Nau­jai iš­rink­tiems Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riams at­ver­ti ke­liai dau­giau už­si­dirb­ti (20)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Ko­vo 30-ąją pas­ku­ti­nį­kart po­sė­džia­vu­si da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą – svar­biau­sią šios vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jos veik­los do­ku­men­tą. Jis ims ga­lio­ti nau­jai iš­rink­tai mies­to ta­ry­bai. Reg­la­men­te ta­ry­bos na­riams at­ver­ti ke­liai dau­giau už­si­dirb­ti, ne­ri­bo­jant sa­va­ran­kiš­ko dar­bo lai­ko va­lan­dų, taip pat pa­si­rink­tas įsta­ty­miš­kai reg­la­men­tuo­tas mak­si­ma­lus vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio ko­e­fi­cien­tas, ku­ris le­mia at­ly­gi­ni­mą už dar­bą ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų ar ko­mi­si­jų po­sė­džiuo­se.

Pir­mi­nin­kai ir pa­va­duo­to­jai gaus pa­pil­do­mą at­ly­gį

Aly­taus mies­to ta­ry­ba pri­va­lė­jo tvir­tin­ti šios vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jos nau­ją veik­los reg­la­men­tą, va­do­vau­da­ma­si nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu. Jis ga­lios nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai, ku­ri į pir­mą po­sė­dį rink­sis ba­lan­džio 25-ąją.

Nau­ja­me Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me be ki­tų pa­kei­ti­mų nu­ma­ty­ta ir ta­ry­bos na­rių dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka. Pas­ta­ra­jai nu­si­sta­ty­ti pa­lik­ta ne­ma­žai lais­vės ir pa­čioms ta­ry­boms, tvir­ti­nan­čioms sa­vo veik­los reg­la­men­tus.

Ko­vo 30-ąją į pas­ku­ti­nį po­sė­dį su­si­rin­ku­si da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Alytaus mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją ir svar­biau­sią šį ta­ry­bos veik­los do­ku­men­tą.

Anks­tes­nia­me mies­to ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te, ku­ris bu­vo pa­tvir­tin­tas va­do­vau­jan­tis se­nu Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, bu­vo nu­ma­ty­ta, kad ta­ry­bos na­riams už dar­bą šios val­džios ins­ti­tu­ci­jos po­sė­džiuo­se, jos ko­mi­te­tuo­se ar ko­mi­si­jo­se mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas už fak­tiš­kai dirb­tą lai­ką, at­si­žvel­giant į ša­ly­je ga­lio­jan­tį vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį.

Įsi­ga­lio­jus nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mui, ta­ry­bai su­teik­ta tei­sė reg­la­men­te nu­si­ma­ty­ti at­ly­gį už dar­bą ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų ar ko­mi­si­jų po­sė­džiuo­se vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio ri­bo­se nuo 0,5 iki 1 jo dy­džio.

Da­bar­ti­nė Aly­taus mies­to ta­ry­ba ne­pa­si­kuk­li­no ir ją pa­kei­sian­tiems nau­jai iš­rink­tiems ta­ry­bos na­riams nu­sta­tė, kad už mi­nė­tą dar­bą at­ly­gi­ni­mas bus ap­skai­čiuo­ja­mas vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio ko­e­fi­cien­tu. Šio dar­bo už­mo­kes­čio dy­dis ša­ly­je kei­čia­si kas ket­vir­tį, šiuo me­tu jis yra 1 tūkst. 900 eu­rų ne­at­skai­čius mo­kes­čių.

Re­mian­tis to­kiu pat dy­džiu at­ly­gi­ni­mas ta­ry­bos na­riams už dar­bą ta­ry­bo­je, jos ko­mi­te­tų ar ko­mi­si­jų po­sė­džiuo­se skai­čiuo­ja­mas ir da­bar.

Iki šiol ta­ry­bos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai ar jų pa­va­duo­to­jai už dar­bą gau­da­vo kaip ei­li­niai ta­ry­bos na­riai.

Nau­ja­me reg­la­men­te nu­ma­ty­ta, kad pir­mi­nin­kams už dar­bą bus skai­čiuo­ja­ma 0,2, pa­va­duo­to­jams – 0,1 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio di­des­nio dy­džio ko­e­fi­cien­tais.

