Nau­jas kle­bo­nas at­vyks be le­gen­di­nio ka­ti­no, ku­ris iš­lai­ko sa­ve, bro­lį, bi­čiu­lį šu­nį, o pri­rei­kus pa­sko­li­na pi­ni­gų ir ku­ni­gui (3)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt
Katinas
Jau ra­šė­me, kad Kai­šia­do­rių vys­ku­pas Jo­nas Iva­naus­kas pa­skel­bė dek­re­tą, ku­riuo ku­ni­gas Val­das Be­lec­kas at­lei­džia­mas iš Aly­taus Šv. Liud­vi­ko ir Ne­mu­nai­čio Švč. Mer­gelės Marijos Gimimo pa­ra­pi­jų kle­bo­no pa­rei­gų. Jis pa­skir­tas Ker­na­vės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės ir Mu­s­nin­kų Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­jų kle­bo­nu. Iki lie­pos 19 die­nos jis sa­vo pa­ra­pi­jas tu­rės per­duo­ti Ma­riui Ta­lu­čiui, iki šiol ėju­siam kle­bo­no pa­rei­gas Ker­na­vės ir Mu­snin­kų pa­ra­pi­jo­se.

Ti­kin­tie­siems, mėgs­tan­tiems lan­ky­tis ir ki­to­se ša­lies pa­ra­pi­jo­se, įdo­mu, ar nau­ja­sis Pir­mo­jo Aly­taus kle­bo­nas at­vyks su le­gen­di­niu ka­ti­nu Nag­liu, dėl kai­lio spal­vos dar va­di­na­mu Ry­ži­ku? 

Vi­sus pa­ly­din­tis, pa­kal­bi­nan­tis ka­ti­nas – vie­tos įžy­my­bė, tu­rin­tis sa­vo ins­tag­ra­mą. Ka­ti­nui, kaip mėgs­ta pa­sa­ko­ti Ker­na­vės kle­bo­nas, pa­tin­ka mie­go­ti ant kny­gų, lan­ko­si jis ir mi­šio­se, ka­vi­nė­se, tu­ri sa­vo au­kų dė­žu­tę ir per mė­ne­sį su­si­ren­ka po ke­lis šim­tus eu­rų. Tad iš­lai­ko sa­ve, bro­lį, bi­čiu­lį šu­nį, pri­rei­kus pa­sko­li­na pi­ni­gų ir ku­ni­gui.

Prieš dve­jus me­tus, ap­si­lan­kius Ker­na­vė­je, kle­bo­nas pa­sa­ko­jo, jog ka­ti­nui Nag­liui pa­tin­ka, kad jį glos­ty­tų, jis iš­si­rei­ka­lau­ja dė­me­sio. Tad vie­nas jau­nuo­lis ins­tag­ra­me su­kū­rė jam pa­sky­rą „Ker­na­vės ry­ži­kas“. Jis ga­na pa­mal­dus, vos var­pas su­skam­ba bė­ga į baž­ny­čią. Dar žmo­nės bū­na ne­spė­ję su­si­rink­ti, o jis jau čia kur bu­vęs, kur ne­bu­vęs. Kar­tais per šven­tas mi­šias at­si­sė­da ant suo­lo ir pa­mėg­džio­ja pa­ra­pi­jie­čius. Vi­si žmo­nės pa­krei­pę gal­vas klau­so­si pa­moks­lo, Nag­lis, pa­krei­pęs gal­vą ir iš­tem­pęs au­sy­tes, ir­gi įdė­miai klau­so. 

„Į Aly­tų at­vyk­siu vie­nas, Nag­liui jau 14 me­tų, pės­tu­te par­ei­ti at­gal į Ker­na­vę bū­tų per sun­ku, o į sa­vo na­mus jis tik­rai eis. Ten jo vie­ta, o ir pri­žiū­rė­ti bus kam. Ker­na­vė­je jis jau­čia­si kri­viu, sa­va­ran­kiš­ku ka­ti­nu, Aly­tu­je ne­tu­rė­tų to­kios lais­vės“, – kal­bė­jo kle­bo­nas M.Ta­lu­tis.

Pa­klaus­tas, ka­da pats at­vyks į Pir­mo­jo Aly­taus pa­ra­pi­ją, ati­ta­rė, kad tik­riau­siai tai bus jau po Žo­li­nės. Nau­ja­sis kle­bo­nas nors ir aukš­tai­tis, dzū­kuo­ja, tei­gia, kad šios tar­mės iš­mo­ko še­šis me­tus dva­si­nin­ko tar­nys­tę at­lik­da­mas Puns­ke.

Kle­bo­nas Ma­rius ne­draus­da­vo į baž­ny­čią pa­ra­pi­jie­čiams at­si­ves­ti au­gin­ti­nių. Ke­tur­ko­jų te­ko ma­ty­ti ir Bab­riš­kių Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je, kur kle­bo­nau­ja ku­ni­gas Pran­ciš­kus Či­vi­lis. Ir pri­va­čio­je Ro­ko­nių baž­ny­čio­je per mi­šias tu­pin­tis ka­ti­nas – tar­si mei­lės ir ge­ru­mo sim­bo­lis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai