Nau­jo­vė sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tie­siems – fi­nan­sų tvar­ky­mas ir ap­skai­ta vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu (1)

naujove savarankiskai dirbantiems
Jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti smul­kio­jo ver­sli­nin­ko są­skai­ta, ku­ri pa­leng­vins fi­nan­sų ir ap­skai­tos tvar­ky­mą sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims. Ti­ki­ma­si, kad tai pa­ska­tins dau­giau žmo­nių už­si­im­ti in­di­vi­du­a­lia veik­la. Są­skai­ta tu­rės dau­gy­bę pra­na­šu­mų. Ji su­kur­ta at­si­žvel­giant į in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­čių as­me­nų po­rei­kius – fi­nan­sai bus tvar­ko­mi vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu.

Nau­jo­vę pla­nuo­ja­ma dieg­ti ke­liais eta­pais. Nuo me­tų pra­džios nu­ma­to­mas ban­do­ma­sis eta­pas, ku­riuo bus su­tei­kia­ma ga­li­my­bė klien­tams iš­ban­dy­ti są­skai­tą ir įver­tin­ti pra­na­šu­mus. Vė­liau, su­lau­kus grįž­ta­mo­jo ry­šio iš klien­tų, ji bus pra­plės­ta pa­pil­do­mo­mis nau­din­go­mis funk­ci­jo­mis. Prie­mo­nę ini­ci­ja­vo Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja kar­tu su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja – taip sie­kia­ma su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui.

„Tai pa­žan­gus, šiuo­lai­kiš­kas po­žiū­ris į fi­nan­sų tvar­ky­mą ir ap­skai­tą – vi­si pro­ce­sai yra au­to­ma­ti­zuo­ti. Sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys as­me­nys vi­sas jė­gas ir dė­me­sį ga­lės skir­ti vyk­do­mai veik­lai, o ne daug lai­ko at­iman­čiam mo­kes­čių skai­čia­vi­mui ir de­kla­ra­ci­joms pil­dy­ti. Ma­žin­da­mi ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą, ska­ti­na­me gy­ven­to­jų ver­slu­mą ir ku­ria­me dau­giau ga­li­my­bių smul­kie­siems ver­sli­nin­kams“, – sa­ko eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­rė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė.

Smul­kio­jo ver­sli­nin­ko są­skai­tos nau­dą ak­cen­tuo­ja ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. „Ti­ki­me, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tas in­stru­men­tas sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tie­siems taps kas­die­ny­be – lyg pri­si­jun­gi­mas prie el. ban­ki­nin­kys­tės. Leng­vai, su­pran­ta­mai ir skaid­riai – svar­biau­si smul­kio­jo ver­sli­nin­ko są­skai­tos pri­ori­te­tai“, – pa­brė­žė fi­nan­sų mi­nist­rė Gin­ta­rė Skais­tė.

 

Ma­žes­nė ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta dir­ban­tie­siems sa­va­ran­kiš­kai

Ini­ci­juo­ti šią nau­jo­vę pa­ska­ti­no tiks­li­nės gru­pės iš­sa­ky­ti lū­kes­čiai. Ap­klau­sos ro­do, kad vie­nas sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tis as­muo fi­nan­sų ap­skai­tai per me­tus ski­ria apie 18 va­lan­dų. Iš vi­so ap­skai­tai tvar­ky­ti ir mo­kes­čiams su­mo­kė­ti ski­ria­ma 4,3 mln. va­lan­dų, o tai su­da­ro maž­daug 35,1 mln. eu­rų.

Dau­giau kaip pu­sė ap­klau­sos da­ly­vių sa­vo ge­bė­ji­mus tvar­ky­ti ap­skai­tą ver­ti­na kaip vi­du­ti­nius ir že­mes­nius nei vi­du­ti­niai. Ap­klaus­ti in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­tys as­me­nys daž­niau­siai nu­ro­do to­kius sun­ku­mus, kaip su­dė­tin­gas de­kla­ra­ci­jų pa­tei­ki­mo pro­ce­sas, keb­lu­mas ap­skai­čiuo­ti mo­kė­ti­nus mo­kes­čius, ap­skai­tos tvar­ky­mo ži­nių trū­ku­mas. Da­lis ap­klaus­tų­jų at­krei­pia dė­me­sį, kad ap­skai­ta at­ima daug lai­ko.

Tai­gi au­to­ma­ti­zuo­ta ap­skai­ta su­tau­pys lai­ko, taip pat su­ma­žės klai­dų, ap­skai­čiuo­jant mo­kes­čius, ti­ki­my­bė. Ne­be­rei­kės pil­dy­ti ir vė­liau 10 me­tų sau­go­ti ap­skai­tos žur­na­lo. Vis­kas bus leng­viau ir pa­pras­čiau.

 

Smul­kio­jo ver­sli­nin­ko są­skai­ta – kaip ji vei­kia ir ko­kia jos nau­da?

As­muo fi­nan­sų įstai­go­je, tei­kian­čio­je to­kią pa­slau­gą, at­si­da­rys smul­kio­jo ver­sli­nin­ko są­skai­tą ir Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) au­to­ma­tiš­kai įre­gist­ruos in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Tad bus ga­li­ma iš­kart pra­dė­ti ją vyk­dy­ti. Vi­sos įplau­kos į są­skai­tą, taip pat gry­nų­jų pi­ni­gų įne­ši­mas, bus pri­ski­ria­mi veik­los pa­ja­moms ir vi­si duo­me­nys au­to­ma­tiš­kai per­ke­lia­mi į GPM (gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio) de­kla­ra­ci­ją.

Tie­sa, kol kas nu­ma­to­ma ban­do­ma­ja­me eta­pe mo­kes­čių ap­skai­čia­vi­mą au­to­ma­ti­zuo­ti tik iš da­lies. Bet, su­lau­kus tei­gia­mų at­si­lie­pi­mų ir re­zul­ta­tų, in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­tiems as­me­nims bus pa­siū­ly­tas vi­sas pa­ke­tas – vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­ta re­a­liu lai­ku tvar­ko­ma ap­skai­ta ir mo­kes­čių ap­skai­čia­vi­mas kar­tą per mė­ne­sį. Bus au­to­ma­tiš­kai ap­skai­čiuo­ja­mi VSD (vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo) ir PSD (pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo) mo­kes­čiai. Nu­ma­to­ma, kad šiuo pa­ke­tu ga­lė­tų nau­do­tis apie 85 tūkst. in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­čių as­me­nų.

Smul­kio­jo ver­sli­nin­ko są­skai­ta su­kur­ta re­mian­tis ge­rą­ja už­sie­nio ša­lių prak­ti­ka. Ana­lo­giš­ka sis­te­ma tai­ko­ma Es­ti­jo­je ir šiuo me­tu die­gia­ma Lat­vi­jo­je. Nuo 2024 m. nau­jo­vę bus ga­li­ma iš­ban­dy­ti ir Lie­tu­vo­je.

Kaip ro­do pra­ėju­siais me­tais at­lik­ta ap­klau­sa, smul­kio­jo ver­sli­nin­ko są­skai­tos įve­di­mą itin tei­gia­mai ver­ti­na me­ni­ne veik­la už­si­i­man­tys, taip pat in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, trans­por­to ir švie­ti­mo pa­slau­gas tei­kian­tys as­me­nys.

 

Užs. Nr. 097

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.