Pa­gal nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ta­ry­bo­je at­si­ran­da opo­zi­ci­jos ly­de­rio po­zi­ci­ja. Tad ir jam už dar­bą bus mo­ka­ma 0,2 mi­nė­to dar­bo už­mo­kes­čio di­des­nio dy­džio ko­e­fi­cien­tu.

Sa­va­ran­kiš­ko dar­bo de­kla­ra­vi­mas pri­klau­sys nuo są­ži­nės

At­si­žvel­giant į vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį, ta­ry­bos na­riams at­ly­gi­na­ma ir už sa­va­ran­kiš­ką dar­bą, pa­vyz­džiui, dar­bą su do­ku­men­tais ren­gian­tis įvai­riems po­sė­džiams, ben­dra­vi­mą su rin­kė­jais. Jei anks­tes­nia­me reg­la­men­te bu­vo nu­ma­ty­ta, kad to­kiam dar­bui vie­nas ta­ry­bos na­rys per mė­ne­sį ga­li skir­ti iki 80 va­lan­dų, da­bar va­lan­dų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas. Pas­ta­ro­ji nuo­sta­ta įtvir­tin­ta nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me.

Va­di­na­si, sa­va­ran­kiš­ko dar­bo lai­ko de­kla­ra­vi­mas pri­klau­sys nuo ta­ry­bos na­rių są­ži­nės. Kad šio­je vie­to­je jiems at­si­ran­da ga­li­my­bės dau­giau už­si­dirb­ti – aki­vaiz­du. Ypač tai ga­li bū­ti ak­tu­a­lu ta­ry­bos na­riams pen­si­nin­kams ar ne­tu­rin­tie­siems nuo­la­ti­nio dar­bo, – jie ga­li dau­giau lai­ko skir­ti įvai­rių do­ku­men­tų ana­li­za­vi­mui ar gy­ven­to­jų pri­ėmi­mui.

Be­je, nau­jos ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je iš 27 jos na­rių dau­giau kaip treč­da­lis – 10 yra iš­rink­tų pen­si­nin­kų.

„Pieš­tu­kams“ pa­si­lik­tos 150 eu­rų iš­mo­kos kas mė­ne­sį

Kaip ir anks­tes­nia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te „pieš­tu­kams“ pa­si­lik­tos ga­li­mos 150 eu­rų iš­mo­kos kas mė­ne­sį vie­nam ta­ry­bos na­riui.

Ofi­cia­liai šios iš­mo­kos įvar­di­ja­mos kaip ta­ry­bos na­rio pa­ti­ria­mos iš­lai­dos už kan­ce­lia­ri­nes, pa­što, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ry­šio ar trans­por­to pa­slau­gas. Ta­ry­bos na­riams už šias pa­slau­gas at­si­skai­to­ma, kai jų ne­su­tei­kia sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai kai­nuo­ja dau­giau kaip po 1 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį

Kad kai ku­rie Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai ne­pi­giai kai­nuo­ja vie­ti­niam iž­dui ir da­bar, kai ri­bo­ja­mos mė­ne­si­nės sa­va­ran­kiš­ko dar­bo va­lan­dos, ma­ty­ti iš jų gau­na­mų iš­mo­kų bei dar­bo už­mo­kes­čio.

Pa­vyz­džiui, trys ta­ry­bos na­riai dau­ge­lį 2022-ųjų mė­ne­sių ga­vo dau­giau kaip po 1 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį ne­at­skai­čius mo­kes­čių. Tai Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai An­drius Ju­čas ir Ša­rū­nas Klė­ge­ris, ku­rie iš­rink­ti ir į nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą. Taip pat so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, ji ir­gi iš­rink­ta į nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą.

Per vi­sus per­nykš­čius me­tus L.V.Kir­kliaus­kie­nės dar­bas mies­to ta­ry­bo­je kai­na­vo be­veik 11 tūkst. 800 eu­rų, A.Ju­čo – 10 tūkst. 200 eu­rų, Š.Klė­ge­rio – be­veik 8 tūkst. 700 eu­rų ne­at­skai­čius mo­kes­čių.

Ne­ma­žai yra ir mies­to ta­ry­bos na­rių, per­nai ga­vu­sių da­giau nei 900, 800, 700 eu­rų per mė­ne­sį iki mo­kes­čių.

