Ne­mu­nai­čio sto­vyk­la šiemet – su nau­jo­mis veik­lo­mis (FOTO) (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt
nuotr.
Jau 28 va­sa­rą Ne­mu­nai­ty­je veiks vai­kų po­il­sio sto­vyk­la. Šiuo me­tu sto­vyk­lo­je per va­sa­rą or­ga­ni­zuo­ja­mos 5 pa­mai­nos, ku­rio­se po­il­siau­ja iki 600 vai­kų iš vi­sos Lie­tu­vos. Sto­vyk­los bū­re­liams ir pro­gra­moms va­do­vaus en­tu­zias­tin­gas ir šau­nus jau­ni­mas, stu­den­tai, ku­rie vi­si pa­tys yra bu­vę sto­vyk­lau­to­jai, daug va­sa­rų pra­lei­dę Ne­mu­nai­čio sto­vyk­lo­je, pu­šy­ne ant Ne­mu­no kran­to.

Va­sa­ros sa­va­ran­kiš­ku­mo mo­kyk­la


Ne­mu­nai­čio sto­vyk­los pro­jek­tų va­do­vė Ber­na­de­ta Bart­ke­vi­čie­nė, sto­vyk­lo­je be­si­dar­buo­jan­ti jau per 20 me­tų, pa­ste­bi, kad  vai­kams ir jau­ni­mui sto­vyk­la la­bai nau­din­ga, nes tai tik­ra sa­va­ran­kiš­ku­mo ug­dy­mo mo­kyk­la. Čia iš­moks­ta­ma ir to­kių da­ly­kų, kaip pa­si­klo­ti lo­vą, su­si­tvar­ky­ti kam­ba­rį, pa­deng­ti pie­tų sta­lą. O kiek pa­si­di­džia­vi­mo sto­vyk­lau­to­jas pa­ti­ria, kad grį­žęs po atos­to­gų tu­ri ką pa­pa­sa­ko­ti drau­gams, šei­mai. 


„Sma­gu į sto­vyk­lą ke­liau­ti su drau­gais. Bet taip pat sma­gu su­ras­ti čia ir nau­jų. Kiek­vie­na nau­ja drau­gys­tė pra­tur­ti­na vai­ko pa­sau­lį. Ir mums džiu­gu, kad tre­čio­je pa­mai­no­je rug­pjū­čio mė­ne­sį jau nė­ra lais­vų vie­tų, vi­sus ke­lia­la­piai nu­pirk­ti tų, ku­riems Ne­mu­nai­čio sto­vyk­la jau ge­rai ži­no­ma. Ki­tos pa­mai­nos ir­gi pil­nė­ja. Į jas lau­kia­ma vai­kų iš vi­sos Lie­tu­vos ir nuo 7 iki 17 me­tų am­žiaus. Vie­nos pa­mai­nos me­tu ga­li­me pa­si­rū­pin­ti 107 sto­vyk­lau­to­jais. Ži­no­me, kad tė­ve­liams la­bai rū­pi vai­kų mai­ti­ni­mas. Jau ne pir­mą va­sa­rą mais­tą sto­vyk­lai tie­kia UAB „Jot­vin­gių mais­tas“, va­do­vė Vi­da Skrob­lie­nė. Nu­si­skun­di­mų ne­su­lau­kia­me – švie­žia, ska­nu, es­te­tiš­ka ir mai­ti­na­ma net 4 kar­tus per die­ną“, – pa­sa­ko­ja B.Bart­ke­vi­čie­nė.

 

Va­ka­ro­nės prie lau­žo ir žy­giai miš­ke


Šie­me­ti­nės sto­vyk­los veik­los pla­ne ra­do­si nau­jo­vių – ar­te­fak­tų ieš­ko­ji­mas su me­ta­lo de­tek­to­riais. Pa­sak pro­jek­tų va­do­vės Ber­na­de­tos, vai­kams ši pra­mo­ga tu­rė­tų pa­tik­ti. Daug veik­los nu­ma­ty­ta gry­na­me ore – jud­rūs lau­ko žai­di­mai, va­ka­rie­nės prie lau­žo, spor­ti­niai už­si­ė­mi­mai, edu­ka­ci­jos, me­ni­nės va­ka­ro pro­gra­mos, žy­giai miš­ke ir ki­ta veik­la su įsi­min­ti­nais nuo­ty­kiais. Ne­mu­nai­čio sto­vyk­lo­je nuo­bo­du­liui lai­ko ne­lie­ka, nors vai­kai gy­ve­na be te­le­vi­zo­riaus, te­le­fo­no, kom­piu­te­rio ek­ra­no. 
Ne­mu­nai­čio sto­vyk­la ap­sup­ta gra­žios gam­tos, ku­rio­je no­ri to ar ne­no­ri ten­ka su­si­dur­ti ir su ne­drau­gais. Kaip bai­do­mi įky­ruo­liai uo­dai bei ki­ti krau­ja­siur­biai? „Ne­ve­ja­me jų, juk miš­kas vi­siems pri­klau­so. Ir nė­ra taip, kad uo­dai ar ki­ti ma­ša­lai mums truk­dy­tų. Pa­pras­tai vai­kai at­si­ve­ža purš­ka­lų, o ir mes re­ko­men­duo­ja­me vi­siems skie­py­tis nuo er­kių pla­ti­na­mų li­gų“, – tei­gia B.Bart­ke­vi­čie­nė.

