Mo­lio min­klės. Ką duo­na duo­da (0)

Loreta Lekavičė ir Saulius Mastauskas.
Pivašiūnų seniūnijos Junčionių kaimo gyventojai Loreta Lekavičė ir Saulius Mastauskas – gyvenimo bendrininkai ir „Molio minklių“ gaspadoriai. Asmeninė nuotr.
Lo­re­ta Le­ka­vi­čė ir Sau­lius Mas­taus­kas dau­giau nei 20 me­tų dir­ba sau­gos sri­ty­je, kur vis­kas ga­nė­ti­nai aiš­ku ir kon­kre­tu. Bet, kaip pa­tys tei­gia, tu­ri po­lin­kį į kū­ry­bą, tad Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los Aly­taus fi­lia­le iš­mo­kę ke­ra­mi­kos me­no, įvai­rio­se Dzū­ki­jos šven­tė­se bei fes­ti­va­liuo­se ste­bi­na su­si­rin­ku­siuo­sius ypa­tin­ga, eko­lo­giš­ka tech­ni­ka – mo­lio dir­bi­nius jie mar­gi­na duo­nos rau­gu. Tu­ri su­kū­rę sa­vo dirb­tu­vė­lę „Mo­lio min­klės“ ir po tru­pu­tį ple­čia mėgs­tan­čių­jų ke­ra­mi­ką ra­tą. „Na, o kaip vis­kas klos­ty­sis at­ei­ty­je – at­ei­tis ir pa­ro­dys“, – tei­gia Lo­re­ta ir Sau­lius. Eko­lo­gi­nės ke­ra­mi­kos puo­se­lė­to­jus kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Ko­kie vė­jai Jus abu at­ne­šė į jau ge­rą tūks­tan­tį me­tų skai­čiuo­jan­čią lie­tu­viš­kos ke­ra­mi­kos tech­no­lo­gi­ją, dar va­di­na­mą ikig­la­zū­ri­ne? Jūs abu šios ke­ra­mi­kos me­no iš­mo­ko­te Aly­tu­je? Sa­ko­ma, kad pra­džia nie­ka­da ne­bū­na leng­va. Ko­kia Jums bu­vo ta mo­lio pa­min­ky­mo pra­džių pra­džia?

Lo­re­ta:

– Kar­tais ne­ži­nai nei iš kur tas kū­ry­bi­nis vė­jas pa­pūs, nei kur jis nu­neš. Bet šį kar­tą jis stip­riu sū­ku­riu įtrau­kė į pa­čią ke­ra­mi­ką, ir ja be­si­do­mint dar la­biau už­ka­bi­no. Pa­ti su­si­do­mė­ji­mo ke­ra­mi­ka pra­džia bu­vo drau­gų ki­taip su­ma­ny­tas pa­mi­nė­ti gim­ta­die­nis. Tai bu­vo edu­ka­ci­ja Aly­taus dai­lių ama­tų mo­kyk­lo­je (da­bar Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los Aly­taus fi­lia­las). Pa­ban­dėm. Pri­li­po. Tuo­met vi­sai ne­tru­kus dar kar­te­lį sa­va ini­cia­ty­va be­veik ta pa­čia kom­pa­ni­ja vėl įsi­pra­šėm pa­min­kyt.

Sau­lius:

Va ta­da jau ki­lo min­čių pra­mok­ti šio ama­to pro­fe­sio­na­liau. Ir kuo­met pa­skel­bė apie mo­ky­mo pro­gra­mą su­au­gu­siems, abu ne­dve­jo­da­mi tam ap­si­spren­dė­me. Kai su­ži­nai ama­to sub­ti­ly­bes, kai ga­li leis­ti pra­dė­ti ieš­ko­ti, kas la­biau­siai ar­ti­ma, ta­da to­ji se­no­ji de­ko­ra­vi­mo tech­ni­ka ir su­gun­dė la­biau­siai.