Ka­dan­gi be­dar­bių mies­to ta­ry­bo­je nė­ra, tai ga­li­ma pa­va­din­ti prie­dais prie jų gau­na­mų at­ly­gi­ni­mų ar pen­si­jų. Šios be­bai­gian­čios ka­den­ci­ją ta­ry­bo­je yra ma­žiau pen­si­nin­kų nei nau­jai iš­rink­to­je – še­ši.

Kad vie­ti­nė val­džia pa­trauk­li ir, ko ge­ro, ne vien per rin­ki­mus de­kla­ruo­ja­mais sie­kiais pa­dė­ti Aly­tui, jo gy­ven­to­jams, liu­di­ja pre­ten­den­tų skai­čius į nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą. De­vy­nių par­ti­jų ir vie­no po­li­ti­nio ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šuo­se bu­vo 357 as­me­nys. Į vie­ną mies­to ta­ry­bos vie­tą, o jų – 27-ios, pre­ten­da­vo per 13 kan­di­da­tų.

Prieš ket­ve­rius me­tus į Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą taip pat bu­vo pa­teik­ta de­šimt par­ti­jų bei tuo­met be­si­va­di­nu­sių vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų kan­di­da­tų są­ra­šų, ku­riuo­se man­da­tų aukš­čiau­sios vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jo­je sie­kė 333 as­me­nys. Tuo­met dėl vie­nos vie­tos Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je var­žė­si per 12 kan­di­da­tų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Klausimas alytiškiams- kokio miesto vystymo modulio nori per savivaldą Alytaus mieste? Ar šiuolaikinio, kaip efektyviai miesto labui išnaudojamas visas esamas potencialas kaip pramonės parko ir aerodromo, šalinamos pasekmės padangų gaisro pasekmių nwliekant grėsmių dabarčiai.., ar? Kaip dabar aukščiau vardintų problemų včngia meras ir būsima taryba rinkimų metu net neprabilo, su nerimu savivaldos sistema žiūri į ateitį kur neaišku dėl probleminio metų biudžeto ir apie tai kol kas nutyli ir meras? Pagal Konst. 84 str.- Prezidentas skiria, atleidžia teisėjus- kaip rinktas atsakingas ir atskaitingas už teismų veiklos kokybę, reiškia. Kur teismai vilkina procesus dėl aerodromo, padangų gaisro..- stabdis Alytaus miestui per savivaldą, kur atsakingi ir atskaitingi rinkti meras ir taryba. Bet jie negali teismų reguliuot, tik gali laiku informuot Prezidentą, kad problemos per šią sritį. O kuo užsiiminėja Alytaus miesto rinkti meras su taryba- rūpinas savim, kaip pasididint tarybos narių išmokas. Visa kita- kol kas dzin jiems.. Reiškia stagnacija...? - Tai, ar nori proveržio per savivaldą ir kas padėtų daugumai normaliai išgyvent Alytuj, ar sustingę laukia didėjančių problemų?

  Komentaras

  Kas neatėjo į paskutinį tarybos posėdį atsiprašyt mero ir savivaldybės už skundinėjimus ir grasinėjimus teismais, pinigavimasi slopinant būnant politiku po privačiais ieškiniais neįtinkančius? Pirmą kart miesto savivaldybėj dirba miesto ir rajono rinkti merai.

  Komentaras

  Nesigirdi per Lietuvą daugiau tokių atvejų, kad pasižymėtų tuo, kad paskutiniam kadencijos tarybos posėdį skubėtų didintis būsimos kadencijos tarybos narių išmokas. Nors ta pati Lietuva, tie patys įstatymai, tik mentalitetai skiriasi. Dabar nors turės darbo, laiku formintis išmokas, kad įsisavintų.Ir oficialiuose interviu iš paskutinio tarybos posėdžio, kiek dryso prakalbėt, viešai nei vienas tarybos narys net neužsiminė, kad. Gal negražu taip kaip alkaniems pult didintis išmokas, kurių ir šioj kadencijoj vargu ar užsidirbo. Nes pagrindinėse tarybos strategijų kryptyse visur fiasko- švietimo ir kitų reformų nėra, apie strategijas žalio suvokimo..Nes kiek vyko, taryba turinti būt prieky ypač idėjų sritį, tik kaip apgailėtini paskui valdininkų kasdienius darbus atliekant miesto gerbūvio kasmetinį kosmetinį remontą. Patys tarybos lygy, negebėdami rimčiau teikt, dar ir tai per apskundinėjimus institucijoms ir teisėsaugai kiek galėjo trukdė.

