Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras jau­čia do­no­rų trū­ku­mą, bet džiau­gia­si aly­tiš­kių ak­ty­vu­mu (0)

Si­mo­na Šiu­šy­tė
To­mas krau­jo do­va­no­ja dvy­lik­tą kar­tą, tai da­ry­ti pri­kal­bi­no ir sa­vo ma­mą. Zitos Stankevičienės nuotr.
To­mas krau­jo do­va­no­ja dvy­lik­tą kar­tą, tai da­ry­ti pri­kal­bi­no ir sa­vo ma­mą. Zitos Stankevičienės nuotr.
Lie­pos 11 die­ną į Aly­taus mies­to te­at­rą at­vy­kęs Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras (NKC) kvie­tė mies­to gy­ven­to­jus ir sve­čius tap­ti krau­jo do­no­rais. Or­ga­ni­za­to­riai džiau­gė­si mū­sų kraš­to žmo­nių ak­ty­vu­mu, ta­čiau ti­ki­no pa­si­gen­dan­tys krau­jo do­no­rų sta­bi­lu­mo Lie­tu­vo­je, ypač va­sa­ros me­tu.

Į pir­ma­die­nį vy­ku­sią ge­ru­mo ak­ci­ją at­vy­ko 83 žmo­nės, ta­pę krau­jo do­no­rais. Do­no­rų or­ga­ni­za­to­rės Ri­man­tės Va­na­gie­nės tei­gi­mu, džiu­gi­na ne tik šis skai­čius, bet ir ben­dras aly­tiš­kių ak­ty­vu­mas ak­ci­jų me­tu. Nuo me­tų pra­džios 10 kar­tų į Aly­tų at­vy­ku­siam NKC mies­to gy­ven­to­jai pa­au­ko­jo 732 kar­tus. „Ma­ri­jam­po­lė­je, Jo­na­vo­je ir Aly­tu­je krau­jo do­no­rų su­lau­kia­me iš­ties daug. Aly­tiš­kiai au­ko­ja ne tik ak­ty­viai, bet ir itin nuo­šir­džiai. Esa­me la­bai dė­kin­gi“, – su­si­ža­vė­ji­mo ne­slė­pė R.Va­na­gie­nė.

 

 

Ne­sta­bi­lus ak­ty­vu­mas

Vis­gi NKC at­sto­vė pri­pa­ži­no, kad ben­dra si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je nė­ra to­kia, jog bū­tų ga­li­ma at­si­pa­lai­duo­ti. Krau­jo daž­nai trūks­ta ne tik jiems, bet ir Kau­no bei San­ta­rų Krau­jo cen­trams. Pa­sak R.Va­na­gie­nės, krau­jo iš­ėmi­mai ir li­go­ni­nių pra­šy­mai kiek­vie­ną die­ną sie­kia iki 200 kar­tų: „Jei­gu mes iš­duo­da­me 200 vie­ne­tų krau­jo kom­po­nen­tų, tai mums kiek­vie­ną die­ną jų tiek pat rei­kia grą­žin­ti. Tai yra di­de­li skai­čiai, ir da­bar­ti­nio do­no­rų skai­čiaus mums ne­už­ten­ka.“

Šiuo me­tu NKC taip pat jau­čia vi­sų krau­jo gru­pių trū­ku­mą, ta­čiau, kaip pa­sa­ko­jo R.Va­na­gie­nė, va­sa­rą tai yra įpras­ta. Dėl atos­to­gau­jan­čių žmo­nių žie­mą ir ru­de­nį krau­jo su­au­ko­ja­ma dau­giau.

Do­no­rų ak­ty­vu­mą le­mia ir įvy­kiai pa­sau­ly­je. „Pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je į mus krei­pė­si dau­gy­bė žmo­nių, no­rė­ju­sių pa­au­ko­ti krau­jo uk­rai­nie­čiams“, – pa­brė­žė ji.

NKC at­sto­vė ak­cen­ta­vo, kad krau­jo do­no­rai su­ak­ty­vė­ja ir šven­čių lai­ko­tar­piais, ta­čiau, mo­ters tei­gi­mu, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, jog krau­jas rei­ka­lin­gas vi­sus me­tus.

 

Vie­ni ti­ki mi­tais, ki­ti – bi­jo

Pa­si­tei­ra­vus, kas stab­do žmo­nes nuo do­no­rys­tės, R.Va­na­gie­nė at­sklei­dė, kad vie­na daž­niau­sių prie­žas­čių yra klai­din­gas įsi­ti­ki­ni­mas, jog per­sir­gę gel­ta ne­ga­li au­ko­ti krau­jo: „Taip pat daž­nai gir­džiu, jog žmo­nės bi­jo ada­tų, o kar­tais net­gi at­si­ran­da nu­si­sta­čiu­sių prieš do­no­rys­tę ir įsi­ti­ki­nu­sių, jog jų krau­jas yra bran­gus.“

Krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­jo­je Aly­tu­je bu­vo ga­li­ma su­tik­ti tiek nuo­la­ti­nių do­no­rų, tiek dar tik pra­de­dan­čių­jų ženg­ti šiuo ke­liu.

Krau­jo pa­au­ko­ti at­vy­kęs To­mas pa­sa­ko­jo, kad pir­mą kar­tą do­no­ru ta­po dar 2008 me­tais, o šį­kart tai da­rė jau 12 kar­tą.

„Ma­ne įkve­pia min­tis, jog ma­no krau­jas ga­li iš­gel­bė­ti ki­to gy­vy­bę“, – min­ti­mis da­li­jo­si vai­ki­nas, au­ko­ti pri­kal­bi­nęs ir ma­mą. Pa­klau­sus, ko­kia, jo nuo­mo­ne, yra daž­no krau­jo trū­ku­mo Lie­tu­vo­je prie­žas­tis, To­mas tei­gė, kad kal­tas per ma­žas žmo­nių są­mo­nin­gu­mas.

Ak­ci­jo­je da­ly­va­vu­si Kris­ti­na įsi­ti­ki­nu­si, kad sie­kiant di­din­ti au­ko­jan­čių žmo­nių skai­čių rei­kė­tų šiuo klau­si­mu la­biau švies­ti vi­suo­me­nę: „Aš pa­ti do­no­re ta­pau an­trą kar­tą. Anks­čiau daž­nai pa­gal­vo­da­vau apie do­no­rys­tę, bet vis bi­jo­da­vau. Da­bar su­pran­tu, kad bi­jo­ti nė­ra ko.“

NKC in­for­muo­ja, jog ki­ta krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja Aly­taus mies­to te­at­re vyks rug­pjū­čio 29 die­ną.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.