„Na­cio­na­li­nis IT iš­šū­kis” įkvė­pė ša­lies moks­lei­vius: 9,5 tūkst. da­ly­vių ir 4 tūkst. va­lan­dų ver­tin­gos mo­ky­mo­si me­džia­gos (0)

Ben­dro­vės „Te­lia Glo­bal Ser­vi­ces Lit­hu­a­nia“ va­do­vas Ma­rius Iva­naus­kas.
Ben­dro­vės „Te­lia Glo­bal Ser­vi­ces Lit­hu­a­nia“ va­do­vas Ma­rius Iva­naus­kas.
Dau­giau nei 8,5 tūkst. moks­lei­vių ir 950 mo­ky­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je moks­lo me­tų pa­bai­gą pa­si­tin­ka pa­si­sė­mę ver­tin­gų skait­me­ni­nių ži­nių. Bai­gė­si di­džiau­sio tech­no­lo­gi­jų švie­ti­mo pro­jek­to „Na­cio­na­li­nis IT iš­šū­kis“ pir­ma­sis eta­pas, į ku­rį įsi­trau­kė vi­sos Lie­tu­vos mo­kyk­los. 20 pa­žan­giau­sių mo­ki­nių ke­liau­ja į ki­tą eta­pą, kur su pro­fe­sio­na­lų pa­gal­ba pri­tai­kys įgau­tas ži­nias, kurs sa­vo in­ter­ne­ti­nius pus­la­pius ir lai­mės iš­ma­nius pri­zus.

Ge­riau­siai tech­no­lo­gi­jų iš­ma­ny­mą pa­de­monst­ra­vu­sius da­ly­vius pa­dė­jo at­rink­ti vi­soms mo­kyk­loms pri­tai­ky­tas IT tes­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo tūks­tan­čiai stro­piau­sių moks­lei­vių iš vi­sos ša­lies. Trys pa­žan­giau­si moks­lei­viai ir mo­kyk­los bus ap­do­va­no­ti bir­že­lio 19 d. pro­jek­to už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės glo­bo­ja­mas „Na­cio­na­li­nis IT iš­šū­kis“ su­jun­gė vi­są Lie­tu­vą, pro­jek­te da­ly­vau­ti už­si­re­gist­ra­vo vi­sos ša­lies mo­kyk­los. Pro­gra­ma­vi­mo pa­mo­kas ir se­mi­na­rus ren­gė pro­jek­tą ini­ci­ja­vu­sios ben­dro­vės „Te­lia Glo­bal Ser­vi­ces Lit­hu­a­nia“ spe­cia­lis­tai kar­tu su pro­gra­ma­vi­mo mo­kyk­la „Co­de Aca­de­my“.

Tarp 20-ies ge­riau­sių mo­ki­nių – skir­tin­gų ša­lies re­gio­nų gau­sa, ku­rio­je do­mi­nuo­ja re­gio­nai – Kau­no ra­jo­nas, Tel­šiai, Pa­ne­vė­žys, Va­rė­na, Klai­pė­da. Į pa­žan­giau­sių­jų są­ra­šą pa­te­ko ir Vil­niaus, Kau­no moks­lei­viai bei nuo ka­ro ne­gan­dų pa­bė­gu­sius Uk­rai­nos ša­lių moks­lei­vius vie­ni­jan­ti „Gra­vi­tas scho­la“.

„Pro­jek­tu no­rė­jo­me ne tik kel­ti ben­drą ša­lies tech­no­lo­gi­jų raš­tin­gu­mą, bet ir su­teik­ti dau­giau ga­li­my­bių bū­tent re­gio­nuo­se esan­tiems moks­lei­viams vi­siš­kai ne­mo­ka­mai gau­ti pro­gra­ma­vi­mo pa­grin­dų. Pa­žan­giau­sių moks­lei­vių są­ra­šas ro­do, kad mums pa­vy­ko ne tik įtrauk­ti di­džiu­lį kie­kį moks­lei­vių, bet ir su­ma­žin­ti IT ži­nių at­skir­tį tarp mies­tų ir re­gio­nų, – tei­gia gei­džia­miau­siu ša­lies darb­da­viu iš­rink­tos ben­dro­vės „Te­lia Glo­bal Ser­vi­ces Lit­hu­a­nia“ va­do­vas Ma­rius Iva­naus­kas. – Ma­to­me sa­ve kaip at­sa­kin­gą vi­suo­me­nės da­lį ir kaip darb­da­vys tu­ri­me pa­rei­gą ug­dy­ti jau­nus žmo­nes bei pa­dė­ti jiems įgy­ti ži­nių, ku­rios at­ei­ty­je bus itin ver­tin­gos. Net jei pa­si­rinks spe­cia­ly­bes, ne­su­si­ju­sias su skait­me­ni­niu pa­sau­liu, šio pro­jek­to da­ly­viai ži­nos apie įran­kius, ga­lin­čius at­ver­ti var­tus į pa­žan­gią at­ei­tį.“

Pir­ma­ja­me „Na­cio­na­li­nio IT iš­šū­kio“ eta­pe 7–9 kla­sių moks­lei­viai pa­gal spe­cia­lią mo­ko­mą­ją me­džia­gą ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su tech­no­lo­gi­jų svar­ba šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je, skir­tin­go­mis IT spe­cia­ly­bė­mis ir kar­je­ros ga­li­my­bė­mis, įgy­ti ba­zi­nį su­vo­ki­mą apie pro­gra­ma­vi­mo, sis­te­mų kū­ri­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo, duo­me­nų ana­li­ti­kos bei ki­tų šiuo­lai­ki­nių pro­fe­si­jų prin­ci­pus.

Pro­jek­to me­tu per ke­lis mė­ne­sius moks­lei­viai kla­sė­se ir in­di­vi­du­a­liai per­žiū­rė­jo dau­giau kaip 4 tūks­tan­čius va­lan­dų eks­per­tų pa­reng­tos mo­ko­mo­sios me­džia­gos por­ta­le www.itis­su­kis.lt. Mo­ky­mo tu­ri­nys bu­vo pa­reng­tas taip, kad mo­ky­to­jai pa­tys ga­lė­tų spręs­ti, ko­kia ap­im­ti­mi ir kaip ją in­teg­ruo­ti į pa­mo­kas, o moks­lei­viai ga­lė­tų iš jo mo­ky­tis ir sa­va­ran­kiš­kai na­muo­se. Pe­da­go­gai taip pat bu­vo kvie­čia­mi at­nau­jin­ti sa­vo ži­nias ir kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją da­ly­vau­jant spe­cia­liuo­se mo­ky­muo­se.

Užs. Nr. 056

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.