  Komentaras

  Aiškia persvara laimėję mato, kad demonstravę žemą politinę kultūrą pralaimėjo ir agresyviausi populistai pabūgo net į paskutinį tarybos posėdį ateit. O prieš taip vaizdavo reklamuodamiesi skundinėjimais, grasinėjimais teismais siekiant nuslopint neįtinkančius. Atvirai nesiskaitydami su žmoniškom normom. Ir iš kart laimėję užlipo ant to pačio grėblio, dar naujos kadencijos tarybos podėdžiui neįvykus, kaip. Negebėdami visuomenei teikt objektyvios analizės apie besibaigiančią kadenciją ir konkrečių vystymo strategijų būsimoj, ką konkrečiai gero žmonėms siūlo, puolė sau išmokų didintis. Iš kart užsitraukė visuomenės nepasitenkinimą ir stresus visai būsimai kadencijai. Net realiai kadencijai neprasidėjus, dar reikia taip sugebėt nusivaidint. Negebėt daryt išvadų, tik savim rūpestis..

  Komentaras

  Labai gaila ką išdarinėja konservatoriai 33 metus su Lietuvos žmonėmis.
  Perėmę iš rusų galingą ekonominį potencialą,
  konservai viską ištaškė .Ar mes blogiau dirbame už vokietį ,prancūzą, ispaną ..? Kodėl 33 metai darbo užmokestis ir pensijos 2- 3 kartus mažesnės už Europą?
  Tik dėl konservatorių nusikalstamo vadovavimo. Mažeikių nafta ,Ignalinos elektrinė ,sugriauta ekonomika 2008 m, Snoro bankas, sugriauta prekyba su Kinija – tai nusikalstamo konservatorių susitarus su grybauskaite vadovavimo pasekmės.
  Dabar dar bruka narkotikus ir gėjus.
  Konservatoriai naikina Lietuvos ateitį.
  Tik išvijus konservatorius gyvensime europietiškai.
  Tauta atsibuskite.

  Komentaras

  Jei rimtai vertint pagal sav. Įst. 16 str.- tarybos išimtinė kompetencija priimt sprendimus už strategines miesto vystymo kryptis ir prisiimt atsakomybę už pasekmes, tai. - Net nėra už ką mokėt šiai kadencijai tarybos narių išmokų, nes būtent jų kompetencijose poslinkių nėra. Kadangi iki šiol miesto labui neįveiklinti rimtai galingi pramonės parko ir aerodromo potencialai. Dėl padangų gaisro pasekmių kaip ant tiksinčios bombos sėdi. Šių klausimų iki šiol ir šie bijo. O, kad tarybos narys ateina į renginuką pasipuikuot ir dar per išmokas pasifinansuoja sumom, kurių dauguma dirbantys gamyklose net negauna, čia..? Dėl sažinių, turėtų sažines, pirma kaip ir Kaune teiktų ką žmonėms stengias gero padaryt ir tik po to drystų į išmokas lyst. Per rinkimus alytiškiai eliminavo žemos kultūros agresyvius populistus, liko kultūringi. Šie nesityčioja atvirai, neskundinėja ir teismais negrasinėja, būnant politikais po privačiais ieškiniais nesipinigauja slopinant neįtinkančius, bet kultūringai rūpinasi savimi. Dabar jiems ramu, kiti kaip perspėjo vienas tarybos narys, reikia už save kovot kad išgyvent Alytuj.

  Komentaras

  Naujoji taryba miestui per metus kainuos 664 200 eur. Ar tai yra daug? Alytus turtingas miestas, visi šokokade vartosi. Gal kas prisimenate ką pensininkė Kirkliauskienė padarė jums naudingo per praėjusius 4 metus arba Jučas, arba Klėgeris? Na Klėgeris pusmaratonį kartą metuose suorganizuoja, atvažiuoja žmonių į miestelį, vasarą mirusiam mieste bent kažkokio veiksmo būna vieną dieną. Bet už vieno renginio per metus suorganizavumą 9000 eur? Alytus gali sau leisti 😀

