„My­liu sa­vo sal­dų dar­bą“. (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Gi­ta­na Vinerskienė (nuotr.) pir­mą tor­tą iš­ke­pė bū­da­ma de­šim­ties ir iki šiol pri­si­me­na die­viš­ką jo sko­nį.

Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Alo­vės kai­me gy­ve­nan­ti Gi­ta­na Vi­ners­kie­nė jau de­šimt me­tų tu­rė­da­ma in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­žy­mą ke­pa tor­tus, py­ra­gai­čius, pa­gal už­sa­ky­mus įvai­rioms pro­goms ruo­šia sal­džių­jų pa­tie­ka­lų sta­lus. Už­sa­ky­mų tik­rai ne­trūks­ta, ne­re­tai ten­ka dirb­ti net nak­ti­mis. Gi­ta­na pri­si­pa­žįs­ta, kad šis dar­bas jai la­bai pa­tin­ka, jau­čia­si įsė­du­si į sa­vo ro­ges ir va­di­na­mo­jo val­diš­ko dar­bo ne­si­žval­go. „Pir­mą tor­tą kar­tu su ma­ma iš­ke­piau bū­da­ma de­šim­ties ir iki šiol pri­si­me­nu die­viš­ką jo sko­nį. Tai bu­vo me­daus tor­tas, ku­ris man tuo­met at­ro­dė vos ne ste­buk­lin­gas. Šian­dien jau ne­su­skai­čiuo­ju, kiek įvai­riau­sių tor­tų esu iš­ke­pu­si“, – sa­ko alo­viš­kė.

 

Vis­kas pra­si­dė­jo nuo „Na­po­le­o­no“

Dar vai­kys­tė­je pa­ga­vu­si aist­rą kep­ti tor­tus ir py­ra­gai­čius, Gi­ta­na įvai­rio­mis pro­go­mis, o ne­re­tai ir be jų, sa­vo ga­mi­niais le­pi­no ir lepina šei­mą, ku­rio­je au­go du vai­kai, taip pat gi­mi­nes.

Tu­rin­ti aukš­tą­jį eko­no­mis­tės iš­si­la­vi­ni­mą, dar dirb­da­ma ban­ke mo­te­ris sa­vo kep­tais tor­tais vai­šin­da­vo ir ben­dra­dar­bes.

„Prieš de­šimt me­tų pra­dė­jau kep­ti tor­tus „Na­po­le­o­nas“ ir kai jų da­viau pa­ra­gau­ti ben­dra­dar­bėms, šios ėmė nuo­lat pra­šy­ti iš­kep­ti as­me­ni­nėms šven­tėms. Bet aš tam ne­la­bai tu­rė­jau lai­ko. O kai iš­ėjau iš dar­bo ban­ke, jau ga­lė­jau tuo už­si­im­ti. Ka­dan­gi už­sa­ky­mų iš pa­žįs­ta­mų ir drau­gų tu­rė­jau daug, pa­gal­vo­jau, ko­dėl to­kio dar­bo ne­pra­dė­jus ofi­cia­liai“, – pa­sa­ko­jo G.Vi­ners­kie­nė.

Taip prieš de­šimt­me­tį ji įsi­gi­jo in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­žy­mą, sa­vo na­mo prie­sta­te įsi­ren­gė kon­di­te­ri­jos ke­pyk­lė­lę ir šian­dien „Gi­ta­nos tor­tai ir sal­du­my­nai“ ži­no­mi bei per­ka­mi ne tik Dzū­ki­jo­je.

Į ver­slą pa­stū­mė­jo „Na­po­le­o­nas“. O da­bar pa­ti ke­pė­ja ne­ga­li su­skai­čiuo­ti, kiek rū­šių tor­tų ar py­ra­gai­čių ke­pa: „Po­pu­lia­riau­si tor­tai – šo­ko­la­di­niai, gai­vūs su vai­siais ir uo­go­mis, „sni­kers“, me­daus, ka­ra­liš­kas me­daus, ži­no­ma, „Na­po­le­o­nas“, įvai­rių sko­nių tar­ta­le­tės, „ma­ka­roncai“, py­ra­gaičiai „le­dai“ su įvai­riau­sio­mis fi­gū­ro­mis, ypač mė­gia­mi vai­kų. Kai ga­mi­ni, vis kaž­ką pa­kei­ti, kaž­ko nau­jo įde­di. Iš pa­tir­ties ži­nau, kas žmo­nėms pa­tin­ka ir ką daž­niau­siai jie už­sa­ko.“

Be­je, siek­da­ma kiek įma­no­ma di­des­nio pro­fe­sio­na­lu­mo Gi­ta­na Vil­niu­je lan­kė Dai­vos Mik­šiū­nie­nės kon­di­te­ri­jos stu­di­ją.

 

„Ge­riau­sia re­kla­ma – iš lū­pų į lū­pas“

Pir­muo­sius sa­vo ga­mi­nius Gi­ta­na ke­pė įprastinėje or­kai­tė­je. Šian­dien jos kon­di­te­ri­jos ke­pyk­lė­lė­je jau pa­sta­ty­tos spe­cia­lios elek­tri­nės kros­nys ir šiuo­lai­kiš­ki, ga­my­bai skir­ti sta­lai.

