­ri.

– Kaip le­pi­na­te po­mi­do­rus, kad jie ge­riau de­rė­tų, už­aug­tų di­des­ni?

– Sten­giuo­si iš ru­dens pa­ge­rin­ti dir­vą kal­ciu, nes au­gi­nu daug il­ga­vai­sių veis­lių. Kai pra­de­da žy­dė­ti, kad ma­žiau mė­ty­tų žie­dus, purš­kiu bo­ru su pro­li­nu. Kai pra­de­da nok­ti, purš­kiu ar­ba lie­ju ka­liu, šie­met ne­ma­žai šir­di­nių veis­lių ro­dė jo trū­ku­mą.

– Liau­diš­ki pa­ta­ri­mai Jums pri­im­ti­ni? Ku­rie yra iš­ban­dy­ti ir ste­bė­ti­nai nau­din­gi?

– Kaž­ka­da dė­jau žu­vį po kiek­vie­nu dai­gu juos so­din­da­ma. Tai da­riau iki tol, kol kai­my­nės ka­tė ne­pra­dė­jo lan­ky­tis šilt­na­my­je.

– Vi­siems aiš­ku, kad po­mi­do­rus rei­kia lais­ty­ti, pa­tręš­ti, pri­riš­ti. O kaip su la­pų sky­ni­mu? Man gam­ti­nės žem­dir­bys­tės pra­di­nin­ko a. a. Sau­liaus Ja­sio­nio įkal­ta į gal­vą, kad la­pai yra pats svar­biau­sias au­ga­lo or­ga­nas, mais­ti­nių me­džia­gų ga­my­bai, fo­to­sin­te­zei, tad bent 15 la­pų au­ga­las tu­ri tu­rė­ti, ta­da po­mi­do­rai bus pa­tys ska­niau­si. Nu­sky­nus la­pus vai­siai noks­ta ne to­dėl, kad jiems ge­riau, o to­dėl, kad au­ga­las pa­ti­ria stre­są – mir­ti­ną bai­mę ir sku­ba bran­din­ti sėk­las, kad spė­tų pa­si­dau­gin­ti. Be to, per la­pus au­ga­las pa­ro­do, ko jam trūks­ta. Įdo­mi bū­tų Jū­sų nuo­mo­nė.

– Ir man net šir­dį su­spau­džia, kai pa­ma­tau nu­drož­tus po­mi­do­rų la­pus, o pa­tį au­ga­lą pa­na­šų į pal­mę. Be la­pų vai­siai net tik­ro­jo dy­džio ne­pa­sie­kia, sko­nis ir­gi pa­si­kei­čia. Aš tai­kau to­kią ta­syk­lę, kad, kai ke­kė visiškai su­si­for­muo­ja ir pra­de­da po­mi­do­rai nok­ti, tik ta­da nu­ker­pu la­pus. Iki tol vi­sa­da pri­va­lo bū­ti du la­pai po kiek­vie­na ke­ke ir la­pas virš ke­kės. Kas įei­tų į ma­no šilt­na­mį bir­že­lio–lie­pos mė­ne­siais, tai miš­ką pa­ma­ty­tų.

– Gal ga­li­te pa­si­da­lyti re­cep­tais, kaip žie­mai įdo­miau pa­ruoš­ti po­mi­do­rų sa­lo­tas, miš­rai­nes?

– Aš be­veik ne­ga­mi­nu miš­rai­nių. Švie­žius po­mi­do­rus val­go­me iki sau­sio–va­sa­rio mė­ne­sio. O nau­jas der­lius vi­sa­da pra­si­de­da bir­že­lio vi­du­ry­je. Pa­pras­tai tri­nu ir šal­dau po­mi­do­rus. Ke­lis stik­lai­niu­kus pa­si­da­rau va­di­na­mų­jų sau­lė­je džio­vin­tų po­mi­do­rų.

– Pri­si­min­ki­me ir sė­ją. Kas ge­riau – po­mi­do­rus šilt­na­my­je sė­ti iš sėk­lų ar so­din­ti dai­gais?

– So­di­nant dai­gais ga­li­ma tu­rė­ti anks­ty­ves­nį der­lių, to­dėl nie­ka­da sėk­lų ne­sė­ju tie­siai į šilt­na­mį.

– Ar fik­suo­ja­te, ren­ka­te, sau­go­te dar­ži­nin­ka­vi­mo pa­tir­ties in­for­ma­ci­ją?

– O taip, vi­sas pa­ti­ku­sias veis­les ap­ra­šau. Sau­gau kiek­vie­no se­zo­no der­liaus nuo­trau­kas.

– Sa­ko­ma, kad no­rint, jog po­mi­do­rai il­gai iš­lik­tų švie­ži, rei­kia jų ne­dė­ti į šal­dy­tu­vą, nes šal­tis ken­kia po­mi­do­rų sko­niui, jis šal­ty­je nyks­ta. Taip pat po­mi­do­rus rei­kia lai­ky­ti ko­te­liu že­myn – taip jie tu­rės ma­žiau są­ly­čio su oru. Kaip ir kur Jūs lai­ko­te iš so­do par­si­vež­tus po­mi­do­rus?

– Gra­žiai su­krau­na­me į kar­to­ni­nes dė­žu­tes ir lai­ko­me bal­ko­ne. Ten ne­šal­ta ir ne­ per­ karš­ta. Rei­kia at­min­ti, kad po­mi­do­rai su obuo­liais – prie­šai ir jų kar­tu to­je pa­čio­je pa­tal­po­je lai­ky­ti ne­ga­li­ma.

– Ar jau pla­nuo­ja­te, ko­kias rū­šis au­gin­si­te ki­tą­met?

– Jau po­ra veis­lių yra įra­šy­ta ki­tų me­tų sa­ra­še.

– Ap­skri­tai, ar šie me­tai pa­lan­kūs po­mi­do­rams de­rė­ti?

– Iš da­lies. Lai­mė­jo tas, kas ne­pa­bū­go žvar­baus pa­va­sa­rio ir anks­čiau so­di­no, di­de­li karš­čiai ne­nu­de­gi­no žie­dų. O štai lau­ke jiems aug­ti šie­met tik­rai la­bai ge­rai, gal net ge­riau nei šilt­na­my­je.

– Sve­čių, no­rin­čių ap­žiū­rė­ti Jū­sų po­mi­do­rų ūkį, daž­nai su­lau­kia­te?

– Su­lau­kiu, vie­ni ste­bi­si mar­ga­la­piais po­mi­do­rais, ki­tiems knie­ti pa­ra­gau­ti ir įsi­ti­kin­ti, ar tik­rai veis­li­niai po­mi­do­rai ska­nes­ni už hib­ri­di­nius.

 

Šiltnamiai

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.