  Komentaras

  Pas laimėjusius merą ir komandą neišlaiko tempo, kur per rinkimus vyko. Ko dėka alytiškiai ryžtingai išeliminavo iš politikos žemą politinę kultūrą demonstruojančius gan agresyvius populistus su jų sarašais. Parodė, kad nepakes politikoj skundinėjimų, grasinėjimų teismais ir panašių metodų. Atlaisvino erdvę kūrimui, vienijimui. Vienok paskutiniam tarybos posėdy nesant mero rimtos analizės ir vystymo strategijų teikimo, čia letėjimas. Nes niekam konkrečiai neaišku, kokie vystymo tikslai artimiausiu metu. O tai, kad pralaimėję agresyviausi nedryso net į paskutinį posėdį atvykt, kaip per rinkimus agresyviai per visur lindo su skundinėjimais, čia ne politikai. Reikia lygiuotis į Kauno miesto mero rodomą pastovų tempą. Per rinkimus jautės griežtai atstyguota energija. Ir paskutiniam tarybos posėdį Kauno miesto meras esmėj per 10 minučių konkrečiai įvardijo nueinančios kadencijos pliusus ir minusus, ir pateikė konkrečias vystymo strategijas. Po ko visiems konkrečiai aišku kaip vystysis ir savivaldybei konkrečios gairės ką daryt. O Alytuj, pamatę kaip skuba didintis tik sau tarybos narių išmokas, o visa kita neaiškumai, kaip jaustis savivaldybei, visuomenei? Kad tik savim skuba pasirūpint? Kokį pavyzdį rodo politikai? Žmonės pasitikėjo, o jie puolė ne žmonėmis, bet pirmiau savimi rūpintis?

  Komentaras

  Per paskutinį tarybos posėdį vienodai silpnai pasirodė laimėję ir pralaimėję. Nes laimėję nesugebėjo aiškiai analizuot besibaigiančios kadencijos stiprių ir silpnų pusių bei teikt vystymo strategijų artimiausiu metu. Vietoj to, kaip iššalkę šoko sau išmokų didintis. O pralaimėję atskiri agresyviausi pabūgo net ateit į paskutinį posėdį ir pasinaudoję laimėjusių silpnumu, pasinaudot jų klaidomis. Teikt alternatyvius siūlymus dėl išmokų ir per interviu visam miestui paviešint, štai. Mes prieš išmokas, siūlėm susilaikyt, kol neaiškus miesto metinis biudžetas. Nesugeba laimėję pateikt aiškių vystymo strategijų, kuo jie geresni už mus? Čia būt su perspektyvoom į rimtą politinę ateitį. Dabar ksip maži vaikai, prisirašę prieš komentaruose kitus žeminant, patys išsigando net ateit į paskutinį posėdį. Ir įdomu, konkrečias neatėjusių pavardes vengia viešint žiniasklaida, meras ir taryba...Tokia savotiška baimė Alytaus politikoj tesias. Jei Kauno meras viską konkrečiai sudėjo ir visiems aišku, Alytuj tie ir anie kaip partizanai, kuo mažiau viešumo. Už akių ereliai, į viešumą kur rimčiau- erelių nėra.

  Komentaras

  Rinkimus aiškia persvara laimėjusiems socdemų merui ir sarašui nereikia pamiršt, kad. Rinkėjai tuo jiems suteikė erelių sparnus valdyme dirbt miesto labui. O kas matos iš paskutinio posėdžio, tik viščiukų sparnelių imitavimai kaip sau palest per išmokų didinimus. O rimčiau nesimato erelių sparnų mostų, kaip teikt alytiškiams savalaikes ir kokybiškes analizes dėl besibaigiančios kadencijos pliusus ir minusus, dėl artimiausių vystymo strategijų būsimoj kadencijoj. Kad ir Alytuj, kaip Kauno mieste, visiems būt aišku- kaip dirbs per savivaldą.

  Komentaras

  Lyginant su taip vadinamų gaujinukų metodais, jie daug aukštesniam lygy. Nes neužsiima pašaipom, intrigom, skundinėjimais, grasinėjimais teismais, nesipinigauja iš neįtinkančių būdami politikais per privačius ieškinius stengiantis slopint ar teisėsaugos rankomis eliminuot neįtinkančius visu tuo pridengiant negebėjimus teikt tarybos svarstymui savalaikius ir kokybiškus klausimus, tai pridengė socdemų minusus. Ir padėjo per rinkimus. Bet, kaip išsigryninę savo gabumais, atsiveria nykuma. Tik dėl savęs..

  Komentaras

  Silpnas Alytaus miesto lygis per savivaldą, žiniasklaidą. Paskutinis šios kadencijos tarybos posėdis. Kad aprašyt objektyviai kiek tarybos narių dalyvavo, kiek pabūgo atrit prisikalbėję nuo savo intrigų, tabu. Meras nesugeba konkrečiai vertint kadencijos silpnų ir stiprių pusių. Apie vystymo strategijas nykuma. Tik stverias būsima taryba išmokas kiek gali, tarsi po jų nors ir tvanas. Tik savimi rūpinas, kaip patiems išgyvent, visa kita dzin.. Žiniasklaida iš tarybos posėdžio epizodą nusigriebia ir bludinėja. Erzinkites, kiršinkites, bet nematykit rimčiau. Kad tarybos išimtinėj kompetencijoj strategijose fiasko- pokyčių nesimato. Net kalbėt apie tai nedrysta.

  Komentaras

  jiems reikia tu pinigu daugiau uzsidirbti juk jie nieko nedaro tik kad atsedi darbo vietoje o darbu visiskai nesimato aplamai reiketu jiems pinigus sumazint per puse arba is viso puse atleist juk jie nieko nedirba tik pazadus dalina o darbu nera.

  Komentaras

  Ši kadencija laimėjusiems po savivaldos pakitimų prasidėjo daug sunkesnė. Iš kart matos spragos negebėjimai analizuot esamos situacijos ir teikt artimiausių vystymo strategijų. Kur ūkinės kompetencijos stoka matės per besibaigusią kadenciją vengia užimt tarybos strateginio plėtros komiteto pirmininko postą. Kur komiteto kompetencija ir atsakomybė, kodėl baigiantis kadencijai efektyviai miesto labui neišnaudoti galingi pramonės parko ir aerodromo potencialai. Dėl padangų gaisro pasekmių problemos tesiasi. Dabar tarybai lengviau viską suverst ant mero, kuris pusiau sav. administracijos direktoriaus pareigas ir atsakomybę realiai persiima. Ir ūkinė kompetencija nestipriausia jo pusė. Viešų ryšių komanda silpna. Šioj kadencijoj laikės ir rinkimus laimėjo dėka, kad gana žiopli buvo agresyvi populistinė dalis per skundinėjimus, grasinėjimus teismais negebant tarybos svarstymui teikt savalaikių ir kokybiškų sprendimų, dalis. Su savo lozungu net teismo salėse- kas ubagams davė teisę klaust ir aiškint.. Nuo ko pakraupo valdininkai, visuomenė kuri dar gerbia žmoniškas normas, susitelkus šį negatyvą eliminavo iš būsimos tarybos. Po ko merui ir valdantiems nėra po kur slėptis.

  Komentaras

  Kauno miesto meras paskutiniam tarybos posėdy konkrečiai įvardijo destruktyvinių skundinėjimų blogą įtaką miesto valdymui ir iš kart teikė konkrečias artimiausias Kauno miesto vystymo strategijas. Po ko visiems aišku kaip vystysis Kaunas ir kodėl meras laimėjo aiškia persvara. Alytuj tesiasi, paskutiniam tarybos posėdy nesugebėta įvertint destruktyvinių skundinėjimų blogas poveikis miesto labui. Nesimato teiktų konkrečių vystymo strategijų, po ko būt visiems aišku. Nutylėta, kad problemos kurios galėjo būt sprestos dar anoje kadencijoje, pereina ir į būsimą kadenciją. Tai problemos dėl efektyvaus miesto labui išnaudojimo galingo pramonės parko ir aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės potencialų. Dėl padangų gaisro pasekmių, padangų krūvų, jei iki šiol stūksi nors tikrina, tas pats kas ant tiksinčios bombos sėdi? Kodėl į paskutinį tarybos posėdį pabūgo atvykt patys buvę aršiausi per skundinėjimus ir grasinėjimus teismais, kas tik neįtiko? Ir dėl išmokų teikt alternatyvius siūlymus? Vaizdas, po paskutinių rinkimų pabūgę visuomenės reiklumo vienodai pribijo atskiri nueinantys, kaip ir laimėję aiškia persvara meras su komanda objektyviai vertint situaciją ir teikt konkrečias vystymo strategijas. Po ko, kaip ir Kaune, būt visiems aišku.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.