Dau­giau­sia už­sa­ky­mų su­lau­kia­ma iš Pie­tų Lie­tu­vos – Aly­taus, Va­rė­nos, Ma­ri­jam­po­lės, Laz­di­jų, Jiez­no gy­ven­to­jų, įmo­nių ar ka­vi­nių. Ta­čiau už­sa­ko­vų tu­ri­ma ir Vil­niu­je bei Kau­ne.

Ne­re­tai alo­viš­kė gau­na už­sa­ky­mų įvai­rioms pro­goms pa­ruoš­ti vi­sus sal­džių­jų pa­tie­ka­lų sta­lus, ku­riems jau rei­kia ne tik tor­tų ar ke­lių rū­šių py­ra­gai­čių, bet ir įvai­riau­sių de­ser­tų.

„Ka­dan­gi šian­dien daug kas tie­siog sė­di feis­bu­ke, su­kū­riau sa­vo pa­sky­rą „Gi­ta­nos tor­tai ir sal­du­my­nai“. Ta­čiau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ge­riau­sia re­kla­ma – iš lū­pų į lū­pas. Aš tuo įsi­ti­ki­nau, nes už­si­sa­kan­tie­ji ma­no ga­mi­nius daž­nai pa­sa­ko, kad jų drau­gai ra­ga­vo kaž­ko­kio­je šven­tė­je ir pa­ti­ko“, – sa­ko Gi­ta­na.

O dau­giau­sia už­sa­ky­mų su­lau­kia­ma prieš Ka­lė­das, Ve­ly­kas ir va­sa­rą, kuo­met – pats ves­tu­vių me­tas.

 

Pa­gal už­sa­ky­mus ga­mi­na ir pa­puo­ši­mus

Kai Gi­ta­na ant sta­lo pra­dė­jo ri­kiuo­ti lė­les, gė­les, pa­spir­tu­ki­nin­kus, pa­ga­min­tus iš cuk­ri­nės ma­sės, sun­ku bu­vo pa­ti­kė­ti, kad tai jos dar­bas. Ta­čiau su­ži­no­jus, kad mo­te­ris jau­nys­tė­je sva­jo­jo stu­di­juo­ti dai­lę, ta­čiau pa­si­rin­ko eko­no­mi­ką, tam­pa aiš­ku, kad to­kie tor­tų pa­puo­ši­mai pa­da­ry­ti jos ran­ko­mis.

O Gi­ta­na pri­si­pa­žįs­ta, kad kar­tais vie­ną fi­gū­rė­lę ten­ka ga­min­ti vi­są die­ną.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ji gau­na vis dau­giau už­sa­ky­mų pa­ga­min­ti įvai­rių pa­puo­ši­mų tor­tams.

Anks­čiau žmo­nės la­biau mė­go pa­pras­čiau pa­puoš­tus tor­tus, o da­bar ne­re­tai pa­tys už­sa­ko­vai pa­sa­ko ne tik ko­kio sko­nio, bet ir kaip at­ro­dan­čio no­rė­tų.

 

„Dirb­da­ma tu­ri daug ko iš­mok­ti“

Spe­cia­lių už­sa­ky­mų „Gi­ta­nos tor­tai ir sal­du­my­nai“ su­lau­kia merg­va­ka­rių ar bern­va­ka­rių, Bo­so die­nos, ves­tu­vių ar pro­fe­si­nių šven­čių pro­go­mis.

„Kar­tais rei­kia įdė­ti la­bai daug dar­bo, net nak­ti­mis dirb­ti. Bū­na, kad šei­mos šven­tės pro­ga už­sa­ko­mas dvie­jų pu­sių tor­tas su skir­tin­go­mis fi­gū­ro­mis. Pa­vyz­džiui, vie­no­je pu­sė­je – mo­ters, dir­ban­čios me­di­ke, ki­to­je – vy­ro, ku­ris yra me­džio­to­jas. Ar­ba tor­tus, vaiz­duo­jan­čius tig­rą ar gul­bę“, – iš­skir­ti­nius už­sa­ky­mus pri­si­mena G.Vi­ners­kie­nė.

Taip pat po­pu­lia­rė­ja ir va­di­na­mie­ji dau­žo­mi tor­tai, ku­rių vi­du­je pa­sle­pia­mi sal­dai­niai ar pi­ni­gai. Ypač daž­nai to­kių tor­tų už­sa­ko­ma gim­ta­die­niams ar krikš­ty­noms. Sve­čiams, ypa­tin­gai ma­žie­siems, to­kie tor­tai yra tik­ra at­rak­ci­ja.

„Dirb­da­ma tu­ri daug ko iš­mok­ti, kad ga­lė­tum pa­ten­kin­ti įvai­rius sko­nius, įvai­rius už­sa­ky­mus. Kon­di­te­ri­jo­je, kaip ir vi­sa­me mū­sų gy­ve­ni­me, daug kas ir spar­čiai kei­čia­si, tu ne­ga­li sto­vė­ti vie­to­je. Ma­nau, kad man, su šei­mos pa­lai­ky­mu ir pa­gal­ba, se­ka­si ge­rai. My­liu sa­vo sal­dų dar­bą, man pa­tin­ka kep­ti, ga­min­ti, puoš­ti įvai­rius tor­tus ir sal­du­my­nus“, – sa­ko Gi­ta­na.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nuostabaus skonio ir grožio tortai, begalinė Gitanos fantazija ir auksinės, darbščios jos rankos sukuria tinkamą, originalų tortą bet kokiai progai. Tortas- knyga apgavo daug renginio dalyviụ- atėjo pavartyt knygos, o pasirodo- čia tortas!🤗💞

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.