 

Me­na įdo­mią is­to­ri­ją

Ire­na Mo­tū­zie­nė, da­bar­ti­nė Ne­mu­nai­čio sto­vyk­los di­rek­to­rė, bu­vu­si At­ei­ti­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos Aly­taus ra­jo­ne pir­mi­nin­kė, taip pat da­ly­va­vu­si or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je ir ne­ra­miu  so­viet­me­čiu, me­na jos at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją.


Ne­mu­nai­čio že­mės ūkio dar­buo­to­jų prof­sa­jun­gų  sto­vyk­la 1996 me­tais ta­po vi­suo­me­ni­ne skau­tų ir at­ei­ti­nin­kų sto­vyk­la. Pa­grin­di­niai ini­cia­to­riai, ku­rie va­sa­roms „pri­kė­lė“ Ne­mu­nai­čio sto­vyk­lą bu­vo kun. Vid­man­tas Strio­kas, da­bar­ti­nis Liš­kia­vos pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, Ma­ri­jam­po­lės kraš­to skau­tų dva­sios va­das, su­si­bū­ri­mų or­ga­ni­za­to­rius net ir so­vie­ti­niais lai­kais ir sto­vyk­los di­rek­to­rė I.Mo­tū­zie­nė.


Šian­dien I.Mo­tū­zie­nė me­na, kad po Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo, ki­lo idė­ja  or­ga­ni­zuo­ti vai­kų sto­vyk­las su­jun­giant šių abie­jų or­ga­ni­za­ci­jų tiks­lus ir prin­ci­pus, tai at­spin­dė­jo ir or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­me. Vė­liau prie Ne­mu­nai­čio sto­vyk­los ta­ry­bos na­rių  ir or­ga­ni­za­to­rių pri­si­jun­gė kun. Da­rius Va­si­liaus­kas, jis ne­se­niai bu­vo pa­skir­tas dirb­ti Aly­taus šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čio­je. Šie žmo­nės iki šiol yra aso­cia­ci­jos „Ne­mu­nai­čio sto­vyk­la“ ta­ry­bos na­riai ir ak­ty­viai da­ly­vau­ja, spren­džiant pa­grin­di­nius klau­si­mus. Su­trum­pin­tas pa­va­di­ni­mas sto­vyk­lai su­teik­tas 2008 m., bet tiks­lai ir prin­ci­pai iš­li­ko tie pa­tys. 


„Veik­los pra­džio­je, 1996-ųjų va­sa­rą, suor­ga­ni­za­vo­me vie­ną pa­mai­ną, ku­rio­je po­il­sia­vo 50 vai­kų. Tai bu­vo me­tai, kai Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo fi­nan­suo­ti vai­kų va­sa­ros so­cia­li­za­ci­jos pro­jek­tus. Šiuo me­tu sto­vyk­lo­je per va­sa­rą or­ga­ni­zuo­ja­mos 5  pa­mai­nos, ku­rio­se po­il­siau­ja iki 600 vai­kų iš vi­sos Lie­tu­vos“, –  kal­ba sto­vyk­los di­rek­to­rė I.Mo­tū­zie­nė.

 

* * *

10 die­nų truk­mės Ne­mu­nai­čio sto­vyk­los kai­na – 350 eu­rai, 7 die­nų – 245 eu­rai.

Pir­ma sto­vyk­los pa­mai­na pra­si­de­da nuo bir­že­lio 26 ir trun­ka iki lie­pos 5 die­nos, nuo­lai­da tai­ko­ma vai­kams iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, ku­ri šių vai­kų po­il­sį da­li­nai fi­nan­suo­ja biu­dže­to lė­šo­mis. Sto­vyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja 10 proc. nuo­lai­da tai­ko tiems vai­kams, ku­rie į sto­vyk­lą va­žiuo­ja iš tos pa­čios šei­mos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.