Lo­re­ta:

– Pra­džia daž­niau­siai ne­bū­na itin pa­pras­ta ir lyg svies­tu pa­tep­ta. Bu­vo tik­rai ne­ma­žai ir tech­no­lo­gi­nio bro­ko, ir ne­ten­ki­nu­sio de­ko­ro, ir dar daug vis­ko, kas ne­džiu­gi­no. Ta­čiau no­ras iš­gry­nin­ti ir pri­vers­ti pro­ce­sus pa­klus­ti taip, kaip no­rė­tų­si, pra­dė­jo duo­ti vai­sių. Pa­pras­tai sa­ko­ma – kai per­min­ky­si pir­mą­ją mo­lio to­ną, ta­da jau ga­lė­si apie ama­tą kaž­ką pa­pa­sa­ko­ti ir ki­tiems.

 

– Dau­guo­se, mi­nint ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną, iš vi­sur su­gu­žė­ju­siai pub­li­kai de­monst­ra­vo­te duo­nos rau­go ke­ra­mi­ką. Ko­kių emo­ci­jų iš­gir­do­te iš įsi­jun­gu­sių­jų į šį įdo­mų pro­ce­są? Vy­res­ni ar jau­ni­mas la­biau ža­vi­si?

Lo­re­ta:

– Šven­tė Dau­guo­se vy­ko lie­pos 5-ąją. Tik­rai, kai lei­di ren­gi­nio da­ly­viui pa­čiam da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se, emo­ci­jos ir bū­na pa­čios stip­riau­sios. O svar­biau­siai – ne­su­vai­din­tos. Pra­džio­je lyg ne­di­de­lė bai­mė, po to toks pa­si­nė­ri­mas vi­so­mis sa­vo min­ti­mis į pa­čią ei­gą ir ga­lop džiu­ge­sio ban­ga, pa­ma­čius, kas pa­vy­ko, kai ga­mi­nu­kas jau nu­gu­la at­vė­si­mui.

Ir ne­svar­bu, kad kar­tais ne vi­sai pa­vyks­ta taip, kaip tu­rė­tų bū­ti, ta­čiau kaip ta­me po­sa­ky­je apie pel­ėdą ir jos vai­ku­čius – taip ir čia: kiek­vie­nam sa­vas ga­mi­nys pats gra­žiau­sias.

Sau­lius:

O jei kal­bė­ti apie am­žių, tai nė­ra skir­tu­mo – jau­nas ar jau pa­gy­ve­nęs. Es­mė smal­su­mas ar no­ras kaž­ką iš­ban­dy­ti. Tas, ku­riam tai iš es­mės pa­trauk­lu, ir ne­lie­ka abe­jin­gas.

 

– To­kie in­dai eko­lo­giš­kai šva­rūs, o ar pa­tva­rūs? Sa­vo bui­ty­je juos nau­do­ja­te?

Lo­re­ta:

– Pa­tva­ru­mas – są­ly­gi­nis da­ly­kas. Tai juk ke­ra­mi­ka. Ir jei ne­ty­čia ke­ra­mi­kos ga­mi­nys iš­kris iš ran­kų, – ti­kė­ti­na, kad be­liks tik lai­mės lauk­ti.

Nau­do­jant įpras­to­mis są­ly­go­mis sa­vo bui­ty­je, tai – il­gai tar­nau­sian­tis ga­mi­nys. Ži­no­ma, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad to­kiu de­ko­ra­vi­mu pa­puoš­to ga­mi­nu­ko – ar tai bū­tų puo­de­lis, ar du­be­nė­lis – šiuo­lai­ki­nė­je in­dap­lo­vė­je ge­riau ne­plau­ti. O mes sa­vo kas­die­no­je taip pat juos nau­do­ja­me ir mė­gau­ja­mės na­tū­ra­lu­mu.

 

– Iš tie­sų už­bu­ria tas ar­cha­jiš­kas de­ko­ras, kai iš­deg­ti dir­bi­niai tie­siai iš de­gi­mo kros­nies mer­kia­mi į duo­nos rau­gą ir tam­pa mar­gi tar­si put­pe­lių kiau­ši­nu­kai. Gal ga­li­ma kaž­kiek pa­ko­re­guo­ti raš­tus ar jau kaip… duo­na duo­da?

Saulius:

– Gau­na­mi raš­tai iš es­mės ne­pa­kar­to­ja­mi ir uni­ka­lūs. Su­pran­ta­ma, kad, ži­nant smul­kme­nas, ga­li­ma šiek tiek ko­re­guo­ti raš­to kryp­tis, spal­vos in­ten­sy­vu­mą.

 

– Koks mo­lis la­biau­siai tin­ka šiai ke­ra­mi­kai? Dzū­ki­jo­je tin­ka­mo tik­rai nė­ra.

Sau­lius:

– Se­no­vė­je ko­kį mo­lį iš­si­kas­da­vo, iš to­kio ir bu­vo ga­mi­na­ma. Šian­dien ga­li­me pa­si­rink­ti ir la­biau­siai tin­ka­mą to­kiam de­ko­ra­vi­mui mo­lį. Pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus – at­spa­ru­mas tem­pe­ra­tū­ros šuo­liams, kas šia­me de­ko­ra­vi­mo bū­de bū­din­ga.

Dzū­ki­jo­je yra kas iš ke­ra­mi­kų nau­do­ja ir vie­ci­nį mo­lį – aiš­ku, daž­niau­siai ne šio de­ko­ra­vi­mo ga­mi­niams. Ta­čiau iki nau­do­ji­mo ga­mi­niui jį rei­kia spe­cia­liai iš­va­ly­ti tam tik­ra įran­ga.

 

– Kiek lai­ko už­trun­ka pro­ce­sas? Tur­būt ne­ma­žai va­lan­dų pri­rei­kia da­rant pa­ruoš­tu­kus edu­ka­ci­niams už­si­ė­mi­mams?

Saulius:

– Tik­rai tas ke­lias iki ga­lu­ti­nio de­ko­ruo­to ga­mi­nio nė­ra toks jau ir trum­pas. Nu­lip­džius ga­mi­nį, jis ma­žiau­siai sa­vai­tę lai­ko džiūs­ta na­tū­ra­liai. Ta­da jo lau­kia pir­ma­sis de­gi­mas, kai ga­mi­nys su­tvir­tė­ja. Ši „pro­ce­dū­ra“ vėl trun­ka apie pus­an­tros pa­ros, mat rei­kia su­lauk­ti, kad vis­kas kros­ny­je sa­vai­me at­vės­tų.

Tai­gi, pa­ruoš­tu­kas ko­ne 10 die­nų lukš­te­na­si iš kiau­ši­nio. Ir tu­ri­me tik „bjau­rų­jį an­čiu­ką“. O edu­ka­ci­jos me­tu ga­mi­niai dar kar­tą krau­na­mi į du­ji­nę kros­nį, ir čia jau po ge­ros va­lan­dos virs­ta „gul­be“.

 

– Duo­nos rau­gą pa­ruoš­ti tur­būt nė­ra su­dė­tin­ga? O rau­gas iš ki­to­kių me­džia­gų, pa­vyz­džiui, iš au­ga­lų ne­tin­ka?

Lo­re­ta:

– Na taip, kiek­vie­nai šei­mi­nin­kei pa­si­ruoš­ti rau­go tik­rai nė­ra sun­ku. Nors, lai­kai kei­čia­si. Esam ban­dę ir ki­to­kių na­tū­ra­lių pro­duk­tų rau­go už­si­tai­sy­ti – bet jie nė­ra to­kie efek­ty­vūs, kaip kad kvie­ti­nių mil­tų rau­gas. Įdo­mu, ori­gi­na­lu, bet tik dėl pa­čių ban­dy­mų. Kū­ry­bo­je nie­ka­da ne­ži­nai, ka­da kas ga­li nu­ste­bin­ti.

 

– Ko­kie da­ly­kai la­biau­siai pa­čius ste­bi­na kū­ry­bos pro­ce­se? Ko­kius dar­bus daž­niau­siai ku­ria­te?

Lo­re­ta:

– Dau­ge­lis da­ly­kų mū­suo­se bū­da­vo at­ras­ta dėl vi­siš­ko at­si­tik­ti­nu­mo. To­kie ne­ti­kė­tai iš­si­aiš­ki­na­mi per­liu­kai ir pri­ver­čia ža­vė­tis bei to­liau ieš­ko­ti. Ir čia ga­li­ma daug kal­bė­ti. Pa­vyz­džiui, jei kal­bė­ti apie gla­zū­ra­vi­mo pro­ce­sus, čia kaip su kok­tei­lių mai­šy­mu: ga­li­my­bės be­ri­bės. Pa­imi ir da­rai ban­dy­mus – su­mai­šai dvi gla­zū­ras ar­ba už­den­gi vie­ną ant ki­tos. Ir pir­mą kar­tą tai ban­dy­da­mas nie­ka­da ne­ži­nai, koks bus re­zul­ta­tas.

O ku­ria­me daž­niau­siai prak­tiš­kai bei uni­ver­sa­liai pa­nau­do­ja­mus ga­mi­nu­kus – tiek tin­ka­mus bui­ty­je nau­do­ti, tiek in­ter­je­rui pa­gy­vin­ti. Duo­nos rau­go de­ko­ra­vi­mui ski­ria­me ele­men­ta­rius, pa­pras­tai ir net­gi są­mo­nin­gai krei­vo­kai nu­lip­dy­tus du­be­nė­lius, puo­de­lius.

 

– Ar kap­ri­zin­gas ša­mo­tas, daž­nai ne­pa­vyks­ta, su­trūks­ta?

Lo­re­ta:

– Mo­lis, tu­rin­tis ša­mo­to, yra šiurkš­tus bei sun­kes­nis nei ki­ti. Mo­te­riai dir­bant tik su šiuo mo­liu, ran­kų na­gų kar­py­ti nie­ka­da ne­rei­kė­tų. Šiaip jis ga­nė­ti­nai pa­klus­nus ir dirb­ti su juo nė­ra sun­ku. Ta­čiau jis gru­bo­kas dėl sa­vo struk­tū­ros. Ir tik­rai ne vi­siems dar­bams tin­ka­mas.

Sau­lius:

– Tik­rai ne­ga­min­si grakš­čių for­mų puo­de­lio iš ša­mo­ti­nio mo­lio. Daž­nai ša­mo­tas nau­do­ja­mas lau­ke tin­ka­mų nau­do­ti ga­mi­nių ga­my­bai – va­zoms, va­zo­nams, de­ko­ro ele­men­tams, švies­tu­vams ir ki­tiems ga­mi­niams.

 

– Jei tei­sin­gai su­pra­tau, ši ne­tra­di­ci­nė veik­la, ku­rios ėmė­tės su už­si­de­gi­mu, Jums – po­mė­gis. O apie ver­slą ne­gal­vo­ja­te?

Lo­re­ta:

Taip – tai tik­rai po­mė­gis. Tie­sa, po­bran­gis. Bet dau­gu­ma ho­bių nė­ra ver­ti­na­mai vien ma­te­ria­liai – tai iš es­mės emo­ci­nis as­pek­tas.

Dau­giau nei 20 me­tų dir­ba­me sau­gos sri­ty­je, kur vis­kas ga­nė­ti­nai aiš­ku ir kon­kre­tu. Ta­čiau tu­rint po­lin­kį į kū­ry­bą, net­gi ir šio­je sri­ty­je ga­li­ma at­ras­ti vie­tos sa­vi­raiš­kai, pa­vyz­džiui, su­kur­ti nau­ją elek­tro­ni­nės sau­gos spren­di­mą, pri­tai­ky­tą kon­kre­tiems po­rei­kiams.

Na, o kaip vis­kas klos­ty­sis at­ei­ty­je – at­ei­tis ir pa­ro­dys. Tu­ri­me su­kū­rę sa­vo dirb­tu­vė­lėms pa­va­di­ni­mą „Mo­lio min­klės“ ir po tru­pu­tį ple­čia­me mėgs­tan­čių­jų ke­ra­mi­ką ra­tą.

 

– Ar yra koks nors kū­ry­bi­nis iš­šū­kis, ku­rį sva­jo­ja­te įgy­ven­din­ti?

Saulius:

– Bū­tų la­bai sma­gu pa­da­ry­ti di­de­lę ir įpras­mi­nan­čią kaž­ką svar­baus skulp­tū­rą. Bet dar yra lai­ko, o drau­gys­tė su mo­liu ga­nė­ti­nai ne­se­na. To­dėl, ma­no­me, kad vis­kas prieš akis.

 

– Ko­kius po­mė­gius dar puo­se­lė­ja­te?

Sau­lius:

– Ma­ne vi­są lai­ką ly­di se­no­vi­niai, re­tes­ni daik­tai, ku­rių gau­su vi­suo­se so­dy­bos kam­puo­se. Ir tai, ko ge­ro, net­gi sun­kes­nė „li­ga“ nei ke­ra­mi­ka. Bet gal to­dėl, kad tuo do­miuo­si ge­ro­kai se­niau. Per is­to­ri­jos de­šimt­me­čius žings­nia­vę ir iš­li­kę funk­cio­na­lūs bei es­te­tiš­kai pa­se­nę daik­tai, pa­sie­kę šiuos lai­kus, ne­ga­li bū­ti ne­ver­ti pa­gar­bos.

Nė­ra sma­ges­nio mo­men­to, kai par­si­ga­be­ni kur nors de­šimt­me­čius pūp­so­ju­sį ra­di­jo im­tu­vą, nu­va­lai „kul­tū­ri­nį“ sluoks­nį ir sa­vo nuo­sta­bai iš­girs­ti mie­lą ir minkš­tą lem­pi­nį gar­są. Kas do­mi­si, tas su­pras.

Yra ir dau­giau ar­ti­mų dū­šiai daik­tų ka­te­go­ri­jų – kaip an­tai vin­ta­ži­nės veid­ro­di­nės re­kla­mos, ret­ro, bet po­li­ci­jos te­ma­ti­kos au­to­mo­bi­lių mo­de­liu­kai. Taip tę­sia­ma daik­tų, ku­rie vi­sa­da ly­dė­jo žmo­gų, is­to­ri­ja ir is­to­ri­ja ap­skri­tai, ku­rios ne­va­lia pa­mirš­ti.

Lo­re­ta mėgs­ta au­gin­ti prie­sko­nius, rink­ti žo­le­les. Vė­liau, jas iš­džio­vi­nu­si, su tam tik­ro­mis apei­go­mis, tri­na žo­le­lių drus­ką. Tam pro­ce­sui su­si­ren­ka­me drau­gų ar pa­žįs­ta­mų ra­te ir, tar­da­mi sau bei ap­lin­ki­niams pa­lin­kė­ji­mus, su­si­tri­na­me prie­sko­ni­nės drus­kos, ku­rią vė­liau vi­si pa­si­da­li­na­me. Ir kas pa­ra­dok­sa­lu, – ją pa­nau­do­ję, dau­gu­ma at­si­sa­ko iki tol nau­do­tų įvai­riau­sių prie­sko­nių.

 

– Ir klau­si­mas, ku­rio ne­pa­klau­siau, bet tu­ri­te ką pa­sa­ky­ti.

Sau­lius:

– La­bai svar­bu at­ras­ti tai, kas mie­la sau pa­čiam. Dar­bai vi­sa­da liks dar­bais. O at­ras­ti veik­lą, ku­rios me­tu lei­di bent kaž­kur to­lė­liau pa­bėg­ti nuo kas­die­nos ru­ti­nos, yra la­biau nei svei­ka. Ir ne­svar­bu – ar tai mo­lio min­ky­mas, ar pa­što žen­klų ko­lek­cio­na­vi­mas, ar tie­siog pa­pras­tas pa­si­vaikš­čio­ji­mas ka­da pats to no­ri.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.